POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA

Prosimo, pozorno preberite ta dokument. Vsebuje pomembne informacije o vaših pravicah in obveznostih ter dostopu in uporabi tega spletnega mesta in/ali storitev.

1. OPERATER SPLETNEGA MESTA IN DEFINICIJE

To spletno mesto upravlja podjetje Sony Europe B.V. podružnica v Ljubljana. Sony Europe B.V. je registr"irana v Angliji in Walesu in ima sedež na naslovu The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW. Registrska številka podjetja je 2422874. Naslov podružnice v Sloveniji je Dunajska 156, 1000 Ljubljana.

V teh Pogojih: Storitev pomeni vse funkcije, možnosti, aplikacije, informacije ali druge storitve, ki so dostopne preko tega mesta (vključno s storitvami ISP (ponudnik internetnih storitev in/ali dostopa do interneta). Sonyjeve odvisne družbe pomenijo Sony Corporation, Tokio, Japonska in vse osebe, katerih večina delnic je neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom podjetja Sony Corporation. Pogoji pomeni te pogoje. Uporabnik ali vi pomeni vsako osebo, ki dostopa do ali uporablja to mesto, z ali brez pooblastila podjetja Sony in ne glede na to, ali ste registrirani za uporabo celote ali dela tega spletnega mesta oz. član ali registrirani uporabnik storitev, ki jih ponujamo na tem mestu. To spletno mesto ali mesto pomeni spletno mesto (domačo stran z vsemi podstranmi) ali drugo zbirko informacij in/ali aplikacij, ki jih upravlja Sony in so na voljo v obliki dostopa preko fizične povezave ali brezžičnega omrežja (vključno z internetom in omrežji, dostopnimi z uporabo protokolov brezžičnih aplikacij in podobne (wap) tehnologije) preko dostopnih naprav, kot so na primer osebni računalniki, prenosni računalniki, mobilni telefoni, osebni digitalni pripomočki (PDA), digitalni fotoaparati, televizije ali druge naprave, ki omogočajo delo preko omrežja, za katere veljajo ti pogoji, ali ki so izrecno navedeni v povezavi z zahtevo, da se uporabnik strinja z navedenimi pogoji. Vsako sklicevanje na to spletno mesto ali mesto vključuje sklicevanje na vse povezane strani wap. Spodaj so definirani še nekateri drugi pogoji.

2. DOSTOP DO IN UPORABA TEGA MESTA

S tem, ko dostopate, brskate ali prejemate podatke s katerega koli dela tega mesta ali njegove vsebine, oziroma oglašujete ali pošiljate podatke na to mesto, ali na kak drugačen način uporabljate to mesto in njegovo vsebino, bodisi kot registriran uporabnik ali neregistriran obiskovalec, se obvezujete, da boste upoštevali te pogoje, brez vsakršnih sprememb, (ti pogoji predstavljajo pogodbo med vami in podjetjem Sony) kot tudi vse ostale veljavne zakone in predpise.

Če dostopate do tega mesta ali kateregakoli njegovega dela, ali drugih storitev, ki jih je treba plačati, lahko Sony zavrne ali odloži dostop, v primeru da zamujate s plačilom ali ne plačate nadomestil za te storitve. Sami ste odgovorni, da si priskrbite potrebno strojno in programsko opremo in plačate telefonski račun (ali drug račun za uporabo omrežnih storitev) in si s tem omogočite dostop do uporabe tega mesta in storitev.

Dostop do tega mesta ali storitev je lahko tudi omejen z največjim možnim številom dostopov in/ali trajanja v določenem obdobju. To mesto ali določeni deli tega mesta lahko vsebujejo vsebine, primerne samo za odrasle. Za dostop do takšnih vsebin morate biti stari (kar zagotavljate, da ste) vsaj 18 let. Če dovolite otrokom, da dostopajo do in gledajo to mesto, prevzemate odgovornost za nadziranje njihovega dostopa določanje, katere vsebine ali storitve so primerne za otroke in katere ne. Zavedajte se, da lahko otroci preko tega mesta ali delov tega mesta sporočajo v javnost svoje osebne podatke.

Strinjate se, da do tega mesta ne boste dostopali na noben drug način kot preko vmesnika, ki ga zagotavlja Sony za uporabo in dostopanje do tega mesta.

3. DRUGI POGOJI, PRAVILA IN PODOBNO

Ti pogoji so dodatek k ostalim pogojem, ki se nanašajo na uporabnika v okviru distribucijske, licenčne ali prodajne pogodbe oz. pogojev, ali drugih veljavnih pogodb in pogojev. V primeru, da to mesto ali določeni deli tega mesta vsebujejo pravila, smernice, kodekse ravnanja, dodatne pogoje ali druga navodila za uporabnike, se slednji obvezujejo, da bodo upoštevali tudi te pogoje, smernice in podobno. V primeru nasprotij ali neskladnosti prevladujejo ta pravila. Če se s katerimikoli od teh pogojev ne strinjate (ali katerimikoli od dodatnih pravil, smernic, itd.) ne smete uporabljati tega mesta.

Ti pogoji lahko vsebujejo določila, ki predvidevajo funkcionalnosti ali storitve, ki niso na voljo (in to tudi ni namen) preko tega mesta. Če se katerokoli od določil teh pogojev nanaša izključno na takšne funkcionalnosti ali storitve, nima nobene veljavnosti in ne vpliva na veljavnost ostalih določil.

4. NAROČNINA ALI ZARAČUNAVANJE STROŠKOV NA OSNOVI VSEBINE IN/ALI STORITEV

Celotna vsebina ali del vsebine in/ali storitev, ki so na voljo na ali preko tega mesta, so lahko omogočeni le pod pogojem, da plačate naročnino oziroma enkraten znesek za uporabo.

Če si izberete vsebine/storitve, za katere je treba plačati naročnino in pošljete podjetju Sony prošnjo za sklenitev naročniškega razmerja, zagotavljate in jamčite, da ste stari vsaj 18 let, da so vse informacije, ki jih posredujete, resnične in natančne (vključno z, a ne omejeno na številko kreditne kartice in datum njene veljavnosti), hkrati pa se strinjate, da boste plačali naročnino skupaj s pripadajočimi davki.

Naročniško razmerje za katerekoli vsebine in/ali storitve, ki so plačljive, lahko odpoveste tako, da kontaktirate podjetje Sony (upoštevajoč morebitne minimalne odpovedne roke ali obdobja od začetka sklenitve pogodbe in vse veljavne pogoje glede (ne)možnosti povračil zneskov za neizkoriščena obdobja).

Razen v primerih, ko je to posebej določeno v ostalih veljavnih pogojih, kjer se zaračunavajo naročnina, stroški dostopa ali drugi stroški, vključno z enkratnimi stroški iz naslova storitev ali dostopa oz. prejemanja vsebin s tega mesta (nadomestila), mora uporabnik takšna nadomestila plačati v vsakič posebej naprej v skladu z načinom in stopnjami, kot jih določi Sony.

Morebitna nadomestila se lahko občasno spreminjajo. Sony bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi uporabnike, ki so naročeni na plačljive vsebine in/ali storitve, pravočasno in vnaprej obveščal o vsakršnih spremembah.

Če se uporabnik odloči, da bo preko ali v povezavi s tem mestom prejemal vsebine, za katere je treba plačati nadomestila (kot so na primer, brez omejitev na, določeni toni zvonjenja mobilnih telefonov, ohranjevalniki zaslona, ozadja ali igre), tak uporabnik zagotavlja in jamči, da njegova naprava za dostopanje/prejemanje podatkov podpira takšno prejemanje in je kompatibilna s formatom zahtevanih vsebin. Po prejetju teh vsebin (1) nadomestila, ki se plačajo vnaprej, ne bodo povrnjena in (2) razen v primeru izrecnih omejitev, lahko te vsebine shranite v ciljno napravo, za katero so namenjene, pod nobenim pogojem pa teh vsebin ne smete shranjevati na katerokoli drugo mesto, jih urejati ali spreminjati, kopirati, razdeljevati ali posredovati naprej tretjim strankam, niti omogočati tretjim strankam dostopa do njih. Določila teh pogojev, ki se nanašajo na vsebine tega mesta (kot je določeno v nadaljevanju), veljajo tudi za vse na tak način poslane/prejete vsebine.

5. REGISTRACIJA UPORABNIKA IN PRIJAVA/ODJAVA

V primeru oglaševanja, pošiljanja in prejemanja materialov, komuniciranja preko in dostopanja do tega mesta, storitev, virov in določenih vsebin (določenih v nadaljevanju), se lahko od uporabnika zahteva, da mora posredovati podrobnosti o registraciji in prijavi. Pogoj za uporabo tega mesta, storitev in vsebin je, da so vsi podatki, ki jih sporoči uporabnik resnični, pravilni, posodobljeni in popolni ter se ne spreminjajo.

Strinjate se, da boste podjetje Sony nemudoma obvestili o kakršnihkoli spremembah v povezavi z vašo registracijo. Obvestilo je treba poslati na naslov ali elektronski naslov, ki ga Sony objavlja na tem mestu ali v zgornjih pogojih.

Če Sony meni, da posredovani podatki niso pravilni, posodobljeni ali popolni oziroma iz kakršnih koli drugih razlogov verjame, da je takšno dejanje neustrezno (vključno s primeri, kadar sumimo registracijo več računov/uporabniških profilov iste osebe), ima vse pravice da zavrne uporabnikov dostop do tega mesta in/ali virov na tem mestu, pa tudi storitev in vsebin, ter prekine ali začasno blokira uporabnikov račun (če tak račun obstaja).

Ko se prijavite z namenom vzpostavitve dostopa do tega mesta ali dela tega mesta in vam Sony posreduje »odjavno« ali »izhodno« (ali podobno) opcijo, se obvezujete, da se boste tudi odjavili z vašega računa po končani seji. Sony si pridržuje pravico, da odjavi prijavljene uporabnike, katerih računi dalj časa niso aktivni. Če je katera od storitev, do katerih dostopate preko tega mesta, sam dostop do interneta (npr. storitev ISP), ko ste povezani, si Sony pridržuje pravico, z namenom ohranjanja kakovosti storitev za vse naše uporabnike, da (1) vas odklopi s storitve, če je vaša povezava na storitev v mirovanju in v vsakem primeru po 15 minutah oz. drugače določeni časovni omejitvi, ki jo določimo po lastni presoji in/ali (2) omeji celotno število uporabnikov, ki so hkrati priključeni na neko storitev in/ali trajanje obdobja, v katerem je lahko uporabnik priključen v eni seji.

6. GESLA IN PODROBNOSTI O RAČUNU

Uporabnik je odgovoren za ohranjanje zaupnosti svojega gesla, številke računa, identifikacije in ostalih podrobnosti (če obstajajo) kot tudi za vse dejavnosti v okviru uporabniškega računa. Vsakršno nepooblaščeno uporaba uporabnikovega računa ali drugo kršitev varnosti je treba takoj sporočiti podjetju Sony. Vaša registracija in/ali naročnina je vaša osebna stvar, zato ne smete razkriti ali tati na razpolago imena svojega računa, identifikacije ali gesla drugim osebam. Vsakršno razkritje imena vašega računa in gesla je lahko podlaga za prekinitev vaše registracije in/ali naročniškega razmerja, v primeru, da dostopate do plačljivih/naročniških vsebin/storitev, pa ne boste upravičeni do nikakršnih povračil, lahko pa vam zaračunamo celo dodatne stroške zaradi nepooblaščene uporabe.

7. SPREMEMBE MESTA IN TEH POGOJEV

Sony in/ali drugi ponudniki lahko izboljšajo in/ali spreminjajo izdelke, podporo, storitve, pripomočke, cene in/ali druge vsebine tega mesta (vključno s temi pogoji) kadarkoli in brez predhodnega obvestila.

Sony lahko obvesti uporabnike o spremembah teh pogojev (ali drugih vsebin mesta) tako da objavi obvestila na tem mestu ali na kakšen drug način komuniciranja. Uporabniki, ki dostopajo do tega mesta po objavljenih spremembah, bodisi na tem mestu ali kako drugače, morajo upoštevati takšne spremembe od trenutka, ko je objavljeno obvestilo oziroma novi pogoji na tem mestu ali kako drugače, tudi če uporabnik ne obišče strani, na kateri so objavljene spremembe ali novi pogoji. Zato priporočamo pogost pregled tega mesta in teh pogojev.

8. DOVOLJENA IN PREPOVEDANA UPORABA TEGA MESTA

Dostop do in uporaba tega mesta, vključno z ogledom, prejemanjem podatkov, reprodukcijo, prikazovanjem, oglaševanjem in objavljanjem: - podatkov, grafik, slik, fotografij, designov, opisov, informacij in besedila – video, avdio, glasbe in zvočnih kompilacij – pripomočkov, programske opreme (vključno z appleti in vsako programsko opremo, ki je uporabnikom na voljo v povezavi z ali z namenom olajšanja dostopa do vseh področij ali storitev, za katere je treba plačati naročnino oz. je dostop do njih omejen, ali so povezane s tem mestom) ter kompilacije programske opreme, gonilnike in druge pripomočke (spodaj določene) – vsebine kakršnihkoli novic preko elektronske pošte oz. podobnih komunikacij, ki jih pošlje Sony, ali kdo drug v njegovem imenu, v povezavi s tem mestom in/ali uporabnikovo registracijo oz. naročnino – ter druge vsebine na tem mestu, ki jih pripravi in dostavi Sony neposredno, njegova odvisna podjetja, pa tudi izdelki, podpora in ponudniki storitev (vse skupaj: vsebina spletnega mesta), je prepovedana, razen če ni posebej dovoljena v teh pogojih. To velja za vsakršno vrsto uporabe, vključno z elektronsko, mehansko, fotokopiranjem, snemanjem, poustvarjanjem in podobno.

Sony ponuja omejeno, neprenosljivo, neekskluzivno in preklicno dovoljenje uporabniku za dostop in osebno ter nekomercialno uporabo tega mesta in njegovih vsebin, kot podpora in komunikacijski viri za namene določene izključno na tem mestu. Uporabnik lahko naredi elektronske kopije in tiskane kopije vsebin tega mesta za zgoraj določene namene, pod pogojem da na takšnih kopijah vsebin ostanejo vsa obvestila o avtorskih in lastniških pravicah (če so vključena).

Vsakršna drugačna uporaba vsebine tega mesta za drugačne namene, ko so zgoraj navedeni, spreminjanje, prenašanje in prejemanje vsebine spletnega mesta (razen predhranjenja strani), ponovna objava ali obratni inženiring – brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Sony – je prepovedana (razen v primeru če takšne prepovedi ne dovoljuje veljavna zakonodaja). Brez vsakih omejitev dovoljenje za uporabo tega mesta ne vključuje – ponovne prodaje ali komercialne uporabe oz. razdeljevanja vsebine tega mesta – zbiranja in uporabe kakršnihkoli izdelkov, podpore ali seznama storitev, opisov, cen – poustvarjanja tega mesta ali vsebine tega mesta (vključno s prilagajanjem) – prejemanja ali kopiranja informacij o računu za potrebe drugega trgovca – vsakršne uporabe metod izkopavanja podatkov, robotov ali podobnih orodij za zbiranje in izločevanje podatkov – vsakršne uporabe vsebine tega mesta ali kateregakoli drugega mesta, strežnika oziroma mrežnega računalniškega okolja – ali drugačne uporabe vsebine tega mesta, ki namiguje na povezanost s katerimkoli izdelkom podjetja Sony ali njegovega odvisnega podjetja, podpore ali storitev, razen kadar je to izrecno dovoljeno v obliki pogodbe, sklenjene med strankama.

Uporabnik ne sme uporabljati tega mesta ali storitev na način, s katerim krši te pogoje (ali njihov namen) ter katerekoli veljavne zakone ali predpise (vključno s tistimi, ki se nanašajo na uporabo javnih komunikacijskih mrež), ali povzroča oziroma bi lahko povzročal škodo, prekinitve oziroma ovirano delovanje tega mesta ali storitev. Uporabnik ne sme poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do kateregakoli dela tega mesta, drugih uporabniških računov oziroma računalniških sistemov ali omrežij, povezanih s tem mestom, bodisi s hekanjem (hacking), izkopavanjem gesel ali na kak drug način. Uporabnik ne sme zbirati ali poskušati zbirati osebnih podatkov o drugih preko tega mesta.

9. AVTORSKE PRAVICE – LASTNIŠTVO VSEBINE NA TEM MESTU

Sony ne prenaša nobenih pravic povezanih z vsebinami tega mesta, ki jih prejema ali uporablja uporabnik. Vsebina spletnega mesta, vključno z izbiro in razporeditvijo, je last podjetja Sony ali njegovega odvisnega podjetja in/ali ponudnikov vsebin in tehnologij na tem mestu ter je zaščitena z avtorskimi pravicami in drugo veljavno zakonodajo. Omejeno dovoljenje za uporabo vsebin tega mesta (za namene, navedene v prejšnjem delu dokumenta) je izrecno pogojeno s tem, da mora uporabnik priznavati, upoštevati in pridrževati vse avtorske pravice, blagovne znamke in ostala obvestila o lastništvu vsebine na tem mestu ter ostale pravice do intelektualne lastnine podjetja Sony in njegovih odvisnih podjetij in/ali ponudnikov vsebine oz. tehnologije na tem mestu. Uporabnik nima nikakršnih lastniških pravic do nobenega naslova elektronske pošte, URL ali drugačnega osebnega identifikatorja, ki mu je dodeljen ali si ga je izbral za namene storitev, ki so na voljo preko tega mesta, njegove omejene pravice do uporabe takšnega identifikatorja/naslova pa veljajo le tako dolgo, dokler je veljavna registracija uporabnika/uporabniški račun za dostop do tega mesta ali ustrezne storitve. Če Sony iz kakršnihkoli razlogov prekine veljavnost, lahko takšen identifikator/naslov po lastni volji uporabi ali določi drugim uporabnikom.

Vsaka nepooblaščena uporaba ali kopiranje vsebine spletnega mesta, ki krši te pogoje (ali njihov namen), lahko pomeni kršitev določil glede blagovne znamke, avtorskih pravic in drugih lastniških pravic ter civilnih in kazenskih zakonikov. Uporabniki ne smejo uporabljati vsebine tega mesta (ali katere druge vsebine, ki je na voljo preko tega mesta) na kakršenkoli način ki krši pravice iz naslova blagovne znamke, avtorske ali lastniške pravice. Sony si pridržuje vse pravice glede tovrstne nepooblaščene uporabe ali kršitve teh pogojev.

10. BLAGOVNE ZNAMKE

»Sony« je registrirana blagovna znamka japonskega podjetja Sony Corporation.

Vse blagovne znamke, logotipi, spletni naslovi, imena izdelkov in modelov ter izpeljav iz njih, ki opisujejo izdelke, podporo ali storitve podjetja Sony ali odvisnih podjetij Sony, oziroma ki vsebujejo besedo Sony in so vključena na tem spletnem mestu (s skupnim imenom Znamke Sony) so blagovne znamke in/ali lastnina podjetja Sony ali odvisnih podjetij Sony. Vsi seznami Sonyjevih (ali drugih) blagovnih znamk na tem mestu se občasno posodabljajo, ne štejejo pa kot seznami, ki vključujejo vse Sonyjeve (ali druge) blagovne znamke.

Vsakršna uporaba Sonyjevih blagovnih znamk ali njenih izpeljank (razen v primeru izrecnega pisnega navodila s strani podjetja Sony) je strogo prepovedana.

Drugi izdelki in imena podjetij, omenjena na tem mestu, so lahko blagovne znamke ustreznih lastnikov.

11. UPORABNIŠKE VSEBINE - POSLANE ALI POSREDOVANE INFORMACIJE/MATERIAL

V teh pogojih uporabniške vsebine pomenijo informacije ali druge vsebine, ki so ali so lahko posredovane Sonyju oz. vnesene ali poslane s strani uporabnikov preko tega mesta ali drugih načinov, vključno z (a ne omejeno na) slike, video in druge podobe, avdio material, grafiko, dokumente ali druge podatkovne datoteke, informacije v zvezi s fizičnimi in drugimi osebami, sporočila, elektronska pošta in druge vrste komunikacije, datoteke, besedila, mnenja, osebne nastavitve ter ostale informacije.

S pošiljanjem uporabniških vsebin na to mesto ali posredovanjem v uporabo uporabniških vsebin drugim uporabnikom ali podjetju Sony oz. njegovim odvisnim podjetjem, v skladu ali na podlagi tega spletnega mesta, storitev ali vsebin ali na kak drugačen način, uporabnik avtomatsko daje (ali zagotavlja, da lastnik teh uporabniških vsebin izrecno daje) podjetju in odvisnim podjetjem Sony ter njihovim pooblaščencem stalno, brezplačno, nepreklicno in neekskluzivno pravico in licenco za uporabo (vključno s komercialno uporabo in izkoriščanje), kopiranje, podlicenciranje, reprodukcijo, spreminjanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje, javno predvajanje, prikazovanje in razpečevanje uporabniških vsebin (vključno z morebitnimi idejami, koncepti, znanjem in tehnikami teh vsebin) ter poustvarjanje in vključevanje uporabniških vsebin (ali dela teh vsebin) v kakršnekoli oblike, medije ali tehnologije, ki obstajajo v tem trenutku ali bodo razvite kasneje v svetovnem merilu. Poleg tega uporabnik zagotavlja, da ima pravico podeliti takšne licence in da so se lastniki uporabniških vsebin odpovedali vsakršnim tako imenovanim »moralnim« pravicam«. Vse uporabniške vsebine štejejo kot nezaupne in niso podvržene nobenim omejitvam, prav tako pa Sony nima nobenih obveznosti glede zaupnosti takšnih uporabniških vsebin.

Ta del pa se ne nanaša na kakršnekoli osebne podatke, ki jih sporoči uporabnik in ki le-tega identificirajo. Takšni podatki bodo obdelani le v okviru osebnih podatkov v obrazcih za pošiljanje podatkov ali registracije tega ali povezanih Sonyjevih spletnih mest, na nekem drugem mestu v pogojih ter morebitnih drugih pogojih, ki veljajo posebej za določene transakcije (če le-te obstajajo) med uporabnikom in odvisnim podjetjem Sony.

12. PREPOVEDANE IN OMEJENE UPORABNIŠKE VSEBINE

Neprimerni Oglasi in Sporočila

Sony prepoveduje prenos, distribucijo, razpečevanje, nalaganje, pošiljanje, predložitve, razdeljevanje in shranjevanje (s skupno oznako nalaganje oz. pošiljanje) uporabniških vsebin na ali preko te spletnega mesta, ki jih smatra po svoji lastni svobodni presoji za neprimerna ali neokusna.

Takšne uporabniške vsebine vključujejo (brez omejitev) komuniciranje – pornografskih, profanih, seksističnih, homofobičnih, poniževalnih, zavajajočih, vulgarnih, obscenih ali žaljivih vsebin – etničnih, rasnih ali verskih klevet ali poniževalnih oznak – zagovarjanje nasilja, sovraštva ali nezakonitih dejavnosti – prikazov zlorabe otrok, otroške pornografije ali spolno pomenljivih položajev – oglaševanja, anket, tekmovanj ali natečajev – cenovno občutljivih informacij v zvezi z javno kotiranimi vrednostnimi papirji – ter gradiva, ki bi lahko privedla do kakršnekoli civilne ali kazenske odgovornosti v skladu s katerimikoli veljavnimi zakoni.

Sony prepoveduje nalagati ali uporabljati vsebine spletnega mesta ali prenos uporabniških vsebin s primarnim ali sekundarnim namenom ali učinkom – prodaje, distribucije ali promocije strelnega ali drugega orožja ter nedovoljenih substanc, projektov za hitro obogatitev, piramid ali pisemskih verig, goljufivih ali kako drugače nezakonitih ponudb – registracijo z drugim elektronskim naslovom, kot pa je vaš – izkrivljanje dražb ali drugih trgovanj (vključno z javno kotiranimi vrednostnimi papirji) – groziti ali nadlegovati druge osebe – motiti spletne razgovore ali ustvarjati lažno identiteto z namenom zavajanja drugih – sporočati ali prenašati spolne zahteve ali naročila za ali napram mladoletnim osebam – izražati rasne žalitve ali komentarje - posnemati druge osebe ali posredovati zavajajoče predstavitve glede vaše povezave z neko osebo ali entiteto. uporabniku ni dovoljeno oglaševati ali prodajati ter kupovati blaga ali storitev v kakršnekoli poslovne namene, razen v primeru, če ustrezni Forum ali Služba poda svoje izrecno soglasje.

Sony si pridržuje pravico (vendar ne sprejema nikakršne obveznosti), da izbriše ali omeji uporabnikov dostop do določenih vsebin spletnega mesta in/ali uporabniških vsebin in/ali pravico posredovanja določenih uporabniških vsebin in/ali informacij v zvezi z uporabnikom (vključno z osebnimi podatki) kateremukoli ustreznemu organu oblasti, kadar je nalaganje uporabniških vsebin kršilo katerokoli izmed teh določil (ali njihovega duha ali katero drugo veljavno pravilo ali določilo) ali katerikoli drug veljavni zakon ali predpis, brez kakršnekoli obveznosti formalnega vlaganja pritožb ali odškodninskih zahtevkov ali dokazovanja takšne upravičenosti.

Avtorsko Zaščiteni Materiali in Druge Pravice iz Naslova Intelektualne Lastnine

Sony prepoveduje nalaganje gradiv, ki vsebujejo glasbo, računalniške programe, slikovni material (mirujoče slike ali v gibljivi, filmski obliki), literarna ali umetniška dela ali druga gradiva, ki so zaščitena z zakoni o zaščiti intelektualnih pravic (ali, ki bi lahko kršila intelektualne pravice drugih) razen če uporabnik poseduje ali nadzira izključne pravice takšnih gradiv ali pa je prejel vsa zahtevana soglasja (za kar v primeru nalaganja takšnih gradiv uporabnik tudi osebno jamči). Sony prepoveduje nalaganje dejanskih ali domnevnih avtorsko zaščitenih gradiv, katerih uporaba ni bila odobrena, ali drugih ponarejenih gradiv.

Osebni podatki

Razen osebnih podatkov, ki jih je uporabnik posredoval tekom registracije in/ali za namene odpiranja svojega računa ali (če to ustreza v danem primeru) osebnih podatkov, v zvezi z drugimi fizičnimi osebami, ki jih uporabnik pozna ter njihove vključitve v uporabnikov adresar, Sony prepoveduje nalaganje katerihkoli uporabniških vsebin, ki bi razkrivale osebne ali zasebne informacije, ki bi zadevale kateregakoli posameznika ali entiteto, vključno s telefonskimi številkami, elektronskimi ali fizičnimi naslovi, kakor tudi uporabniško številko, geslo in finančne informacije.

Kadar uporabnik nalaga osebne informacije, podatke ali slikovna gradiva neke druge fizične osebe z namenom njihovega vključevanja v uporabnikov adresar, foto album (ali za katerekoli druge namene) uporabnik jamči, da je takšna oseba podala svoje soglasje k takšni uporabi in da je obdelava podatkov, ki jo zajema ta postopek in katerakoli druga uporaba takšnih uporabniških vsebin bila preudarjena v luči Določil predloženih na tem mestu.

'»Spam« in pošiljanje (upload) uničujočih podatkov

Vse oblike neželene e-pošte ali propagandnih elektronskih dopisov, vključno z nalaganjem in večkratnim pošiljanjem nenaročenih predlogov in pošiljk različnih pogovornim skupinam, spiskom e-naslovov kot tudi vse dejavnosti, ki omogočajo ali olajšujejo razpečevanje neželene e-pošte, so na tem spletnem mestu prepovedani. Razen v primeru, če bi Sonyjeva dejanska odškodnina (kjer je to možno razumno določiti) presegala vsoto 5 evrov (v takšnem primeru bo dejansko odškodnino poravnal uporabnik), soglašate, da boste plačali podjetju Sony 5 evrov za vsak primerek neželene e-pošte, ki bo poslana iz vašega uporabniškega računa in bo tako kršila odrejena določila.

Sony prepoveduje nalaganje računalniških programov, datotek ali drugih gradiv, ki vsebujejo destruktivne ali moteče elemente kakor so npr. virusi, poškodovane datoteke, 'skrite' datoteke (kakor npr. slikovne datoteke z vstavljenimi avdio datotekami), črve, trojanske konje ali 'bote' za drsno pomikanje vsebin, hkratno prikazovanje več zaslonov in druge dejavnosti, ki so lahko moteče za integriteto spletnega mesta ali za delovanje spletne komunikacije v splošnem.

13. SONYJEV PREGLED UPORABNIŠKIH VSEBIN

Na svojem spletnem mestu Sony zgolj nudi 'prostor' za uporabnike ter omogoča njihov dostop do določenih storitev, opreme in/ali informacij. Sony ne more jamčiti in ne jamči, da bo preverjal, pregledoval, urejal, cenzuriral ali kako drugače filtriral ali nadziral uporabniške vsebine ali vedenje uporabnikov uporabniških vsebin ali vsebin spletnega mesta.

Vendar pa Sony lahko, čeprav to zanj še ne pomeni tudi obveznost, pregleduje bodisi ročno ali avtomatsko vse uporabniške vsebine, ki so ali bi lahko bile naložene na spletno mesto, in spremljati ali pregledovati katerakoli dela tega mesta, kjer uporabniki pošiljajo ali objavljajo sporočila ali komunicirajo med seboj ali s Sonyjem (kakršen je pač dan primer), kamor spadajo vključno in brez omejitev, klepetalnice, obvestilne skupine, oglasne deske, spletnega mesta skupnosti, foto albumi, osebnega spletnega mesta ali druga uporabna področja in forumi (Forumi) kakor pač narekuje dani primer. Sony si pridržuje pravico (vendar ne sprejema nikakršne obveze), zavrniti, odkloniti objavo, odkloniti uporabo, odstraniti, dopolniti, odkloniti dostop in/ali zbrisati katerekoli uporabniške vsebine brez predhodnega obvestila, kadar, po svoji lastni svobodni presoji, smatra, da so neprimernim, neokusni ali na kakšen drug način kršijo pričujoča določila (ali njihovega duha), brez kakršnekoli obveznosti formalnega vlaganja pritožb ali odškodninskih zahtevkov ali dokazovanja takšne upravičenosti v zvezi z dotičnimi uporabniških vsebinami. Sony si pridržuje pravico (vendar ne sprejema nikakršne obveze), da sodeluje s katerimikoli sodnimi organi oblasti ali v odgovor na sodne ali druge uradne poizvedbe in zahteve razkrije identiteto katerekoli osebe, ki je objavila uporabniške vsebine.

14. BREZ ODGOVORNOSTI – UPORABNIŠKE VSEBINE IN UPORABA SPLETNEGA MESTA

Gradiva, informacije in mnenja (ki lahko vključujejo tudi uporabniške vsebine), ki so vključena in/ali izražena v Forumih (ali preko katerihkoli drugih sredstev dostopa uporabniških vsebin), niso nujno enaka gradivom, informacijam in mnenjem Sonyja ali Sonyjevih pridruženih družb ali povezanih entitet (ali privzeta z njihove strani). Vse uporabniške vsebine se morajo smatrati zgolj kot izrazi mnenj in ne kot navedbe dejstev.

Katerekoli uporabniške vsebine in/ali storitve prejemate ali uporabljate ali prenašate med uporabo spletnega mesta, vključno z uporabo katerega izmed Forumov, po vaši svobodni presoji in na lastno odgovornost in so tudi predmet zanikanja odgovornosti in omejitev odgovornosti v skladu s temi določili. Varnost tega mesta in uporabniških vsebin ni zajamčena.

Razumeli boste, da vselej, ko na splet sporočite osebne ali druge informacije – npr. preko obvestilnih skupin ali klepetalnic in ostalih Forumov – lahko te informacije zbirajo in uporabljajo ljudje, ki jih ne poznate. Čeprav Sony vlaga maksimalen komercialno razumen trud za zagotovitev zaščite vaših osebnih informacij in zasebnosti, pa ne more jamčiti za varnost katerekoli informacije, ki jo razkrijete v spletu. Takšna razkritja opravljate na lastno odgovornost. Z izjemo osebnih informacij, ki jih uporabnik posreduje za namene registracije ali odprtja ali posodobitve svojega uporabniškega računa (v zvezi s čimer Sony vlaga maksimalen komercialno razumni trud za zaščito vaše zasebnosti) pa Sony ne bo odgovoren v zvezi z (in zavrača vsakršno odgovornost glede tega) uporabniškimi vsebinami, posredovanimi drugim osebam kot pa uporabniku, ki je posredoval te uporabniške vsebine. Na podoben način Sony ne bo odgovoren (in zavrača vsakršno odgovornost glede tega) zaradi nerazpoložljivosti uporabniških vsebin, ki so bile posredovane na spletno področje, ki je označeno kot javni prostor spletnega mesta ali na druge Forume, kjer drugi uporabniki, različni od uporabnika, ki je posredoval te uporabniške vsebine, lahko pridobijo dostop do takšnih vsebin.

Sony se ni obvezan vključevati v nobene spore, ki bi jih morebiti imeli z ostalimi uporabniki, kot tudi ne v nobene incidente z ostalimi uporabniki, v katerih ste udeleženi ali ki jih je povzročila ali so kakorkoli povezani s tem spletnim mestom.

Sony zavrača vso odgovornost, povezano s kakršnokoli uporabniško vsebino, vključno z kakršnimikoli napakami, virusi, obrekovanjem, klevetami, nespodobnostjo ali netočnostjo v katerikoli uporabniški vsebini, naj izhaja ali ne iz zakonov o avtorskih pravicah, obrekovanju, zasebnosti ali iz drugih, ter kakršnokoli prepovedano uporabniško vsebino in drugo uporabniško vsebino.

Sony zavrača vso odgovornost za nepooblaščeno uporabo (drugih uporabnikov) uporabniške vsebine ter zavrača (brez omejitev) vso odgovornost za uporabo uporabniške vsebine, s katero se kršijo katerekoli avtorske pravice, pravice uporabe blagovne znamke ali druge pravice do intelektualne lastnine kateregakoli drugega uporabnika ali osebe.

Uporabnik je edini odgovoren za kakršnokoli škodo (vključno na vsebini mesta), ki izhaja iz uporabe (ali oddaje) kakršnekoli uporabniške vsebine ali mesta (vključno s spori in incidenti, opisanih v prejšnjih delih) ter povezanih transakcij ali dogodkov.

Sony ni nikakor odgovoren za nepooblaščen dostop do računa uporabnika ali samodejno pošiljanje naprej sporočil in/ali virusov (povzročeno z virusi ali čim drugim) osebam, katerih podatke je uporabnik oddal za vključitev v kateremkoli spletnem imeniku, razpoložljivem preko tega mesta.

Omejitve in izključitve odgovornosti v teh pogojih veljajo ne glede na to, ali odgovornost temelji na kršenju pogodbe, škodnemu deliktu (vključno z malomarnostjo in obrekovanjem), objektivni odgovornosti, kršenju jamstev ali katerikoli drugi pravni teoriji.

15. HRANJENJE IN IZGUBA UPORABNIŠKE VSEBINE

Če Sony omogoča e-pošto, gostovanje na spletu ali druge storitve preko tega mesta, ki zadevajo omogočanje računalniškega prostora za hranjenje ali so povezane z drugimi relevantnimi storitvami, si Sony pridržuje pravico, da uveljavi in spreminja meje in/ali omejitve (začasne ali drugačne) uporabe storitve, vključno z, a ne omejeno na omejevanje hranjenja s prostorom (npr. najvišja skupna meja in/ali največjo velikost datoteke/e-pošte), čas/starost datotek (npr. e-pošta, starejša od 180 dni), število in/ali velikost datotek (npr. največje število e-pošte, ki se lahko pošlje, hrani ali prejme na vaš račun), obseg podatkov, ki se pošljejo ali prejmejo ali katerokoli drugo merilo, ki ga določi Sony. Brez omejevanja naslednjega odstavka se gradivo, ki preseže katerokoli takšno mejo, lahko izbriše ali ne sprejme v hranjenje. Uporabniki ne smejo prodati naprej prostora za hranjenje, ki ga ponuja to mesto.

Sony ni odgovoren za kakršnokoli izgubo, izbris, odstranitev ali neuspelo dostavo vsebine, ki jo uporabnik pošlje na to mesto nameravanemu prejemniku, ne glede na to, ali je vzrok za to računalniški virus, nepooblaščen dostop ali kaj drugega. Uporabnikom se svetuje, da obdržijo varnostno kopijo vse svoje vsebine, uporabniki pa se obvežejo, da bodo to storili za vse vsebine, ki jih pošljejo na to mesto. Sony si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez obvestila zavrne dostop do tega mesta in izbriše uporabniško vsebino.

16. BREZ JAMSTEV – STORITVE IN VSEBINE SPLETNEGA MESTA

Vse storitve in vsebina mesta se nudijo “kot so” in “kot so razpoložljive ”, Sony pa do najvišje dovoljene meje veljavne zakonodaje izrecno zavrača vsakršna jamstva in zagotovila (jamstva) glede vsebine in storitev mesta, implicitne ali eksplicitne, vključno z vsakršnimi implicitnimi jamstvi za možnosti prodajanja, zadovoljivo kakovost, primernost za določen namen in nekršenjem pravic do intelektualne lastnine tretjih oseb.

Brez omejitev:

  • Sony ne daje nobenega jamstva, da je vsebina mesta primerna, dostopna ali dovoljena za uporabo kjerkoli, da ne vsebuje virusov ali da je operacijsko združljiva s katerokoli strojno opremo, programsko opremo ali vsebino ali glede možnosti uporabnika, da preko tega mesta dostopa ali komunicira s katerimikoli drugimi ponudniki storitev, mrežami, uporabniki ali informacijskimi ali računalniškimi viri preko Interneta. Tisti, ki dostopajo do tega mesta in uporabljajo vsebine in/ali storitve mesta, so odgovorni za skladnost z vso veljavno zakonodajo in ureditvami, vključno s kakršnokoli veljavno lokalno zakonodajo.
  • Čeprav je Sony poskusil preveriti točnost, zanesljivost in ažurnost celotne vsebine mesta, vključno (kot je ustrezno) s proizvodi, storitvami, podporo in drugimi podatki in opisi, pridobljenimi od tretjih oseb, Sony ne daje nikakršnega jamstva za točnost katerihkoli izjav na tem mestu. Vso gradivo, proizvodi, podpora, storitve in informacije na tem mestu ali na katere se na tem mestu sklicuje, so lahko zastarele. Sony se nikakor ne obvezuje glede posodabljanja vsebine mesta. Sony zavrača vso odgovornost za katerekoli napake ali opustitve iz vsebine mesta (razen če je takšno zavračanje v nasprotju z njegovimi jamstvi ali drugimi pogoji, vezanimi na Sonyjevo prodajo izdelkov ali storitev, če obstajajo). Edino uporabnik je odgovoren za vsakršne odločitve, sprejete glede na informacije, ki jih vsebuje to mesto (ali uporabniška vsebina).
  • Sony ne daje nobenega jamstva, da bodo funkcije ali storitve, dostopne preko tega mesta, ter druga komunikacija uporabnika s tem mestom nenehno dostopne, neprekinjene, varne ali rez napak, da bodo pomanjkljivosti popravljene ali da je to mesto ali strežnik, ki to omogoča, dostopen ter brez virusov ali drugih škodljivih sestavnih delov. Sony in njegove odvisne družbe ne prevzemajo nobene odgovornosti in niso odgovorne za škodo (ali izgubo podatkov) ali virusov, ki lahko okužijo vašo računalniško opremo ali drugo lastnino zaradi vašega dostopa ali uporabe tega mesta, vključno s snemanjem katerihkoli slik, programske opreme ali druge vsebine mesta. Če ima uporaba vsebine mesta za posledico potrebo po servisiranju, popravilu ali popravku opreme ali podatkov, vse stroške prevzame uporabnik.
  • Informacije v vsebini mesta (in uporabniški vsebini) ne pomenijo pravnih, profesionalnih, finančnih ali zdravstvenih nasvetov ter se nanje ne sme zanašati. Na vsebino mesta, ki vsebuje izjave o napovedih ali o namerah, se ne sme zanašati. Sony si pridržuje pravico, da ne deluje skladno s takšnimi izjavami.
  • To mesto lahko vsebuje sklicevanja na določene Sonyjeve proizvode in storitve, ki morda niso razpoložljive ali takoj razpoložljive v določeni državi. Za nobeno takšno sklicevanje se ne smatra, da nakazuje ali jamči razpoložljivost takšnih proizvodov ali storitev ob vsakem času in v katerikoli državi.
  • Če veljavna zakonodaja prepoveduje ali omejuje Sonyjevo izključevanje jamstev zgoraj, Sony izključuje, zavrača in omejuje ta jamstva samo do najvišje dovoljene meje po veljavni zakonodaji.

17. TRANSAKCIJE S TRETJIMI OSEBAMI

Če je mogoče, da uporabniki preko tega mesta (ali povezanega mesta) opravijo transakcijo s tretjimi osebami (vključno z drugimi uporabniki ali ponudniki storitev ali prodajalci izdelkov), je takšna transakcija (ter iz nje izhajajoče pravice in obveznosti) samo med vami in tretjo osebo.

18. PREJEMANJE (DOWNLOAD) PROGRAMSKE OPREME IN ONLINE APLIKACIJ – OMEJITVE IN ZAVRAČANJE ODGOVORNOSTI

Vsi gonilniki, programska oprema in programi (vključno z nadgradnjami in posodobitvami), priključki za brskalnik, periferija in druge aplikacije, računalniško osnovane storitve ali pripomočki, vsakršna programska oprema, ki je dostopna uporabnikom v zvezi z, ali lajša dostop do, vsakršne naročnine, povezane s tem mestom, ter vse datoteke in slike, vključene v ali ustvarjene s programsko opremo, programi in drugim gradivom, ki se lahko sname ali uporablja kot daljinska aplikacija ali storitev iz vsebine mesta (pripomočki) so uporabnikom omogočeni kot podpora in storitev. Lastninska pravica do pripomočkov (snetih ali ne) se ne prenese na uporabnike in je v lasti (kot tudi vse pravice do intelektualne lastnine) Sonyja, Sonyjevih odvisnih družb ali ustreznih dajalcev licence.

Uporabnikovo uporabo kateregakoli pripomočka urejajo tudi pogoji katerihkoli povezanih spletnih ali nespletnih dokumentov, licenc končnega uporabnika ali druge ustrezne pogodbe ter pogoji, ki jih določi ustrezni prodajalec ali dajalec licence (licenčna pogodba za končnega uporabnika (LPKU)) (ki izpodrinejo te pogoje v primeru kakršnekoli neskladnosti s temi pogoji). Če pripomočka ne spremlja LPKU, se licenca za pripomoček podeli vam kot edinemu uporabniku, pri čemer ni prenosljiva, ekskluzivna ali nepreklicna.

Pripomočki se lahko uporabljajo samo, kot je določeno v veljavni LPKU. Uporabnik ne sme razmnoževati, kopirati, si sposoditi, posoditi, preučevati z namenom posnemanja, razstaviti ali prodati pripomočkov, razen do mere, ki jo izrecno dovoljuje LPKU ali veljavna zakonodaja. Nepooblaščena uporaba pripomočkov krši avtorske pravice in druge pravice do intelektualne lastnine, Sony ali ustrezni dajalec licence (kot je primerno) pa si pridržuje vse pravice.

Sony ne daje nobenega jamstva glede točnosti ali zanesljivosti rezultatov ali izhodnih informacij, ki izhajajo iz uporabe pripomočkov. Sony ne sprejema kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali poškodbe, ki izhaja iz namestitve ali uporabe kateregakoli od snetih pripomočkov, kot tudi ne daje nobenega drugega jamstva ali sprejema kakršnekoli odgovornosti glede pripomočkov. Sony priporoča, da uporabniki (in uporabniki jamčijo, da bodo) vedno ustvarijo in obdržijo kopijo vseh podatkov na strojni opremi (s katero ali v kateri se pripomočki namestijo ali rabijo) pred namestitvijo ali uporabo kateregakoli pripomočka.

Sony in njegove odvisne družbe ne nudijo podpore ali pomoči (razen kot je izrecno navedeno v veljavni LPKU, če obstaja) pri uporabi, namestitvi, vzdrževanju kateregakoli pripomočka ali reševanju vprašanj ali težav, ki se lahko pojavijo kot posledica uporabe ali namestitve pripomočka.

S tem priznavate, da so pripomočki in katerakoli spremna dokumentacija in/ali tehnične informacije lahko podvržene veljavni zakonodaji in ureditvam za nadzor izvoza. Strinjate se, da ne boste posredno ali neposredno izvozili ali ponovno izvozili pripomočka, ki krši takšno zakonodajo ali ureditev.

Če se Sony strinja (pisno), da priskrbi tehnično podporo za svoj izdelek, to podporo nudi le za relevantne Sonyjeve izdelke z operacijskimi sistemi in drugo programsko opremo v enaki obliki in različici, kot je bila odpremljena iz tovarne Sonyja ali njegove odvisne družbe ter se lahko odloči, da ne nudi podpore Sonyjevim izdelkom, na katere so bili naknadno vključeni ali naloženi pripomočki.

Veljavne LPKU lahko uveljavijo dodatno jamstvo in izključitev odgovornosti ali omejitev pripomočkov.

Snemanje kateregakoli pripomočka pomeni sprejemanje teh pogojev. Če se ne strinjate s temi pogoji, pripomočka ali spremne spletne dokumentacije ne smete sneti.

19. BREZ ODGOVORNOSTI – VSEBINA SPLETNEGA MESTA

Sony, odvisne družbe Sonyja in vse druge osebe, ki so vpletene v ustvarjanje, izdelovanje, gostovanje ali dostavljanje vsebine mesta niso odgovorne za kakršnokoli neposredno, posredno, posebno, naključno, posledično ali kazensko škodo, vključno glede izgube podatkov, izgube dobička, prekinitve poslovanja ali izgube časa ali škodo katerekoli druge narave (vključno s tisto, ki izhaja iz malomarnosti in drugih škodnih deliktov), ki so posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe vsebine mesta, tudi če je bil Sony ali pooblaščeni predstavnik obveščen o možnosti takšne škode.

Možno je, da veljavna zakonodaja ne dovoljuje izključitve odgovornosti za vse primere v tem delu. Izključitev odgovornosti v tem delu je veljavna samo do najvišje dovoljene meje veljavne zakonodaje.

V nobenem primeru Sonyjeva odgovornost za škodo in izgubo (pogodbeno, iz malomarnosti, škodnega delikta ali druge) ne presega zneska, ki ga uporabnik plača za dostop do tega mesta (razen če je drugače določeno z obvezno veljavno zakonodajo). Nič iz teh pogojev ne izključuje odgovornosti Sonyja ali njegovih odvisnih družb za smrt ali osebno poškodbo, ki izhaja iz malomarnosti Sonyja ali njegove odvisne družbe.

20. OSEBNI PODATKI, ZASEBNOST IN PIŠKOTKI (COOKIES)

Z oddajo informacij preko tega mesta ali kateregakoli povezanega telefonskega procesa registracije:

pristajate na obdelavo vaših osebnih podatkov, kot so ime in naziv, naslov, telefonska številka, kontaktne informacije in drugi osebni podatki (“osebni podatki”) v skladu s pogoji, navedenimi v delu “osebni podatki” (ali s podobnim naslovom) na obrazcu za registracijo/vnos podatkov ali procesu telefonske registracije za to mesto,

priznavate, da je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna in/ali zaželena za osebno prilagoditev mesta vašemu obisku in/ali za odobravanje in nadzor dostopa registriranih uporabnikov ali naročnikov do tega mesta ali njegovih delov ter da na takšno obdelavo pristajate.

V določenih okoliščinah lahko Sony zaprosi dodatne osebne informacije, kot so fotokopije osebnih dokumentov ali kreditnih kartic, za npr. ugotavljanje istovetnosti ali preprečevanje goljufij. Če se takšne dodatne informacije predložijo Sonyju v povezavi s tem mestom, se tudi te informacije smatrajo za “osebne podatke”.

Sony lahko deli, omogoči ali preda osebne podatke drugim oddelkom in divizijam Sonyja in njegovih odvisnih družb v Evropi in (pod pogojem Sonyjeve popolne skladnosti z veljavno zakonodajo za varstvo podatkov) in preko morja, vključno z Sony Corporation na Japonskem. Sony brez vaše privolitve osebnih podatkov ne bo razkril drugim osebam razen odvisnim družbam Sonyja, (tretje osebe), razen v spodnjih primerih.

Osebni podatki se lahko razkrijejo tretjim osebam, da se omogoči (1) izvedba pogodb, katerih pogodbena stranka ste vi ali za druge namene, določene v teh pogojih ali v delu “osebni podatki” (ali podobno naslovljenemu) na obrazcu za registracijo/vnos podatkov ali v procesu telefonske registracije za to mesto; ali (2) skladnost s zakonskimi dolžnostmi, ki jih mora izpolnjevati Sony ali katerakoli njegova odvisna družba.

Osebni podatki se lahko razkrijejo tretjim osebam, da se jim omogoči nudenje storitev za ali v imenu ali po navodilih Sonyja ali Sonyjeve odvisnih družb. V takšnih primerih Sony sprejme ukrepe, s katerimi zagotovi, da so tretje osebe skladni z Sonyjevo politiko o zasebnosti in da takšni prejemniki (1) ne rabijo osebnih podatkov za katerekoli druge namene kot za dovoljene; (2) pridobijo in obdelajo osebne podatke samo pod pogojem, da zaščitijo osebne podatke pred nepooblaščeno uporabo ter sprejmejo in delujejo skladno s podobno strogimi politikami in pogoji varstva osebnih podatkov in njihove uporabe; in (3) delujejo popolnoma skladno z veljavno zakonodajo.

Če se osebni podatki podajo v povezavi s transakcijami, vezanimi na to mesto in ki zadevajo plačila (kot npr. plačilo naročnine), lahko Sony preda osebne podatke tretjim osebam, ki so agencije za ocenjevanje bonitete/možnost goljufij ali tretjim osebam, ki kako drugače preprečujejo kriminal, da obdelajo sprejemljivost vaše kreditne kartice ali drugih načinov plačila ali da se borijo proti kriminalu, in/ali drugim agencijam, ki obdelujejo plačila s kreditnimi karticami in druga plačila. Za osebne podatke, ki se predajo tem tretjim osebam, je mogoče, da se morajo prenesti v Združene države Amerike ali druge države izven evropskega gospodarskega prostora za namene obdelave in povezanih namenov. Nekatere agencije bodo predane osebne podatke rabile tudi za ocenjevanje bonitet, tveganj in možnostih goljufij za Sonyja in druge tretje osebe, s katerimi lahko opravljate transakcije.

Sony lahko brez omejitev uporablja, obdeluje in razkriva vse anonimne ali generične podatke (vključno s statistiko), skozi katere ne morete biti identificirani.

Od Sonyja lahko zahtevate, da tretje osebe, katerim so bili sporočeni vaši podatki, obvesti o popravkih ali izbrisih vaših osebnih podatkov. Če Sony ne nadzoruje teh osebnih podatkov, se po bo razumnih močeh trudil, da sporoči vaše zahteve za popravljene in izbrisane podatke. Če pa so bili vaši podatki predani agencijam za obdelavo plačil s kreditnimi karticami in določenim drugim agencijam za obdelavo plačil, se lahko zgodi, da boste morali sami stopiti v neposreden stik s temi agencijami, če želite, da se osebni podatki, ki so bili predani tem agencijam, popravijo ali izbrišejo. Sony ne more prevzeti odgovornosti in popolnoma zavrača odgovornost za popravljanje in izbris osebnih podatkov, ki so bili predani (z vašo privolitvijo) določenim agencijam, kot so agencije za oceno bonitete ali možnosti goljufije in agencije za obdelavo plačil, ki zahtevajo in/ali imajo nadzor nad temi podatki. Sony ne sprejema nobene odgovornosti za kakršnekoli nepravilne ocene bonitete in možnosti goljufij, ki jih izdelajo te tretje osebe, ali katerekoli druge posledice (vključno z neugodnimi bonitetami) zaradi osebnih podatkov, ki so bili razkriti in uporabljeni iz dela “osebni podatki” (ali podobno naslovljenega) na obrazcu za registracijo/vnosa podatkov ali v procesu telefonske registracije za to mesto in glede na te pogoje.

Z dostopanjem na to mesto uporabnik sprejme in se strinja, da Sony, odvisne družbe Sonyja ali njegovi ponudniki storitev lahko pošljejo piškotke (podatke majhnega obsega, ki se namestijo na vaš trdi disk, ko dostopate do spletnega mesta ali določenega dela spletnega mesta) na vaš računalnik ali drugo napravo za dostop, da vam osebno prilagodijo obisk tega mesta in/ali izvedo več o vaši uporabi ali brskalnih navadah pri vašem obisku tega mesta. Piškotek lahko vsebuje osebne informacije o vas in je lahko trajen ali enkraten.

21. ODŠKODNINA

Uporabnik Sonyja, odvisne družbe Sonyja in njihove uslužbence, zastopnike, zaposlene in ponudnike storitev odškoduje in ščiti glede vseh izgub, izdatkov, postopkov, odškodnin, stroškov (vključno z razumnimi sodnimi stroški in izdatki) ali odgovornosti, ki jih prevzame katerikoli od njih kot rezultat zahtevka tretje osebe zaradi kršenja ali neupoštevanja uporabnika katerekoli prepovedi ali omejitve uporabnikovih aktivnosti v povezavi s tem mestom iz teh pogojev ali pred katerokoli obvezo, zagotovilom ali jamstvom uporabnika iz teh pogojev in v povezavi s kakršnimkoli zahtevkom katerekoli osebe glede zadev, odgovornosti ali obveznosti, ki jih je Sony v teh pogojih zavrnil.

Brez omejevanja splošne uporabnosti zgornje odškodnine, uporabnik Sonyja, Sonyjeve odvisne družbe in njegove uslužbence, zastopnike, zaposlene in ponudnike storitev odvezuje, odškoduje in ščiti glede zahtevkov, odgovornosti, stroškov (vključno z odvetniškimi honorarji), izdatkov, zahtev in škode (neposredne, posredne ali posledične) kakršnekoli narave, znane ali neznane, z obstojem suma ali ne, razkrite in nerazkrite, ki jih je kakorkoli povzročil katerikoli od njih in ki izhajajo iz ali so kakorkoli povezane z:

kakršnokoli prepovedano ali omejeno uporabniško vsebino, ki jo je uporabnik poslal ali kakršnokoli uporabnikovo uporabo tega mesta (vključno z uporabnikovo prepovedano in omejeno uporabo mesta);

kakršnokoli izgubo, izbrisom, odstranitvijo, poškodbo ali objavo uporabniške vsebine, ko jo je poslal uporabnik; ali

kakršnokoli nepooblaščeno uporabo uporabniškega računa ali ogrožanjem varnosti uporabniškega računa zaradi neuspele ohranitve tajnosti gesel za uporabniški račun ali tajnosti drugih podatkov

in vse povezane dogodke.

22. POVEZOVANJE HIPERTEKSTA NA IN S TEGA MESTA

Preden ustvarite kakršnokoli povezavo na to mesto, morate zaprositi za in pridobiti pisno soglasje operaterja tega mesta. Globoko (deep) povezovanje je strogo prepovedano. Vse pooblaščene povezave na to mesto morajo biti narejene na domačo stran mesta in jasno izražati, da je to mesto in njegova vsebina različna od spletnega mesta, ki vsebuje povezavo ter da je Sony lastnik in/ali operater tega mesta.

Sony ali tretje osebe (s soglasjem zgoraj) lahko omogočijo hipertekstkovne povezave na to mesto in/ali iz drugih internetnih spletnih strani ali virov. Vključitev takšnih povezav na tem spletnem mestu je zgolj v namene prikladnosti in ne pomeni Sonyjeve odobritve drugega spletnega mesta ali kakršnekoli povezave z operaterji tistega mesta. Sony spodbuja previdnost pri brskanju na svoji ali zunanjih spletnih mestih in virih. Nekatera spletna mesta lahko vsebujejo ali uporabnike povežejo na spletna mesta, ki vsebujejo informacije, ki so lahko neprimerne ali žaljive. Zunanja spletna mesta lahko uporabnikom pošljejo svoje piškotke, zbirajo podatke in/ali pridobivajo osebne informacije.

Obisk kateregakoli zunanjega spletnega mesta preko povezav na tem mestu je zgolj na uporabnikovo lastno odgovornost.

Sony ni potrdil točnosti ali zanesljivosti katerekoli informacije na zunanjih spletnih straneh ali virih, povezanih z ali dostopanih preko tega mesta ali ki povezujejo na Sonyjevo mesto(-a). Sony ni odgovoren za kakršnokoli vsebino, oglaševanje, izdelke, podporo, storitve ali drugo gradivo na teh zunanjih spletnih straneh ali virih ali dostopnih iz njih. Sony ni odgovoren za točnost, spoštovanje avtorskih pravic, zakonitost ali spodobnost gradiva, ki ga vsebujejo zunanja spletna mesta ali viri. Sony ni odgovoren ter zavrača vsa jamstva, eksplicitna ali implicitna, glede točnosti, veljavnosti, zakonitosti, spoštovanja avtorskih pravic, spodobnosti ali česarkoli drugega kateregakoli gradiva ali informacij, ki jih vsebujejo zunanja spletna mesta ali viri. Sony ni odgovoren, neposredno ali posredno, za kakršnokoli poškodbo ali izgubo, ki jo povzroči ali naj bi jo povzročila uporaba ali zanašanje na kakršnokoli vsebino, izdelke, podporo ali storitve, ki so dostopne na kakršnihkoli zunanjih straneh ali virih ali preko njih.

Brez omejevanja zgornjega Sony ne zagotavlja ali jamči varnosti katerekoli informacije (vključno z informacijami o kreditni kartici in drugimi osebnimi informacijami), katere so bile lahko zahtevane od uporabnika od katerekoli tretje osebe preko povezanih spletnih mest, uporabnik pa se odpoveduje vsem zahtevkom proti Sonyju glede takšnih zadev.

23. PREKINITEV

Razen v povezavi s storitvijo ali dostopom, za katerega se plača naročnina, lahko uporabnik kadarkoli prekine svoje pravice do uporabe storitev na tem mestu in drugih vsebin na mestu z uničenjem vseh vsebin mesta, ki jih je prejel in vseh kopij, ki se nahajajo ali so nameščene kjerkoli. Uporabnikova pravica do uporabe storitev na tem mestu in druge vsebine mesta preneha po Sonyjevi lastni presoji takoj z obvestilom ali brez njega, če uporabnik ne spoštuje karkoli iz teh pogojev.

Če uporabnik plača naročnino ali opravi drugo plačilo za dostop in uporabo tega mesta ali storitve, mora uporabnik Sonyja pisno obvestiti (ali z drugim izrecno pooblaščenim načinom) o svoji želji, da prekine naročnino. Če ne obstaja izrecno nasprotno določilo glede uporabnikove možnosti prekinitve ali obdobja prekinitve, lahko uporabnik prekine naročnino z obvestilom o prekinitvi, ki ga pošlje Sonyju vsaj en polni koledarski mesec vnaprej.

Sony lahko prekine uporabnikov dostop do tega mesta ali registracijo skozenj, če uporabniški račun ni bil v uporabi ali pa če se uporabnik ni prijavil v roku 3 mesecev ali več (ali drugačnem obdobju, ki ga določi Sony).

Sony si pridržuje tudi pravico, da kadarkoli prekine uporabnikov dostop do tega mesta in/ali račun po lastni presoji tre brez razloga (pod pogojem vračila vseh zneskov, ki jih je uporabnik plačal vnaprej za dostop skladno z veljavnimi pogoji). V takšnih okoliščinah se Sony po svojih najboljših močeh trudi, da uporabnikom pošlje obvestilo o prekinitvi na njihov nazadnje posredovani kontaktni naslov ali naslov e-pošte.

Ob prekinitvi mora uporabnik prenehati uporabljati in uničiti vse kopije vsebine mesta, Sony pa lahko odstrani in/ali izbriše vse uporabniške vsebine, razen če je Sony podelil stalno licenco za uporabo določenih vsebin mesta v zameno za izvršeno plačilo. Brez omejevanja Sonyjeve splošne svobode pri brisanju ali zavračanju dostopa do uporabniške vsebine iz kakršnegakoli razloga nima Sony po prekinitvi nobenih obveznosti, da vzdržuje uporabniško vsebino ali pošilja naprej vam ali katerikoli tretji osebi kakršnakoli sporočila.

24. RAZNO

Če je katerokoli izmed določil v teh pogojih neizvršljivo, se nadomesti z veljavnim, izvršljivim določilom, ki najbližje ustreza namenu originalnega določila. To ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost preostalih določil.

Brez poseganja v zavračanja in omejitve odgovornosti v teh pogojih proti Sonyju ali Sonyjevi odvisni družbi nobena oseba ne sme vložiti nobenega zahtevka ali tožbe v zvezi z ali izhajajočo iz tega mesta, razen če se takšen zahtevek ali tožba prične, Sony pa o tem obvesti, v roku 1 leta po tem, ko je nastal vzrok za tožbo.

Sonyjevi zaposleni in zastopniki niso pooblaščeni, da spreminjajo te pogoje. Nič, kar izjavi katerikoli zaposleni s področja prodaje ali stikov s kupci v imenu Sonyja, se ne sme razumeti kot sprememba teh pogojev ali kot pooblaščeno, pravno zavezujoče zagotovilo o tem mestu ali o naravi ali kakovosti prikazanih izdelkov ali storitev ali druge vsebine mesta. Naslovi v teh pogojih so vključeni zgolj zaradi prikladnosti in nikakor ne vplivajo na tolmačenje teh pogojev.

Klici na katerokoli linijo za pomoč strankam v zvezi s to stranjo ali na katere se nanaša na tej strani, se lahko spremljajo za namene usposabljanja in nadzora kakovosti.