BETINGELSER OG KONDITIONER FOR BENYTTELSE AF WEBSITET

De bedes læse det efterfølgende dokument grundigt igennem. Det indeholder vigtige informationer om Deres rettigheder og pligter samt vedrørende Deres adgang til dette website og/eller dettes ydelser og anvendelse.

1. WEBSITETS VEDLIGEHOLDELSES- OG BEGREBSBESTEMMELSER

Dette website vedligeholdes af Sony Sony Europe B.V. (UK). Et selskab registreret i England og Wales med CVR-nummeret: 2422874.

Hovedkontorets adresse er: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK.

Det lokale kontors adresse er: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgien

I disse generelle forretningsbetingelser er de følgende begreber forbundet med de følgende betydninger: Ydelser er alle funktioner, institutioner, anvendelser, informationer elle andre ydelser der kan modtages over dette website (eventuelt inklusive ISP-ydelser) (Internet Service Provider og/eller internet-adgangsydelse). Sonys associerede foretagender er Sony Corporation, Tokio, Japan og alle foretagender, der med et flertal på direkte eller indirekte måde befinder sig i besiddelse eller beherskes af Sony Corporation. Betingelser er nærværende betingelser og konditioner. Ordene Bruger und De står for enhver person der med eller uden tilladelse fra Sony skaffer sig adgang til dette website eller anvender dette – uafhængigt af om De er registreret bruger af dette website eller abonnent eller registret bruger af en ydelse der bliver tilbudt over dette website eller ej. Dette website eller site er det website (hjemmeside og tilgrundliggende internetsider) eller andre sammenstillinger af informationer og/eller anvendelser der er iværksat af Sony og som står til rådighed via en adgang ved hjælp af hjælpemidler som PC, laptop-computer, mobiltelefon, PDA, digitale kameraer, fjjernsyns- eller andre slags netværksindretninger over fysisk forbudne eller trådløse netværker (bl.a. inklusive internettet og netværker hvortil man kan få adgang over Wireless Application Protocol eller lignende teknologier (WAP)), og i hvilke disse betingelser bliver offentliggjort eller til hvilke der udtrykkeligt henvises i forbindelse med en opkrav til godkendelse af nærværende betingelser , der skal godkendes af brugeren. Alle henvisninger til dette Website eller Site indbefatter en henvisning til det pågældende WAP-site. Bestemte yderligere betingelser er defineret i det følgende.

2. ADGANG TIL WEBSITET OG BENYTTELSE

Med adgangen til dette website eller dettes indhold, med bladen i det eller nedhentning af det eller med positionering eller upload af dette site eller nogen anden anvendelse af det og dets indhold som anmeldt besøger eller ikke-anmeldt besøger forpligter man sig til overholdelse af nærværende betingelser uden nogen form for ændrin (hvormed der afsluttes en kontrakt mellem Dem og Sony) samt til overholdelse af alle gældende bestemmelser i lovgivningen.

Hvis De skaffer Dem tilgang til dette website eller nogen som helst del heraf eller til en hvilken som helst anden ydelse, der er forbundet med krav om et abonnemensgebyr, kan Sony nægte Dem adgang eller eller lade den udgå i tilfælde af forsinket betaling eller manglende betaling af forfaldne gebyrer. De bærer ansvaret for anskaffelse af den tilsvarende hardware- og softwareud-rustning og for betalingen af alle telefon- og andre netværksgebyrer der skal udredes for adgangen til dette website og for dettes ydelser og for benyttelsen af disse.

Adgangen til dette website eller dets ydelser kan være begrænset til et maksimalt antal tilgange og/eller en bestemt varighed inden for et konkret tidsrum. Dette website eller bestemte dele af det kan rumme et indhold der kun er bestemt for voksne. For at gå til disse former for indhold og have lov til at kalde dem op skal man være mindst 18 år gammel (og De forsikrer om Deres alder). Såfremt De tillader børn adgang til dette website og opkald heraf, påhviler det Dem at overvåge besøget og at træffe afgørelse om hvilke slags indhold eller ydelser der er egnet for børn, og hvilke der ikke er det. De bedes tage til efterretning at det over dette website eller bestemte dele af det kan være muligt for børn at gøre personlige oplysninger om dem selv offentligt tilgængelige.

De afgiver forsikring orn at De udelukkende vil gå ind på dette website over den grænseflade som Sony har oprettet specielt til dette formål.

3. ANDRE BETINGELSER, REGLER O.S.V.

Nærværende betingelser gælder ved siden af andre betingelser der gælder for brugerne i henhold til en afsætnings-, licens- eller salgskontrakt eller i henhold til andre anvendelige aftaler eller betingelser. Hvis dette website eller nogen som helst del heraf indeholder regler, retningslinjer, adfærdskodeks eller andre betingelser eller anvisninger for brugere, forpligter brugerne sig ligeledes til overholdelse af disse. I tilfælde af konflikter eller uforenelighed er disse betingelser afgøremde. Hvis De ikke godkender en enkelt af de nævnte betingelser (eller andre regler, forskrifter o.s.v.), må De ikke benytte dette website.

Disse betingelser kan indeholde bestemmelser der går ud fra funktionaliteter eller ydelser som ikke står (eller ikke skal stå) til rådighed over dette website. Såfremt denne slags bestemmelser udelukkende tager sigte på sådanne funktionaliteter eller ydelser, finder de ingen anvendelse og berører heller ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

4. ABONNEMENTS- ELLER ANDRE GEBYRER EFTER INDHOLD HHV. YDELSENS ART

Eksistensen af indhold på dette website og/eller ydelser der står til rådighed på eller over dette website, kan som helhed eller i dele være forbundet med købet af et abonnent eller Deres betaling af et éngangsgebyr som betingelse.

Hvis De beslutter Dem for indhold / ydelser på abonnementsgrundlag og tilsender Sony et abonne-mentsandragende, giver De dermed garanti og tilsikring af at De er over 18 år gammel, at alle informationer der er transmitteret af Dem, er sandfærdige og korrekte (blandt andre også nummeret på kreditkortet og dettes gyldighedsdato), og De forpligter Dem dermed til betaling af alle de abonnementsgebyrer De måtte pådrage Dem plus påløbende skatter og afgifter.

De kan tilbagekalde Deres abonnement med hensyn til samtlige gebyrpligtige indhold og/eller sådanne ydelser ved at optage forbindelse med Sony (under forbehold af den pågældende minimumsfrist for opsigelser eller den første kontraktsbundne periode samt enhver form for gældende betingelser hvad angår tilbagebetaling eller ikke-tilbagebetaling af gebyrer for ikke-benyttede tidsrum).

Såfremt det ikke udtrykkeligt er fastlagt på anden måde i de øvrige gældende betingelser, bliver der opkrævet opkaldsgebyrer eller andre gebyrer, herunder også engangsbetalinger med hensyn til ydelserne eller adgangen til indhold på dette website eller download af dette (gebyrer). Gebyrerne skal betales forud af brugerne og i den form og størrelse der er fastlagt af Sony.

Eventuelt opkrævede gebyrer kan til enhver tid ændres. Sony skal på en økonomisk rimelig facon sørge for at brugere der har abonnement på gebyrpligtigt indhold og/elller ydelser på forhånd får meddelelse om denne slags ændringer.

Hvis brugere over dette website eller i forbindelse med dettes gebyrpligtige indhold vil foretage download eller modtage noget (som for eksempel bestemte opkaldsmelodier til mobiltelefon, skærmskånere, baggrundsmønstre eller spil), afgiver man samtidig hermed garanti og tilsikring af at det benyttede adgangs-/modtagerapparat støtter et sådant download / en sådan modtagelse, og at der er kompatibilitet med formatet på det forlangte indhold. Efter download / transmission af et sådant indhold (1) vil gebyrer der er erlagt på forhånd ikke blive tilbagebetalt, og De kan (2) gemme dette indhold på bestemmelses-anordningen som det var bestemt for. Det er imidlertid strengt forbudt at gemme et sådant noget andet sted, at bearbejde eller forandre det, kopiere, afsætte eller vidergive det eller at tillade tredjepersoner få adgang til et sådant indhold. Bestemmelserne i disse betingelser med hensyn til site-indhold (som defineret nedenfor) gælder også for et sådant tilsendt / nedhentet indhold.

5. ANMELDELSE SOM BRUGER

Af brugeren kan man forlange transmission af bestemte anmeldelsesangivelser og anmeldelsen hvis han vil sætte materiale i nettet, foretage download eller upload, hvis han over dette website vil kommunikere sådanne ydelser, ressourcer og bestemte eller samtlige website-indhold (som defineret nedenfor) og skaffe sig adgang til disse. En betingelse for benyttelsen af dette website, af ydelserne og af website-indhold er at alle anmeldelsesangivelser der bliver transmitteret af brugeren nu og i fremtiden er sandfærdige og korrekte og svarer til den aktuelle stand. De forpligter Dem til ufortøvet at give Sony meddelelse om alle ændringer der vedrører Deres anmeldelse. Meddelelsen skal stiles til Sonys adresse eller e-mail-adresse der findes på dette website eller i de ovenstående betingelser for sitet.

Hvis Sony er af den opfattelse at angivelserne ikke er rigtige, uaktuelle eller ufuldstændige, eller hvis Sony af andre grunde efter eget skøn er af den mening at sådanne foranstaltninger er rimelige, kan Sony nægte brugeren adgang til websitet og/eller samtlige dets ressourcer der afviser ydelserne og website-indholdet, og eventuelt opsiger eller indstiller bestående kundekonti.

Såfremt Sony tilbyder et "log-off", "exit" (eller en lignende) option, forpligter man sig til, hvis man logger sig ind i den hensigt at få adgang til dette website eller dele heraf, ved afslutningen på sit besøg at logge sig ud af sin konto og forlade denne. Sony forbeholder sig ret til at logge inloggede brugere ud, hvis konto gennem et længere tidsrum ikke har udvist nogen bevægelser. Hvis det for en af ydelsernes vedkommende som man bruger over dette website drejer sig om adgang til internettet selv (z.B. ISP-tjenester), forbeholder Sony sig, når De er forbundet, til fordel for for bevarelse af ydelseskvaliteten for brugerne i det hele taget , ret til (1) at koble Dem fra hvis Deres forbindelse til den pågældende ydelse ikke er aktiv eller til i hvert fald at gøre dette efter 15 minutters forløb eller efter udløbet af et andet tidsrum som vi fastsætter efter eget skøn, (2) henholdsvis til at begrænse det samlede antal af de brugere der på et bestemt tidspunkt er forbundet med en tjeneste henholdsvis til at begrænse det spænd af tid i hvilket en bruger for hvert opkald kan blive forbundet.

6. PASSWORDS OG KONTOANGIVELSER

Brugeren er ansvarlig for sikringen af hemmeligholdelsen af sit password, kontonummeret og af andre eventuelt eksisterende angivelser samt for alle aktiviteter der foregår over brugerkontoen. Alle eventuelt ikke godkendte anvendelser af brugerens konto eller andre krænkelser af sikkerheden skal ufortøvet meddeles Sony. Deres registrering henholdsvis Deres abonnement er bundet til Deres person, og De er ikke berettiget til at lægge betegnelsen på Deres konto, Deres ID eller Deres password åbent frem for andre personen eller stille det til rådighed for andre. Enhver fremlæggelse af Deres kontobetegnelse og Deres password fra Deres side kan føre til sletning af Deres registrering hhv. af Deres abonnement, idet denne sletning hvis De er registreret for indhold/ydelser der skal erlægges abennement- eller andre gebyrer for, foregår uden tilbagebetaling af gebyrer, og der kan blive opkrævet ekstra gebyrer på grund af ubeføjet benyttelse.

7. ÆNDRINGER AF WEBSITET OG AF DE FORELIGGENDE BETINGELSER

Sony og/eller third party-providers kan til enhver tid med eller uden forhåndsmeddelse foretage forbedringer og /eller ændringer ved produkterne, ved supporten, ydelserne, programmerne, priserne og/eller andre websites/inhold (herunder også af nærværende betingelser).

Sony kan bekendtgøre ændringer af nærværende betingelser (eller andre website-indhold) gennem tilsvarende fremstilling på dette website eller gennem andre kommunikationsveje. Brugere der besøger dette website efter at denne slags ændringer er anbragt herpå eller er blevet meddelt gennem andre kanaler, er bundet til disse så snart disse ændringer eller nye betingelser er fremkommet på websitet eller er blevet meddelt gennem andre kanaler. Dette gælder også hvis brugeren ikke besøger den side på hvilken ændringen eller de nye betingelser er skildret. Det anbefales derfor at man hyppigere efterser websitet og de foreliggende betingelser.

8. TILLADT OG FORBUDT BENYTTELSE AF DETTE WEBSITE

Adgangen til dette website og anvendelsen af dette, herunder også betragtning, download, mangfoldiggørelse, fremstilling, positionering (posting) og offentliggørelse af data, grafik, billeder, lysbilleder, udkast, beskrivelser, informationer og tekst, video-, audio-, musik- og tonesammenstillinger, utilities, software (herunder også fra Apples) og softwaresammenstilling, drivere og andre tjenesteprogrammer (utilities (som defineret efterfølgende), indholdet af et hvilket som helst e-mail-newsletter eller lignende meddelelser som er transmitteret af Sony eller på Sonys vegne med henblik på dette website og/eller anmeldelse af brugeren eller abonnementet hertil, samt af øvrige indhold på dette website der er fremstillet og transmitteret direkte af Sony, af foretagender associeret med Sony eller af disses produkt-, support- eller serviceproviders (i det følgende kaldet website-indhold), er forbudt såfremt det ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til nærværende betingelser. Dette gælder med hensyn til anvendelse af alle midler overhovedet, herunder også elektroniske, mekaniske, fotokopierings-, optagelses- og andre midler.

Sony tildeler brugeren en begrænset tilladelse til adgang til dette website og dets indhold og den personlige og ikke-erhvervsmæssige anvendelse heraf som støtte- og kommunikationsressource alene til de formål der er defineret på dette website såfremt alle ophavsretlige og beskyttelsesretlige anmærk-ninger (såfemt sådanne eksisterer) i relation til websitets indhold bliver bibeholdt.

Alle øvrige anvendelser af websitet, herunder anvendelse til andre formål end dem der er nævnt i det foregående, samt ændring, afsætning, overdragelse og download af websitet (med undtagelse af side-cache), gentaget offentliggørelse eller reverse engineering er uden forudgående skriftlig godkendelse fra Sony forbudt (såfremt et sådant forbud ikke er udelukket efter gældende lov). Tilladelse til benyttelse af websitet omfatter for eksempel ikke en tilladelse til videresalg, til erhvervsmæssig brug eller til afsætning af websitets indhold, registrering og anvendelse af nogen produkt-, support- eller servicelisting, -beskrivelser eller –priser, samt den sekundære benyttelse af dette website eller af website-indholdet (inklusive framing), download eller kopiering af kundeinformationer til fordel for andre handelsfolk, enhver anvendelse af datamining, robotter eller lignende værktøjer til dataregistrering eller ekstraktion, enhver anvendelse af website-indhold i anden website-, server-, eller i netværket forbunden computeromgivelse eller en anvendelse af website-indhold der foregiver en forbindelse med produkter, support eller ydelser fra Sony eller fra et associeret foretagende med Sony, såfremt noget andet ikke udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem de pågældende parter.

Det er forbudt for brugeren at anvende dette website eller ydelserne på en måde der strider mod disse betingelser eller nogen gældende ret eller sådanne bestemmelse, eller som fører eller kan føre til en beskadigelse, afbrydelse eller hæmning af dette website eller ydelserne. Det er brugeren forbudt at skaffe sig adgang uden tilladelse til nogen del af dette website eller til andre brugerkonti eller til computersystemer eller –netværker der er forbundet med dette website, det være sig ved hacking, password-mining eller under nogen anden form. Det er forbudt for brugeren at registrere eller forsøge at registrere personlige informationer om andre over dette website.

9. COPYRIGHT – RETTIGHEDER TIL INDHOLDET AF DETTE WEBSITE

Sony overdrager ingen rettigheder til noget website-indhold som bliver hentet ned eller anvendt af brugeren. Website-indhold, blandt andet udvalget og anordningen af dette, er Sonys eller med Sony associerede foretagenders og/eller deres indhold- og teknologiprovideres ejendom, og det er beskyttet af ophavsrettigheder og andre rettigheder. Den indskrænkede tilladelse til anvendelse af website-indhold (til de formål der er nævnt i det forestående afsnit) er udtrykkeligt forbundet med betingelsen af anerkendelse, overholdelse og bevarelse af alle ophavsretlige, varemærke- og øvrige beskyttelsesretlige bemærkninger i website-indholdet og alle beskyttelsesrettigheder og andre rettigheder hos Sony eller dets associede foretagender og/eller indhold- og teknologiprovideres ret til åndelig ejendom til websiteindhold. Brugeren erhverver ingen ejendomsret til e-mail-adresser, URL eller andre personlige kendetegn der tildeles ham eller vælges af ham til at sikre adgang til de ydelser der er til rådighed over dette website. Brugerens begrænsede rettigheder med hensyn til benyttelsen af denne slags kendetegn/adresser er kun gældende så længe dennes registrerings/brugerkonto er gyldig til adgang til dette website eller til de pågældende tjenester. Efter at Sony har afsluttet denne gyldighedsperiode uanset af hvilken grund, står det Sony frit for at anvende samtlige den slags kendetegn/adresser efter eget forgodtbefindende hhv. at tildele det til en anden bruger.

En ikke godkendt anvendelse eller ikke godkendt kopiering af website-indhold eller en anvendelse af website-indhold der strider mod disse bestemmelser, kan udmunde i krænkelse af varemærker, ophavsretlige eller andre beskyttelsesrettigheder samt af civil- og strafferetlige bestemmelser. Det er brugerne forbudt at anvende noget som helst website-indhold (eller noget som helst indhold der stilles til rådighed over dette website på en måde der udgør en krænkelse af varemærke-, ophavs- og andre beskyttelsesrettigheder. Sony forbeholder sig alle rettigheder over for en sådan ikke godkendt anvendelse eller en krænkelse af disse betingelser.

10. VAREMÆRKER

„Sony“ er et registreret varemærke for Sony Corporation, Japan.

Alle varemærker, logo´er, internetadresser, produkt- eller modelbetegnelser eller afledninger (derivations), der beskriver produkter, support eller ydelser fra Sony eller fra Sonys associerede foretagender, eller som indeholder ordet „Sony“, (og) som er tilstede i website-indholdet (i det følgende Sony tegn ), er varemærker og/eller Sonys eller dets associeredes foretagenders ejendom. Enhver fortegnelse over Sonys (eller andres) varemærker der optræder på dette website, bliver ganske vist aktualiseret med regelmæssige mellemrum, men skal imidlertid ikke forstås som nogen fuldstændig fortegnelse over Sonys (eller andres) varemærker.

Anvendelse af Sony tegn eller af ændringer af disse er strengt forbudt (såfremt noget sådant ikke udtrykkeligt er skriftligt tilladt af Sony).

Andre produkt- og firmabetegnelser der bliver anvendt på dette website, kan være den pågældende ejers varemærke.

11. BRUGER-INDHOLD – INFORMATIONER/MATERIALER DER ER UPLOADEDE ELLER TRANSMITTERET

I disse betingelser betegner begrebet bruger-indhold informationer eller andet indhold der bliver transmitteret fra eller kan tranmitteres til Sony, der bliver indlæst eller uploaded af en bruger over dette website eller forbundne midler, bl.a. også omfattende billeder, videoer og andre slags afbildninger, tonemateriale, grafik, dokumenter eller datafiler, informationer om naturlige og andre personer, meddelelser, e-mai- og andre efterretninger, filer, tekster, meningstilkendegivelser og andre informationer.

Med upload af bruger-indhold til dette website eller oversendelse eller given rådighed over bruger-indhold til hhv. for andre brugere eller Sony eller dets associerede foretagender eller på grundlag af en benyttelse af sites, ydelser eller af website-indhold eller af andre grunde meddeler brugeren Sony, dets asscocierede foretagender og personer udnævnt af disse (eller han tilsikrer at ejeren af et sådant bruger-indhold udtrykkeligt har foretaget en sådan udnævnelse) en ubegrænset, gratis, uigenkaldelig og enkel ret og en tilksvarende licens (herunder til kommerciel anvendelse) til anvendelse, kopiering, underlicensiering, mangfoldiggørelse, ændring, tilpasning, offentliggørelse, oversættelse, offentlig fremføring, udstilling og afsætning af bruger-indhold og til fremstilling af afledte væker af bruger-indhold (eller dele heraf) og overtagelse af dette (eller dele heraf) i en hvilken som helst form, i ethvert medium eller med enhver teknologi der er kendt eller fremtidigt bliver udviklet noget sted i verden. Endvidere tilsikrer brugeren at han råder over de rettigheder der er påkrævet for tildelingen af en sådan licens, og at der er givet afkald på de såkaldte "moralske rettigheder (retten til at forbyde forvrængninger af et værk)" over ethvert bruger-indhold. Det samlede bruger-indhold gælder som ufortroligt, og intet bruger-indhold er genstand for forpligtelser til fortrolighed fra Sonys side.

Det forudgående afsnit gælder imidlertid ikke for alle personlige informationer der transmitteres af en bruger hvad angår personen. Disse behandles kun sådan som beskrevet i afsnittet om personlige oplysninger i data- eller anmeldelsesformularen til dette eller det forbundne Sony-website, andet steds i disse betingelser og andre betingelser og konditioner, der udtrykkeligt gælder med hensyn til en eventuelt afsluttet forretning mellem brugeren og et med Sony associeret foretagende.

12. FORBUDT OG INDSKRÆNKET BRUGER-INDHOLD

Utilladelige postioneringer eller meddelelser

Sony forbyder overdragelse, fordeling, udbredelse, upload, positionering, forelæggelse, fælles anvendelse og lagring af bruger-indhold over dette website („Upload“) eller ved en anvendelse heraf som Sony efter eget skøn anser for utilladelig eller smagløs.

Sådanne bruger-indhold er blandt andet meddelelser med pornografisk, utugtigt, seksistisk, homofobt, bagvaskende, skuffende, uanstændigt, anstødeligt eller fornærmende indhold, samt etniske, racistiske eller religiøse nedvurderinger eller smædeskrifter, forherligelse af vold, had og lovstridig adfærd, afbildninger af børnemisbrug, børnepornografi eller fremstillinger med seksuelle antydninger, reklamer, rundspørger eller konkurrencer og andet materiale der kan have civil- eller strafferetlige følger.

Sony forbyder upload eller anvendelse af website-indhold eller overførelse af bruger-indhold hvis overordnede eller følgende mål eller virkning består i salg, afsætning eller transport af skydevåben, våben eller euforiske stoffer (controlled substances), make-money-fast-skemaer (løfter om gevinster), pyramide- eller kædebreve, bedrageriske eller kriminelle tilbud, registrering af andre e-mail-adresser end ens egen, forstyrrelse af auktioner eller markeder (herunder offntligt noterede værdipapirmarkeder), trusler eller gener mod andre, forstyrrelse af diskussioner eller anskaffelse af falsk identitet for at føre andre bag lyset, formidling af seksuelle tilbud fra mindreårige, til disse eller til videreformidling til disse, fremsættelse af racistisk nedværdigende erklæringer eller kommentarer, eftergørelse af en person eller fejlagtig fremstilling af en forbindelse med en person eller med et retssubjekt.

Brugeren må, såfremt det pågældende forum eller en sådan service ikke udtrykkeligt tillader en sådan service, ikke drive nogen reklame for varer eller ydelser for noget forretningsformål for at tilbyde disse til salg eller købe dem.

Sony forbeholder sig ret til (men påtager sig ingen forpligtelser) at stryge eller indskrænke brugerens adgang til det pågældende website-indhold og/eller brugerens indhold og/eller at videregive det pågældende bruger-indhold til de kompetente myndigheder, hvis et upload af bruger-indhold er sket eller formodes som en krænkelse af disse betingelser (eller andre gældende forskrifter eller betingelser) eller af andre gældende bestemmelser eller love, uden at det dertil er påkrævet med en formel indledning eller et sådant bevis for et søgsmål eller en klage.

Ophavsretligt beskyttede materialer og andre beskyttede rettigheder til åndelig ejendom

Sony forbyder upload af indhold der omfatter musik, software, billeder (faste eller bevægelige billeder), litterære eller kunstneriske værker eller andet materiale som står under beskyttede rettigheder til åndelig ejendom ( som kan krænke andres åndelige ophavsret) dersom brugeren ikke er ejer af de eksklusive rettigheder til disse eller kontrollerer disse eller har fået alle påkrævede tilladelser (hvilket brugeren tilsikrer i tilfælde af upload af et sådant indhold). Sony forbyder upload af faktisk eller formodet ophavsretligt beskyttet materiale hvis anvendelse ikke er tilladt, eller af forfalsket materiale.

Angivelser til personen

Med undtagelse af angivelser til personen som en bruger transmitterer til med anmeldelse og/eller åbning af en konto for øje, eller (hvis aktuelt) af personlige oplysninger til andre naturlige personer som en bruger kender med optagelse i en online-adressebog hos en sådan bruger for øje, forbyder Sony upload af ethvert person-indhold hvor der prisgives personlige eller fortrolige (private) informationer vedrørende en naturlig person eller et retssubjekt, herunder telefonnumre, e-mai-adresser eller konkrete adresser, brugeres kontonumere, passwords og finansielle informationer.

I tilfælde af at en bruger foretager upload af personlige informationer vedrørende en naturlig person eller billeder af en sådan med henblik på optagelse i en sådan brugers online-adressebog eller fotoalbum (eller med andre formål), tilsikrer brugeren at en sådan person (datasubjekt) har givet sin godkendelse til en sådan transmission, samt til den dermed forbundne databehandling og en anden anvendelse af et sådant bruger-indhold som forudsat i disse betingelser.

'Spamming og upload af destruktivt materiale

Alle formen for spamming- eller junk-e-mail, herunder upload eller transmission af flerdobbelte, ikke rekvirerede bidrag til forskellige diskussionsgrupper, mailing-lister og andre aktiviteter der fremmer det såkaldte spamming, er forbudt på og over dette website. De forpligter Dem til at udrede et beløb på 5 euro til Sony for hver spam-meddelelse der sendes i strid med disse betingelser over Deres brugerkonto.

Sony forbyder upload af computerprogrammer, filer og andre materialer der indeholder destruktive og afbrydende kendetegn såsom virus, manipulerede filer, „skjulte“ filer (som f.eks. billeder med integrerede audio-filer), orme, trojanske heste eller bots med henblik på scrolling, afbildning af flere skærme og for andre aktiviteter der kan forstyrre websitets integritet eller funktion eller online-kommunikationen generelt.

13. SONYS KONTROL AF BRUGER-INDHOLDET

Over dette website tilbyder Sony udelukkende et træfpunkt for brugere hvormed de kan skaffe sig adgang til bestemte angivne ydelser, utilities og/eller informationer. Sony kan og vil ikke give nogen tilsikring af at Sony overvåger, gennemser, bearbejder, censurerer eller på nogen anden måde filtrerer eller kontroller bruger-indholdet eller adfærden blandt brugere af bruger-indhold eller website-indhold.

Alligevel kan Sony, omend Sony dog ikke er forpligtet hertil, efterse det samlede bruger-indhold manuelt eller automatisk, som er bragt eller kan bringes ud på dette website, og Sony kan endvidere overvåge eller efterse samtlige område af dette website hvori brugere transmitterer eller positionerer meddelelser , eller i hvilke de kommunikerer indbyrdes eller med Sony (hvis det er tilfældet), bl.a. inklusive chat rooms, news groups, bulletin boards, community pages, fotoalbums, personlige internetsider eller andre områder og fora (fora). Sony kan tilbagevise ethvert bruger-indhold, som Sony selv skønner som upassende eller afskyvækkende, eller som på anden måde krænker bestemmelser i disse betingelser, undlade at sætte det i internettet, undlade af anvende det, fjerne det, ændre det, spærrer det med et adgangsforbud og/eller slette det, idet Sony dog ikker forpligtet hertil. Hertil er ingen formel rejsning af en klage eller en indsigelse mod det pågældende bruger-indhold eller noget bevis herfor pråkrævet. Sony er berettiget men ikke forpligtet til at samarbejde med alle fuldbyrdende myndigheder eller til at leve op til opkrav eller ansøgninger fra domstole og andre myndigheder hvor det pålægges Sony at røbe identiteten på enhver person der sætter et bruger-indhold i nettet.

14. INTET ANSVAR - BRUGER-INDHOLD OG BENYTTELSE AF WEBSITET

De materialer, informationer og meningstilkendegivelser (der også kan omfatte bruger-indhold) som er indeholdt og/eller bliver bragt til udtryk i eller på fora (eller over andre adgangsmidler til bruger-indhold), stammer ikke nødvendigvis fra Sony, fra Sonys associererede foretagender eller fra forbundne retssubjekter (eller billiges ikke nødendigvis af disse). Det samlede bruger-indhold skal kun betragtes som en meningsytring og ikke som en fremstilling af kendsgerninger.

Samtlige bruger-indhold og/eller ydelser som disse indeholder eller anvender, eller som de transmitterer ved benyttelse af websitet, bl.a. inklusive anvendelse af ethvert forum, er underkastet Deres personlige skøn og foregår udelukkende på Deres risiko, og de er underkastet disse betingelsers ansvarsudelukkelser og ansvarsbegrænsninger. Sikkerheden på dette website og af bruger-indholdet kan ikke garanteres.

Man skal vide at hvis man medens man er on-line røber personlige eller andre informationer, f.eks. over message boards, chat rooms og på anden måde, kan sådanne informationer blive opsnappet og anvendt af personer man ikke kender . Ganske vist gør Sony alt hvad man formår for at sikre Deres personlige oplysninger og Deres privatsfære, men alligevel kan Sony ikke garantere for alle de informationers sikkerhed der bliver transmitteret af Dem online. Deres prisgivelse af sådanne informationer sker på eget ansvar. Med undtagelse af personlige informationer der transmitteres af en bruger med henblik på anmeldelse eller åbning eller aktualisering af en konto (om hvis sikkerhed Sony vil værne i enhver form på økonomisk rimelig måde), påtager Sony sig intet ansvar med hensyn til bruger-indhold (bl.a. Sony udelukker ethvert ansvar i forbindelse med dette), som bliver transmitteret for et område i websitet der er betegnet beskyttet, privat eller som et område med begrænset adgang fra websitet (eller skal anses som et sådant), der er tilgængeligt for andre personer end brugeren der har transmitteret bruger-indholdet. Ligeledes er Sony heller ikke ansvarlig for manglende rådighed over bruger-indhold (og Sony udelukker ethvert ansvar i denne forbindelse) der er transmitteret for et område der er betegnet som offentligt rum i et sådant website, eller for andre fora hvortil andre brugere end den bruger kan skaffe sig adgang, der har transmitteret bruger-indholdet.

Sony er ikke forpligtet til at lade sig involvere i stridigheder De eventuelt måtte have med andre brugere, eller i tilfælde De er part med andre brugere, eller som har relation til dette website eller på nogen som helst måde er berørt af dette.

Inden for rammerne af de lovlige bestemmelser om ophavsret, bagvakselse, beskyttelse af privatlivets fred eller andre bestemmelser udelukker Sony ethvert ansvar for bruger-indhold, herunder ansvaret for fejl, virus, bagvaskelse, skriftlig fornærmelse, anstødelighed eller urigtighed samt for et muligvis illegalt bruger-indhold og andre bruger-indhold der måtte optræde i dette.

Sony udelukker ethvert ansvar for en ikke godkendt anvendelse af bruger-indhold (foretaget af andre brugere), og Sony udelukker ethvert ansvar for en krænkelse af bruger-indhold, der er i modstrid med alle ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre rettigheder til beskyttelse af en anden brugers eller en anden persons åndelige ejendom.

Anvenderen er alene ansvarlig for alle skader (herunder website-indhold) der udgår fra en anvendelse eller transmission af brugerindhold eller af websitet, bl. a. fra stridigheder og tilfælde der er beskrevet i de forestående afsnit, og fra forbundne transaktioner og begivenheder.

Sony påtager sig intet ansvar for en ikke godkendt adgang til brugerens konto eller en automatisk videreledning af meddelelser og/eller vira (der bliver forårsaget af vira eller på anden måde) til personer hvis angivelser er blevet transmitteret af en bruger med henblik på optagelse i en online-adressebog, der er til rådighed over dette website.

Ansvarsudelukkelser og –indskrænkningerne i disse betingelser finder anvendelse uafhængigt af om et krav gøres gældende på grundlag af kontraktsret, strafferet (herunder skødesløshed eller bagvaskese) der Verleumdung), skadesuafhængigt ansvar, krænkelse af garantier eller noget andet retsprincip.

15. LAGRING OG TAB AF BRUGER-INDHOLD

Hvis Sony stiller e-mail-indretninger, web-hosting eller andre ydelser til rådighed over dette website, der nødvendiggør frigørelse af computerlagringsplads, forbeholder Sony sig ret til at fastlægge og ændre indskrænkninger (forbigående eller af anden art) med hensyn til lagringen idet der gives henvisning til lagringskapaciteten, tiden/ alderen på filerne (f.eks. e-mails med en alder på over 180 dage), antallet og/eller størrelsen af filerne eller til andre kriterier som Sony er berettiget til at fastlægge. Uden at ville indskrænke den generelle karakter af det forudgående afsnit gælder det at materiale der overskrider sådanne grænseværdier, bliver slettet eller ikke kan modtages til en sådan lagring. Videregivelse af lagringsplads der tilbydes på dette website er forbudt for brugerne.

Sony påtager sig intet ansvar for noget tab, sletning, fjernelse eller udebleven levering til den planlagte modtager af bruger-indhold, der ved upload er sendt til dette website, uafhængigt af om dette er forårsaget af computervirus, adgang ved uvedkommende eller på anden måde. Brugere opfordres til at anlægge en sikkerhedskopi af hele bruger-indholdet, og brugere forpligter sig til at gøre dette for alt uploaded bruger-indhold. Sony forbeholder sig ret til til enhver tid at nægte adgang til dette website uden meddelelse og at slette bruger-indhold.

16. INGEN GARANTIYDELSER - SITE-INDHOLD OG WEBSITE-INDHOLD

Det samlede website-indhold og alle ydelser bliver stillet til rådighed i tilstanden „som eksisterende“ og „som forefundet“, og Sony udelukker – i størst mulige omfang der er muligt efter gældende ret – alle garantiydelser og tilsikringer af enhver art ("garantiydelserne") udtrykkeligt eller stiltiende som hørende med til aftalen efter gældende art med hensyn til indholdet af websitet og ydelserne, blandt andet inklusive bestemte garantier af en kvalitet der lever op til markedskrav, egnethed for et bestemt formål og ikke-krænkelse af tredjeparters ret til beskyttelse af åndelig ejendom.

Blandt andet gælder følgende:

  • Sony tilsikrer ikke at websitet står til rådighed eller afbenyttelse på alle opstillingssteder eller er virusfrit. Den der skaffer sig adgang til dette website og anvender websitets indhold og/eller ydelserne, er ansvarlig for overholdelse af alle gældende love og bestemmelseer, herunder bl.a. alle aktuelle landsdækkende eller lokale love.
  • Sony har ganske vist bestræbt sig for efterprøvning af rigtigheden, pålideligheden og akualiteten af websitets samlede indhold, herunder bl.a. – såfremt det er korrekt – angivelserne til produkter, ydelser, support og andet og beskrivelser der er modtaget fra tredjeparter; alligevel giver Sony ingen garanti med hensyn til rigtigheden af nogen forklaringer der er indeholdt i dette website. Alle materialer, produkter, support, ydelser eller informationer der er indeholdt på dette website eller til hvilke der findes henvisning, kan være forældet. Sony forpligter sig ikke til aktualisering af website-indholdet. Sony udelukker en hver for for ansvar for alle fejl eller undladelser i websitets indhold (i det omfang en sådan udelukkelse ikke er uforenelig med de eventuelt givne garantier og andre betingelser og konditioner med hensyn til salg af produkter eller service fra Sony). Alle afgørelser på grundlag af informationer der er indeholdt i website-indholdet (eller i bruger-indholdet), træffes alene på brugerens
  • Sony tilsikrer ikke at funktionerne eller ydelserne på dette website eller andre interaktioner over dette website til stadighed er til rådighed uden afbrydelser og på sikker måde og fejlfrit, at alle fejl afhjælpes, eller at dette website eller serveren som dette stiller til rådighed, vil være fri for virus eller skadelige bestanddele (komponenter). Sony og Sonys associerede foretagender påtager sig intet ansvar for nogen skader eller vira der som følge af Deres tilgang til dette website eller Deres anvendelse heraf kan skade eller inficere deres computerudstyr eller anden form for formue; det gælder bl.a. også for download af billeder, software eller andet website-indhold. Hvis website-indholdet fører til et service-, reparations- eller korrekturbehov på udrustning eller data, overtager brugeren samtlige omkostninger i denne forbindelse.
  • Informationer der er til stede i website-indhold (og bruger-indholdet), er ikke nogen juridisk, faglig, finansiel eller medicinsk rådgivning, og de kan ikke anses som pålidelige. Website-indhold med såkaldt. „Forward Looking Statements (= forudsigeser om afkastet af investeringer) eller hensigtserklæringer, skal ikke iagttages. Sony forbeholder sig ret til ikke at handle i overensstemmelse med sådanne erklæringer.
  • Websitet kan indeholde henvisninger til konkrete Sony-produkter og ydelser der i et bestemt land ikke uden videre eller overhovedet ikke er til rådighed. Den slags henvisninger kan ikke udlægges som stiltiende tilsikring eller garanti for at denne slags produkter og ydelser til enhver tid er til rådighed i et bestemt land.

Sony påtager sig intet ansvar for noget tab, sletning, fjernelse eller udebleven levering til den planlagte modtager af bruger-indhold, der ved upload er sendt til dette website, uafhængigt af om dette er forårsaget af computervirus, adgang ved uvedkommende eller på anden måde. Brugere opfordres til at anlægge en sikkerhedskopi af hele bruger-indholdet, og brugere forpligter sig til at gøre dette for alt uploaded bruger-indhold. Sony forbeholder sig ret til til enhver tid at nægte adgang til dette website uden meddelelse og at slette bruger-indhold.

Hvis gældende ret forbyder den i det foregående beskrevne garantiudelukkelse fra Sonys side, foretager Sony kun en sådan udelukkelse, en sådan indskrænkning og begrænsning af garantierne i det omfang der maksimalt er tilladelig i henhold til bestemmelserne i en sådan lovgivning.

17. FORRETNING MED TREDJEPARTER

Hvis det lykkes for en bruger at føre foretninger med en tredjepart (bl. a. med andre anvendere eller en anden service provider eller sælger af produkter) som ikke er Sony eller etm med Sony associeret foretagende over dette website (eller over websites der er forbundet via et link), skal sådanne tranasaktioner gælde som transaktioner der kun er afsluttet mellem brugeren og tredjeparten (og alle rettigheder og pligter får tilsvarende gyldighed).

18. DOWNLOAD AF SOFTWARE OG ON-LINE-ANVENDELSER – INDSKRÆNKNINGER OG AN-SVARSUDELUKKELSE

Enhver driver, al software, alle programmer (bl.a. omfattende alle upgrades og updates, perifere og andre anvendelser, ydelser eller tjenesteprogrammer på computergrundlag og alle filer og billeder der er indeholdt i software, programmer og øvrige materialer eller bliver frembragt af disse, som står til rådighed for et download eller som en remote-anvendelse eller en sådan service for indholdet af websitet ("utilities") bliver stillet til rådighed som support og ydelser for brugere. Der sker ingen overdragelse af nogen rettigheder over utilities (uafhængigt af om disse er downloaded eller ej) til brugere, og Sony, med Sony associerede foretagender eller de pågældende licensgivere er ejere af disse (med hensyn til al ret til beskyttelse af immaterielle rettigheder der gælder for disse).

En brugers anvendelse af utilities bliver ligeledes bestemt af betingelserne i alle forbundne online- eller offline-dokumenter, anvenderlicenser eller andre gældende betingelser og konditioner, der er fastlagt af den pågældende leverandør eller licensgiver („EULA“) (der i tilfælde af nogen som helst uforenelighed med de foreliggende betingelser træder i stede for disse). Hvis et utility ikke er ledsaget af en EULA, får kunden tildelt en licens for et sådant utility på uoverdrageligt og enkelt grundlag som licens for en eneste bruger, idet Sony kan opsige en sådan licens.

Utilities må kun anvendes sådan som det er fastlagt i den pågældende EULA . Såfremt der ikke udtrykkeligt godkendt noget anderledes lydende i de pågældene EULA eller i henhold til den gældende ret, er det brugerne forbudt at mangfoldiggøre, kopiere, udleje, fremleje på leasingbasis, analysere i reverse engineering, dekompilere eller sælge utilities. Anvendelse af utilities uden tilladelse er en krænkelse af ophavsrettigheder og andre rettigheder til beskyttelse af åndelig ejendom, og Sony eller den pågældende licensgiver (der måtte komme på tale) forbeholder sig alle rettigheder.

Sony afgiver ingen tilsikring med hensyn til rigtigheden eller pålideligheden af resultater eller det output der kan afledes af anvendelsen af utilities. Sony påtager sig intet ansvar hverken for tab af data eller skader der måtte opstå ved installation af downloadede utilities; ej heller afgiver Sony andre tilsikringer og påtager sig ikke noget ansvar i forbindelse med utilities. Sony anbefaler brugerne før installation elller anvendelse af utilities altid at fremstille en kopi af alle data der befinder sig i den hardware på hvilken eller med hvilken utilities skal installeres eller anvendes, og brugerne tilsikrer atid at ville efterkomme dette. /p>

Sony og dets associerede foretagender tilbyder ingen support og ingen støtte i forbindelse med benyttelse, installation eller pleje af nogen utilities (såfremt intet andet udtrykkeligt er angivet i en tilhørende EULA) eller til løsning af spørgsmål eller problemer der måtte opstå som resultat af anvendelse eller installation af utilities.

De bekræfter at utilities og al ledsagende dokumentation og/eller tekniske information kan være underkastet bestemte eksportkontrollove og –bestemmelser. De giver tilsagn om at De ikke vil foretage nogen direkte eller indirekte eksport eller reeksport af utilities som ville være en overtrædelse af sådanne lovregler eller bestemmelser.

Hvis Sony alligevel (skriftligt) tilsiger at ville yde support, bliver en sådan support kun givet for Sonys produkter med driftssystemer og anden sofware i samme form og version som er blevet sendt af Sony eller af et værk ved et foretagende i association med Sony, og Sony kan afvise at yde support for Sony-produkter til hvilke der senere er blevet uploaded utilities eller i hvilke disse senere er blevet overtaget.

De pågældende EULAs kan indeholde yderligere udelukkelser af garantier eller ansvar med hensyn til utilities.

Download af en utility er samtidig en godkendelse af disse betingelser. Hvis De ikke godkender disse betingelser, må De ikke hente nogen utility eller tilhørende online-dokumentation ned.

19. ANSVARSUDELUKKELSE VEDRØRENDE WEBSITE-INDHOLD

Sony, foretagender i association med Sony og andre personer der er involveret i udvikling, fremstilling, hosting eller levering af website-indhold, har intet ansvar for direkte, indirekte, konkrete, tilfældigt opståede følgeskader eller skadeserstatning der indbefatter straf, bl.a. ikke for tab af data, udebleven fortjeneste, afbrydelse af forretninger eller opstået tidstab eller skader af nogen som helst art (bl.a. ikke for den slags skader, der er forårsaget skødesløst og på grund af andre forsømmelser), der måtte opstå som følge af anvendelse af website-indhold eller af manglende evne til at omgås med disse, heller ikke selv om Sony eller en befuldmægtiget repræsentant har fået meddelt muligheden for sådanne skader.

Den gældende ret kan i alle tilfælde forhindre ansvarsudelukkelserne i dette afsnit. Ansvarsudelukkelserne i nærværende afsnit kommer i så fald kun til anvendelse i det omfang der maksimalt er tilstedeligt efter den gældende ret.

Sonys ansvar for skader og tab (efter kontraktsretten, bestemmelserne om skødesløshed, strafferetten, eller på nogen anden måde) er i intet tilfælde højere end det beløb som brugeren har betalt for adgangen til dette website (såfremt der ikke tvingende er foreskrevet noget andet i de gældende retsregler). Ingen bestemmelser i disse betingelser skal udlægges som en udelukkelse af ansvar hos Sony eller med Sony associerede foretagender i tilfælde af dødsfald eller personskader der måtte opstå som resultat af skødesløshed hos Sony eller dets associerede foretagender.

20. Persolige data, databekyttelse og cookies

Idet De over dette website eller inden for rammerne af en telefonisk registrering i relation hertil transmitterer informationer

  • erklærer De Dem indforstået med behandlingen af oplysninger vedrørende Deres person, såsom Deres navn, Deres funktion, Deres adresse, telefonnummer, detaljer om optagelse af kontakt og andre personlige data ("Personlige oplysninger") i overensstemmelse med de betingelser der er blevet meddelt Dem i den del af registrerings-/dataindlæsningsformularen under overskriften "Personlige oplysniner" (eller lignende) eller inden for rammerne af den telefoniske registrering for dette website.
  • anerkender De at behandlingen af Deres personlige data er nødvendig til personalisering af Deres besøg på dette website hhv. til sikring af adgangen til dette eller til dele heraf af dets indregistrerede brugere eller betalende abonnenter samt for overvågning af denne adgang, og De giver Deres godkendelse af denne behandling.

Under bestemte omstændigheder kan Sony hos Dem udbede sig supplerende personlige oplysninger i form af fotokopier af identitetspapirer eller kreditkort med henblik f.eks. på fastslåelse af Deres identitet eller til forebyggelse af bedrageri. Såvidt Sony i forbindelse med dette website får overladt supplerende oplysninger, skal disse ligeledes anses som "personlige oplysninger".

Sony er berettiget til at videregive personlige oplysninger til andre afdelinger og sektioner af Sony og til Sonys associerede foretagender inden for Europa og (med forbehold for den nøje overholdelse af de gældende databeskyttelseslove fra Sonys side) oversøisk herunder til Sony Corporation i Japan eller til at stille disse til rådighed. Uden Deres godkendelse fremægger Sony ingen personlige oplysninger offentligt over for retssubjekter og personer der ikke har med Sonys associerede foretagender at gøre (tredjeparter) - bortset fra de i det følgende anførte tilfælde.

Overfor tredjeparter kan personlige oplysninger lægges frem for (1) at muliggøre virkeliggørelse af kontrakter som De er involveret i, eller det kan ske med andre formål der er anført i disse betingelser eller med henblik på formål der er meddelt i den del af registrerings-/dataindlæsningsformularen der har overskriften "Personlige data" (eller lignende) eller inden for rammerne af den telefoniske registrering for dette website, eller for (2) at efterkomme lovfæstede forpligtelser som Sony eller Sonys associerede foretagender er underkastet.

Over for tredjeparter kan personlige data fremlægges for at gøre det muligt for dem at bringe en ydelse for Sony eller for foretagende i association med Sony, efter dettes ordre eller efter dettes anvisning. I sådanne tilfælde garanterer Sony ved egnede foranstaltninger at tredjeparterne overholder Sonys principper angående databeskyttelse, og at modtagerne af denne slags oplysninger (1) kun anvender personlige data til de godkendte formål, (2) udelukkende registrerer og behandler personlige data under den betingelse at de er beskyttet mod uvedkommende brug og inden for området beskyttelse og anvendelse af personlige data beslutter og overholder ligeså stringente forholdsregler, og (3) nøje overholder de gældende retsforeskrifter.

Såfremt personlige data videregives i forbindelse med betalingstransaktioner der vedrører dette website (som f.eks. betaling af abonnementsgebyrer), er Sony berettiget til at videregive personlige data til tredjeparter når disse er institutioner der beskæftiger sig med vurdering af kredit- /bedrageririsici eller til tredjeparter der på anden måde er beskæftiget inden for den kriminelle prævention med henblik på at prøve om det af Dem forelagte kreditkort eller en anden betalingsmetode er betryggende, eller for at bekæmpe forbrydelser hhv. at videregive personlige data til kreditkortsforetagender og andre institutioner der er virksomme inden for betalingsinddrivelse. Muligvis er det nødvendigt at viderelede personlige data til disse tredjeparter til behandling i USA eller andre steder der befinder sig uden for det europæiske økonomiske område. Nogle institutioner skal henvise til, at videregivne personlige data også bliver anvendt til fremstilling af vurderinger af kreditværdighed, risiko- og bedrageri-sandsynlighed for Sony og andre tredjeparter med hvilke De indgår forretningsforbindelser.

Sony er berettiget til uden indskrænkning at anvende, bearbejde og fremægge alle anonyme eller generiske data (herunder statistikker) gennem hvilke De ikke kan blive identificeret.

De er berettiget til at anmode Sony om at tredjeparter som har fået overdraget personlige data, får meddelelse om berigtigelser og sletninger i disse data. Såfremt disse personige data ikke er underkastet Sonys kontrol, gør Sony sit bedste for at viderebringe Deres anmodning om sådanne berigtigelser og sletninger. Dersom personlige data imidlertid er videresendt til kreditkortsforetagender og andre institutioner inden for betalingsinddrivelse, er det muligvis påkrævet at De optager direkte kontakt dertil når De vil have korrigeret eller slettet tilsendte personlige data. Sony kan ikke påtage sig nogen form for an-svar for korrigering eller sletning af personlige data der (med Deres billigelse) er overdraget til institutioner med henblik på vurdering af kredit- og bedrageri-risici eller som virker inden for betalingsindrivelse, og som har brug for disse oplysninger henholdsvis hvis råderum de kommer ind i, og Sony afviser ethvert ansvar i denne forbindelse. Sony påtager sig intet ansvar for nogen fejlagtig kredit- eller anden risikovurdering der måtte blive udfærdiget af en sådan tredjeparter eller for nogen andre konsekvenser der måtte være en følge (herunder negative bonitetsvurderinger) af at personlige oplysninger fremlægges eller anvendes i den form som er forudset i den del af registrerings-/dataindlæsningsformularen der har overskriften "Personlige oplysninger" (eller lignende) eller inden for rammerne af den telefoniske registrering for dette website.

Med Deres besøg på websitet bekræfter og godkender De at Sony, med Sony associerede foretagender eller disses service provider kan overføre cookies på Deres computer med henblik på at personalisere Deres besøg på dette website og/eller erfare mere om Deres anvendelses- og browsing-vaner medens De befinder Dem i dette website. Cookies kan indeholde personlige informationer om Dem og kan være en varig eller en single-session cookie.

21. FRITSTILLING

Brugeren tilsiger Sony, Sonys associerede foretagender og disses ledelseskræfter, befuldmægtigede, medarbejdere og service providers fritstilling og skadesløsholdelse med hensyn til alle tab, udgifter, processer, skader, omkostninger (bl.a. omfattende rimelige retsomkostninger og –gebyrer) eller ansvarlighedskrav af enhver art der opstår af krav fra tredje ved en krænkelse eller misligholdelse af alle forbud eller indskrænkninger med hensyn til aktiviteten hos brugeren af dette website, som indeholdt i dise betingelser, eller af et løfte, en garanti eller tilsikring fra brugeren som er indeholdt i disse betingelser, og med hensyn til samtlige krav fra en person vedrørende anliggender, ansvarligheder eller pligter, som Sony har udelukket i disse betingelser.

Uden dermed at indskrænke den generelle karakter af ovenstående fritstilling tilsiger brugeren Sony, Sonys associerede foretagender og disse ledelseskræfter, befuldmægtigede, medarbejdere og service providers aflstning, fritstilling og godgørelse med hensyn til alle krav, garantikrav, omkostninger (herunder retsomkostninger), udgifter, søgsmål og krav på skadeserstatninger (for direkte, indirekte eller følgeskader) af enhver art uafhængigt af om disse er kendt, om de formodes eller er lagt åbent frem eller ej, og som opstår af følgende grunde eller på nogen som helst måde er forbundet med det følgende:

  • enthvert forbudt eller med indskrænkninger bestemt bruger-indhold der bliver oploaded af brugeren, eller en anvendelse af dette website fra brugerens side (herunder en forbudt eller med indskrænk-ninger defineret benyttelse af websitet fra brugerens side);
  • Tab, sletning, fjernelse, forfalskning eller offentliggørelse af bruger-indhold som er uploaded af brugeren; eller
  • enhver ikke godkendt benyttelse af brugerens konto eller enhver indskrænkning af brugerkontoens sikkerhed på grund af forsømmelser i forbindelse med bevaring af hemmeligholdelse af passwords til brugerkontoen eller andre sikkerhedsangivelser;

og i relation til alle dermed forbundne tilfælde.

22. HYPERTEKST-LINKS TIL OG FRA DETTE WEBSITE

De er forpligtet til at andrage om og indhente den skriftlige tilladelse fra iværksætteren af dette website før De kan oprette et link til det. Såkaldt „Deep Linking“ er strengt forbudt. Alle links til dette website skal lede til websitets hjemmeside, de skal tydeliggøre at dette website og website-indholdet skal betragtes adskilt fra websitet, der indeholder linket, og de skal desuden klargøre at Sony er ejer og/eller iværksætter af dette website.

Sony eller tredjeparter (med tilladelse som beskrevet ovenfor) kan oprette hypertekst-links til andre internet-websites eller ressourcer eller fra disse. Overtagelse af sådanne links til dette website sker kun som en tjeneste og implicerer ikke Sonys ja til det andet website eller til nogen forbindelse med dennes iværksættere. Sony opfordrer brugere til under browsing på deres eget eller et eks-ternt website og ressourcer at opvise en passende dømmekraft. Nogle websites kan indeholde informationer eller forbinde brugere med websites der indeholder informationer der eventuelt kan gælde som upassende eller anstødelige. Eksterne websites kan overføre deres egne cookis til brugerne, registrere data og/eller forlange personlige angivelser.

En brugers forbindelse til ethvert eksternt website sker på brugerens helt personlige ansvar.

Sony har ikke foretaget nogen kontrol med rigtigheden eller pålideligheden af informationer på eksterne websites eller ressourcer der er forbundet med dette website over links, eller som der kan fås adgang til over dette website eller links til websites der indeholder links til Sony. Sony støtter ingen indhold, reklame, produkter, support, ydelser eller andre materialer der kan erhverves på sådanne eksterne websites eller resourcer eller kan erhverves over disse, og Sony har intet ansvar for disse. Sony er ikke ansvarlig for rigtigheden, overholdelse af ophavsrettigheder, retmæssighed eller sømmelighed af materiale der er indeholdt på eksterne websites eller i sådanne ressourcer, og Sony udelukker enhver garanti der gælder som udtrykkelig og stiltiende aftalt garanti herfor. Sony er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for nogen nogen skader eller tab der forårsages eller påstås forårsaget ved anvendelsen af nogen som helst indhold, produkter, support eller ydelser der er til rådighed på eller via eksterne websites eller ressourcer, eller i kraft af tillid til disse.

Uden at ville indskrænke det ovenstående giver Sony ingen garanti eller tilsikring med hensyn til sikkerheden af nogen som helst informationer (herunder af kreditkortsinformationer og andre personlige informationer), hvis videreformidling til en tredjepart eventuelt bliver forlangt af brugeren; og brugeren giver afkald på samtlige krav mod Sony i medfør af sådanne anliggender.

23. OPSIGELSE

Med undtagelse af en ydelse eller en adgang for hvilken et abonnementsgebyr er forfaldent, kan brugeren på ethvert tidspunkt opsige sine særrettigheder til benyttelse af ydelserne på dette website og af andre website-indhold ved at slette samtlige website-indhold som han han hentet ned fra dette website og alle kopier han måtte have gemt, eller som er installeret. Brugerens ret til benyttelse af ydelserne på dette website og af andre websites udløber omgående med eller uden meddelelse efter Sonys skøn i tilfælde af misligholdelse af nogen betingelser i disse betingelser fra brugerens side.

Hvis et abonnements- eller andet gebyr hos brugeren for adgang til dette website eller en ydelse og benyttelsen af denne er forfaldent, skal brugeren skriftligt ( eller på anden, udtrykkeligt godkendt måde) meddele sit ønske om opsigelse med hensyn til abonnementet. Hvis der ikke består nogen udrykkeligt anderledes lydende bestemmelser med hensyn til brugerens evne til opsigelse eller opsigelsesfristen, kan brugereen opsige en abonnementsservice ved at meddele dette til Sony mindst en fuld kalendermåned i forvejen.

Sony kan opsige brugerens adgang til dette website eller registreringen over dette website, hvis der i løbet af en varighed på mindst 3 måneder (eller i løbet af et andet af Sony fastsat tidsrum) ikke er skaffet nogen adgang til benytterkontoen, eller hvis brugeren ikke har logget sig ind inden for en sådan frist.

Sony forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at opsige brugerens adgang til dette website og/eller til hans konto efter Sonys skøn og uden angivelse af grunde (med forbehold for tilbagebetaling af samtlige beløb som brugeren må have betalt forud for denne adgang). Under sådanne omstændigheder vil Sony på økonomisk forsvarlig måde være bestræbt for at sende opsigelsesmeddelelser til brugere til disses senest bekendtgjorte kontaktadresse eller e-mail-adresse.

Efter en opsigelse skal anvenderen indstille sin anvendelse af alle kopier af website-indhold der er i hans besiddelse og tilintetgøre disse, og Sony kan fjerne en sådan brugers bruger-indhold og/el-ler slette det. Uden at ville indskrænke Sonys generelle ret til at slette benytter-inbdhold af nogen som helst grund efter en opsigelse eller til at afvise adgangen til dette, er Sony ikke forpligtet til at videreføre noget benytter-indhold eller til at videresende nogen nyhed til Dem eller en tredjepart.

24. DIVERSE

Hvis enkelte bestemmelser i disse betingelser findes af være uigennemførlige, skal en uigennemførlig bestemmelse erstattes af en gyldig og gennemførlig bestemmelse der kommer hensigten med den oprindelige bestemmelse så nært som muligt. Dette har ingen følger for gyldigheden eller gennemførligheden af de øvrige bestemmelser.

Uanset ansvarsudelukkelserne og ansvarsindskrænkningerne der findes i disse betingelser, kan der ikke rejses noget krav eller søgsmål ved en person mod Sony eller et med Sony associeret foretagende hvad angår dette website elller i forbindelse med det, såfremt et sådant krav eller søgsmål ikke rejses inden for et (1) år efter at grunden hertil er opstået og meddeles skriftligt til Sony.

Sonys medarbejdere og befuldmægtigede er ikke berettiget til at ændre disse betingelser. Ytringer af nogen salgs- eller kundetjenesterepræsentant der sker på Sonys vegne kan ikke fortolkes som en ændring af disse betingelser eller som autoriseret og retsligt bindende ytringer om dette website eller om arten og kvaliteten af de fremviste produkter eller ydelser af noget andet website-indhold.

Opkald til kunde-helplines, der sker ud fra dette website, kan blive optaget med henblik på skoling og kvalitetskontrol.

Disse betingelser og indholdet af dette website er underkastet beskyttelsen af ophavsrettigheder.