NETTISIVUN KÄYTÖN MÄÄRÄYKSET JA EHDOT

Olkaaa hyvä ja lukekaa seuraava dokumentti huolellisesti läpi. Se sisältää tärkeää informaatiota Teidän oikeuksistanne ja velvollisuuksistanne, sekä liittyy tämän nettisivun käyttöön ja / tai sen käyttämiseen ja sen tekemiin suorituksiin.

1. NETTISIVUN YLLÄPITÄJÄ JA KÄSITTEIDEN MÄÄRITYS

Tämän nettisivun ylläpitäjä Sony Europe B.V., jonka kotipaikka Englannissa ja Walesissa rekisteröity numerolla 2422874.

Sen rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Yhdistynyt kuningaskunta.

Paikallinen osoite: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgia.

Näissä yleisissä toimintaehdoissa on seuraaville käsitteille annettu seuraava tarkoitus: Suorituksia ovat kaikki toiminnot, järjestelyt, käyttö ja informaatiot tai muut suoritukset, jotka ovat saatavissa tältä nettisivulta (mahdolliset ISPsuoritukset mukaanlukien) (Internet Service Provider ja / tai internetistä ottosuoritukset). Sonyyn sitoutuneet yritykset ovat Sony Corporation, Tokio, Japani ja kaikki yritykset, jotka ovat pääosaltaan Sony Corporation´in epäsuorassa tai suorassa omistuksessa tai ovat Sonyn hallinnassa. Määräykset ovat näitä määräyksiä ja ehtoja. Sanat käyttäjä ja Te tarkoittavat niitä henkilöitä, jotka joko Sonyn suostumuksella tai ilman suostumusta menevät nettisivulle tai käyttävät sitä, siitä riippumatta, onko henkilö sivun rekisteröity käyttäjä tai sivun tilaaja tahi jonkun sellaisen palvelun rekisteröity käyttäjä, jota palvelua tarjotaan tällä nettisivulla tai ei. Nettisivu tai sivu on nettisivu (kotisivu ja sen perustana olevat internetsivut) tai muunlaiset tietojen ja / tai käytön yhdistelmät, joita Sony toimittaa ja jotka ovat tarjolla ja joihin päästään käsiksi seuraavien laitteiden avulla: mikrotietokone, läppäri (laptop), kännykkä, PDA, digitaalikamera, televisio tai muu verkkolaite, jotka ovat liitetty verkkoon tai ovat yhteydessä langattomasti ( m.m. mukaanluettuna internet ja sellaiset verkot, joihin päästään Wireless Application Protocol (WAP) tai muiden teknologioiden avulla, ja joissa nämä ehdot on julkaistu tai joissa on viitattu kehotukseen hakea lupa näille ehdoille, jotka tulee käyttäjän hyväksyä. Kaikki varoitukset tällä nettisivulla tai sivulla koskevat myös kyseisen WAPsivun varoitusta. Tietynlaiset muut määräykset on määritelty myöhempänä.

2. PÄÄSY NETTISIVULLE JA SEN KÄYTTÖ

Te sitoudutte noudattamaan näitä määräyksiä ilman minkäänlaisia muutoksia (täten Teidän ja Sonyn välille syntyy sopimus) sekä kaikkia asiaantulevia lakimääräyksiä mennessänne tälle nettisivulle tai sen sisältöä käsitteleville sivuille, niitten katselemisella tai niitten ottamisella netistä tai niiden levittämisellä tai tämän sivun käyttämisellä tai sivun tai sen sisällön muunlaisella käyttämisellä riippumatta siitä, oletteko rekisteröity tai rekisteröimätön sivun käyttäjä.

Jos käytätte tätä nettisivua tai joitakin sen osia tai muita palveluja, joiden käytöstä on maksettava tilaushintoja, voi Sony kieltää tai lopettaa Teiltä pääsyn sivulle, mikäli maksunne on myöhässä tai maksettavaksi erääntynyttä laskua ei ole maksettu. Te olette vastuussa vastaavan hardware tai softwarevälineistön hankkimisesta ja olette velvoitettu maksamaan kaikki puhelin ja muut verkkomaksut, jotka syntyvät nettisivun ja muiden palvelujen käytöstä.

Tälle nettisivulle ja siihen liittyville palveluille pääsy voidaan rajoittaa lukumäärältään maksimimääräiseksi ja / tai joksikin tietyksi ajaksi jonkun konkreettisen ajanjakson sisällä. Tämä nettisivu tai sen tietyt osat voivat näyttää ainoastaan aikuisille tietyn sisällön. Jotta voisitte päästä käsiksi tähän sisältöön ja ottaa sen netistä, tulee Teidän olla vähintäin 18 vuoden ikäinen (ja Te vakuutatte olevanne tämän ikäinen). Mikäli sallitte lapsille tämän nettisivun käytön ja sen ottamisen netistä, on Teidän tehtävä valvoa sen käyttöä ja päättää siitä, mikä sisältö ja mitkä palvelut ovat lapsille soveltuvia ja mitkä eivät. Teitä pyydetään huomioimaan se asia, että lapsille voi olla mahdollista tämän nettisivun tai sen osien kautta viedä julkisuuteen Teidän omia henkilötietojanne.

Te vakuutatte, että Te tulette menemään tälle nettisivulle ainoastaa Sonyn siihen tarkoitukseen varaamalta kohdalta.

3. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ, SÄÄNTÖJÄ, JNE

Nämä määräykset ovat voimassa muiden määräysten ohella, joihin käyttäjä on sitoutunut käyttö, lisenssi tai myyntisopimuksen perusteella tai muiden käytettävien sopimusten ja ehtojen mukaisesti. Mikäli nettisivu tai jokin sen osa sisältää käyttäjää koskevia sääntöjä, määräyksiä, menettelyohjeita tai muita ehtoja tai ohjeita, on käyttäjän myöskin sitouduttava noudattamaan niitä. Ristiriita tai epäsoputilanteessa ovat nämä määräykset ratkaisevat. Mikäli ette ole yhtä mieltä yhden määräyksen (tai muiden sääntöjen, ohjeiden) kanssa, ette saa käyttää nettisivua.

Nämä ehdot voivat sisältää määräyksiä, jotka edellyttävät toimintoja tai palveluja, jotka eivät ole käytettävissä (tai joiden ei tule olla käytettävissä) tämän nettisivun kautta. Mikäli senluonteiset määräykset koskevat ainoastaan toimintoja tai palveluja, ei niitä tule soveltaa, eivätkä ne koske muitten määräysten soveltamista.

4. SISÄLLÖN JA HALUTTAVAN PALVELUN TILAUS JA MUUT HINNAT

Tämän nettisivun sisällön olemassaolo ja / tai niitten palveluiden, jotka ovat tämän nettisivun kautta käytettävissä, voi kokonaisuudessaan tai osittain olla sidottu tilauksen oston ehtoon tai yhden kerran tapahtuvaan maksuun.

Mikäli päätätte saada sisällön / palvelut tilausperiaatteella ja lähetätte Sonylle tilauskaavakkeen, annatte täten takuun ja vakuutuksen siitä, että olette 18 vuoden ikäinen, ja että kaikki antamanne tiedot ovat totuudenmukaisia (m.m. luottokortin numero ja kortin voimassaoloaika) ja täten sitoudutte maksamaan kaikki Teille syntyvät tilausmaksut voimassa olevine veroineen.

Te voitte perua tilauksenne kaiken maksullisen sisällön ja / tai sellaisten palvelujen suhteen, ottamalla yhteyttä Sonyyn (pidättäen oikeuden irtisanomisen minimiaikaan tai ensimmäiseen sopimuksen mukaiseen sopimusaikaan sekä kaikkiin sovellettaviin ehtoihin koskien maksujen takaisinmaksua tai eitakaisinmaksua käyttämättömistä ajoista).

Tämän nettisivun sisällön palveluista tai käytöstä tai sen netistä otosta peritään käyttömaksu tai muu maksu mukaanluettuna kertamaksu, mikäli asiasta ei ole muutoin määrätty muissa sovellettavissa määräyksissä (maksu). Käyttäjän tulee maksaa maksut etukäteen siinä muodossa ja sen suuruisena kuin Sony määrää.

Mahdollisesti perittyjä maksuja voidaan muuttaa milloin tahansa. Sony pyrkii ilmoittamaan tällaisista muutoksista etukäteen niille käyttäjille, jotka ovat tilanneet maksullista sisältöä, taloudellisesti parhaalla harkitsemallaan tavalla.

Jos käyttäjät haluavat ottaa netistä tai saada tämän nettisivun kautta tai sen avulla maksullista sisältöä (esim. kännykän soittosignaaleja, näytönsäästäjän, taustamallin tai pelejä), antavat he samanaikaisesti takuun ja vakuutuksen siitä, että heidän vastaanottajalaitteensa tukee sellaista imurointia ja että se on formatoinniltaan yhteensovitettava pyydetyn sisällön kanssa. Sen jälkeen kun tämä sisältö on otettu netistä: (1) ei etukäteen maksettuja maksuja suoriteta takaisin; ja (2) voitte säilyttää sisällön määränpäälaitteessa, johon se oli tarkoitus saada. On ehdottomasti kielletty säilyttää sisältö jossain muualla, työstää tai muuttaa sitä, kopioida se, välittää se edelleen tai antaa kolmannelle osapuolelle tai antaa kolmannelle osapuolelle mahdollisuus käyttää sisältöä. Näitten ehtojen määräykset koskien myös sivun sisältöä (kuten myöhempänä määritellään) ovat voimassa lähetetyistä ja netistä otetuista sisällöistä.

5. KÄYTTÄJÄKSI ILMOITTAUTUMINEN

Käyttäjältä voidaan vaatia tiettyjen ilmoittautumistietojen antaminen sekä ilmoittautuminen, jos hän haluaa panna materiaalia verkkoon, haluaa ottaa tietoja verkosta tai lisätä tietoja verkkon, jos hän haluaa kommunikoida ja käyttää tätä nettisivua, sen palveluksia, resursseja ja tiettyä tai kaikkea nettisivun sisältöä (kuten myöhempänä määritellään). Edellytys tämän nettisivun, sen palvelujen ja nettisivun sisällön käytölle on, että kaikki ilmoittautumistiedot, jotka käyttäjä antaa eteenpäin, ovat nyt ja tulevaisuudessa totuudenmukaisia ja täydellisiä ja vastaavat tämänhetkistä tilannetta.

Te olette velvoitettu ilmoittamaan Sonylle viipymättä kaikki muutokset, jotka koskevat Teidän ilmoittautumistanne. Tiedonanto tulee osoittaa suoraan Sonylle tai Sonyn sähköpostiosoitteeseen, joka löytyy tältä nettisivulta tai ilmenee seuraavista ehdoista.

Jos Sonylla ollaan sitä mieltä, että annetut tiedot eivät ole oikeat, ajankohtaiset ja täydelliset, tai jos Sony on muusta syystä sitä mieltä, että toimenpide on paikallaan, voi Sony kieltäytyä päästämästä käyttäjää nettisivun ja / tai kaikkien muiden resurssien, palvelujen ja nettisivun sisällön käyttäjäksi ja irtisanoa ja lopettaa mahdollisesti jo olemassa oleva asiakastili.

Mikäli Sony tarjoaa „logoff“, „exit“ (tai vastaavaa) vaihtoehtoa, ja jos Te kirjaudutte sisään tälle nettisivulle tai sen osalle tarkoituksenanne käyttää niitä, velvottaudutte Te käytön lopuksi kirjautumaan ulos tililtänne ja poistumaan siltä. Sony pidättää itselleen oikeuden kirjata pois käyttäjät, joiden tili on ollut käyttämättömänä pitemmän aikaa. Jos on kyse sellaisista suorituksista, joille menette tämän nettisivun kautta tarkoituksena päästä siten internettiin (esim. ISPpalvelut), pidättää Sony itselleen oikeuden, sen jälkeen, kun Teidät on yhdistetty, käyttäjien kokonaisuuden intressissä, jotta suorituskyky pysyisi hyvänä, (1) katkaista yhteys Teihin, jos Teidän yhteytenne kyseiseen palveluun ei ole aktivoitu tai katkaista yhteys joka tapauksessa 15 minuutin kuluttua tai sen jälkeen kun tietty, meidän harkintamme mukainen aika on kulunut umpeen tai (2) rajoittaa tiettynä ajankohtana yhteen palveluun yhdistettyjen käyttäjien lukumäärää tai ajanjaksoa, jonka aikana yksi käyttäjä per käyttö voidaan yhdistää.

6. SALASANAT JA TILITIEDOT

Käyttäjä on vastuussa hänen salasanansa, tilinumeronsa ja muiden mahdollisesti olemassa olevien tietojen salassa pitämisestä. Samoin hän on vastuussa kaikista toiminnoista, jotka tapahtuvat käyttäjän tilillä. Kaikki mahdollisesti eisallitut käyttäjän tilin käytöt tai muut turvallisuusrikkomukset on ilmoitettava viipymättä Sonylle. Teidän rekisteröintinne tai Teidän tilauksenne on sidottu Teihin itseenne. Teillä ei ole oikeutta antaa tilinne tunnusta, Teidän ID:tä tai Teidän salasanaanne muille ihmisille tiedoksi tai antaa näitä kenenkään käyttöön. Yksikin Teidän aloitteestanne tehty tilitietojenne tai salasananne eteenpäin antaminen voi johtaa rekisteröintinne tai tilauksenne lopettamiseen. Tämä lopetus, jos Teidät on rekisteröity sellaista sisältöä / palvelua varten, josta peritään maksua, tehdään ilman maksujen palauttamista ja lisäksi voidaan vaatia lisämaksua luvattomasta käytöstä.

7. NETTISIVUN MUUTOKSET JA NIIDEN EHDOT

Sony ja Third PartyProviders voivat koska tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen tehdä parannuksia ja / tai muutoksia tuotteisiin, ylläpitoon, palveluihin, ohjelmiin, hintoihin ja / tai muuhun nettisivun sisältöön (siis myös näihin ehtoihin).

Sony voi ilmoittaa näitten ehtojen (tai muun nettisivun sisällön) muutoksista tällä nettisivulla vastaavasti asiasta esittäen tai muita kommunikaatioteitä käyttäen. Käyttäjille, jotka käyttävät tätä nettisivua, sen jälkeen kun tieto tällaisista muutoksista on pantu nettisivulle tai ne on ilmoitettu muuta kautta, ovat muutokset sitovat, sen jälkeen kun nämä muutokset tai uudet ehdot ovat ilmestyneet nettisivulle tai niistä on ilmoitettu muuta kautta. Muutokset ovat sitovia myös siinä tapauksessa, vaikkei käyttäjä olisi käynyt sillä sivulla, missä muutos tai uudet ehdot ovat esitetty. Sen vuoksi on suositeltavaa tarkastaa usein nettisivu ja voimassaolevat määräykset.

8. TÄMÄN NETTISIVUN SALLITTU JA KIELLETTY KÄYTTÖ

Tälle nettisivulle meno ja sen käyttö, käsittäen tietojen, grafiikan, kuvien, valokuvien, luonnosten, kuvausten, informaation ja tekstin katselun, netistä oton, monistuksen, esittämisen, sijoittamisen (Posting) ja julkaiseminen, sekä video, audio, musiikki ja ääniyhdistelyn, hyödyn, softwaren (Applets mukaanlukien), softwaren yhdistelyn, ajurien ja muiden palveluohjelmien (kuten myöhempänä on kuvattu), kaikkien sähköpostiuutisten ja vastaavien, jotka Sony on tehnyt tai jotka on Sonyn nimissä tehty, sekä muun sisällön tällä nettisivulla, joka on suoraan Sonyltä tai siihen liittyneiltä yrityksiltä tai niitten tuote tai palvelun ylläpitäjiien valmistama (seuraavassa nettisivun sisältö) on kielletty, mikäli ei ole nimenomaan näitten ehtojen mukaan sallittua. Tämä koskee kaikkien välineiden käyttöä lukuunottaen elektroniset, mekaaniset, valokopio piirustus ja muut välineet.

Sony antaa käyttäjälle rajoitetun luvan käyttää tätä nettisivua ja sen sisältöä henkilökohtaiseen ja eiammattikäyttöön tuki ja kommunikaatioresurssina yksinomaan siihen tarkoitukseen kuin tällä sivulla on määritelty, sikäli kuin kaikki nettisivun sisältöä koskevat tekijäoikeudelliset ja suojeluoikeudelliset näkökohdat (mikäli ovat olemassa) on huomioitu.

Kaikki muu nettisivun käyttö on kiellettyä, mukaanluettuna myös muut kuin myöhempänä mainitut, sekä nettisivun muutokset, myynti, siirto ja imurointi (poikkeuksena sivun käyttö), uudelleenjulkaiseminen tai käänteinen metodi, ilman Sonyn etukäteen antamaa kirjallista lupaa (mikäli tällainen kielto on käytettävän lain mukaan mahdollinen). Nettisivun käytölle saatu lupa ei sisällä lupaa edelleenmyyntiin, ammattikäyttöön tai nettisivun sisällön myyntiin, eikä oikeuta kaikkien tuote tuki tai palveluluetteloiden muokkaamiseen ja käyttöön eikä myöskään näiden kuvaukseen eikä hintoihin, mikäli itse tämän nettisivun tai nettisivun sisällön johdannainen käyttö (mukaanlukien kehykset) asiakastietojen imurointi tai kopiointi muiden liikemiesten eduksi, kaikenlainen tietojen turmelu, robottien tai muiden työkalujen käyttö tietojen käsittelyssä ja niiden ottaminen, kaikenlainen nettisivun sisällön muilla nettisivuilla tai verkon ympärille yhdistetyn tietokoneympäristön käyttö, joka suggeroi yhteyden rakentamiseen Sonyn tai jonkun Sonyyn liittyneen yrityksen tuotteiden, tuen tai palvelujen kanssa, mikäli ei ole nimenomaisesti muutoin sovittu osapuolten kesken.

Käyttäjälle ei ole sallittua käyttää tätä nettisivua tai sen palveluja sellaisella tavalla, mikä on vastaan näitä ehtoja tai kaikkea sovellettavaa oikeuskäytäntöä tai sellaisia määräyksiä tai mikä johtaa tai voi johtaa tämän nettisivun tai palvelujen vahingoittumiseen, toiminnan katkoon tai muuhun haittavaikutukseen. Käyttäjälle ei ole sallittua käyttää tämän nettisivun kaikkia osia, joille ei ole lupa mennä, mukaanluettuna muiden käyttäjätilit tai tietokonesysteemit tai –verkot, jotka ovat tämän nettisivun kanssa yhteydessä, esimerkiksi hakkarina, salasanan räjäyttämisellä tai muulla tavalla. Käyttäjälle ei ole sallittua yrittää saada tämän nettisivun kautta henkilökohtaisia tietoja muista henkilöistä.

9. TÄMÄN NETTISIVUN SISÄLLÖN JULKAISUOIKEUDET

Sony ei luovuta oikeuksia nettisivun sisältöön, jonka käyttäjä imuroi ja jota hän käyttää. Nettisivun sisältö, muun muassa sen lajitelma ja sen sisäinen järjestely on Sonyn tai siihen liittyneiden yritysten ja / tai näiden sisältö tai teknologiaylläpitäjien omaisuutta ja on täten suojattu julkaisuoikeudellisesti ja muilla oikeuksilla. Rajoitettu lupa nettisivun sisällön käyttöön (sellaiseen tarkoitukseen kuin edellä on kuvattu) on nimenomaan liitetty ehtoon nettisivun sisällön kaiken julkaisuoikeuden, tavaramerkki ja muiden suojamerkkioikeuksien ja kaikkien Sonyn ja siihen liittyneiden yritysten sekä /tai sisällön ja teknologian ylläpitäjän nettisivua koskevan henkisen omaisuuden hyväksymiseen, niissä pitäytymiseen ja niiden säilyttämiseen. Käyttäjä ei saa minkäänlaista omistusoikeutta sähköpostiosoitteisiin, URL:ään tai muihin henkilökohtaisiin tuntomerkkeihin, jotka hän saa käyttöönsä tai valitsee tältä nettisivulta saatavien palveluiden yhteydessä. Käyttäjän rajoitettu oikeus, joka koskee tunnusmerkkien / osoitteiden käyttöä, on vain niin kauan voimassa kuin hänen rekisteröintinsä/ käyttäjätili tätä nettisivua tai vastaavia palveluja koskien on voimassa. Sonyn mistä syystä tahansa lopettaman voimassaoloajan jälkeen on Sony vapaa oman harkintansa mukaan käyttämään tai antamaan edelleen toiselle käyttäjälle kaikkia senkaltaisia tunnusmerkkejä/osoitteita.

Nettisivun sisällön luvaton käyttö tai eisallittu kopiointi tai nettisivun sisällön käyttö, joka rikkoo näitä määräyksiä, voi johtaa tavaramerkki, kustannusoikeus ja muiden suojaoikeuksien loukkaamiseen ja siten johtaa siviili tai rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin. Käyttäjiltä on kielletty käyttää minkäänlaista nettisivun sisältöä (tai minkäänlaista sisältöä, joka on käytettävissä nettisivun kautta) sellaisella tavalla, joka vahingoittaa tavaramerkki julkaisuoikeus tai muita suojaoikeuksia. Sony pidättää itsellään kaikki oikeudet koskien näitten määräysten loukkaamista tai niiden eisallittua käyttöä.

10. TAVARAMERKIT

„Sony“ on Sony Corporation´in, Japani, rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki tavaramerkit, logot, sähköpostiosoitteet, tuote ja mallimerkinnät tai niitten johdannaiset (Derivations), jotka kuvaavat Sonyn tai siihen liittyneiden yrityksien tuotteita, tukea tai palveluja, tai jotka sisältävät sanan „Sony“ (ja) jotka esiintyvät nettisivun sisällössä (seuraavassa nimellä Sony merkit), ovat Sonyn tai siihen liittyneiden yritysten tavaramerkkejä ja /tai heidän omaisuuttaan. Jokainen tällä nettisivulla esiintyvä Sonyn (tai muun) tavaramerkkiluettelo päivitetään säännöllisin välein, mutta sitä ei ole kuitenkaan pidettävä Sonyn (tai muun) tavaramerkin täydellisenä listana.

Muut tuote ja yritysmerkit, joita käytetään tällä nettisivulla, voivat olla kyseisten omistajien tavaramerkkejä.

Sonyn merkin käyttö tai sen muuttaminen on ankarasti kiellettyä (mikäli Sony ei ole tätä nimenomaisesti sallinut).

11. KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ IMUROIDUT TAI LÄHETETYT TIEDOT / MATERIAALI

Näissä määräyksissä kuvaa käsite käyttäjäsisältö informaatiota tai muuta sisältöä, jota Sony välittää tai voi välittää tai jota käyttäjä laittaa sivulle tai ottaa tältä nettisivulta tai siihen liitetyiltä välineiltä, muun muassa kuvista, videolta ja muista kuvituksista, äänimateriaalista grafiikasta, dokumenteista tai tiedostoista, informaatiota luonnollisista tai muista henkilöistä, tiedonantoja, sähköpostia ja muita tiedotuksia, tiedostoja, tekstejä, mielipiteen ilmaisuja ja muuta informaatiota.

Käyttäjän laittaessa sisältöä tälle nettisivulle tai lähetettäessä käyttäjäsisältöä edelleen tai annettaessa sitä käyttöön muille käyttäjille tai Sonylle tai siihen liittyneille yrityksille sivujen, palvelujen tai nettisivun sisällön käytön mukaisesti tai perusteella tai muista syistä, antaa käyttäjä Sonylle, siihen liittyneille yrityksille ja heidän nimittämilleen henkilöille (tai hän vakuuttaa saaneensa tällaisen käyttäjäsisällön omistajalta siihen oikeuden) ajallisesti rajoittamattoman, ilmaisen, peruuttamattoman ja yksinkertaisen oikeuden ja sellaisen lisenssin (koskien myös kaupallista käyttöä), joka sallii käyttäjäsisällön käytön, kopioinnin, alalinsennsoinnin, monistamisen, muuttamisen, sopeuttamisen, julkaisemisen, kääntämisen, julkisen esittämisen, näytteille panemisen ja myymisen ja sallii myös käyttäjäsisällön johdettujen töiden valmistamisen (tai niiden osien) ja niitten haltuunoton (tai niden osien) kaikissa mahdollisissa muodoissa, kaikissa medioissa tai kaikkien teknogioitten avulla, jotka ovat nyt tunnettuja tai tulevaisuudessa tullaan kehittämään maailmassa. Edelleen käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tällaisen lisenssin antoon vaadittava oikeus ja että hän on luopunut kaiken käyttäjäsisällön n.s. „moraalisista oikeuksista (oikeus kieltää teoksen väärennös)“. Koko käyttäjäsisältö ei ole salaista eikä Sonyllä ole minkäänlaista luottamuksellisia velvollisuuksia minkään käyttäjäsisällön suhteen.

Edellä oleva kappale ei kuitenkaan koske jokaista henkilökohtaista informaatiota, jonka käyttäjä välittää omasta persoonastaan. Nämä tiedot käsitellään ainoastaan siten kuin kappaleessa tämän tai Sonyyn liittyneiden nettisivujen henkilökohtaisissa tiedoissa tieto ja ilmoittautumiskaavakkeessa, kuten näitten määräysten ja muitten määräysten ja ehtojen toisessa kohdassa suunniteltu, jotka ovat voimassa nimenomaisesti mahdollisen käyttäjän ja Sonyyn yhdistyneen yrityksen välillä.

12. KIELLETTY JA RAJOITETTU KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ

Kielletyt levittämiset ja tiedonannot

Sony kieltää tämän nettisivun kautta tapahtuvan käyttäjäsisällön siirron, jakamisen, imuroinnin, levittämisen, esittämisen, yhteisen käytön ja muistiin panemisen tai niitten käyttämisen kautta sen, mitä Sony pitää omasta harkinnastaan luvattomana tai mauttomana.

Sellainen käyttäjäsisältö on muun muassa pornografinen, häpäisevä, seksivoittoinen, homofobeemi, panetteleva, pettävä, epäsiveellinen, hyvien tapojen vastainen tai loukkaava, se voi sisältää myös etnistä, rasistista tai uskonnollista halveksuntaa tai vähätteleviä häpäisykirjoituksia, väkivallan, vihan ja oikeudenvastaisen käytöksen ihannointia, kuvia lasten väärinkäytöstä, lapsipornoa tai kuvia seksuaalisesta vihjailusta, mainoksia, kyselyjä tai palkintokilpailuja tai muuta materiaalia, jolla voisi olla siviili tai rikosoikeudelliset seuraamukset.

Sony kieltää käyttäjäsisällön imuroinnin tai sen käytön tai sellaisen käyttäjäsisällön siirron, jonka ensisijainen tai alaarvoinen päämäärä tai vaikutus on ampumaaseiden, aseiden tai huumausaineiden (Controlled Substances), nopean rahan, voittolupauksien, pyramidi tai ketjukirjeiden, petollisten tai rikollisten tarjousten myynti ja levittäminen ja edistäminen, muitten kuin omien sähköpostiosoitteiden kirjaaminen, huutokauppojen tai myynnin (mukaanlukien julkisten arvopaperimarkkinoiden) häiritseminen, muiden ihmisten uhkaaminen ja herjaaminen, keskustelujen häiritseminen tai muun kuin oman identiteetin luominen toisten harhaanviemiseksi, seksuaalisten tarjousten teko alaikäisten taholta, alaikäisille tai heille edelleen johdettavaksi, rasististen ja halventavien julistusten tai kommenttien teko, jonkun muun henkilön matkiminen tai johonkin henkilöön tai oikeuskelpoiseen kohteeseen kohdistuva väärennetty asiain esitys.

Käyttäjälle ei ole sallittua, mikäli kyseinen foorumi tai vastaava palvelu ei ole sitä nimenomaisesti sallinut, mainostaa liiketoimintansa tuotteita tai palveluja tai tarjota niitä myyntiin.

Sony pidättää itselleen oikeuden (kuitenkaan ottamatta minkäälaisia velvoitteita) saada poistaa kokonaan tai osittain vastaavan nettisivun käyttäjän käyttöoikeus ja /tai käyttäjäsisältö ja /tai antaa eteenpäin käyttäjäsisältö vastaaville viranomaisille, mikäli käyttäjäsisältö on näitten määräysten vastaista (tai muita sovellettavia määräyksiä tai ehtoja vastaan) tai muitten sovellettavien ehtojen tai lakien vastaista tai jos voidaan olettaa, että tässä kohdin on tarpeen syytteen tai valituksen muodollinen vireillepano tai toteennäyttö.

Julkaisuoikeudellisesti suojatut materiaalit ja muut henkisen omaisuuden suojaoikudet

Sony kieltää sisällön, musiikin, softwaren, kuvien (liikkumattomien tai liikkuvien kuvien), kirjallisten tai taiteellisten teosten tai muun materiaalin imuroinnin, jotka ovat suojatut henkisen omaisuuden suojaoikeuden perusteella (tai mikä voisi loukata muiden henkisen omaisuuden suojaoikeuksia), mikäli käyttäjä ei ole näiden yksinomainen oikeudenomistaja tai hän kontrolloi näitä tai on saanut vaadittavat luvat (minkä käyttäjä vakuuttaa imuroidessaan tällaista sisältöä). Sony kieltää tosiasiallisesti tai olettavasti julkaisoikeudellisesti suojatun materiaalin imuroinnin, minkä käyttö ei ole sallittua. Sama koskee myös väärennettyä materiaalia.

Henkilötiedot

Sony kieltää kaiken käyttäjäsisällön imuroinnin, missä on henkilökohtaisia tai luottamuksellisia (yksityisiä) tietoja luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä, mukaan lukien puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet tai konkreettiset osoitteet, käyttäjän tilinumeron, salasanat ja tiedot taloudellisista olosuhteista, poikkeuksena tästä ovat tiedot, jotka käyttäjä antaa itsestään tarkoituksenaan tilin osanottoilmoitus tai tilin avaus tai (mikäli tulevat kysymykseen) muitten luonnollisten henkilöiden henkilökohtaiset tiedot, jotka ovat käyttäjän tiedossa, jotta ne voitaisiin ottaa tämän käyttäjän onlineosoitekirjaan.

Siinä tapauksessa, että käyttäjä ottaa henkilökohtaisia tietoja tai kuvia luonnollisesta henkilöstä tarkoituksenaan panna ne onlineosoitekirjaansa tai valokuvaalbumiinsa (tai muuhin tarkoitukseen), vakuuttaa tämä käyttäjä, että toinen käyttäjä (kohde) on antanut suostumuksensa tällaiselle siirrolle, sekä että siihen liittyvä tietojenkäsittely ja muu käyttäjäsisällön käyttö noudattaa näiden määräysten linjaa.

'Destruktiivisen materiaalin spämmaus ja imurointi

Kaikkien spämmaus ja roskasähköpostimuotojen, mukaan lukien erilaisten keskusteluryhmien, postituslistojen ja muiden aktiviteettien toistuvien, eihaluttujen kirjoituksien imuroini tai siirto, mikä edistää n.s. spämmausta, ovat kiellettyjä tällä nettisivulla ja tämän nettisivun välityksellä. Te olette velvoitettu maksamaan Sonylle viisi Euroa jokaisesta spämmaustiedotuksesta, joka on lähetetty Teidän käyttäjätililtänne näiden määräysten vastaisesti.

Sony kieltää tietokoneohjelmien, tiedostojen ja muun materiaalin imuroinnin, joka materiaali sisältää destruktiivisia ja keskeyttäviä piirteitä kuten viruksia, manipuloituja tiedostoja, „piilo“tiedostoja (esimerkiksi kuvia, joihin on integroitu audiotiedostoja) Worms, Troijan hevosia, bots, joiden tarkoituksena on vieritys, useampien näyttöjen kuvausta ja muita aktiviteettejä, jotka yleisesti ottaen voivat häiritä nettisivun integriteettiä, toimintaa tai onlinekommunikointia.

13. SONYN SUORITTAMA KÄYTTÄJÄSISÄLLÖN KONTROLLI

TTällä nettisivulla Sony tarjoaa ainoastaan käyttäjille tapaamispaikan, jonka avulla he voivat tulla tiettyjen ilmoitettujen palveluiden, softwaren ja / tai informaation käyttäjiksi. Sony ei voi antaa eikä tule antamaan vakuutusta siitä, että Sony tarkkailee, työstää, sensuroi tai muulla tavalla suodattaa tai kontrolloi käyttäjäsisältöä tai käyttäjäsisällön käyttäjien käytöstä.

Kuitenkin Sony voi, vaikka Sony ei ole siihen velvoitettu, tarkastaa käsin tai automaattisesti kaikki käyttäjäsisällöt, jotka laitettiin tai voidaan laittaa tälle nettisivulle. Sony voi edelleen tarkkailla tämän nettisivun kaikkia alueita tai tarkastaa ne, joihin käyttäjät laittavat tai sijoittavat tiedotuksia, tai joissa käyttäjät kommunikoivat keskenään tai Sonyn (mikäli on paikallaan) kanssa, muun muassa keskusteluhuoneissa tai uutisryhmissä, ilmoitustauluilla, kommunikaatiosivuilla, valokuvaalbumeissa, henkilökohtaisilla nettisivuilla tai muilla alueilla ja foreneissa. Sony voi hylätä, ei laittaa nettiin, ei käyttää, poistaa, muuttaa, sulkea käyttökiellolla ja / tai pyyhkiä pois jokaisen käyttäjäsisällön, jota Sony pitää oman harkintansa perusteella kohtuuttomana tai vastenmielisenä, tai joka muutoin on näiden määräysten ehtojen vastainen, mihin Sony ei kuitenkaan ole velvoitettu. Toimenpiteeseen ei tarvita mitään muodollista valitus tai syyteanomusta koskien kyseistä käyttäjäsisältöä tai sen todistetta. Sonyllä on oikeus, ei kuitenkaan velvollisuus, olla yhteistyössä kaikkien ulosottoviranomaisten kanssa tai vastata oikeusasteiden tai muiden viranomaisten kehotuksiin tai heidän pyyntöihinsä, ilmoittaa kaikkien henkilöiden identiteetti, jotka laittavat verkkoon käyttäjäsisältöä.

14. ILMAN TAKUUTA – KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ JA NETTISIVUN KÄYTTÖ

Koko käyttäjäsisältö ja / tai kaikki palvelut, jotka Te saatte tai joita käytätte tai joita siirrätte nettisivun käytön yhteydessä, muun muassa mukaan lukien kaiken foren käytön, on yksinomaan Teidän ratkaistavissanne ja tapahtuu vain Teidän omalla vastuullanne ja on näitten määräysten alainen koskien vastuun poissulkemista ja vastuun rajoittamista. Tämän nettisivun ja sen käyttäjäsisällön turvallisuudesta ei voida antaa takuuta.

Teidän tiedossanne täytyy olla, että jos Te annatte henkilökohtaisia tai muita tietoja onlinekäytössä, esimerkiksi ilmoitustaululla, keskusteluhuoneissa tai muiden teiden kautta, voivat Teille tuntemattomat henkilöt saada nämä tiedot ja he voivat niitä käyttää. Sony tosin yrittää tehdä kaiken tehtävissä olevan, taatakseen Teille Teidän henkilökohtaisten tietojen ja yksityisalueenne suojauksen, kuitenkaan Sony ei pysty takaamaan kaikkien tietojen turvallisuutta, jotka Te annatte onlineverkkoon. Tällaisten tietojen julkistaminen Teidän kauttanne tapahtuu Teidän omalla vastuullanne. Poikkeuksena ovat henkilökohtaiset tiedot, jotka käyttäjä antaa tiliilmoittatumisen, tilin avauksen tai aktualisoinnin takia (joiden suojelusta Sony pitää huolta joka muodossa taloudellisesti sopivalla tavalla). Sony ei ole vastuussa käyttäjäsisällöstä (muun muassa Sony poissulkee kaiken sitä koskevan vastuun), joka pannaan nettisivun sille osalle, mikä kulkee suojelulla, privaatilla tai vain rajoitetusti käytettävissä olevalla alueella (tai jota voidaan pitää sellaisena osana), joka on muiden henkilöiden kuin käyttäjän, joka on laittanut käyttäjäsisällön nettiin, käytettävissä. Sony ei myöskään vastaa käyttäjäsisällön eisaatavuudesta (ja Sony poissulkee kaiken vastuun tällaisessa tapauksessa), mikä laitettiin nettiin sellaiselle alueelle, jota voidaan pitää nettisivun yleisenä alueena, tai muista foreneista, joille muut kuin se käyttäjä, joka on laittanut käyttäjäsisällön nettiin, voivat päästä.

Sony ei ole velvoitettu osallistumaan riitaasioihin, joita Teillä mahdollisesti on muiden käyttäjien kanssa, tai sellaisiin asioihin, joissa Te olette toisen käyttäjän kanssa osapuolina, tai asioihin, jotka liittyvät nettisivuun tai koskevat sivua tavalla tai toisella.

Lainsäädännön määräysten mukaisesti, jotka koskevat julkaisuoikeutta, panettelua, yksityisyyden suojaa tai muita määräyksiä, poissulkee Sony kaiken vastuun käyttäjäsisällöstä, mukaan lukien vastuun siinä esiintyvistä virheistä, viruksista, panettelusta, kirjallisista loukkauksista, sopimattomuuksista tai virheellisyydestä sekä mahdollisesti laittomasta käyttäjäsisällöstä ja muusta käyttäjäsisällöstä.

Sony sulkee pois kaiken vastuun eisallitusta käyttäjäsisällön käytöstä (muiden käyttäjien kautta), edelleen Sony sulkee pois kaiken vastuun käyttäjäsisällön loukkaamisesta, joka koskee toisen käyttäjän tai toisen henkilön koko julkaisuoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muita henkisen omaisuuden suojeluoikeuksia.

Käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta vahingosta (möyskin nettisivun sisällöstä), joka aiheutuu käyttösisällön tai nettisivun käytöstä tai siirrosta, muun muassa riitaasioista ja tapauksista, joita edellä olevissa kappaleissa on kuvattu sekä yhteenliitetyistä toiminnoista tai tapahtumista.

Sony ei vastaa käyttäjän tilin eisallitusta käytöstä tai tiedonantojen automaattisesta edelleenlähettämisestä ja / tai viruksista (jotka johtuvat viruksista tai aiheutuvat muulla tavalla) henkilöille, joiden tiedot yksi käyttäjä laittaa nettiin tarkoituksena onlineosoitekirjaan otto, joka kirja on tämän nettisivun kautta käytettävissä.

Näiden määräysten vastuun poissulkeminen ja vastuunrajaus ovat voimassa riippumatta siitä, mistä syystä vastuuseen joutuu, sopimusoikeudessa, rikeoikeudessa (mukaanluettuna huolimattomuus tai parjaaminen ), vahingosta riippumattomassa vastuussa, takuun loukkauksessa tai jollain muulla oikeusperusteella.

15. KÄYTTÄJÄSISÄLLÖN SÄILYTTÄMINEN JA SEN KATOAMINEN

Jos Sony tarjoaa käytettäväksi tämän nettisivun kautta sähköpostin perustamista, nettisivun hoitoa tai muita palveluja, joiden käyttö vaatii tietokoneen muistipaikkaa, pidättää Sony itselleen oikeuden asettaa tai muuttaa muistia koskevia rajoituksia (ohimeneviä tai muunlaisia) muistuttamalla muistin kapasiteetista, ajasta / tiedoston iästä (esimerkiksi vanhemmat kuin 180 päivää vanhat sähköpostit), tiedostojen lukumäärästä ja / tai niiden suuruudesta tai muista kriteereistä, jotka Sony on oikeutettu määrittämään. Ilman että seuraavan kappaleen sisältöä rajoitetaan, on voimassa, että materiaali, joka ylittää annetut rajaarvot, poistetaan tai sitä ei voida ottaa kyseiseen muistiin. Käyttäjille ei ole sallittua myydä edelleen tällä nettisivulla tarjottua muistikapasiteettia.

Sony ei ole vastuussa mistään katoamisista, poispyyhkimisistä, poistamisista tai eitoimituista palveluista käyttäjäsisällön suunnitelulle vastaanottajalle, tiedoista, jotka laitettiin tälle nettisivulle, riippumatta siitä, aiheutuiko tämä tietokoneviruksen, asiaan kuulumattomasta sivun käytöstä tai muusta syystä. Käyttäjiä kehotetaan säilyttämään kaikista käyttäjäsisällöistä varmuuskopio, ja käyttäjät ovat velvollisia tekemään kopion kaikista imuroimistaan käyttäjäsisällöistä. Sony pidättää itselleen oikeuden koska tahansa kieltää tämän nettisivun käytön ilmoittamatta siitä käyttäjälle ja pidättää oikeuden poistaa käyttäjäsisällön.

16. EI TAKUUTA – SIVUN SISÄLTÖ JA NETTISIVUN KÄYTTÖ

Koko nettisivun sisältö ja kaikki palvelut asetetaan käytettäviksi tilassa „kuin voimassa oleva“ ja „kuin käytettävissä“. Sony sulkee pois suurimmassa mahdollisessa mittakaavassa, kuten sovellettavan lain mukaan vain on mahdollista – kaikki takuut ja vakuudet, minkälajiset tahansa („takuut“) nimenomaisesti tai vaieten sovittu, voimassa olevalla tavalla, koskien nettisivun sisältöä ja palveluja, muun muassa mukaanluettuna konkludentin takuun, markkinoilla kaupaksi käyvän laadun, tyydyttävän laadun, tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden ja kolmannen henkilön henkisen omaisuuden suojeluoikeuden rikkomattomuuden.

Sony ei vakuuta, että nettisivu on sopiva, käytettävissä oleva tai kaikilla käyttöpaikoilla käyttökelpoinen tai että siinä ei ole viruksia. Se, joka käyttää tätä nettisivua, ja käyttää nettisivun sisältöä ja / tai sen palveluja, on vastuussa kaikkien asiaan kuuluvien lakien ja määräysten noudattamisesta, muun muassa mukaan luettuna kaikki kyseisessä maassa ja alueella voimassa olevat lait.

Sony on tosin nähnyt vaivaa ja tarkastanut nettisivun koko sisällön, sen paikkansapitävyyden, luotettavuuden ja ajankohtaisuuden, muun muassa mukaanlukien – mikäli pitää paikkansa – tuotteet, palvelut, tuen ja muun ja kolmansilta henkilöiltä saadut kuvaukset, kuitenkaan ei Sony anna takuuta kaikkien lausuntojen paikkansapitävyydestä, jotka esiintyvät tällä nettisivulla. Kaikki materiaalit, tuotteet, tuki, palvelut tai informaatio, jotka ovat tällä nettisivulla, tai joihin tällä sivulla viitataan, voivat olla vanhentuneita. Sony ei ole velvoitettu nettisivun sisällön aktualisointiin. Sony sulkee pois kaiken takuun tai vastuun nettisivun sisällössä esiintyvistä virheistä tai poisjätöistä (mikäli tämä poissulkeminen on yhtäpitävä mahdollisesti annetun takuun ja muiden määräysten ja ehtojen kanssa koskien tuoteiden ja palvelun myyntiä). Käyttäjä tekee kaikki päätökset, jotka perustuvat nettisivun sisällön informaatioihin, ainoastaan omalla vastuullaan.

Sony ei vakuuta, että tämän nettisivun toiminta ja palvelut tai muut interaktiot tämän nettisivun kautta ovat käytössä aina, ilman keskeytystä, varmalla tavalla ja virheettömänä. Ei myöskään sitä, että kaikki virheet korjattaisiin tai että tämä nettisivu tai tarjoaja, joka tarjoaa samat asiat käytettäviksi, olisi vapaa viruksista ja muista vahingollisista osasista (Components). Sony ja siihen liittyneet yritykset eivät takaa eivätkä ota vastuuta mistään vahingoista tai viruksista, jotka vahingoittavat tai voivat vahingoittaa Teidän tietokonettanne tai muuta omaisuuttanne sen jälkeen kun olette käyttäneet tätä nettisivua, muun muassa kuvien, softwaren tai muun nettisivun sisällön imuroinnissa. Jos nettisivun sisältö johtaa laiteen tai tiedostojen palvelu tai korjaustöihin, täytyy käyttäjän itse maksaa kaikki tässä yhteydessä syntyvät kulut.

Tiedot, jotka ovat nettisisun sisällössä (ja käyttäjäsisällössä) eivät ole oikeudellisia, ammatillisia, taloudellisia eivätkä lääketieteellisiä neuvoja, niitä ei tule uskoa. Nettisivun sisältöä, joka sisältää n.s. „Forward Looking Statements“ tai tahdonilmaisuja, ei tule ottaa huomioon. Sony pidättää itselleen oikeuden olla ryhtymättä minkäänlaisiin toimenpiteisiin tällaisten selitysten pohjalta.

Nettisivu voi sisältää viittauksia Sonyn konkreettisiin tuotteisiin ja palveluihin, jotka eivät ole ilman muuta käytettävissä tai eivät ole ollenkaan käytettävissä. Tällaisia viitteitä ei pidä tulkita äänettömäksi vakuudeksi tai takuuksi siitä, että tuollaiset tuotteet tai palvelut tulevat olemaan käytettävissä milloin tahansa yhdessä tietyssä maassa.

Mikäli sovellettava oikeus kieltää Sonyltä seuraavassa kuvatun takuun poisjätön, tulee Sony tekemään sellaisen poisjätön, sellaisen takuun rajoituksen vain siinä mitassa kuin on mahdollista kyseisen oikeuden puitteissa.

17. LIIKETOIMET KOLMANNEN OSAPUOLEN KANSSA

КMikäli käyttäjälle on mahdollista tehdä liiketoimia kolmannen osapuolen kanssa tämän nettisivun välityksellä (tai linkin yhdistämän nettisivun kautta) (muun muassa muiden käyttäjien tai toisen palvelun ylläpitäjän tai tuotemyyjän kanssa), joka kolmas osapuoli ei ole Sony tai siihen liittynyt yritys, tulee tällaisten toimintojen olla toimintoja, jotka solmittiin vain Teidän ja kolmannen osapuolen välillä ( ja kaikki oikeudet ja velvollisuudet syntykööt samalla tavoin).

18. SOFTWAREN IMUROINTI JA ONLINEKÄYTTÖ –RAJOITUKSET JA VASTUUN RAJAUS

Kaikki ajurit, software, ohjelmat (muun muassa lukuunottaen kaikki Upgrades ja Updates, perifeerit ja muut käytöt, palvelut ja palveluohjelmat tietokoneperusteella, ja kaikki tiedostot ja kuvat, jotka ovat softwaressa, ohjelmissa ja muussa materiaalissa tai ovat niitten avulla tehtyjä) jotka ovat käytettävissä imurointia varten tai kaukoohjelmana tai nettisivun sisällöstä otettavana palveluna, asetetaan käyttäjän käytettäväksi tukena ja palveluna. Seurauksena ei ole hyödyn (riippumatta siitä, imuroidaanko näitä vai ei) kaikkien oikeuksien siirto käyttäjälle. Sony, Sonyyn liittyneet yritykset tai vastaavat lisenssin antajat ovat näiden omistajia (koskien kaikkia henkistä omaisuutta koskevia suojeluoikeuksia ).

Hyödyn käyttö käyttäjän kautta määräytyy samoin online ja offlinedokumenttien perusteella, käyttäjälisenssien tai muiden sovellettavien määräysten ja ehtojen perusteella, jotka kulloinenkin toimittaja tai lisenssin antaja („EULA“) on vahvistanut (jotka ristiriitatapauksessa tässä esitettyjen ehtojen kanssa astuvat näiden tilalle). Jos EULA ei seuraa hyötyä, tullaan Teille antamaan ainoana käyttäjänä lisenssi joka ei ole siirrettävissä ja jolla on yksinkertainen peruste. Sony voi irtisanoa sellaisen lisenssin.

Hyötyä saa käyttää vain siten kuin vastaavassa EULAssa on sovittu. Jos kyseisessä EULAssa ei ole nimenomaisesti toisin sanottu tai sovellettavan oikeuden mukaan on sallittu, on käyttäjältä kielletty hyödyn monistaminen, kopiointi, vuokraaminen, liisaamalla vuokraaminen, käänteisellä metodilla analysointi, ryöstäminen tai myynti. Hyödyn luvaton käyttö on julkaisuoikeuden ja muiden henkisen omaisuuden suojeluoikeuksien vastaista, ja Sony ja kyseinen lisenssin antaja pidättävät itselleen kaikki oikeudet.

Sony ei anna vakuutusta koskien niiden tulosten tai outputin virheettömyyttä tai luotettavuutta, jotka voidaan johtaa hyödyn käytöstä. Sony ei ota vastuuta tietojen katoamisesta tai vahingosta, joka syntyy imuroidun hyödyn asennuksen johdosta, eikä Sony anna myöskään muuta vakuutusta tai ota minkäänlaista vastuuta hyödystä. Sony suosittelee käyttäjille, että he ottaisivat kopion kaikista tiedostoista, jotka ovat hardwaressa (johon hyöty aiotaan asentaa), ennen hyödyn asentamista tai käyttöä (ja käyttäjät vakuuttavat toimivansa aina näin).

Sony ja siihen liittyneet yritykset eivät tarjoa tukea eivätkä apua hyödyn käytössä, asennuksessa tai hoidossa (mikäli ei ole nimenomaisesti kyseisessä EULAssa toisin sovittu) tai kysymysten tai ongelmien ratkaisussa, jotka voivat syntyä hyödyn käytön tuloksena tai asennuksessa.

Te vahvistatte, että hyöty ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat voivat olla tiettyjen vientitarkastuslakien ja –määräysten alaisia. Te lupaatte, ettette tule suorittamaan hyödyn suoraa tai epäsuoraa vientiä maasta tai uudelleen tuontia maahan, mikä olisi ristiriidassa maan lakien tai määräysten kanssa.

Jos Sony kuitenkin (kirjallisesti) lupaa hyödyn toimittamisen, on se tarkoitettu ainoastaan vain Sonytuotteita varten, joiden käyttösysteemi ja muut samanlaiset ohjelmat ja versiot ovat samoja kuin mitä Sony tai siihen liittyvät yritykset lähettävät tehtailtaan. Sony voi evätä hyödyn toimittamisen Sonytuotteille, joihin on ladattu myöhempää hyötyä tai joille otettiin jälkeenpäin näitä.

Kyseiset EULAt voivat sisältää takuun ja vastuun lisäpoissulkemisrajoituksia koskien hyötyä.

Hyödyn imurointi osoittaa näiden määräysten hyväksymisen. Ellette hyväksy näitä ehtoja, ette saa imuroida hyötyä tai siihen liittyvää onlinemateriaali.

19. VASTUUNRAJAUS NETTISIVUN SISÄLLÖSTÄ

Sony, siihen liittyneet yritykset ja muut henkilöt, jotka ovat osallistuneet nettisivun suunnitteluun, valmistukseen, hoitoon tai toimitukseen, eivät ole vastuussa suorista, konkreettisista tai ohimennen syntyneistä vahingoista tai rangaistuksista, mukaanluettuna vahingonkorvaukset, eivätkä muun muassa tietojen katoamisesta, saamatta jääneestä voitosta, liiketoiminnan keskeytyksestä tai syntyneestä ajanhukasta tai muunlaisesta vahingosta ( muun muassa sellasisita vahingoista, jotka syntyivät huolimattomuudesta tai muusta väärästä toiminnasta), tai nettisivun sisällön käytöstä tai osamattomuudesta käyttää laitteita, ei myöskään silloin, jos Sonylle tai valtuutetulle edustajalle on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Sovellettava oikeus voi kieltää tämän kappaleen vastuunrajauksen kaikissa tapauksissa. Tämän kappaleen vastuunrajausta käytetään (silloin) vain maksimaalisesti sallitussa mittakaavassa, siten kuin oikeus sen sallii.

Sonyn vastuu vahingoista ja tappioista (sopimusoikeuden mukaisesti huolimattomuutta koskevien määräysten mukaisesti, rikeoikeudellisesti tai muulla tavalla) ei ole missään tapauksessa korkeampi kuin käyttäjän maksama summa tämän nettisivun käyttöoikeudesta (mikäli sovellettavassa oikeudessa ei ole toisin pakottavasti määritelty). Näiden ehtojen määräykset eivät ole ymmärettävissä Sonyn ja siihen liittyneiden yritysten vastuusta vapauttamisena kuoleman tai muiden henkilövahinkojen kohdalla, jotka ovat syntyneet Sonyn tai siihen liittyneiden yritysten huolimattomuuden johdosta.

20. Henkilökohtaiset tiedot, tietoturva ja eväät

Antaessanne puhelimitse tietoja tämän nettisivun kautta tai siihen liittyvän rekisteröintimenettelyn puitteissa

ilmoitatte suostuvanne henkilökohtaisten tietojenne kuten nimenne, arvonne ja tittelinne, osoitteenne, puhelinnumeronne, yhteystietojenne ja muiden henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn („henkilökohtaiset tiedot“) niitten ehtojen puitteissa, jotka Teille on ilmoitettu rekisteröinti/tietojenkeräyskaavakkeessa tai puhelimitse tapahtuneessa rekisteröintimenetelmässä „Henkilökohtaiset tiedot“ (tai vastaavat) nimisessä kappaleessa.

Te hyväksytte sen, että Teidän henkilökohtaisten tietojenne työstäminen, Teidän tällä nettisivulla käyntinne tunnistamiseksi tai niiden henkilöiden, jotka ovat rekisteröityjä käyttäjiä tai maksavia tilaajia, käytön sallimiseksi, sekä tämän käytön tarkkailemiseksi, on välttämätöntä ja Te annatte luvan tälle tietojenne käsittelylle.

Tietyssä tilanteessa Sony voi pyytää Teiltä henkilökohtaisia lisätietoja henkilökortin tai luottokortin kopion muodossa. Tämä tapahtuu Teidän henkilöllisyytenne tarkastamiseksi tai mahdollisten petosten ehkäisemiseksi. Mikäli Sonylle toimitetaan tämän nettisivun yhteydessä tämänkaltaisia tietoja, niitä tullaan käsittelemään samoin „henkilökohtaisina tietoina“.

Sonyllä on oikeus välittää tai antaa käyttöön henkilökohtaisia tietoja Sonyn muille osastoille ja Sonyyn liittyneille yrityksille Euroopan sisällä ja (edellyttäen Sonyn noudattavan tietosuojan tarkkoja määräyksiä) muihinkin maanosiin mukaanlukien Sony Corporation Japanissa. Ilman Teidän antamaanne suostumusta Sony ei ilmoita henkilökohtaisia tietoja eteenpäin muissa kuin seuraavassa mainituissa tapauksissa oikeudellisille henkilöille ja henkilöille, joiden kohdalla ei ole kysymys Sonyyn liittyneistä yrityksistä (3P´s).

3P´s:lle voidaan antaa henkilökohtaisia tietoja eteenpäin, (1) jotta sopimukset, joihin Te olette sitoutuneet, voidaan täyttää tai se voi tapahtua muussa näissä ehdoissa sovitussa tarkoituksessa, kuten on ilmoitettu rekisteröintitietojen / tietojen syöttökaavakkeen „henkilökohtaiset tiedot“ (tai vastaavat) kohdassa tai (2) jotta Sony voisi täyttää lakimääräiset velvoiteet, joihin Sony ja siihen liittyneet yritykset ovat sitoutuneet.

3P´s:lle voidaan antaa henkilökohtaisia tietoja eteenpäin, jotta näille olisi mahdollista tehdä tilausten tai määräysten perusteella työsuorituksia Sonylle tai siihen liittyneille yrityksille. Tällaisissa tapauksissa Sony takaa vastaavin toimenpitein, että 3P´s:t noudattavat Sonyn tietosuojan mukaisia määräyksiä ja että senlaatuisten tietojen vastasanottaja (1) käyttää henkilökohtaisia tietoja ainoastaan sallittuun tarkoitukseen, (2) henkilökohtaiset tiedot käsitellään ainoastaan sillä ehdolla, että nämä ovat suojatut eivätkä joudu asiaan kuulumattomien käsiin, edelleen, että henkilökohtaisten tietojen suojan ja käytön alueella ovat voimassa ja noudatettavissa tiukat määräykset ja ehdot ja että (3) sovellettavia oikeusmääräyksiä noudatetaan tiukasti.

Mikäli henkilökohtaisia tietoja välitetään edelleen tämän nettisivun yhteydessä koskien maksuliikennettä ( kuten tilausmaksujen suorittamisen yhteydessä), on Sonyllä oikeus antaa henkilökohtaisia tietoja 3P´s:lle, jos kyse on instituutioista, jotka arvioivat luotto/petosriskejä tai muille 3Ps:lle, jotka toimivat rikollisuuden ehkäisyn muulla osaalueella, jotta voitaisiin tutkia, onko Teidän esittämänne luottokortti tai muu maksuväline varma, tai rikollisuuden vastustamisessa, tai henkilökohtaisten tietojen antamisessa luottokorttiyrityksille ja muille maksuliikenteessä toimiville yrityksille. Mahdollisesti täytyy nämä 3P´s:lle annetut tiedot välittää edelleen käsittelyä varten USA:han tai muualle Euroopan talousalueen ulkopuoliselle alueelle. Muutamat instituutiot ovat viitanneet siihen, että heidän saamiansa henkilökohtaisia tietoja käytetään myös luottokelpoisuus, riski tai petostodennäköisyysarvioita tehtäessä Sonyä ja kolmansia yrityksiä varten, joiden kanssa Teillä tulee olemaan liikesuhteita.

Sony on oikeutettu käyttämään, työstämään ja julkaisemaan rajoituksetta kaikkia anonyymejä ja sukua koskevia tietoja (mukaanluettuna tilastot), joista Teitä ei voida tunnistaa.

Teillä on oikeus pyytää Sonyä ilmoittamaan niille 3P´s:lle, joille Teidän henkilökohtaiset tietonne on annettu eteenpäin, näihin tietoihin tehtyjä lisäyksiä tai poistoja. Jos nämä henkilökohtaiset tiedot eivät ole Sonyn kontrolloitavissa, yrittää Sony mahdollisuuksiensa mukaisesti välittää eteenpäin pyytämänne lisäykset ja poistot. Jos henkilökohtaisia tietoja on annettu luottokorttiyrityksille ja muille maksuliikenteessä toimiville yrityksille, täytyy Teidän mahdollisesti kääntyä suoraan kyseisten yritysten puoleen, mikäli haluatte saada yrityksille siirrettyihin henkilökohtaisiin tietoihin korjauksia tai saada ne poistetuksi. Sony ei voi ottaa vastuuta henkilökohtaisten tietojen korjauksista tai poistoista, jotka (Teidän suostumuksellanne) on annettu eteenpäin luotto tai petosriskien arviointia varten instituutioille ta maksuliikenteessä toimiville yrityksille, jotka tarvitsevat näitä tietoja tai joiden määräämisoikeuden puitteihin tiedot joutuvat; tästä Sony ei voi ottaa vastuuta kantaakseen. Sony ei vastaa millään muotoa 3P´s:n tekemästä paikkansa pitämättömästä luotto tai muusta riskiarviosta tai siitä seuraavista johtopäätöksistä (mukaanluettuna negatiivinen luottokelpoisuusarvio) eikä siitä, että henkilökohtaiset tiedot julkistetaan tai niitä käytetään, kuin kappaleessa „Henkilökohtaiset tiedot“ ( tai vastaavaa) rekisteröinti /tietojensyöttökaavaakkeen osassa tai puhelimitse suoritettavan rekisteröinnin puitteissa on määritelty tätä nettisivua koskien.

Käyttäessänne nettisivua vahvistatte ja annatte luvan Sonylle, siihen liityneille yrityksille ja niitten palvelun suorittajille lähettää Teidän tietokoneeseenne evästä , jotta Teidän käynnistänne tällä nettisivulla tulisi henkilökohtaisempi ja / tai että he saisivat lisätietoa Teidän käyttö ja kelaustottumuksistanne käyttäessänne nettisivua. Eväs voi sisältää Teistä henkilökohtaista informaatiota, se voi olla kestoeväs tai yksittäisistunnoneväs.

21. VAPAUTUS

Käyttäjä antaa Sonylle, siihen liittyneille yrityksille ja heidän johtoportaalleen, heidän valtuutetuilleen, työntekijöilleen ja palvelun suorittajille vastuu ja vahingonkorvausvapauden koskien kaikkia tappioita, kustannuksia, oikeudenkäyntejä, vahinkoja, menoja (muun muassa mukaanluettuna kohtuulliset oikeudenkäyntikulut) tai kaikenlaiset edesvastuuvaatimukset, jotka syntyvät kolmannelle kaikkien kieltojen ja määräysten rikkomisesta tai einoudattamisesta tämän nettisivun käytössä, kuten näissä määräyksissä on kirjoitettu. Vapautus koskee myös käyttäjän antamaa lupausta, takuuta tai vakuutusta, kuten näissä säännöissä on kirjoitettu sekä jonkun henkilön esittämiä vaatimuksia asioiden, vastuun ja velvollisuuksien suhteen, mitkä Sony on poissulkenut näissä määräyksissä.

Ilman että seuraavaa vapautusta rajoitetaan, antaa käyttäjä Sonylle, siihen liittyneille yrityksille ja heidän johtoportaalleen, heidän valtuutetuilleen, työntekijöilleen ja palvelun suorittajille vastuuvapauden, vapautuksen ja vahingonkorvauksen koskien kaiken muotoisia ja kaikkia rahallisia vaateita, edesvastuuvaatimuksia, kustannuksia (mukaanlukien oikeudenkäyntikulut), menoja, syytteitä ja vahingonkorvausvaatimuksia (suorista tai epäsuorista vahingoista sekä seurausvahingoista), riippumatta siitä, ovatko nämä tiedossa, oletetaanko niitten olevan tiedossa tai ovatko ne jo esitetty tahi eivät, ja jotka syntyvät seuraavasta tai ovat seuraavan kanssa jollakin muotoa yhteydessä:

kaikki kielletty tai rajoituksilla varustettu käyttäjäsisältö, jonka käyttäjä imuroi verkosta, tai tämän nettisivun käyttö käyttäjän kautta (mukaanlukien kielletty käyttö tai rajoituksilla varustettu nettisivun käyttö käyttäjän kautta) tai

käyttäjäsisällön, jonka käyttäjä imuroi verkosta, häviäminen, poistaminen, väärennös tai julkaisu tai

käyttäjätilin kaikki eisallittu käyttö tai kaikki käyttäjätilin varmuutta koskeva vahingoittaminen, mikä syntyy käyttäjätilin salasanojen salassapidon tai muitten varmuustietojen laiminlyönnistä

sekä kaikki ylläolevaan liittyvät tapaukset.

22. TÄMÄN NETTISIVUN HYPERTEKSTILINKIT

Te olette velvoitettu anomaan kirjallisesti ja hankkimaan luvan tämän nettisivun hoitajalta, ennenkuin voitte rakentaa linkin siihen. N.s. „Deep Linking“ on ankarasti kielletty. Tämän nettisivun kaikkien linkkien on johdettava nettisivun kotisivulle. Linkkien täytyy tehdä selväksi, että tämä nettisivu ja nettisivun sisältö on pidettävä erossa siitä kotisivusta, joka sisältää linkin. Linkkien pitää edelleen tehdä selväksi, että Sony on tämän nettisivun omistaja ja / tai hoitaja.

Sony tai kolmas osapuoli (luvalla, kuten seuraavassa kirjoitetaan) voivat rakentaa hypertekstilinkkejä muille nettisivuille tai resursseihin tai niistä poispäin. Tällaisten linkkien otto tälle nettisivulle seuraa ainoastaan palveluna eikä sisällä sitä, että Sony myöntäisi todeksi toisen nettisivun tai minkäänlaisen yhteyden sen hoitajaan. Sony kehottaa käyttäjiä heidän käydessään omilla tai ulkoisilla nettisivuilla ja resursseilla antaa arvostelukyvyn hallita. Eräillä nettisivuilla voi olla informaatiota, tai ne voivat yhdistää käyttäjän nettisivuihin, jotka sisältävät informaatiota, joka on kohtuutonta tai pahennusta herättävää. Ulkopuoliset nettisivut voivat siirtää omat eväänsä käyttäjälle, käsitellä tietoja ja / tai vaatia henkilökohtaisia tietoja.

Käyttäjän ottama yhteys johonkin ulkopuoliseen nettisivuun tapahtuu yksinomaan käyttäjän vastuulla.

Sony ei ole suorittanut niiden ulkopuolisten nettisivujen tai resurssien informaatioden luotettavuuden tai virheettömyyden tarkastusta, jotka ovat linkkien välityksellä yhteydessä tähän nettisivuun tai joille päästään tämän nettisivun kautta tai jotka sisältävät linkkejä Sonyn nettisivulle/sivuille. Sony ei tue sellaista sisältöä, mainontaa, tuotteita, tukea, palveluja tai muita materiaaleja, joita esiintyy näillä ulkoisilla nettisivuilla tai resursseissa tai jotka ovat saatavissa niiden kautta, eikä Sony ole myöskään vastuussa niistä. Sony ei ole vastuussa materiaalin tai informaation virheettömyydestä, voimassaolosta, laillisuudesta, julkaisuoikeudessa pidättyväisyydestä, sopivaisuudesta tai muusta, mikä on ulkoisten nettisivujen sisältönä. Sony sulkee pois vastuunsa edellämainitusta nimenomaisesti ja vaieten. Sony ei ole vastuussa vahingoista tai tappioista, jotka syntyvät tai ovat muka aiheutuneet suoraan tai epäsuorasti käytettäessä ulkoisten nettisivujen tai resurssien sisältöä, tuotteita, tukea tai palveluja, tai luotettaessa yksinkertaisesti niihin.

Ilman että halutaan rajoittaa edelläolevaa, Sony ei anna informaatioden varmuudesta takausta eikä takuuta (mukaanluettuna luottokorttitiedot ja muut henkilökohtaiset tiedot), joiden siirtoa kolmannelle henkilölle käyttäjä mahdollisesti vaatii. Käyttäjä luopuu kaikista vaatimuksista Sonyä kohtaan kyseisessä tapauksessa.

23. IRTISANOMINEN

Käyttäjä voi irtisanoa koska tahansa erikoisoikeutensa tämän nettisivun käytölle, poikkeuksena on palvelun tai käynnin irtisanominen, josta peritään tilausmaksu. Irtisanoessaan käyttäjän tulee pyyhkiä pois koko nettisisun sisältö, jonka hän on imuroinut Sonyn nettisivulta ja kaikki kopiot, jotka ovat jossain muistissa tai asennettuna. Käyttäjän oikeus käyttää tätä nettisivua, sen palveluja ja muun käyttäjäsisällön palveluja loppuu välittömästi, jos käyttäjä ei ole pitäytynyt sovittujen ehtojen puitteissa. Sonyn harkinnassa on, ilmoittaako se vai ei lopettamisesta käyttäjälle.

Kun käyttäjän on maksettava tilaus tai muu maksu tämän nettisivun käytöstä, tai jos muu maksu on maksettava palvelusta ja käytöstä, täytyy käyttäjän ilmoittaa kirjallisesti ( tai muulla nimenomaisesti hyväksytyllä tavalla) Sonylle tilausta koskevan irtisanomistoiveensa. Mikäli ei ole olemassa nimenomaan muun muotoisia määräyksiä koskien käyttäjän oikeutta irtisanomiseen tai irtisanomisaikaan, voi käyttäjä irtisanoa tilauspalvelunsa ilmoittamalla siitä Sonylle vähintäin yhden kuukauden etukäteen.

Sony voi irtisanoa käyttäjän käyttöoikeuden tähän nettisivuun tai käytön tämän nettisivun kautta, jos käyttäjätiliä ei ole käytetty vähintäin kolmen kuukauden ajan (tai jonkun muun ajan kuluessa, jonka Sony on määrännyt) tai ellei käyttäjä ole loggannut itseään kyseisen ajan sisällä sivulle.

Sony pidättää itsellään oikeuden irtisanoa käyttäjän tämän nettisivun käytön ja / tai hänen tilinsä käytön Sonyn harkinnan mukaan koska tahansa syitä ilmoittamatta (edellyttäen, että käyttäjälle maksetaan takaisin hänen jo etukäteen suorittamansa maksut käytöstä). Tässä tapauksessa Sony pyrkii näkemään vaivaa taloudellisesti kohtuullisella tavalla ja lähettämään käyttäjälle irtisanomisilmoitus hänen viimeiseen antamaansa osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Irtisanomisen jälkeen täytyy käyttäjän lopettaa kaikkien nettisivun sisällön kopioiden, jotka ovat hänen omistuksessaan, käyttö ja hävittää ne. Sony voi poistaa tällaisen käyttäjän käyttäjäsisällön . Ilman että rajoitetaan Sonyn yleisiä oikeuksia, Sony ei ole velvoitettu poistamaan käyttäjäsisältöä jostain syystä tapahtuneen irtisanomisen jälkeen tai kieltämään sivulle menoa, tai ylläpitämään käyttäjäsisältöä tai lähettämään viesteja Teille tai kolmannelle osapuolelle.

24. MUUTA

Jos näiden ehtojen jotain yksittäistä määräystä pidetään sellaisena, että sitä ei voida viedä läpi, tulee tämä määräys korvata sellaisella uudella määräyksellä, joka voidaan viedä läpi. Uuden määräyksen on oltava tarkoitukseltaan niin lähellä kuin mahdollista vanhaa. Tällä ei ole vaikutusta muiden määräysten voimassaololle tai läpiviennille.

Huolimatta vastuunrajauksista ja takuurajoituksista, jotka sisältyvät näihin määräyksiin, ei yksityishenkilö voi nostaa kannetta Sonyä tai siihen liittyneitä yrityksiä vastaan koskien tätä nettisivua tai nettisivun yhteyksiä, mikäli vaatimusta tai kannetta ei ole esitetty yhden (1) vuoden kuluessa valituksen syyn syntymisestä ja tätä ole ilmoitettu kirjallisesti Sonylle.

Sonyn työntekijät eivätkä edustaja ole oikeutettu muuttamaan näitä määräyksiä. Myyntiedustajien tai asiakaspalvelun edustajien kannanottoja, jotka tehdään Sonyn nimissä eivät ole ymmärrettävissä näiden määräysten muutoksina tai autorisoituina ja oikeudellisesti sitovina lausuntoina tästä nettisivusta tai esitetyistä tuotteista tai palveluista tai muun nettisivun sisällön lajista tai laadusta.

Puhelinsoitot, jotka tulevat asiakashotlinelle, jotka koskevat tätä nettisivua voidaan ottaa nauhalle koulutus tai laaduntarkkailutarkoituksiin.