TERMINI I USLOVI UPOTREBE WEB SITE-A

Molimo da pažljivo pročitate ovaj dokument. On sadrži važne informacije o vašim pravima i obavezama kao i o pristupu i korišćenju ovog web site-a i/ili servisa.

1. OPERATER WEB SITE-A I ODREDBE

Ovom web stranicom upravlja Predstavništvo Sony Europe B.V. Beograd. Sedište Sony Europe B.V. je u pokrajini Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW. Matični broj organizacije je 2422874. Sony Europe B.V. registrovana je u Engleskoj i Wales-u. Adresa Predstavništva u Srbiji je Omladinskih Brigada 88a, 11070 Beograd.

Pod ovim terminima: Servisi podrazumevaju se bilo koje funkcije, postrojenja, aplikacije, informacije i ostali servisi dostupni preko ovog web site-a (uključujući, gde je to moguće, ISP (internet provajdera i/ili internet pristup) servise). Sony udruženja podrazumevaju Sony korporaciju, Tokio, Japan i druge entitete, čije većinsko vlasništvo direktno ili indirektno poseduje ili kontroliše Sony korporacija. Termini označavaju ove termine i uslove. Korisnik ili Vi označava bilo koju osobu koja koristi ili pristupa ovom sajtu, sa ili bez Sony dozvole i bez obzira da li ste ili ne registrovani za korišćenje ovog sajta ili ste član udruženja korisnika servisa ponuđenog preko ovog sajta. Ovaj web site ili Sajt označava web site (naslovnu stranu i njoj pripadajuće web stranice) ili drugu zbirku informacija i/ili aplikacija izdatih od strane Sony-ja kojima je moguć pristup preko fizičkih linkova ili bežične mreže (uključujući internet i mreže dostupne preko wireless application protocol-a ili sličnih (wap) tehnologija) preko pristupnih uređaja kao što su personalni računari, laptop kompjuteri, mobilni telefoni, PDA uređaji, digitalni aparati, televizijski i drugi mrežni uređaji, na koje se ovi termini odnose ili zbog čijeg priključivanja je od korisnika specijalno traženo da se složi sa ovim uslovima. Bilo koje upućivanje na ovaj web site ili sajt uključuje upućivanje na bilo koji sličan wap sajt. Izvesni termini su definisani u tekstu ispod.

2. PRISTUP I KORIŠĆENJE OVOG SAJTA

Pristupom, prisvajanjem ili skidanjem bilo kog dela ovog sajta ili njegovog sadržaja, ili slanje na ovaj sajt, ili bilo koji drugi način korišćenja ovog sajta ili njegovog sadržaja, bilo kao registrovani korisnik bilo kao neregistrovani posetilac, slažete se da podržavate termine regulisane ugovorom, kao i sve važeće zakonske propise koji regulišu predmetnu oblast.

Ako je Vaš pristup ovom sajtu, ili bilo kom njegovom delu ili servisima predmet naplate pretplatne takse, Sony može odbiti ili suspendovati pristup u slučaju zakasnelih ili nenaplaćenih potraživanja. Na Vama je da pribavite neophodnu hardversku i softversku opremu i plaćanje svih telefonskih (ili ostalih mrežnih) računa neophodnih za korišćenje ovog sajta i servisa. Pristup ovom sajtu ili servisima može biti ograničen maksimalnim brojem puta i/ili trajanjem u datom periodu vremena. Ovaj sajt ili određeni delovi sajta mogu sadržati delove koji su dozvoljeni samo za odrasle. Da biste pristupili ovakvim sadržajima, morate imati (a Vi stojite iza toga) najmanje 18 godina. Ako dozvolite deci da pristupe i gledaju ovaj sajt, Vi ste odgovorni za nadziranje ovog pristupa i odlučivanje koji sadržaji ili servisi mogu biti pogodni za decu, a koji ne. Obratite pažnju da preko ovog sajta ili izvesnih delova sajta deca mogu učiniti lične informacije koje se odnose na njih dostupnim javnosti. Slažete se da ne pristupate ovom sajtu na bilo koji drugi način osim kroz predugovor koji je izdat od strane Sony-ja za korišćenje i pristup ovom sajtu.

3. OSTALI TERMINI, PRAVILA, ITD.

Ovi termini se poklapaju sa bilo kojim terminima koji sa mogu odnositi na korisnike u smislu distribucije, dozvola, prodajnog ugovora ili uslova, ili ostalih sličnih ugovora i uslova. Gdegod ovaj sajt ili deo ovog sajta sadrži pravila, usmerenja, šifre pristupa, napredne termine i ostala uputstva za korisnike, korisnici pristaju da se oni takođe povinovati takvim pravilima, usmerenjima, itd. U slučaju bilo kakvog sukoba ili neodgovornosti, ovi uslovi će preovladati. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova (ili bilo kojim pravilima, usmerenjima itd.), možete da ne koristite ovaj sajt. Ovi uslovi mogu sadržati mere koje imaju u vidu funkcionalnosti ili servise koji nisu (i nemaju nameru da budu) dostupni preko ovog sajta. S obzirom da se bilo koja odredba ovih uslova odnosi isključivo na ove funkcionalnosti ili Servise, one će biti bez punomoćja ili efekta i neće pogađati ispravnost ostalih mera.

4. SADRŽAJ I/ILI SERVISI BAZIRANI NA PRETPLATI ILI NAPLATI

Sadržaj celog sajta i/ili servisa ili neki delovi dostupni na ili preko ovog sajta mogu biti dostupni zavisno od vašeg oblika pretplate ili plaćanja jednokratne marže. Ako ste izabrali sadržaj /servise bazirane na pretplati i poslali Sony-ju pretplatnu aplikaciju, garantujete da imate 18 godina, da su sve informacije koje ste poslali tačne i precizne (uključujući bez ograničenja broj Vaše kreditne kartice i datum isticanja), kao i da se slažete da plaćate sve takse predviđene pretplatom kao i sve ostale dodatne takse. Možete otkazati pretplatu na sve sadržaje i/ili servise zasnovane na taksi kontaktiranjem Sony-ja (odnosi se na bilo koji minimalni ili ugovorom predviđeni period i na bilo koje uslove koji se odnose na obezbeđivanje mogućnosti/nemogućnosti refundiranja za neiskorišćeni period ).

Osim gde je posebno predviđeno primenjivim uslovima, gde su pretplatne takse, pristupne i ostale takse uključujući jednokratne takse naplaćene da bi se ispostovali servisi i pristup njima, ili zbog skinutog sadržaja sa ovog sajta (Takse), takse će korisniku biti naplative unapred, prema značenju uplate i u ratama određenim od strane Sony-ja.

Gde se naplaćuju, takse su podložne izmenama u bilo koja vreme. Sony će učiniti sve komercijalno razumne napore kako bi unapred obavestio korisnike koji su pretplaćeni na sadržaje i/ili servise o ovim izmenama.

Kada korisnik izabere da preko ili u vezi sa ovim sajtom skine ili primi sadržaj za koji su takse naplative (kao što su, bez ograničenja, određena zvona mobilnog telefona, screen saver-i, background wallpaper-i ili igre), Korisnik stoji iza garancija da njen ili njegov pristupno/prihvatni uređaj podržava takvo skidanje ili prihvat i da je kompatibilan sa formatom zahtevanog sadržaja. Posle prihvata ili slanja takvog sadržaja (1) takse naplaćene unapred neće biti refundirane, a (2) obuhvaćeno posebnim ograničenjima, sadržaj možete sačuvati na bilo kom delu na uređaju za koji je bio namenjen ali Vam je strogo zabranjeno da ga sačuvate negde drugo, da ga sređujete ili modifikujete, kopirate, prodajete ili šaljete trećim licima ili da dozvoljavate trećim licima da mu pristupaju. Mere ovih uslova se takođe mogu odnositi (kao što je dole definisano) na bilo koji takav poslat ili skinut sadržaj.

5. REGISTRACIJA KORISNIKA I PRIJAVLJIVANJE/ODJAVLJIVANJE

Da biste poslali ili skinuli materijal, komunicirali preko sajta ili pristupili sajtu, Servisima, bazama i određenom sadržaju ili sadržaju celog sajta (definisano ispod), možda ćete biti upitani da popunite registracione detalje i da se ulogujete. Od uslova upotrebe ovog sajta, Servisa i sadržaja sajta zavisi da li će svi registracioni detalji koji su zahtevani ostati istiniti, ispravni, zvanični i kompletni.

Složili ste se da odmah obavestite Sony o promenama koje su bitne za vašu registraciju. Obaveštenje može biti poslato ne adresu ili E-mail adresu Sony-ja datu na sajtu ili u terminima iznad. Ako Sony veruje da detalji nisu ispravni, zvanični ili kompletni ili ako Sony u suprotnom u tu diskreciju veruje takav postupak će biti ispravan (uključujući i tamo gde sumnja u postojanje višestrukih računa/korisničkih profila od strane iste osobe), ima pravo da odbije korisnički pritup sajtu i/ili nekom njegovom izvoru, Servisu ili sadržaju sajta, i da poništi ili otkaže korisnički nalog. Kada se logujete u nameri da pristupite sajtu ili delu sajta, gde Sony predviđa Log-Off, ‘exit’ (ili slične) opcije, vi preuzimate log off i exit sa vašeg naloga na kraju sesije. Sony zadržava pravo da otkači nakačene korisnike čiji nalozi nisu aktivni za duži vremenski period. Ako je neki od Servisa kojem ste pristupili preko ovog sajta pristup samom Internetu (npr, ISP Servis), kada ste povezani, u nameri da zadržimo kvalitet servisa za nase korisnike kao i ceo Sony zadržava pravo (1) da vas isključi iz servisa ako je vaš pristup servisu prekoračen ili ako je događaj posle 15 minuta ili nekog drugog vremena ograničeno kao što smo izabrali u našoj razumnoj diskreciji, i/ili (2) da ograničimo konačan broj korisnika Servisa u bilo kom vremenu i/ili dužini vremena za koje korisnik može biti priključen na neku sesiju.

6. LOZINKE I DETALJI NALOGA

Korisnik je odgovoran za čuvanje tajnosti njene ili njegove lozinke, broja naloga, ID broja i drugih detalja i za sve aktivnosti koje podrazumeva korisnički nalog.Svaka neovlašćena upotreba korisničkog naloga ili drugi prestup iz okvira bezbednosti će biti javljen Sony-ju odmah. Vaša registracija i/ili pretplata je lična i ne morate priložiti Vaše ime ili ga napraviti dostupnim, ID broj ili lozinku drugima. Svaka zloupotreba vas ili vašeg korisničkog naloga lozinke može rezultirati u gašenju naloga i/ili pretplate, a tamo gde ste registrovani preko taksi /pretplatno baziranog sadržaja/Servisa, takvo gašenje može biti bez refundiranja i može pretstavljati osnov za dodatnu tužbu baziranu na neovlašćenoj upotrebi.

7. PROMENE NA SAJTU I OVIM USLOVIMA

Sony i/ ili treća lica u smislu provajdera mogu napraviti poboljšanja i/ili promene na ovom prizvodu, podršci, Servisima, Dodacima, cenama i drugom sadržaju sajta(uključujući i ove uslove) bilo kada sa ili bez najave. Sony isticati upozorenja na promene ovih uslova (ili nekog drugog sadržaja sajta) tako što će istaći upozorenje na ovom sajtu ili drugim vidovima veze. Korisnici koji pristupe sajtu posto su promene bile izvrsene na sajtu ili drugim vidovima komunikacije, podležu pod ove promene onda kada je upozorenje poslato na sajt ili neki drugi vid komunikacije, čak i ako korisnik ne poseti stranicu na kojoj su prikazane promene uslova. Zbog toga je preporučljiv čest pregled sajta i ovih uslova.

8. DOZVOLJENA I ZABRANJENA UPOTREBA OVOG SAJTA

Pristup i korišćenje ovog sajta, uključujući gledanje, skidanje, reprodukciju, prikazivanje, slanje i izdavanje: - podataka, grafika, slika, fotografija, dizajna, opisa, informacija, i teksta - video, audio, muzičkih i zvučnih kompilacija - dodataka, softvera (uključujući aplete i bilo koji softver dostupan korisniku kada je u konekciji s njim, ili postrojni pristup, bilo koja pretplata ili područje zabranjenog pristupa ili servis ili koji je u saradnji sa ovim sajtom) i softverske kompilacije, drajveri i drugi dodaci (ispod definisano) – sadržaj bilo kog E-mail pisma slične komunikacije poslate od strane Sony-ja a u vezi sa ovim sajtom i/ili registracijom korisnika ili pretplatom – i bilo koji drugi sadržaj na ovom sajtu koji je bio proizveden i izdat direktno od strane Sony, Sony saradnika, ili njihove podrške ili servisera (zajedno, Sadržaj Sajta), je zabranjeno osim ako nije posebno dozvoljeno u ovim uslovima. Ovo se odnosi na upotrebu u bilo kom smislu, uključujući elektronsku, mehaničku, fotokopiranje, snimanje, kreativni i derivativni rad i ostalo.

Sony daje ograničenu, neprenosivu, neekskluzivnu, opozivu dozvolu korisniku da pristupi i koristi lično, nekomercijalno, ovaj sajt ili sadržaj sajta kao podršku ili izvor komunikacije za svrhe naznačene u ovom sajtu. Korisnik može elektronski kopirati ili štampati sadržaj sajta za ove svrhe, upozoren da sva autorska prava i naznačena uopzorenja (gde je prikazano) se odnose na sadržaj sajta. Bilo koja druga upotreba sadržaja sajta uključujući reprodukciju za neke druge svrhe osim onih gore navedenih, izmene, distribuciju, prenos, skidanje sadržaja sajta (other than page caching), reizdavanje ili ponovno konstruisanje – bez zvanične pisane dozvole Sony-ja – je zabranjeno (osim kada je izricanje mere takve zabrane zabranjeno prilagođenim zakonom). Bez ograničenja, dozvola za korišćenje sadržaja sajta ne uključuje – preprodaju ili komercijalnu upotrebu ili distribuciju sadržaja sajta - kolekcije, listinga podrške ili servisa, opisa ili cena – derivativna upotreba sajta ili dela sajta (uključujući frejmiranje) - skidanje ili kopiranje podataka naloga za potrebe drugog trgovca – bilo koje korišćenje u smislu traženja podataka, robota, ili sličnih alata za sakupljanje podataka – bilo koja upotreba sadržaja sajta ili bilo kojeg web site-a, servera ili umreženog računara – ili bilo koja upotreba sadržaja sajta koja predlaže korišćenje uz Sony-jeve proizvode Sony-jevih saradnika, podršku ili servise osim kada je posebno naznačeno u pisanom dokumentu od strane ovih lica.

Korisnik neće koristiti ovaj sajt ili Servise na način koji krši ove uslove (ili njihov duh) ili bilo koji upotrebljivi zakon ili naredbe (uključujući i one koje se odnose na upotrebu mreže javne komunikacije) kada to uzrokuje ili izgleda da uzrokuje štetu, ili povređivanje ovog sajta ili servisa. Korisnik neće pokusati da neovlašćeno pristupi ovom sajtu ili delu sajta, nalozima drugih korisnika ili računarskih sistema ili mreža koje su povezane sa ovim sajtom, bilo pomoću hakerisanja, provalu lozinke ili na neki drugi način. Korisnik neće sakupljati ili pokušati da sakuplja informacije koje se odnose na druge preko ovog sajta.

9. AUTORSKO PRAVO-VLASNIŠTVO SADRŽAJA SAJTA

Sony ne prenosi ovlašćenje na bilo koji sadržaj sajta koji je korisnik skinuo ili koristio. Sadržaj sajta uključujući njegov izbor i uređenje, je vlasništvo Sony-ja i Sony saradnika i zaštićen je autorskim pravom i drugim zakonima dozvolom za korišćenje sajta. Korisnik ne sme imati nikakva vlasnička prava u E-mail adresi, URL adresi koje mogu biti uklonjene, ili izabrane, od strane njega ili nje za svrhe bilo kakvog korišćenja ovog sajta ili servisa mogućih kroz ovaj sajt i ograničena mogućnost korišćenja ovakvih adresa će se nastaviti dok god traje korisnički nalog za ovaj sajt ili njegove servise. Posle ukidanja ovakve validnosti od strane Sony iz bilo kog razloga, Sony će biti u mogućnosti da iskoristi i/ili ukloni kod drugih korisnika bilo koje takve adrese.

10. KORISNIČKI SADRŽAJ – UPLOADOVANE ILI OBEZBEĐENE INFORMACIJE/MATERIJAL

U ovim uslovima, Korisnički sadržaj je informacija ili drugi sadržaj, koji je, ili može biti, izdat od strane Sony ili uploadovan ili poslat od strane korisnika preko ovog sajta, uključujući (bez ograničenja) slike, video i druge zapise, audio materijale, grafike, dokumente ili fajlove sa podacima, informacije o drugim osobama, poruke, e-mail i druge vrste komunikacija, fajlove, tekstove, mišljenja, lična podešavanja i ostale informacije.

Sa slanjem korisničkog sadržaja na ovaj sajt ili slanjem i činjenje dostupnim korisnički sadržaj drugim korisnicima ili Sony-ju i Sony-jevim saradnicima, zahtevano od strane sajta, Servisa ili korišćenjem sadržaja sajta, korisnik automatski garantuje (ili garancije koje vlasnik ovakvog sadržaja posebno potvrđuje) Sony-ju, Sony-jevim saradnicima i njihovim dizajnerima kontinualno, neopozivo, i ne ekskluzivno pravo i dozvolu za upotrebu (uključujući komercijalnu upotrebu i iskorišćenje), kopiranje, pod dozvolu, reprodukovanje, modifikovanje, adaptiranje, izdavanje, prevođenje, javno izvođenje, prikazivanje i distribuciju korisničkog sadržaja (uključujući ideje, koncepte, saznanja kako zbog toga sadržane tehnike), i stvaranje derivativnih radova iz korisničkog sadržaja (ili bilo kog takvog dela) u bilo koju formu, medijum, ili tehnologiju danas poznatu ili kasnije proizvedenu sirom sveta. Posebno, korisnik garantuje da ima prava neophodna za potvrdu ovakvih dozvola ili takozvana “moralna prava” u bilo kom korisničkom sadržaju koji je pomenut. Sav korisnički sadržaj će biti smatran nepoverljivim, da nije predmet bilo kakvih restrikcija i da je nekorisnički sadržaj predmet obaveza potvrde od strane Sony-ja.

11. ZABRANJEN I OGRANIČEN KORISNIČKI SADRŽAJ

Sony zabranjuje neprigodna slanja i komunikacije, prenos, distribuciju, diseminaciju, slanje, deljenje i skladištenje na, preko ili kroz sajt, (zajedno, slanje) korisničkog sadržaja koji je neprigodan ili neukusan.

Ovakav korisnički sadržaj podrazumeva (bez ograničenja) komunikaciju sa - pornografskim, profanim, seksističkim, homofobičnim, defamatornim, deceptivnim, vulgarnim, obscennim ili napadnim sadržajem – etničkim, rasističkim ili religioznim psovkama ili epitetima – proklamovanju nasilja, mržnje ili nezakonitim aktivnostima – prikazima zlostavljanja dece, dečjoj pornografiji ili seksualno sugestivnim pozama – reklama, pregledima ili takmičenjima – osetljivim informacijama koje se odnose na javnu sigurnost – i materijal koji može dovesti do kriminalnih radnji koje podležu bilo kom zakonu.

Sony zabranjuje slanje ili korišćenje sajta ili prenos korisničkog sadržaja sa primarnim ili sekundarnim svrhama ili efektima – da prodaje, distribuira ili promoviše vatreno oružje, oružje ili kontrolisane supstance, seme lakih zarada, piramidalna i lančana pisma, kriminalne ponude – registraciju E-mail adresa koje nisu Vaše – da biste ometali aukcije i ostala javna nadmetanja – da biste pretili ili maltretirali ostale – da biste ometali diskusije ili da biste napravili lažni identitet u smislu lažnog predstavljanja – za seksualne zahteve mlađima, – da biste komentarisali ili omalovažavali na nacionalnoj osnovi.

Korisnik neće reklamirati ili nuditi da proda ili kupi bilo koju robu ili usluge u poslovne svrhe, osim ako relevantni Forum ili servis ovo ne dozvoli.

Sony zadržava pravo (ali ne prihvata obavezu) da obriše ili zabrani pristup određenom korisničkom sadržaju i/ili korisnički sadržaj i/ili da dozvoli određeni korisnički sadržaj i/ili informacije vezane za korisnika (uključujući i lične informacije) bilo kom odgovarajućem autoritetu gde je korisnički sadržaj upload-ovan a postoji povreda ili se sumnja na povredu bilo kojeg od ovih Uslova (ili njihovog duha ili prikazanih pravila ili uslova i termina) ili bilo kojeg prikazanog zakona ili regulative, bez bilo kakve potrebe za bilo kojom žalbom ili zahtevom koja bi bila podneta formalno ili dokazivanjem.

Sony zabranjuje slanje sadržaja sa muzikom, softverom, slikama (fotografijama ili klipovima), literarnim ili umetničkim delima ili drugim materijalima zaštićenih zakonom intelektualne svojine (ili koji može povrediti tuđa prava intelektualne svojine), osim ako korisnik ne poseduje ili kontroliše ekskluzivna prava za to ili je primio ili zahtevao prava (gde korisnik garantuje ako je takav sadržaj poslat). Sony zabranjuje slanje materijala sa sumnjivim autorskim pravom, korišćenje onih koji su neautorizovani ili ostali slični materijali.

PREGLED SONY-jevog KORISNIČKOG SADRŽAJA

Preko ovog sajta, Sony nudi samo ‘sastajalište’ za korisnike da bi pristupili određenim korisničkim sadržajima, dodacima i/ili informacijama. Sony ne može i neće da preduzme prikazivanje, pregled, sređivanje, cenzuru ili filterisanje ili kontrolu korisničkog sadržaja ili ponašanje korisnika ili korisničkog sadržaja ili sadržaja sajta.

Ipak, Sony može, ali neće biti u obavezi da, pregleda, ni ručno niti automatski, sav korisnički sadržaj koji jeste ili može biti poslat na ovaj sajt, i da nadgleda ili pregleda bilo koji deo ovog sajta gde korisnici emituju ili šalju komunikacije ili komunuciraju jedni s drugima ili sa Sony-jem uključujući bez ograničenja chat sobe, grupe novosti, table magazina, hronike, fotografske albume, lične web stranice ili druge korisne strane i forume (Forumi). Sony zadržava pravo (ali odbija bilo kakvu obavezu) da odbije, ne pošalje, ne iskoristi, ukloni, odbije pristup i/ili obriše bilo kakav sadržaj, bez obaveštenja, gde je on, ne prigodan ili neukusan ili u suprotnosti sa ovim uslovima (ili njihovim duhom) i bez zahteva za bilo kakvom žalbom ili tvrdnjom u cilju poštovanja određenog korisničkog sadržaja da bi bio formalno dokazan.

BEZ POUZDANOSTI – KORISNIČKI SADRŽAJ I KORIŠĆENJE SAJTA

Materijali, informacije i mišljenja (koji može uključiti i korisnički sadržaj) sadržana i/ili izražena u ili na forumima (ili preko bilo kog vida pristupa korisničkom sadržaju) nisu isključivo oni koji pripadaju Sony ili Sony saradnicima ili povezanim okruženjima. Sav korisnički sadržaj će biti smatran samo izražavanjem mišljenja a ne kao iznošenje činjenica.

Razumete da kad pustite ličnu ili neku drugu informaciju uživo – na primer, preko tabli za poruke ili chat soba i drugih foruma – te informacije mogu biti sakupljene i korišćene od strane ljudi koje ne poznajete. Dok Sony čini sve kako bi sačuvao Vaše lične informacije i privatnost, ne može garantovati sigurnost bilo koje Vaše objavljene informacije uživo. Ovakva objavljivanja činite na sopstveni rizik. Sony ne stoji iza svih nepouzdanosti u sadržaju , uključujući bilo koju grešku, virus, defamaciju, libel, obscenost sadržanu u korisničkom sadržaju, bilo da proizilaze iz zakona o autorskim pravima ili, libel, privatnosti ili bilo kom zabranjenom korisničkom sadržaju ili nekom drugom korisničkom sadržaju.

Sony ne snosi nikakvu odgovornost za neovlašćeno korišćenje (od strane drugih korisnika) korisničkog sadržaja, i odbija svu odgovornost (bez ograničenja) za korišćenje sadržaja koji se kosi sa autorskim pravima, pravima zaštitnog znaka ili ostalim pravima intelektualne svojine drugih korisnika ili osobe.

Korisnik je potpuno odgovoran za bilo kakvu štetu (uključujući i sadržaj sajta) koja nastaje korišćenjem ili (ili podkorišćenjem) bilo kog korisničkog sadražaja ili sajta (iključujući i tvrdnje i nezgode opisane u prethodnim delovima) i odnosne transakcije i pojave. Sony neće biti odgovoran za neautorizovan pristup korisničkom nalogu, niti automatskom forvardovanju poruka i/ili virusa (uzrokovanih virusima ili na sličan način) osobama ciji su podaci upisani od strane korisnika, ili bilo kom adresaru dostupnom kroz ovaj sajt. Ograničenja i odstupanja od pouzdanosti u ovim uslovima važe bez obzira da li je pouzdanost bazira na kršenju ugovora, deliktu (uključujući i krivično delo klevete), striktne pouzdanosti, kršenju garancija, ili bilo koje druge pravne teorije.

SMEŠTAJ I GUBITAK KORISNIČKOG SADRŽAJA

Kada Sony obezbeđuje e-mail postrojenja, web hosting ili druge usluge preko ovog sajta koje uključuju slobodan prostor na računaru, ili u odnosu na druge relevantne usluge, Sony zadržava pravo da nametne i menja ograničenja i/ili zabrane (privremene ili neke druge) na korišćenje usluga, uključujući, bez ograničenja, limite na smeštaj obezbeđen u skladu sa referentnim smeštajnim prostorom (npr. maksimalni totalni limit i/ili maksimum po fajlu/ ograničenju veličine e-maila), vremenom/starosti fajla (npr. e-mailovi stariji od 180 dana), brojem i/ili veličinom fajlova (npr. maksimalan broj E-mailova koji mogu biti poslati sačuvani ili primljeni na Vašem nalogu), količinom podataka skinutih ili poslatih ili bilo kojim drugim kriterijumom postavljenim od strane Sony-ja. Bez ograničavanja narednog paragrafa, materijal koji premašuje ovakav limit može biti obrisan ili neprihvaćen za takav smeštaj. Korisnici ne mogu staviti na raspolaganje prostor ponuđen kroz ovaj sajt.

Sony neće biti odgovoran nizakakav gubitak, brisanje, uklanjanje ili neuspeh isporuke namerenom primaocu korisničkog sadržaja poslatog na ovaj sajt, bilo da je to uzrokovano računarskim virusom, neovlašćenim pristupom ili nečim drugim. Korisnici bi trebalo da naprave back-up kopiju svih korisničkih sadržaja i korisnici preuzimaju na sebe da će to uraditi poštujući sav poslat korisnički sadržaj. Sony zadržava pravo da odbije pristup na ovaj sajt i da obriše korisnički sadržaj bilo kada bez upozorenja.

12. BEZ GARANCIJA – USLUGE SAJTA I SADRŽAJ SAJTA

Sav sadržaj sajta i usluge su ponuđene kao što jesu i kao što su dostupne i Sony izričito tvrdi, do maksimalne dozvoljene mere propisane zakonom, bilo kakve garancije i prezentacije svih vrsta (Garancije) uz poštovanje sadržaja sajta i usluga, bez obzira da li su izražene ili implicirane, uključujući i sve primenjive implikacije koje se tiču distribucije, zadovoljenja kvaliteta, usklađenosti sa konkretnom svrhom i neprikosnovenim pravima intelektualne svojine trećih lica.

Bez ograničenja:

Sony ne daje garancije da je sadržaj sajta odgovarajući, dostupan ili dozvoljen za upotrebu na svim mestima, da je očišćen od virusa ili da nije kompatibilan sa bilo kojim hardware-om, software-om ili mogućnošću korisnika da kroz ovaj sajt pristupi interaktivnim uslugama provajdera, mrežama, korisnicima, ili informacionim ili računarskim izvorima preko interneta. Oni koji pristupe ovom sajtu i/ili koriste sadržaj ovoga sajta i/ili usluga odgovorni su pred važećim zakonima i regulativama, uključujući i primenjive lokalne zakone.

Iako je Sony nameravao da verifikuje preiznost, pouzdanost i zvaničnost svog sadržaja sajta, uključujući i (gde je primenjivo) proizvode, usluge, podršku i ostale podatke i opise dobijene od strane trećih lica, Sony ne daje garancije na tačnost svih izjava na ovom sajtu. Svaki materijal, proizvod, podrška, usluge ili informacija na/ili preporučeni od strane ovo sajta, mogu biti zastareli. Sony se ne obavezuje da će ažurirati sadržaj sajta. Sony odbija odgovornost za bilo kakve greške ili omaške u sadržaju (osim u slučajevima kada tako poricanje nije u skladu sa Sony garancijom i drugim uslovima koji se odnose na proizvod ili uslugu, ako takvih ima). Sve odluke bazirane na informacijama iz sadržaja sajta ili korisničkog sadržaja u potpunosti su korisnikova odgovornost.

Sony ne daje garancije da će funkcije i usluge, druge korisničke interakcije u okviru sajta kao i druge korisničke interakcije biti konstantno dostupne, da neće biti prekidane, da će biti bezbedne ili sigurne od grešaka, da će defekti biti ispravljeni ili da je ovaj sajt ili server koji ga čini dostupnim bezbedan od virusa i drugih štetnih komponenti. Sony i Sony saradnici ne snose odgovornost za štetu (ili gubitak podataka) ili viruse koji mogu zaraziti vaš računar ili ostalu opremu na nalogu vašeg pristupa, ili korišćenje ovog sajta uključujući i skidanje bilo kakvih slika, softwarea i ostalog sadržaja sajta. Ako zbog korišćenja ovog sajta treba servisiranje, popravku ili korekciju opreme ili podataka, korisnik snosi sav trošak.

Informacije u sadržaju sajta (i korisničkom sadržaju) ne predstavljaju pravni, profesionalni, finansijski ili medicinski savet. Sadržaj sajta koji sadrži izajve o namerama neće biti pouzdane. Sony zadržava svoje pravo da ne reaguje u skladu sa takvim izjavama.

Ovaj sajt može sadržati reference za određene Sony proizvode ili usluge koje trenutno nisu dostupne u određenim zemljama. Bilo koja takva referenca neće biti shvaćena kao sadržajna ili garantujuca za bilo koji takav proizvod ili usluge koje bi bile dostupne u određenoj zemlji.

Tamo gde prilagođen zakon zabranjuje ili ograničava Sony-jeve garancije kao što je objašnjeno iznad, Sony isključuje, odbija i ograničava takve garancije samo do maksimalnih mera dozvoljenih odgovarajućim zakonom.

13. TRANSAKCIJE SA TREĆIM LICIMA

Gde je to moguće za korisnika da obavlja transakcije preko sajta (ili nekog povezanog sajta) sa trećim licima (uključujući i ostale korisnike provajdere usluga ili prodavce) koja nisu Sony, takve transakcije će biti (kao i prava i obaveze koje proizilaze iz toga) isključivo između vas i trećeg lica.

14. SKIDANJE SOFTWAREA I ON LINE APLIKACIJE – OGRANIČAVANJA I ODRICANJA

Bilo koji drajveri, software, programi (uključujući sve upgrade-ove i update-ove), browser-e, periferije i ostale aplikacije, računarski bazirane usluge ili dodatke, bilo koji software koji je dostupan korisniku, ili pristupi postrojenjima, bilo kakva pretplata koja je u saradnji sa ovim sajtom i svi fajlovi i slike, sastavljenim od ili stvorenim software-om, programima i drugim materijalom dostupnim za skidanje, ili kao daljinska aplikacija, sa sadržaja sajta (Dodaci) su predviđeni načinom podrške i usluga korisnika.

Korisnikovo korišćenje bilo kojeg dodatka će biti tretirano kao bilo koji on ili off line dokument, dozvola krajnjeg korisnika ili kao druge relevantne potvrde, i uslovi određeni od strane relevantnog prodavca ili licencora (EULA) (koji mogu nadjačati ove uslove, u slučaju bilo kakve nedoslednosti sa ovim uslovima). Kada dodatke ne prati EULA, dodatak je licenciran na vas na bazi jednog korisnika, bez mogućnosti prenosa, neisključivo, opozivo.

Dodaci mogu biti korišćeni jedino kako je naznačeno u priloženoj EULA. Korisnik ne može reprodukovati, kopirati, rentirati, ponovo projektovati, razlagati ili prodavati dodatke, osim kod mera posebno dozvoljenih od strane EULA ili prigodnog zakona. Neovlašćeno korišćenje dodataka narušava autorska prava i druga prava intelektualne svojine i Sony ili relevantni licencor zadržava sva prava. Sony nije dao nikakve garancije tačnosti i pouzdanosti rezultata koji su proizvod korišćenja dodataka. Sony ne prihvata bilo kakvu odgovornost za gubitak podataka ili oštećenje uzrokovano instalacijom ili korišćenjem bilo kog skinutog dodatka, ili ne daje garancije, i ne prihvata nikakvu pouzdanost dodataka. Sony i Sony-jevi saradnici ne nude (osim ako je drugačije naznačeno u priloženoj EULA, ako takvih ima) podršku ili pomoć kod korišćenja, instaliranja ili održavanja bilo kog dodatka, ili kod rešavanja problema nastalih korišćenjem ili instaliranjem dodataka.

Prihvatate da svi dodaci, i sva priložena dokumentacija i/ili tehničke informacije, mogu podleći pod zakone ili regulative o kontroli izvoza. Slažete se da ne izvozite ili re-izvozite dodatke, direktno ili indirektno, tako da se to kosi sa tim zakonima ili regulativama. Gde se Sony slaže (u pisanoj formi) da obezbeđuje tehničku podršku u vezi sa Sony proizvodima, to znči da obezbeđuje podršku samo kod tih proizvoda kod kojih su operativni sistemi i drugi software u istoj formi verziji kao što je isporučeno od strane Sony-ja ili Sony saradnika, i može da izabere da ne obezbedi podršku Sony proizvodima na kojima su dodaci naknadno ugrađivani ili učitavani. Priložene EULA izjave mogu nametnuti dodatna izuzeća garancija ili pouzdanosti ili ograničenja dodataka.

Skidanje bilo kog dodatka predstavlja prihvatanje ovih uslova. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, možete da ne skidate bilo koji dodatak ili priloženu online dokumentaciju.*

*Napomena: Upozorenja ili ograničenja za pojedine drajvere ili dodatke, neće biti uključena u ove uslove; ona će biti postavljena na zaseban sajt uz link za određene drajvere i dodatke. Ovi uslovi bi trebalo da budu mere koje se mogu odnositi na sve sajtove Sony saradnika.

Npr. Upozorenja Sony United States (US) websajt sadrži drajver/dodatke i upgrade-ove za određene US modele. NEMOJTE instalirati ove US upgrade-ove na Evropske VAIO notebook računare. Svaki kvar nastao iz toga će biti smatran stanjem koje je van garancije (neće biti pokriveno nijednom garancijom).

NEMOJTE instalirati drajvere/dodatke za Evropske VAIO notebook računare na ne-Evropske Sony VAIO notebook računare. Svaki kvar nastao iz toga će biti smatran stanjem koje je van garancije (neće biti pokriveno nijednom garancijom).

Instalacija dodatnog software-a trećih lica, drajvera, dodataka ili periferija može uzrokovati konflikt sa Windows 98/98SE/2000/NT4 operativnim sistemima. Molimo kontaktirajte proizvođača za pomoć kod njihovih proizvoda.

15. BEZ ODGOVORNOSTI – SADRŽAJ SAJTA

Sony, Sony saradnici i sve ostale osobe umešane u stvaranje, proizvodnju, hosting ili isporučivanje sadržaja sajta neće biti odgovorne za bilo kakve direktne, indirektne, specijalne, slučajne, ili namerne štete, uključujući gubitak podataka, gubitak profita, remećenje posla ili vremena ili štete bilo koje vrste koje proističu iz korišćenja sajta, ili ne mogućnosti korišćenja sajta, sadržaja sajta, čak i ako je Sony ili autorizovani predstavnik posavetovan o mogućnostima takvih šteta, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

16. LIČNE INFORMACIJE, PRIVATNOST I COOKIES

Ostavljanjem informacija preko ovog sajta ili nekim sličnim procesom telefonske registracije:

  • Slažete se sa procesiranjem podataka koji su za vas lični, kao što su Vaše ime i titula, adresa, broj telefona, podaci o kontaktu i drugi lični podaci (“Lični Podaci”), prema uslovima naznačenim u odeljku “Lični Podaci” (ili slično naznačeno) dela registracije/formulara za unos podataka ili procesa telefonske registracije na ovom sajtu.
  • Shvatate da je procesiranje vaših ličnih podataka neophodno i/ili poželjno zbog personifikacije pristupa ovom sajtu i/ili dozvoljavanju i kontrolisanju pristupa ovom sajtu ili delovima registrovanim korisnicima ili pretplatnicima i vi se slažete sa takvim procesiranjem.

U određenim okolnostima Sony može tražiti dodatne lične informacije kao što su fotokopije ličnih karti ili kreditnih katrica npr. za potvrdu identiteta ili sprečavanje zloupotreba. Tamo gde su takve informacije poslate Sony-ju u vezi sa ovim sajtom, to će takođe biti tretirano kao “Lični Podaci”.

Sony može deliti, činiti dostupnim ili slati lične podatke ostalim odsecima ili divizijama Sony i Sony saradnika u Evropi i (podleže Sony-jevom striktnom pridržavanju zakona o čuvanju prikladnih podataka) na druge kontinente, uključujući Sony Korporaciju, Japan. Sony neće učiniti dostupnim lične podatke grupama ili osobama, osim Sony saradnika, (3P’s) bez Vaše dozvole, osim u slučajevima ispod. Lični podaci mogu biti predstavljeni trećim licima da bi se omogućilo (1) izvođenje ugovora čiji ste vi deo ili za druge svrhe naznačene u ovim uslovima ili u “Ličnim podacima” (ili slično nazvanim) delu registracije/formularu unosa podataka ili procesu telefonske registracije za ovaj sajt; ili (2) uz pristanak sa legalnim obavezama kojima Sony ili Sony saradnici podležu.

Lični podaci mogu biti prikazani trećim licima (3P’s) da bi im omogućili usluge za ili u nečiju korist, ili za Sony ili Sony saradnike. U tim slučajevima, Sony sprovodi određene mere da bi se uverio da se treća lica ( 3P’s) slazu sa Sony-jevom politikom o privatnosti i da takav primalac (1) neće koristiti Lične podatke na bilo koji drugi način osim u dozvoljene svrhe; (2) da će se ophoditi i procesirati Lične podatke samo u uslovima kada su oni sigurni od neovlašćene upotrebe i prisvajanja i da se slažu sa sličnim oštrim politikama i uslovima o zaštiti i korišćenju Ličnih podataka; i (3) da se striktno slažu sa prilagođenim zakonima.

Sony može koristiti, procesirati ili prikazati bez ograničenja bilo kakve anonimne ili generisane podatke (uključujući statistiku) u kojoj vi na možete biti identifikovani.

Možete tražiti od Sonyja da informiše treća lica ( 3P’s) s čijim Ličnim podacima je u vezi izvršeno brisanje ili korekcija tih Ličnih podataka. Ako Sony nema kontrolu nad tim Ličnim podacima, Sony će preuzeti sve razumne napore da izađe u susret vašim zahtevima za informacijama o korekcijama i brisanju. Sony ne može da preuzme i isključuje se i celokupna odgovornost za brisanje Ličnih podataka koji su bili prebačeni (sa vašim odobrenjem) određenim agencijama kao što su kreditne ili agencije za određivanje mogućnosti prevara, i agencijama za platni promet, koje zahtevaju i/ili preuzimaju kontrolu takvih podataka. Sony ne prihvata odgovornost za bilo kakvu nekorektnu kreditnu ili drugu prevaru učinjenu od strane tih trećih lica, ili bilo koje druge posledice (iključujući nepovoljne kreditne kamate) time što su Lični podaci prikazani ili korišćeni u “Lični Podaci” (ili slično nazvano) delu registracije/formularu za unos podataka procesu telefonske registracije za ovaj sajt, i ovim uslovima.

Pristupanjem ovom sajtu, korisnik prihvata i slaže se da Sony, Sony saradnici ili njihovi provajderi usluga mogu slati cookies-e (mali delovi podataka smešteni na vaš hard disk kada pristupite websajtu ili određenom delu websajta) na vaš računar ili pristupni uređaj u nameri da personalizuju posetu ovom sajtu i/ili da više saznaju o Vašem korišćenju i navikama dok posećujete ovaj sajt. Cookie može da sadrži lične informacije o vama.

17. OSIGURANJE

Korisnik može osigurati Sony, Sony saradnike i njihove zvaničnike, agente, zaposlene i provajdere usluga i učini ih nepovredivim u slučaju gubitaka, potraživanja, procedura, šteta, troškova (uključujući legalna potraživanja i troškove) i odgovornosti nastalih bilo kim od njih kao rezultat tvrdnje trećih lica na neobazrivost korisnika na bilo kakve zabrane, ili smanjenja korisnikovih mogućnosti koje su u vezi sa ovim sajtom a sadržanim u ovim uslovima, ili od bilo kakvog preuzimanja, prezentacije ili garancije korisnika sadržanih u ovim uslovima i u vezi sa tvrdnjom bilo koje osobe koja se poziva na odgovornosti ili obaveze koje su potvrđene od strane Sony-ja u ovim uslovima.

Bez ograničenja sveobuhvatnosti gornje garancije, korisnik dopušta, osigurava i čini nepovredivim Sony, Sony saradnike i njihove zvaničnike, agente, zaposlene i provajdere usluga (one koji potvrđuju odgovornost) od prihvatanja tvrdnji, odgovornosti, potraživanja (uključujući legalne takse), troškova, zahteva i šteta (direktnih, indirektnih ili posledičnih) bilo koje prirode, poznate ili nepoznate, sumnjive ili nesumnjive, pretstavljene ili nepretstavljene, ili kako bilo proizišle s njihove strane ili na bilo koji način povezan sa:

  • Bilo kakvim zabranjenim ili ograničenim korisničkim sadržajem poslatim od strane korisnika ili bilo kakvim korišćenjem ovog sajta od strane korisnika (uključujući ograničenu ili zabranjenu upotrebu ovog sajta od strane korisnika);
  • Bilo kakav gubitak, brisanje, uklanjanje, narušavanje ili izdavanje korisničkog sadržaja poslatog od strane korisnika; ili
  • Bilo kakva neovlašćena upotreba korisnokovog naloga ili spekulisanje sa korisnikovim nalogom uzrokovanih pokušajem da se održi tajnost korisnikovih lozinki za nalog ili drugih obezbeđenih detalja,

i svim ostalim okolnostima povezanim sa tim.

18. HYPERTEXT POVEZIVANJE NA I SA OVOG SAJTA

Pre kreiranja linka morate poslati potvrdu u pisanoj formi operateru ovog sajta. Duboko povezivanje je strogo zabranjeno. Svo ovlašćeno povezivanje mora biti sa home page-om ovog sajta, moramo razjasniti da je ovaj sajt i sadržaj sajta zaseban u odnosu na website koji sadrži link i moramo razjasniti da je ovaj sajt u vlasništvu i/ili održavan od strane Sony-ja.

Sony može snabdevati, ili treća lica (pod gornjim potvrdama) mogu snabdevati, hypertext linkove na i/ili sa ostalih internet websajtova ili izvora. Neki websajtovi mogu sadžati ili povezivati korisnike do websajtova koji sadrže informacije koje mogu biti smatrane ne prigodnim ili napadnim. Eksterni websajtovi mogu slati sopstvene cookie-je korisnicima, sakupljati podatke i/ili lične informacije. Korisnikova poseta bilo kom eksternom websajtu preko linkova sa ovog sajta je u potpunosti na korisnikov sopstveni rizik. Sony nije potvrdio tačnost i pouzdanost bilo kakvih informacija sa eksternih websajtova ili izvora poveznim ili pristupljenim preko ovog sajta, ili koji se povezuju na Sony-jev sajt(ove). Sony neće biti odgovoran za bilo kakvu reklamu, prizvode, podršku, usluge ili materijal na ili je dostupan preko takvih eksternih websajtova ili izvora. Sony neće biti odgovoran za tačnost, usklađivanje sa autorskim pravima, zakonitošću ili pristojnosti materijala koji sadrže eksterni websajtovi ili izvori. Sony neće biti odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao korišćenjem nepouzdanih sadržaja, proizvoda, podrške ili usluga preko ovih ili ostalih eksternih websajtova ili izvora.

Bez ograničenja gornjih navoda, Sony neće praviti nikakve prezentacije ili garancije da bi obezbedio bilo kakve informacije (uključujući kreditne kartice i ostale lične informacije) koje će od korisnika biti zatražene da izda bilo kom trećem licu povezanom sa ovim websajtovima i korisnik odustaje od bilo kakvih tvrdnji protiv Sony-ja u vezi sa ovim okolnostima.

19. PREKID

Osim u vezi sa uslugom ili pristupom za koji je naplativa pretplatna taksa, korisnik može zaključiti svoje privilegije na korišćenje usluga na ovom sajtu i na ostali sadržaj sajta, time što će uništiti sav sadržaj skinut sa ovog sajta, i sve kopije, gde god da se nalaze ili da su instalirane. Korisnikovo pravo da koristi usluge na ovom sajtu i ostalom sadržaju sajta će biti zaključeno odmah sa ili bez upozorenja uz Sony-jevu potpunu diskreciju ako korisnik odbije da se povinuje bilo kom od ovih uslova. Gde je pretplatna ili druga vrsta takse naplativa korisniku zbog pristupa ili korišćenja ovog sajta ili usluga, korisnik mora obavestiti Sony u pisanoj formi (ili drugim vidom posebnog ovlašćenja) da on ili ona žele da završe pretplatu. U slučaju izostanka bilo kakve kontra mere povezane sa korisnikovom odgovornošću da zaključi ili periodom zaključivanja, korisnik će biti u mogućnosti da zaključi takvu pretplatu tako što će Sony-ju dati obaveštenje najmanje mesec dana pre takvog zaključivanja.

Sony može zaključiti korisnikov pristup ili registraciju preko ovog sajta ako korisnik nalogu nije pristupio ili ako se korisnik nije ulogovao tokom perioda od 3 meseca i više (ili neki drugi period određen od strane Sony-ja).

ony takođe zadržava pravo da zaključi pristup korisniku na ovaj sajt i/ili na njegov nalog uz Sony-jevu diskreciju bilo kad bez razloga (odnosi se na sva plaćanja unapred od strane korisnika u vezi sa pristupom a u skladu sa prigodnim uslovima). Pod tim okolnostima, Sony će učiniti sve komercijalne napore da posalje obaveštenje o zaključivanju korisniku na njegovu poslednju prijavljenu kontakt adresu ili e-mail adresu.

Po zaključivanju, korisnik mora smanjiti korišćenje, i uništiti sve kopije sadržaja sajta koje čuva i Sony može ukloniti i/ili obrisati sav takav korisnički sadržaj korisniku, osim gde je konstantna dozvola odobrena od strane Sony-ja za korišćenje sadržaja sajta u zamenu za plaćenu taksu. Bez ograničenja Sony ima opštu slobodu da briše, ili odbija pristup, Korisničkom sadržaju iz bilo kog razloga, i nakon zaključivanja Sony nema obavezu da održava bilo kakav korisnički sadržaj ili da šalje poruke vama ili trećim licima.

20. OSTALO

Ako bi bilo koja mera ovih uslova bila pravno neupotrebljiva, pravno neupotrebljiva mera će biti smišljeno zamenjena validnom, upotrebljivom merom koja se mora usko poklapati sa značenjima originalne mere. Ovo ne pogađa validnost ili upotrebljivost budućih mera. Bez predrasuda na odricanje i ograničavanja odgovornosti, nikakva tvrdnja ili postupak protiv Sony ili Sony saradnika ne može biti doneta od strane bilo koje osobe u vezi sa ili proizišle iz ovog sajta dok takva tvrdnja ili postupak nisu predstavljeni Sony-ju u pisanoj formi u roku od 1 godine od uzroka takvog postupka. Sony-jevi zaposleni i agenti nisu ovlašćeni da menjaju ove uslove. Ništa što je rečeno od strane prodavca ili osobe zadužene za odnose sa kupcima pod okriljem Sony-ja neće biti shvaćeno kao menjanje ovih uslova ili kao legalno autorizivano predstavljanje o ovom sajtu ili o prirodi i kvalitetu proizvoda ili usluga ili drugog sadržaja sajta. Naslovi u ovim uslovima su samo za upućivanje i neće remetiti konstrukciju ovih uslova. Pozivi na bilo koju potrošačku liniju, na koju ste bili upućeni na ovom sajtu mogu biti nadzirani zarad obuke ili u svrhe kontrole kvaliteta.