WEBSITE HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

Kérem, hogy gondosan olvassa el a jelen dokumentumot. Fontos tájékoztatást tartalmaz az Ön jogairól és kötelességeirõl, valamint arról, hogy jelen website és/vagy Szolgáltatások milyen módon hozzáférhetõek és használhatóak.

1. WEBSITE FENNTARTÁS ÉS MEGHATÁROZÁSOK

A weboldal üzemeltetője a Sony Europe B.V. Magyarországi Fióktelepe. A Sony Europe B.V. Angliában és Walesben bejegyzett vállalat, székhelye The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Egyesült Királyság. Cégjegyzékszám: 2422874. Magyarországi fióktelep címe: Árpád fejedelem útja 26-28., 1023 Budapest.

Az itt használt Meghatározásoknál: Szolgáltatások jelentenek bármely olyan funkciót, lehetõsége, alkalmazást, információt, vagy egyéb, jelen website-on keresztül elérhetõ szolgáltatást (beleértve, amennyiben ez vonatkozik, az ISP (Internet szolgáltató és/vagy Internet hozzáférés) szolgáltatásokat. Sony Leányvállalatok jelentik a Sony Corporation, Tokió, Japán és bármely más olyan jogi személyiséget, melynek a többségi részvényét közvetlenül, vagy közvetve a Sony Corporation birtokolja és ellenõrzi. Feltételek jelen feltételeket és kikötéseket jelenti. Felhasználó vagy Ön jelent bármely olyan személyt, akinek hozzáférése van, vagy használja a jelen site-ot, a Sony engedélyével, vagy anélkül, és függetlenül attól, hogy Ön regisztráltatta-e magát, vagy sem nálunk ezen site vagy ezen site egy rész használata szempontjából, illetve olyan tag, vagy regisztrált Szolgáltatás-használó, mely jelen site-on keresztül került felkínálásra. Jelen website vagy site jelenti a website-ot (home page és abban foglalt webpage-ek) vagy más olyan információ-gyûjtést és/vagy alkalmazásokat, melyet a Sony tart fenn és melyek oly módon válnak elérhetõvé, ha fizikai vagy vezeték nélküli hálózatokon hozzáférés történik (beleértve az Internetet és azokat a hálózatokat, amelyek vezeték nélküli alkalmazási protokollt használnak, vagy hasonló (wap) technológiát) olyan hozzáférési eszközökön keresztül, mint a PC-k, laptop számítógépek, mobiltelefonok, PDA-k, digitális kamerák, televíziók vagy más hálózat által lehetõvé tett eszközök, melyekre a Jelen Feltételek vonatkoznak, vagy amelyek kifejezetten említésre kerülnek azzal a Felhasználóval kapcsolatban, akit arra kérnek, hogy jelen Feltételeket vegye tudomásul. Bármely hivatkozás a jelen website-ra vagy site-ra magában foglalja a hivatkozást bármely, kapcsolódó wap site-ra is. Bizonyos, egyéb feltételeket az alábbi szöveg részletez.

2. AZ ADOTT SITE HOZZÁFÉRÉSE ÉS HASZNÁLATA

Jelen site bámely része, vagy annak tartalmához történõ hozzáféréshez, browsing-hoz, vagy jelen site bármely része vagy annak tartalma letöltéséhez, valamint jelen site-ra történõ küldéshez vagy feltöltéshez, illetve jelen site vagy annak tartalma bármely módon történõ használatához, függetlenül attól, hogy ez regisztrált Felhasználóként történik, vagy nem regisztrált látogatóként, a jelen Feltételek betartását tudomásul kell venni, módosítás nélkül (mely feltételek Ön és a Sony közötti szerzõdést jelentik), és ugyanez vonatkozik valamennyi, vonatkozó törvényes elõírásra is.

Amennyiben az Ön ehhez a site-hoz, vagy annak bármely részéhez történõ, illetve annak bármely Szolgáltatásához történõ hozzáférése elõfizetési díj fizetéséhez kötött, akkor a Sony megtagadhatja, vagy felfüggesztheti az Ön hozzáférését, amennyiben bármely esedékes díjat késedelmesen fizet, vagy nem fizet. Az Ön felelõssége a megfelelõ hardware és software berendezésekrõl történõ gondoskodás és azon telefon (vagy más hálózat) díjak kifizetése, amelyek ahhoz szükségesek, hogy hozzáférése legyen ehhez a site-hoz és a Szolgáltatásokhoz.

Jelen site-hoz vagy a Szolgáltatásokhoz történõ hozzáférések maximális számát korlátozni lehet és/vagy egy bizonyos, adott idõszakon belüli idõtartamát. A site vagy a site bizonyos részei tartalmazhatnak felnõtteknek vagy nagykorúaknak szánt tartalmat. Az ilyen tartalom hozzáféréséhez és megtekintéséhez Ön legalább 18 éves kell hogy legyen (és Önnek igazolnia kell, hogy valóban annyi). Amennyiben Ön kiskorúak számára megengedi az ilyen site-hoz történõ hozzáférést, illetve megtekintést, akkor Ön a felelõs az ilyen hozzáférés felügyeletéhez és annak meghatározásához, hogy melyik tartalom vagy Szolgáltatás való gyerekeknek, és melyik nem. Legyen figyelemmel arra, hogy ezen site-on, vagy a site bizonyos részein keresztül a kiskorúak számára lehetõvé válhat, hogy saját magukra vonatkozó személyes információt publikusan elérhetõvé tegyenek.

Ön tudomásul veszi, hogy jelen site-hoz nem férhet hozzá semmilyen más eszközzel, csak olyan interface-en keresztül, melyet a Sony tesz elérhetõvé ezen site hozzáférésének használatához.

3. EGYÉB FELTÉTELEK, SZABÁLYOK, STB.

Jelen Feltételek kiegészítenek bármely olyan feltételt, amely a Felhasználókra vonatkozik a forgalmazási, licensz vagy értékesítési megállapodások vagy feltételek értelmében, vagy más, vonatkozó megállapodásokat és feltételeket egészítenek ki. Abban az esetben, ha a jelen site, vagy jelen site egy része szabályokat, irányelveket, viselkedési szabályokat, további feltételeket, vagy más, Használóknak szóló utasításokat tartalmaz, a Felhasználók tudomásul veszik, hogy az ilyen szabályokat, irányelveket, stb. is be kell tartaniuk.

Bármely érdekütközés, vagy ellentmondás esetén, jelen Feltételek tekintendõk vonatkozónak. Amennyiben Ön ezeket a Feltételeket vagy azok bármelyikét nem veszi tudomásul (vagy bármely más, erre vonatkozó szabályt, irányelvet, stb.) akkor ezt a site-ot nem használhatja.

Ezek a Feltételek olyan kikötéseket is tartalmazhatnak, amelyek olyan funkcionalitásokra vagy Szolgáltatásokra vonatkoznak, melyek ezen site-on keresztül nem elérhetõek (vagy nem arra szánták azokat). Amennyiben ezen Feltételek bármely kikötése kizárólag az ilyen funkcionalitásokra, vagy Szolgáltatásokra vonatkozik, ezek nincsenek érvényben, vagy nem vonatkoznak, valamint más kikötések érvényességét nem befolyásolják.

4. ELÕFIZETÉSES VAGY DÍJKÖTELES TARTALOM ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK

A Site tartalom és/vagy az ezen a site-on keresztül elérhetõ Szolgáltatások egyes részei vagy azok teljes egésze ahhoz a feltételhez köthetõ, hogy a használó elõfizetéssel rendelkezik, illetve kifizeti az egyszeri díjat. Amennyiben Ön az elõfizetéses tartalmat/Szolgáltatást választja és elküldi a Sony számára az elõfizetési kérelmet, akkor Önnek igazolnia kell, hogy legalább 18 éves, valamint, hogy minden, Ön által benyújtott információ valós és pontos (beleértve, korlátozás nélkül az Ön hitelkártya számát és lejárati idejét), valamint Ön tudomásul veszi, hogy kifizeti az összes vonatkozó elõfizetési díjat, valamint az összes, vonatkozó adót.

Önnek lehetõsége van bármely díjköteles tartalom és/vagy szolgáltatás elõfizetésének lemondására oly módon, hogy kapcsolatba lép a Sony-val (annak függvényében, hogy mi a vonatkozó minimális felmondási idõ vagy kezdeti szerzõdéses idõszak és milyen vonatkozó szabályok vannak a fel nem használt idõszakok rendelkezésre állásának/rendelkezésre nem állásának visszatérítésére).

Kivéve azon eseteket, ahol errõl kifejezetten rendelkeznek egyéb, alkalmazandó feltételek, amennyiben a Szolgáltatások, hozzáférés vagy tartalom-letöltés erre vagy errõl az oldalról (Díjak) díjköteles, legyen az elõfizetési díj, hozzáférési díj, vagy egyéb díjak, beleértve az egyszer felszámolt díjakat, e Díjakat a Felhasználóknak elõre kell kifizetni az adott idõben, olyan fizetési módon, és olyan díjtétellel, ahogyan azt a Sony meghatározza.

Díjfizetési kötelezettség esetén a Díjak bármikor megváltozhatnak. A Sony minden, kereskedelmileg indokolt erõfeszítést megtesz annak érdekében, hogy bármely ilyen változás vonatkozásában, amely a díjköteles tartalomra és/vagy Szolgáltatásokra vonatkoznak, a Felhasználókat elõre értesítse.

Amennyiben a Felhasználó ezen site-on keresztül, vagy ezzel kapcsolatba lépve azt a döntést hozza, hogy olyan tartalmat kíván letölteni vagy kapni, amely Díjköteles (min például, korlátozás nélkül, bizonyos mobiltelefon csengõhangok, képernyõvédõk, háttér-minták, vagy játékok), akkor a Felhasználó köteles bemutatni, és felelõsséget vállalni arra, hogy az õ hozzáférési/letöltési eszköze támogatja az ilyen letöltést/fogadást, valamint az a kért tartalom formátumával kompatibilis. Miután az ilyen tartalom letöltése/küldése megtörtént (1) az elõre kifizetett Díjak nem visszatérítendõk, valamint (2) kifejezett korlátozások függvényében elmentheti a tartalmat arra a célzott eszközre, amelyre azt szánta, de szigorúan tilos azt más helyre elmenteni, átszerkeszteni, vagy módosítani, másolni, forgalmazni, vagy harmadik fél számára továbbítani, illetve harmadik félnek ahhoz hozzáférést biztosítani.

Jelen Feltételek pontjai, melyek a Site tartalomra (alábbiakban meghatározottak szerint) vonatkoznak, ugyancsak alkalmazandók bármely elküldött/letöltött tartalomra is.

5. FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ, KI- ÉS BEJELENTKEZÉS

Annak érdekében, hogy anyagok küldése, feltöltése vagy letöltése lehetõvé váljon, ezen site-on keresztül, vagy annak hozzáférésével, a Szolgáltatások, források és a Site tartalom bizonyos, vagy valamennyi részéhez (alábbiakban meghatározva), a Felhasználót arra kérhetik, hogy adja meg regisztrációs adatait, vagy jelentkezzen be. Jelen site, Szolgáltatások és Site tartalom használatának az a feltétele, hogy a Felhasználó által megadott valamennyi regisztrációs adat valós, korrekt, aktuális, és teljes legyen.

Ön tudomásul veszi, hogy köteles a Sony-t értesíteni bármely olyan változásról, amely az Ön regisztrációjára vonatkozik. Ezen értesítés a Sony azon címére, vagy e-mail címére kell hogy megtörténjen, melyet a Sony ezen a site-on meghatároz, vagy a jelen, fenti Feltételekben részletez.

Amennyiben a Sony úgy véli, hogy az adatok nem korrektek, aktuálisak, vagy teljesek, vagy amennyiben a Sony más módon, saját belátása szerint úgy véli, hogy ez a lépés megfelelõ, jogosult a site-hoz történõ Felhasználói hozzáférést megtagadni, (beleértve azon eseteket, amikor az a gyanú merül fel, hogy többszörös számla/Felhasználói profil regisztrálása történt ugyanazon egyén által), és/vagy bármely forrásához, Szolgáltatásához és Site tartalmához és a Felhasználó számláját (ha van ilyen) megszüntetni, vagy felfüggeszteni.

Amennyiben rendben bejelentkezik annak érdekében, hogy jelen site-hoz, vagy jelen site egy részéhez hozzáférése legyen, ahol a Sony feltünteti a 'kijelentkezés', 'exit' (vagy hasonló) opciót, Ön tudomásul veszi, hogy amint az adott részt befejezte, akkor kijelentkezik, otthagyja a site-ot. A Sony fenntartja a jogot arra, hogy azon bejelentkezett Felhasználókat kijelentkeztesse, akiknek a számlája egy bizonyos idõ óta inaktív. Amennyiben az egyik olyan Szolgáltatás, amelyet Ön ezen a site-on keresztül ér el, magára az Internetre történõ hozzáférést jelent (pl.: ISP Szolgáltatás), amikor Ön csatlakozik, akkor az egész Sony annak érdekében, hogy felhasználóinknak a szolgáltatás minõségét biztosítsa, fenntartja a jogot arra, hogy (1) kikapcsolja Önt a Szolgáltatásból, amennyiben a Szolgáltatás inaktív, vagy 15 perc már eltelt, vagy egy olyan idõtartam, amelyet saját, indokolt belátásunk szerint meghatározunk, és/vagy (2) korlátozza a Szolgáltatáshoz egy adott idõben hozzáférõ Felhasználók maximális számát és/vagy azon idõtartamot, ameddig egy Felhasználó csatlakozhat egy adott részhez.

6. JELSZAVAK ÉS SZÁMLAADATOK

A Felhasználó felelõs azért, hogy gondoskodjon jelszava, számlaszáma, azonosítója és egyéb adatai (amennyiben vannak ilyenek) bizalmas kezeléséért, és minden olyan tevékenységért, mely a Felhasználó számlája alatt folyik. A Felhasználó számlájának bármely jogosulatlan felhasználását, vagy a biztonsági szabályok bármely más megsértését azonnal jelenteni kell a Sony-nak. Az Ön regisztrációja és/vagy elõfizetése az Ön személyes ügye, és az Ön számlaszámát, azonosítóját vagy jelszavát nem hozhatja nyilvánosságra, és mások számára nem teheti elérhetõvé. Az Ön számla megnevezése és jelszava bármely nyilvánosságra hozatala azt eredményezheti, hogy az Ön regisztrációját és/vagy elõfizetését megszüntetik, és abban az esetben, ha díjköteles/elõfizetéses tartalomra/Szolgáltatásra regisztrálja magát, akkor az ilyen megszüntetés visszatérítés nélkül történik, és a jogosulatlan felhasználás további díjakat vonhat maga után.

7. SITE ÉS JELEN FELTÉTELEK VÁLTOZTATÁSA

A Sony és/vagy harmadik fél szolgáltatók eszközölhetnek fejlesztéseket és/vagy változtatásokat a termékeken, támogatáson, Szolgáltatásokon, Eszközökön, árakon és/vagy egyéb Site tartalmon (beleértve a jelen Feltételeket) bármikor értesítéssel vagy értesítés nélkül. A Sony a jelen Feltételekben (vagy egyéb Site tartalomban) eszközölt változásokat oly módon közölheti, hogy azokat feltünteti ezen a site-on, vagy egyéb kommunikációs eszközök segítségével. Azok a Felhasználók, akik azt követõen rendelkeznek hozzáféréssel ehhez a site-hoz azt követõen, hogy a változtatásokat megjelenítették a site-on, vagy más módon közölték, kötelesek e változások tudomásul vételére, attól kezdõdõen, hogy az ilyen értesítést vagy új Feltételeket megjelenítették a site-on, illetve más módon közölték, még abban az esetben is, amennyiben a Felhasználó nem látogatja azt az oldalt, amelyen a változás vagy az új Feltételek megjelentek. Éppen ezért javasoljuk, hogy ezt a site-ot és a Feltételeket gyakran tekintsék át.

8. AZ ADOTT OLDAL HASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE VAGY TILTÁSA

Jelen site-hoz történõ hozzáférés és használat, beleértve a megtekintést, letöltést, reprodukciót, megjelenítést, posting-ot és publikálást: - adatok, grafikák, képek, fényképek, minták, leírások, információ és szöveg - videó, audio, zene és hangösszeállítás - eszközök, software (beleértve az appleteket és bármely más software-t, amelyet a Felhasználó rendelkezésére bocsátanak ezzel kapcsolatban, vagy melyhez hozzáférést biztosítanak, ezzel a site-tal kapcsolatos elõfizetéses vagy korlátozott Szolgáltatási hozzáféréssel), valamint software, software összeállítások, meghajtók és más Eszközök (alább részletezve) - bármely e-mail hírlevél tartalma, vagy más kommunikáció, melyet a Sony, vagy a Sony nevében más küld, ezen site vonatkozásában és/vagy a Felhasználó regisztrációja vagy elõfizetése - és más, ezen a site-on található tartalom, amely nem közvetlenül a Sony, a Sony Leányvállalatai által biztosított, illetve az õ termékük, támogatásuk, vagy szolgáltatójuk jogszerûtlen felhasználása (együttesen, Site tartalom), tilos, kivéve, ha erre külön engedélyt adnak jelen Feltételekben. Ez vonatkozik bármely eszköz általi használatra is, beleértve az elektronikus, mechanikus, fénymásoló, felvevõ, derivatív alkotást létrehozó vagy egyéb eszközöket.

A Sony korlátozott, nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható engedélyt ad a Felhasználónak, hogy ezen site-ot vagy Site tartalmat megnézze, személyes, nem kereskedelmi célra felhasználja, ahogyan a támogatási és kommunikációs forrás e célokra meghatározásra kerül kizárólag ezen a site-on. A Felhasználók elektronikusan másolhatják vagy kinyomtathatják a Site tartalmat e célokra, feltéve, hogy a Site tartalommal kapcsolatban minden szerzõi jogi és tulajdonjogi figyelmeztetést (ahol van ilyen) betartanak.

A Site tartalom bármely más felhasználása, beleértve a fentiekben megjegyzett célokon kívüli reprodukciót, módosítása, forgalmazása, átvitele, a Site tartalom letöltése (page caching-en kívül), újra kiadása, vagy visszaszerkesztése a Sony elõzetes, írásos engedélye nélkül tilos (kivéve olyan mértékig, amilyen mértékig az ilyen tiltást a vonatkozó törvények tiltanak). Korlátozás nélkül, a Site tartalom használatának engedélye nem tartalmazza - a Site tartalom újra értékesítését, kereskedelmi felhasználását, vagy forgalmazását - bármely termék, támogatás vagy szervizfelsorolás, leírások vagy ára kigyûjtése- származékos site vagy Site tartalom használat (beleértve a framing tevékenységet - számlainformáció letöltése vagy másolása más kereskedõ hasznára - bármely adatkeresés, robotok, vagy hasonló adatgyûjtési, és kivonatolási eszközök - a Site tartalom használata bármely más website-on szerveren, vagy hálózatos számítógépes környezetben - vagy bármely olyan Site tartalom használata, amely azt feltételezheti, hogy kapcsolatban van a Sony-val, vagy a Sony Leányvállalatainak termékeivel, támogatásával vagy szolgáltatásaival, kivéve, ha kifejezetten erre vonatkozó írásos engedély jön létre az adott felek között.

A Felhasználó nem használhatja ezt a site-ot vagy a Szolgáltatásokat oly módon, hogy megsérti a jelen Feltételeket (vagy azok szellemét), illetve bármely más, vonatkozó törvényt vagy szabályozást (beleértve a nyilvános kommunikációs hálózatok használatára vonatkozókat), illetve nem okozhat, vagy nem tehet erre ráutaló magatartást jelen site vagy a Szolgáltatások bármely megkárosítását, megszakítását vagy rongálását. A Felhasználó nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést ehhez a site-hoz, más felhasználók számláihoz, vagy bármely más, erre a site-ra kötött számítógépes rendszerhez vagy hálózathoz, történjen az hacking, jelszó mining vagy más eszközök által. A Felhasználó nem gyûjthet, vagy nem kísérelheti meg ezen a site-on keresztül másokra vonatkozó személyes információ kigyûjtését.

9. SZERZÕI JOG - SITE-TARTALOM TULAJDONJOGA

A Sony semmilyen letöltött Site tartalom, vagy Felhasználó által felhasznált Site tartalom vonatkozásában nem adja át a tulajdonjogot, beleértve annak kiválasztását és rendezését, melynek tulajdonosa a Sony vagy a Sony Leányvállalatai és/vagy tartalom vagy, technológia szolgáltatóié, és amelyek szerzõi jogvédelem és más törvényi védelem alá esnek. A Site tartalom korlátozott engedélyezése (az elõzõ részben meghatározott célokból) különösen kötött ahhoz a feltételhez, hogy a Felhasználó valamennyi, a Site tartalomban közölt szerzõi jogi, kereskedelmi márka és egyéb tulajdonjogi figyelmeztetést figyelembe vegyen, betartson, és azoknak megfelelõen járjon el, illetve mindez vonatkozik a Sony vagy Sony Leányvállalatok valamennyi tulajdonjogára és egyéb szellemi termékre vonatkozó jogára és/vagy tartalom-szolgáltatók és technológia szolgáltatók ilyen jogaira, a Site tartalomban.

A Felhasználóknak nincs tulajdonjoga semmilyen e-mail cím, URL vagy más személyes azonosító vonatkozásában, amelyet neki kiosztanak, vagy melyet õ választ a site-on keresztül elérhetõ Szolgáltatások céljaira, valamint a Felhasználó korlátozott használati joga az ilyen azonosítókhoz/címhez csak addig áll fenn, amíg a Felhasználó regisztrációja/Felhasználói számla érvényben marad jelen site és a vonatkozó Szolgáltatások hozzáférése vonatkozásában.

Az ilyen érvényesség Sony által történõ bármely okból bekövetkezõ felfüggesztése után, a Sony szabadon használhatja és/vagy kioszthatja az ilyen azonosítókat/címet más Felhasználók számára.

A Site tartalom bármely jogtalan használata vagy másolása, illetve a Site tartalom olyan felhasználása, amely megsérti a jelen Feltételeket (vagy azok szellemét) kereskedelmi márkajogi, szerzõi jogi, vagy tulajdonjogi sérelmet jelent és polgári, valamint büntetõeljárást von maga után. A Felhasználó számára tilos bármely Site tartalom (vagy bármely más, ezen site-on keresztül elérhetõvé tett tartalom) oly módon történõ felhasználása, amely ütközik bármely kereskedelmi márkajogi, szerzõi jogi, vagy egyéb tulajdonjogi szabályzással. A Sony fenntartja a jogot az ilyen jogosulatlan használat, vagy ezen Feltételek megszegése vonatkozásában.

10. KERESKEDELMI MÁRKÁK

A "Sony" a Sony Corporation, Japán bejegyzett kereskedelmi márkája.

Valamennyi kereskedelmi márka, lógó, website címek, termék vagy modellnév, vagy olyan eltérések, melyek Sony vagy Sony Leányvállalat termékeit, támogatását vagy szolgáltatásait írják le vagy tartalmazzák a "Sony" szót, beletartoznak a Site tartalomba (együttesen Sony Márkák), olyan kereskedelmi márkás és/vagy tulajdonjogok, melyek a Sony-hoz, vagy a Sony Leányvállalataihoz tartoznak. Bármely Sony (vagy más) kereskedelmi márkára vonatkozó felsorolást, amely ezen a site-on található idõnként frissítésre kerül, és nem tekintendõ minden magában foglaló Sony (vagy egyéb) kereskedelmi márka listának. Szigorúan tilos a Sony Márkák vagy azok permutációinak használata (kivéve, ha erre kifejezetten engedélyt ad a Sony írásban). Jelen site-on említett egyéb termékek vagy társaságok nevei azok kereskedelmi márkái vagy tulajdonai lehetnek.

11. FELHASZNÁLÓI TARTALOM - FELTÖLTÖTT VAGY RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT INFORMÁCIÓ/ANYAGOK

Jelen Feltételekben a Felhasználói tartalom az az információ, vagy más tartalom, amelyet a Sony megad, vagy biztosít, vagy melyet a Felhasználó behelyez vagy feltölt jelen site-on, vagy kapcsolódó eszközökön keresztül, beleértve (korlátozás nélkül) a képeket, videó és már képeket, audió-anyagokat, grafikákat, dokumentum vagy adatfile-ket, természetes vagy más személyekre vonatkozó információt, üzeneteket, e-mail és más kommunikációt, file-ket, szövegeket, opciókat, megszemélyesítési beállításokat és egyéb információt.

A Felhasználó tartalom jelen site-ra történõ feltöltésével, vagy a Felhasználói tartalom elküldésével vagy elérhetõvé tételével más Felhasználók, a Sony vagy a Sony Leányvállalatok részére, jelen site következtében, vagy annak okán, a Szolgáltatások vagy Site tartalom használatával vagy egyéb módon a Felhasználó automatikusan garantálja (vagy szavatolja, hogy az ilyen Felhasználó tartalom erre kifejezetten szavatosságot biztosít), a Sony, a Sony Leányvállalatok és az általuk kijelöltek automatikus, jogdíjmentes, visszavonhatatlan és nem kizárólagos joggal vagy engedéllyel rendelkeznek a használatra (beleértve a kereskedelmi használatot és kiaknázást) ,a Felhasználói tartalom másolására, liszenszbe adására, reprodukálására, módosítására, elfogadására, nyilvánosságra hozatalára, lefordítására, nyilvános elõadására, kiállítására és Felhasználói tartalom forgalmazására (beleértve bármely ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technológiát, mely itt benne foglaltatik), és származékos munkákat hozzon létre és magában foglalja a Felhasználói tartalmat (vagy annak bármely részét), bármely formában, médiumban, vagy technológiában, melyet jelenleg ismernek, vagy késõbb fejlesztenek ki a világon.

Ezen kívül, a Felhasználó garantálja, hogy rendelkezik a szükséges jogokkal az ilyen licensz megadásához, és valamennyi, úgynevezett "morális jogról" bármely Felhasználói tartalom vonatkozásában lemondott. Valamennyi Felhasználói tartalmat úgy tekintenek, mint nem bizalmas, nem esik használati korlátozás alá és semmilyen Felhasználói tartalom nem esik a Sony részérõl bizalmassági kötelezettség alá. Ez a fejezet azonban nem vonatkozik olyan személyes információkra, melyet a Felhasználó nyújtott be, és amely õt azonosítja. Ennek kezelése kizárólag úgy történhet, ahogyan arról rendelkeztek a Sony website-ra vonatkozó adatok vagy regisztráció benyújtásának személyes adatkezelésre vonatkozó részében, illetve egyéb helyen a jelen Feltételekben, illetve bármely más feltételben és kikötésben, amely bármely vonatkozó tranzakcióra (ha van ilyen) érvényes a Felhasználó és bármely Sony Leányvállalat között.

12. TILTOTT ÉS KORLÁTOZOTT FELHASZNÁLÓI TARTALOM

Nem megfelelõ posting vagy kommunikáció

A Sony megtiltja ezen site-on, vagy ezen a site-on keresztül (együttesen feltöltés) olyan Felhasználó tartalom átvitelét, forgalmazását, terjesztését, feltöltését, posting-ját, benyújtását, megosztását és tárolását, melyet a Sony (kizárólag saját belátása szerint) nem megfelelõnek, vagy ízléstelennek tart. Az ilyen Felhasználó tartalomba beletartozik (korlátozás nélkül) a pornográf, profán, szexista, homofóbiás, rágalmazó, megtévesztõ, vulgáris, obszcén vagy sértõ tartalmú - etnikai, rasszista vagy vallási gyalázkodást vagy sértõ megjegyzéseket - erõszakra, gyûlöletre, vagy törvénytelen cselekedetre felbujtást - gyermekek bántalmazását, gyermek pornográfiát , vagy szexuális ajánlatot tévõ hirdetéseket, felméréseket vagy versenyeket - valamint ár-érzékeny információt tõzsdén jegyzett részvények vonatkozásában - illetve bármely más olyan anyagot, amely bármely polgári vagy büntetõjogi törvénybe ütközik, bármely törvényhozás értelmében.

A Sony megtiltja a Site tartalom vagy a Felhasználói tartalom feltöltését vagy használatát azon elsõdleges vagy másodlagos céllal vagy hatással, hogy lõfegyvereket, fegyvereket, vagy ellenõrzött vegyületeket értékesítsenek, forgalmazzanak vagy reklámozzanak, ugyanez vonatkozik a gyors meggazdagodást célzó vállalkozásokra, a piramisjátékokra vagy add tovább levelekre, csalásra, vagy egyéb büntetõjogi cselekedetre, a sajátján kívül más személy e-mail címének regisztrálására- aukciók vagy piacok félrevezetése (beleértve a nyilvános tõzsdei részvényeket - mások fenyegetés vagy zaklatása - tárgyalások megzavarása, illetve hamis személyi azonosság megadása mások félrevezetésére, szexuális kérések továbbítása és elfogadása, vagy kisebbségekre tett rasszista sértések vagy megjegyzések - bármely személy gyalázása, vagy bármely személlyel vagy vállalkozással fennálló személyes kapcsolatára vonatkozóan félrevezetõ megjegyzés megtétele.

A Felhasználók semmilyen üzleti célból nem hirdethetik termékeiket és szolgáltatásaikat, ezeket nem adhatják-vehetik, kivéve, ha a megfelelõ Fórum, vagy Szolgáltatás erre kifejezetten engedélyt ad.

A Sony fenntartja a jogot (de nem fogad el semmilyen kötelezettséget) az adott Site tartalom és/vagy Felhasználói tartalom Felhasználói hozzáférésének törlésére vagy korlátozására és/vagy a Felhasználóra vonatkozó (beleértve személyes) információ továbbítását bármely, erre illetékes hatóságnak, ahol a Felhasználói tartalom oly módon került feltöltésre, hogy jelen Feltételeket megszegte, vagy ezek megszegése gyanítható (illetve bármely más ide vonatkozó szabályt vagy törvényt megszegett), bármely olyan követelmény nélkül, hogy ez ellen hivatalosan eljárással vagy panasszal lehessen élni, illetve ezt bizonyítani.

Szerzõdi joggal és egyéb szellemi tulajdonjoggal védett anyagok

A Sony tiltja olyan tartalom feltöltését, amely esetben zene, software, képek (álló, vagy mozgó), irodalmi, vagy mûvészeti munkák, vagy más anyagok a szellemi termékekre vonatkozó tulajdonjog végelme alatt állnak (illetve mások szellemi termékére vonatkozó tulajdonjogot sérthetnek), kivéve, ha a Felhasználó ezek vonatkozásában kizárólagos jogok tulajdonosa, illetve ezekkel befolyásoló hatással van, illetve amennyiben valamennyi szükséges jóváhagyást megkapta (erre a Felhasználó garanciát kell hogy vállaljon ilyen tartalom feltöltésénél). A Sony tiltja olyan anyagok feltöltését, amelyek szerzõi jogvédelem alá esnek, vagy feltételezhetõen ez alá esnek, amelyek használata nem engedélyezett, s ugyanez vonatkozik a hamisított anyagokra.

Személyes információ

Kivéve azt a személyes információt, melyet a Felhasználó nyújtott be az adott Felhasználó regisztrálásához, és/vagy számlanyitási célokból, vagy (ha ez vonatkozik) más, természetes, a Felhasználó által ismert személyekre vonatkozó személyes információ megjelenítéséért, akik a Felhasználó online telefonkönyvében szerepelnek, a Sony tiltja bármely olyan Felhasználói tartalom feltöltését, amely bármely személyre, vagy gazdasági vállalkozásra vonatkozó személyes vagy privát információt tartalmaz, beleértve a telefonszámot (telefonszámokat), e-mail, vagy postai címeket, Felhasználói számlaszámokat, jelszavakat és pénzügyi információkat.

Amennyiben egy másik természetes személyre vonatkozó, vagy hozzá kapcsolódó személyes információ vagy kép kerül feltöltésre a Felhasználó által, hogy az szerepeljen a Felhasználó online telefonkönyvében, fotóalbumában (vagy bármely más célból), a Felhasználó garantálja, hogy az ilyen személy (vagy adatalany) ehhez a megjelenítéshez beleegyezését adta, illetve ahhoz az adatfeldolgozáshoz is, amely az ilyen Felhasználó tartalommal kapcsolatos, vagy annak használatát vonja maga után, ahogyan az részletezésre kerül jelen Feltételekben, vagy ezen a site-on.

'Destruktív anyagok 'Spam'-je vagy Letöltése

Ezen site-on, vagy ezen site segítségével tilos minden 'spam', junk e-mail, beleértve a többszörös, kéretlen anyagok küldését különbözõ csoportoknak, levelezõlisták és minden más olyan tevékenység, mely spam-et okoz. Kivéve azon eseteket, amennyiben a Sony konkrét kára (ahol ez ésszerûen kiszámítható) meghaladja ezt az összeget (mely esetben a konkrét kárt a Felhasználónak kell megfizetnie), likvidált károk útján Ön tudomásul veszi, hogy a Sony-nak minden egyes, az Ön Felhasználói számláján keresztül küldött 'spam' tételért 5 Euró összeget fizet, jelen Feltételek megsértéséért.

A Sony tiltja az olyan programok, file-k, vagy egyéb anyagok feltöltését, melyek destruktív vagy káros jellemzõkkel rendelkeznek, mint például vírusok, hibás file-k, 'rejtett' file-ok (mint például a beépített audióval rendelkezõ képfile-k), worm-ok, trójai falovat vagy kullancsok, scrolling használatra, többszörös képernyõre, vagy egyéb olyan tevékenységekre, melyek károsak lehetnek a website integritására vagy mûködésére és általában véve az online kommunikációra.

13. TARTALOM SONY ÁLTAL TÖRTÉNÕ FELÜLVIZSGÁLATA

Ezen site-on keresztül a Sony pusztán egy 'helyszínt' biztosít a Felhasználók számára bizonyos, meghatározott szolgáltatások, Eszközökhöz és/vagy információhoz történõ hozzáféréshez. A Sony nem vállalja és nem is vállalhatja a Felhasználói tartalom, vagy a Felhasználói tartalommal vagy Site tartalommal kapcsolatos Felhasználói viselkedés nyomon követését, felülvizsgálatát, szerkesztését, cenzorálasát vagy egyéb módon történõ szûrését vagy ellenõrzését.

A Sony azonban nem köteles és nem kötelezhetõ akár manuális, akár automatikus eszközökkel átvizsgálni azokat a Felhasználói tartalmakat, amelyek feltöltésre kerültek, vagy kerülhetnek erre a site-ra, valamint bármely, ezen site-ra esõ területet figyelemmel kísérni vagy felülvizsgálni, ahol a Felhasználók kommunikációt adnak át vagy post-olnak, illetve egymással érintkeznek, vagy a Sony-val (az adott helyzet függvényében), beleértve, de nem korlátozva a chat szobákat, hírcsoportokat, hirdetési oszlopokat, közösségi oldalakat, fényképalbumokat, személyes weboldalakat vagy más használt területeket és fórumokat (Fórumok), amelyik vonatkozik.

A Sony fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget) bármely Felhasználói tartalom visszautasítását postolásának megtagadását, használatának, eltávolításának, módosításának megtagadását, a hozzáférés megakadályozását és/vagy kitörlését értesítés nélkül, mely esetben saját belátása szerint úgy dönt, hogy azok tartalma nem megfelelõ vagy ízléstelen, vagy más módon sérti a jelen Feltételeket (vagy azok szellemét), anélkül, hogy a vonatkozó Felhasználói tartalom vonatkozásában hivatalos követelést vagy reklamációt elfogadna vagy bizonyítana. A Sony fenntartja a jogot (de ez nem kötelessége), hogy együttmûködjön bármely törvény betartásával foglalkozó hatósággal, illetve reagáljon bírósági és egyéb hivatalos kérésekre, amely arra utasítja a Sony-t, hogy adja meg a Felhasználói tartalomra postoló személy azonosságát.

14. FELELÕSSÉG KIZÁRÁSA - FELHASZNÁLÓI TARTALOM ÉS SITE HASZNÁLAT

Azok az anyagok, információk és vélemények (melyek tartalmazhatják a Felhasználói tartalmat magukban foglalva, és/vagy a Fórumokon kifejezve (vagy más, a Felhasználói tartalomhoz történõ hozzáférés által vagy útján), nem feltétlenül a Sony, a Sony Leányvállalatainak, vagy kapcsolódó jogi személyiségeinek véleményét tükrözik. Valamennyi Felhasználói tartalmat csak vélemény-kifejezésnek kell tekinteni, és nem tényközlésnek. Bármely Felhasználói tartalom és/vagy Szolgáltatás, amit Ön megszerez, vagy használ, vagy a site használat útján átad, beleértve bármely Fórum használatát, az Ön saját belátására és kockázatára történik, ezekre vonatkoznak a jelen Feltételekben foglalt jogról való lemondások és felelõsségi korlátozások. Ezen site biztonságára és a Felhasználói tartalomra nem lehet garanciát vállalni.

Ön tudomásul veszi, hogy amikor Ön személyes, vagy egyéb információt közöl online módon, például üzenõ-táblán, chatszobán, vagy egyéb Fórumokat keresztül, ezt az információt olyan emberek is begyûjthetik és használhatják, akiket Ön nem ismer. Bár a Sony minden indokolt kereskedelmi lépést megtesz annak érdekében, hogy megvédje az Ön személyes információit és személyiségi jogait, az Ön által online módon közzétett semmilyen információ biztonságára vonatkozóan nem vállalhat garanciát. Ilyen közzétételeket csak saját kockázatára tehet. Kivéve azokat a személyes információkat, melyet a Felhasználó nyújtott be a regisztráció céljaira, vagy a felhasználói számla könyvelésére (mellyel kapcsolatban a Sony minden ésszerû, kereskedelmi lépést megtesz az Ön személyiségi jogai védelmében), a Sony nem felelõs azon Felhasználói tartalomért (és ezzel kapcsolatban eláll a felelõsség-vállalástól), melyet olyan terület vonatkozásában tettek közzé, mely azon site privát, személyes, vagy korlátozott hozzáférésû területe (vagy várhatóan ilyen lesz), amely azon Felhasználón kívül, aki közzétette a Felhasználói tartalmat, mások számára is elérhetõ.

Ehhez hasonlóan, a Sony nem felelõs (és ezzel kapcsolatban minden felelõsséget elhárít) bármely Felhasználói tartalom esetleges elérhetetlenségére a site olyan területén, melyet a site, vagy más Fórumok nyilvános területeire tettek fel, s ahol olyan felhasználók is hozzáférnek ehhez a tartalomhoz, akik nem ugyanazok, mint aki a Felhasználói tartalmat feltették. A Sony-nak semmilyen kötelezettsége nincs arra vonatkozóan, hogy vitába kerüljön bármely más Felhasználóval, illetve összetûzésbe kerüljön olyan Felhasználókkal, akiknek Ön a partnere, illetve egyéb, más módon kapcsolódik ehhez a site-hoz.

A Sony semmilyen felelõséget nem vállal a Felhasználói tartalom bármely vonatkozásában, beleértve bármely hibát, vírust, becsmérlést, rágalmat, obszcenitást és pontatlanságot, mely bármely Felhasználói tartalomban fordul elõ, függetlenül attól, hogy az szerzõi jog megsértése, becsületsértés, személyiségi jogok megsértése, vagy más módon merül fel, nem tiltott Felhasználói tartalom, vagy bármely más Felhasználói tartalom vonatkozásában.

A Sony semmilyen felelõsséget nem vállal a Felhasználó tartalom jogosulatlan felhasználásáért (más Felhasználók által) és semmilyen felelõsséget (korlátozás nélkül) nem vállal az olyan Felhasználói tartalom használatáért, mely szerzõi jogot, kereskedelmi márkajogokat, vagy egyéb, szellemi termékre vonatkozó, a Felhasználó vagy más személy birtokában lévõ jogok megsértésére vonatkozik.

A Felhasználó tartozik kizárólagos felelõsséggel bármely olyan kárért (beleértve a Site tartalmat), amely bármely Felhasználó tartalom vagy site használatából (vagy benyújtásából) ered (beleértve az elõzõ részekben leírt jogvitákat és incidenseket), illetve a kapcsolódó tranzakciókért vagy egyéb esetek elõfordulásáért. A Sony semmilyen felelõsséget nem vállal a Felhasználó számlájához történõ jogtalan hozzáférésért, vagy automatikus üzenet-továbbításért és/vagy vírusokért (vírusok által, vagy másképpen okozva) olyan személyeknél, akiknek az adatait egy Felhasználó vitte be, hasonlóan az on-line telefonköny vonatkozásában, mely ezen site-on keresztül elérhetõ.

Jelen Feltételekben a korlátozások vagy kizárások attól függetlenül érvényesek, hogy a felelõsség alapja szerzõdésszegés, magánjogi sérelem (beleértve a hanyagságot, vagy rossz hírbe keverést, súlyos felelõsség és garancia sérelmet, vagy bármely más jogi alapelvet.

15. FELHASZNÁLÓI TARTALOM TÁROLÁSA ÉS TARTALOMVESZTÉS

Abban az esetben, amikor a Sony e- mail eszközöket, web hosting-ot, vagy egyéb szolgáltatások biztosít számítógépes tárlóhely rendelkezésre bocsátásával, vagy más, ide vonatkozó Szolgáltatások biztosításával a Sony fenntartja a jogot, hogy határokat szabjon meg és/vagy korlátozásokat (ideiglenes vagy egyéb) alkalmazzon a Szolgáltatás használata vonatkozásában, beleértve, korlátozás nélkül a fent hivatkozott tárlóhelyre alkalmazott korlátozásokat, (pl.: maximális összes határ és /vagy file/e-mail méretre vonatkozó maximális limit), file-k idejére/korára vonatkozóan (pl.: 180 napnál régebbi e-mail-ek), file-k száma és/vagy mérete (pl.: e-mailekre vonatkozó olyan maximális szám, amelyet az Ön számlájára kaphat, onnan küldhet, vagy ott tárolhat), feltölthetõ vagy letölthetõ adatok száma, vagy bármely más, a Sony által meghatározott kritérium. Az alábbi bekezdés korlátozása nélkül, azok az anyagok, melyek bármely ilyen mértéket meghaladnak kitörölhetõk, illetve tárolásuk visszautasítható. A Felhasználók a jelen site-on keresztül felajánlott tárolóhelyet tovább nem értékesíthetik.

A Sony nem vállal felelõsséget a szándékolt fogadó vonatkozásában az erre a site-ra feltöltött Felhasználói tartalom elvesztéséért, kitörléséért, eltávolításáért, vagy a kézbesítés elmulasztásáért, függetlenül attól, hogy azt számítógépes vírus, jogosulatlan hozzáférés vagy más okozza. A felhasználókat arra kérjük, hogy valamennyi Felhasználói tartalom vonatkozásában tartsanak meg biztonsági másolatot és a Felhasználók tudomásul veszik, hogy ezt szintén megteszik valamennyi feltöltött Felhasználói tartalom vonatkozásában. A Sony fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja a hozzáférést ezen site-hoz, valamint, hogy törölje a Felhasználói tartalmat bármikor, értesítés nélkül.

16. GARANCIA KIZÁRÁSA - SITE SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SITE TARTALOM

Valamennyi Site tartalom és Szolgáltatás mellett feltüntetik az "ahogy megjelenik" és " ahogy rendelkezésre áll" megjegyzéseket, és a Sony határozottan mentesül - az irányadó jog által lehetõvé tett legnagyobb mértékben - bármely garancia, vagy képviselet (Szavatosságok) alól a Site tartalom vagy Szolgáltatások vonatkozásában, legyen ez akár kifejezve, akár benne foglalva, beleértve az esetleges vásárlóképességre vonatkozó garanciákat, kielégít minõség és bizonyos célnak történõ megfelelés és harmadik fél szellemi termékjogának nem megsértése.

Korlátozás nélkül:

A Sony nem ad Garanciát arra vonatkozóan, hogy a Site tartalom megfelelõ, hogy használatra engedélyezett valamennyi helyszínen, hogy az vírusmentes, vagy, mûködésképes bármely hardware, software, vagy tartalom vonatkozásában, mivel az a Felhasználó képessége ezen site-on keresztül, hogy hozzáférése legyen, vagy kapcsolatba lépjen bármely más szolgáltatóval, hálózatokkal, felhasználókkal, vagy információs és számítógépes forrásokkal az Interneten keresztül. Azok, akik hozzáférnek ehhez a site-hoz és, akik használják a Site tartalmat és/vagy szolgáltatásokat, felelõsek azért, hogy megfeleljenek az alkalmazandó jogszabályoknak és szabályozásoknak, beleértve a helyi törvényi elõírásokat.

Bár a Sony mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi Site tartalom pontosságát, megbízhatóságát és valutanemét igazolja, beleértve (ahogyan ez vonatkozik) a terméket, szolgáltatásokat, támogatást és más, harmadik féltõl beszerzett részleteket és leírásokat, a Sony nem vállal garanciát semmilyen, ezen a site-on megadott kinyilatkoztatás pontosságáért. Bármely anyag, termék, támogatás, szolgáltatás, vagy információ, mely ezen a site-on található, vagy melyre itt hivatkoznak, lehet elavult, Sony nem vállal kötelezettséget a Site tartalom frissítésére. A Sony elhárít minden felelõsséget bármely olyan hibáért, vagy hiányosságért, amely a Site tartalomnál merül fel (kivéve, ha az ilyen felelõsség-elhárítás nem egyezik annak garanciáival, vagy más, a Sony általi (ha van ilyen) termék, vagy szolgáltatás feltételeivel és kikötéseivel. Bármely olyan döntés, melyet a Site tartalomban foglalt információ alapján hoznak (vagy a Felhasználó tartalomban) kizárólag a Felhasználó felelõssége.

A Sony nem ad arra vonatkozó Garanciát, hogy az ezen, és egyéb Felhasználói site-hoz történõ kapcsolódáson keresztüli funkciók vagy Szolgáltatások állandóan elérhetõek, megszakítása nélkül, biztonságosan, hibamentesen, hogy a hibákat oly módon javítják ki, hogy ez a site vagy a szerver más káros komponensekhez is vírusmentes mûködést biztosít. A Sony és a Sony Leányvállalatai nem vállalnak felelõsséget és nem tehetõk felelõsség semmilyen olyan kárért (vagy ebbõl eredõ adatvesztésért), vagy az esetleg az Ön számítógépes berendezését, vagy más, Ön által mûködtetett, vagy hozzáféréssel rendelkezõ berendezést vírussal fertõzi, ezen site használatából adódóan, bármely kép, software, vagy egyéb Site tartalom letöltésénél. Amennyiben a Site tartalom használata szervizelést, javítást, illetve a berendezések vagy adatok korrekcióját teszi szükségessé, a Felhasználó köteles minden, ezzel kapcsolatban felmerülõ költséget vállalni.

A Site tartalomban (és Felhasználói tartalomban) található információ nem képez jogi, szakmai, pénzügyi vagy egészségügyi tanácsadást és ez nem tekintendõ ennek. Az olyan Site tartalomra, amely jövõbemutató kijelentéseket vagy szándéknyilatkozatokat tartalmaz, nem lehet építeni. A Sony fenntartja a jogát arra, hogy ne az ilyen megfogalmazások szerint cselekedjen.

Ez a site tartalmazhat bizonyos Sony termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hivatkozásokat, amelyet egy bizonyos, adott országban nem elérhetõek, vagy nem azonnal elérhetõek. Az ilyen hivatkozásokat nem vonatkozónak kell tekinteni, illetve nem tekinthetõ Garanciának, hogy az ilyen termékek és szolgáltatások egy adott idõben egy bizonyos országban elérhetõek lesznek.

Abban az esetben, ha az irányadó jog a Sony Szavatosságból történõ kizárását megtiltja, vagy korlátozza, ahogyan azt a fentiekben kifejtettük, a Sony kizárja, lemond róluk és korlátozza az ilyen Garanciákat addig a maximális mértékig, amíg az irányadó jog ezt megengedi.

17. HARMADIK FÉLLEL TÖRTÉNÕ TRANZAKCIÓK

Ahol a Felhasználóknak lehetõségük van arra, hogy ezen site-on (vagy bármely kapcsolt site-on) keresztül tranzakciót hajtson végre egy harmadik féllel (beleértve más Felhasználókat, vagy szolgáltatót, vagy termékértékesítõt), aki nem a Sony, az ilyen tranzakció kizárólag Ön és a harmadik fél között történik (és az ebbõl adódó jogok és kötelezettségek).

18. SOFTWARE LETÖLTÉSEK ÉS ONLINE ALKALMAZÁSOK - KORLÁTOZÁSOK ÉS LEMONDÁS

Bármely meghajtó, software, programok (beleértve az összes fejlesztést és frissítést) browser plug-in eszközök, perifériák és más alkalmazások, számítógépes alapú szolgáltatások vagy eszközök, illetve bármely olyan software, melyet a felhasználó annak során kapott meg, hogy ezen site-hoz hozzáféréssel, vagy elõfizetéssel rendelkezik, valamint az abban foglalt képek, vagy a software, program és más anyagok letöltés általi elérhetõsége, illetve távalkalmazása vagy szolgáltatása a Site tartalomból (Eszközök), a Felhasználók számára támogatás és szolgáltatás útján jutnak el. Az Eszközök (legyenek azok letöltve vagy sem) tulajdonjoga nem kerül átadásra a Felhasználóknak, és azok a Sony, Sony Leányvállalatok, vagy kijelölt licensz-tulajdonosok birtokában marad (hasonlóan a jelen dokumentumban foglalt valamennyi szellemi termékjoghoz).

A Felhasználó bármely Eszközre vonatkozó használatát a kapcsolódó on-line, vagy off-line dokumentumok feltételei, végfelhasználói licensz, vagy egyéb, vonatkozó megállapodások határozzák meg, illetve azok a feltételek és kikötések, melyeket az illetékes szállító vagy licensz-tulajdonos (EULA) határoz meg (amelyek hatálytalanítják a jelen Feltételeket, amennyiben ellentmondás áll fenn ezekkel a Feltételekkel). Abban az esetben, ha egy Eszköz mellett nincs EULA, az Eszközt az Ön számára, egyszeri használatra, nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható alapon engedélyezik.

Az Eszközök csak olyan módon használhatók, ahogyan az a vonatkozó EULA-ban meghatározásra kerül. A Felhasználó az Eszközöket nem reprodukálhatja, másolhatja, veheti, vagy adhatja bérbe, nem alakíthatja át, vagy bonthatja szét, illetve azokat nem árusíthatja, kivéve olyan mértékben, ahogyan azt az EULA vagy a vonatkozó törvények kifejezetten lehetõvé teszik. Az Eszközök jogosulatlan használata sérti a szerzõi jogot és más szellemi termékekre vonatkozó tulajdonjogot és a Sony vagy a vonatkozó engedélyezõ (az adott esettõl függõen) minden jogot fenntart.

A Sony nem ad garanciát azon eredmények, vagy outputok pontossága és megbízhatósága vonatkozásában, amelyek a Eszközök használatából származnak. A Sony semmilyen felelõsséget nem vállal olyan adatvesztésért, vagy kárért, amely a letöltött Eszközök használatából ered, illetve nem ad más garanciát, és semmilyen felelõsséget nem vállalat az Eszközök vonatkozásában.

A Sony javasolja, hogy a Felhasználók (és a Felhasználók erre garanciát vállalnak) mindig készítenek és õriznek valamennyi hardware-ben lévõ adatról egy másolatot (a beüzemelt vagy használt eszközökkel vagy azokon belül), mielõtt bármely Eszközt beüzemelnek vagy használnak.

A Sony és a Sony Leányvállalatok (kivéve azon eseteket, amennyiben ez szerepel az EULA-ban, ha van ilyen egyáltalán) nem ajánlanak fel támogatást vagy segítséget bármely Eszköz használatánál, beüzemelésénél, vagy karbantartásánál, illetve olyan kérdések és problémák megoldásánál, amelyek az Eszközök használatából vagy beüzemelésébõl erednek. Önnek tudomásul kell vennie, hogy az Eszközök és bármely kísérõ dokumentáció és/vagy mûszaki információ export ellenõrzési törvények vagy szabályozások alá eshet. Ön vállalja, hogy az Eszközöket sem közvetlenül sem közvetve nem exportálja, illetve újra exportálja, amennyiben ilyen törvényeket és szabályozásokat szegne meg. Amennyiben a Sony vállalja (írásban), hogy mûszaki segítséget ad egy Sony terméke vonatkozásában, az ilyen támogatást csak azon Sony termékek vonatkozásában biztosítja, amelyek ugyanolyan formában és verzióban mûködnek, ahogyan azokat a Sony vagy Sony Leányvállalat gyárából leszállították és azt a döntést is hozhatja, hogy nem ad támogatást olyan Sony termékekre, amelyeknél az Eszközöket utólag építették be vagy töltötték fel. A vonatkozó EULA szabályok további garancia- vagy felelõsség kizárást, illetve korlátozásokat tartalmazhatnak az Eszközök vonatkozásában.

Bármely Eszköz letöltése feltételezi, hogy Ön a jelen Feltételeket tudomásul veszi. Amennyiben a jelen Feltételekkel nem ért egyet, akkor semmilyen eszközt, vagy társult online dokumentációt nem tölthet le.

19. FELELÕSSÉG KIZÁRÁSA - SITE-TARTALOM

A Sony, a Sony Leányvállalatok, és minden más olyan személy, aki részt vesz a létrehozásban, gyártásban, hostingban, vagy szállításban a Site tartalomnál, nem felelõs semmilyen közvetlen, közvetett, speciális, véletlen, következményes, vagy büntetõjogi kárért, beleértve az adatvesztést, a nyereség-vesztést, az üzlet szünetelését vagy az idõbeli szünetelést, amely bármely természetû kár esetén merül fel (beleértve azokat, amelyek hanyagság, vagy egyéb vétség miatt következnek be), és amelyek a használatból, vagy a használat-képtelenségbõl erednek, még abban az esetben sem, ha a Sony vagy egy felhatalmazott képviselõje figyelmeztetett az ilyen károk elõfordulásának lehetõségére.

Az vonatkozó jog lehetséges, hogy nem minden olyan esetben teszi lehetõvé a felelõsség kizárását, amelyek ebben a részben felsorolásra kerülnek. Az ebben a részben közölt felelõsség kizárása csak a vonatkozó jog által megengedett maximális mértékig érvényes.

Nothing in these Terms shall exclude Sony's or Sony Affiliates' liability for death or personal injury arising from Sony's or any Sony Affiliate's negligence. A Sony felelõssége vagy kártérítési kötelezettsége (függetlenül attól, hogy ez szerzõdésbeli, hanyagság, mulasztás vagy egyéb okból merül fel) semmiképpen nem haladja meg azt az összeget, melyet a Felhasználó figyelt ezen site-hoz történõ hozzáférésért (kivéve, ha errõl a törvények, az irányadó jog másképpen rendelkezik.)

20. SZEMÉLYES INFORMÁCIÓ, SZEMÉLYISÉGI JOGOK ÉS COOKIES

Információ benyújtása ezen site-on keresztül, vagy bármely, kapcsolódó telefonos regisztrációs eljáráson keresztül:

Beleegyezését adja az Ön számára személye adatok feldolgozásához, mint amilyen az Ön neve, beosztása, címe, telefonszáma, elérhetõségei és egyéb személyes adatai ("Személyes Adatok"), azon feltételek szerint, amely a regisztráció/adat bevitel "Személyes Adatok" (vagy hasonló címû) részében kerül kifejtésre, vagy ezen site telefon regisztrációs eljárásánál.

Ön tudomásul veszi, hogy az Ön Személyes Adatainak feldolgozása ahhoz szükséges és/vagy kívánatos, hogy az Ön látogatásai ezen site-ra megszemélyesítésre kerüljön és/vagy ezen site, vagy annak részei hozzáférését megadhassák és ellenõrizhessék a regisztrált Felhasználóknál, illetve az elõfizetést fizetõknél és Ön az ilyen feldolgozáshoz beleegyezését adja.

Bizonyos körülmények között a Sony kérhet további személyes információt, mint például azonosító-okmányok fénymásolatai, vagy hitelkártyák fénymásolatai, például abból a célból, hogy az igazolást azonosítani lehessen, s a csalásokat meg lehessen kerülni. Ahol ilyen további információt nyújtanak be a Sony-hoz ezzel a site-tal kapcsolatosan, ezt "Személyes Adatként" kezelik. A Sony a Személyes Adatokat megoszthatja, vagy rendelkezésére bocsáthatja, átadhatja más osztályoknak, vagy divízióknak a Sony és a Sony Leányvállalatokon belül Európában, és tengerentúlon (az irányadó adatvédelmi jogok Sony által történõ szigorú betartásával), beleértve a Sony Corporation, Japánt. A Sony nem adja ki a Személyes adatokat jogi személyeknek, vagy természetes személyeknek, csak a Sony Leányvállalatainál (3P-k), az Ön jóváhagyása nélkül, kivéve az alábbi eseteket.

A Személyes Adatokat csak a 3P-knek lehet kiadni annak érdekében, hogy lehetõvé tegyék (1) szerzõdések teljesítését, melyben Ön ügyfélként szerepel, vagy más célból, ahogyan az a jelen Feltételekben, vagy a regisztráció/adatbeviteli nyomtatvány "Személyes Adatok" (vagy hasonló elnevezésû) részében meghatározásra került, illetve jelen site telefonos regisztrációs eljárásához; vagy (2) annak érdekében, hogy megfeleljenek a Sony vagy a Sony Leányvállalatok által teljesítendõ jogi kötelezettségeknek. A Személyes Adatokat a 3P számára abból a célból lehet elérhetõvé tenni, hogy a Sony vagy a Sony Leányvállalatok nevében, vagy iránymutatása alapján szolgáltatásokat nyújtsanak.

Az ilyen esetekben a Sony intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a 3P-k betartják a Sony személyiségi jogi politikáját, és az adatokhoz ily módon hozzájutók (1) nem használják fel a Személyes Adatokat csak kizárólag azokra a célokra, amelyekre azokat megkapták; (2) a Személyes Adatok birtokába csak úgy juthatnak, és ezeket úgy dolgozhatják fel, hogy biztosítják, hogy a Személyes Adatokat illetéktelenek nem használhatják, ahhoz nem juthatnak hozzá, valamint betartják a Személyes Adatok védelmérõl és használatáról szóló hasonlóan szigorú politikákat; továbbá (3) a vonatkozó törvényeknek teljes egészében megfelelnek.

Ahol a Személyes Adatokat olyan tranzakciókkal kapcsolatban adják meg, amelyek ehhez a site-hoz kapcsolódnak fizetések vonatkozásában (mint például az elõfizetések átutalása), a Sony a Személyes Adatokat átadhatja a 3P-knek, akik hitelképességi/csalás-valószinûsítési becsléseket készítenek, vagy olyan 3P-knek, akik egyéb módon kapcsolódnak a bûnmegelõzéshez annak érdekében, hogy az Ön felkínált hitelkártyájának elfogadását feldolgozzák, illetve más fizetési módokat, vagy hogy felvegyék a harcot a bûnözéssel, és/vagy, hitelkártya és más fizetés-feldolgozó szerveknek adják át.

Az említett 3P-k számára átadott Személyes Adatoknál esetleg szükség lehet arra, hogy azokat az Amerikai Egyesült Államok számára, vagy egyéb, az Európai Gazdasági Közösség területén kívül esõ helyekre adják át feldolgozásra, és ehhez kapcsolódó célokból. Egyes szervek arról értesítettek bennünket, hogy az átadott Személyes Adatokat arra a célra is felhasználják, hogy a Sony számára hitelezési, kockázatelemzési vagy csalási lehetõségek elemzéséhez szükséges adatokat állítsanak elõ, és más olyan harmadik felek számára, akikkel Ön tranzakciót hozhat létre. A Sony bármely korlátozás nélkül használhat, feldolgozhat vagy nyilvánosságra hozhat anonim, vagy olyan statisztikai adatokat, amelyekbõl az Ön személye nem azonosítható.

Ön kérheti a Sony-t arra, hogy értesítse a 3P-ket, akiknek a Személyes Adatok átadásra kerültek, hogy az Ön Személyes Adataiban javítások, vagy törlések szükségesek. Amennyiben a Sony nem rendelkezik ellenõrzéssel az ilyen Személyes Adatok vonatkozásában, a Sony minden ésszerû erõfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az Ön javítási vagy törlési kéréseit továbbítsa. Abban az esetben azonban, amennyiben a Személyes Adatokat már átadták a hitelkártya kifizetésnek, vagy egyéb szervnek az átutalások feldolgozására, akkor Ön közvetlenül az ilyen szervekkel léphet érintkezésbe, amennyiben azt kéri, hogy az ilyen szerveknek átadott Személyi Adataiban változtatás, vagy törlés történjen.

A Sony nem tudja felvállalni és kizár minden olyan felelõsséget, amely azon Személyes Adatok változtatására, vagy törlésére vonatkozik, melyeket (az Ön jóváhagyásával) bizonyos szerveknek már átadtunk, mint például a hitel vagy hamísítás felmérésnek és a fizetés-feldolgozási szerveknek, akik az ilyen adatokat ellenõrzik, illetve ezek ellenõrzését feltételezik.

A Sony semmilyen felelõsséget nem vállal bármely, ilyen 3P-k által elõállított helytelen hitelezési vagy egyéb becslések vonatkozásában, illetve más egyéb következményekért (beleértve a hitelképességi pontozást) a Személyes Adatok átadása és használata vonatkozásában, ahogyan azt kifejtettük a "Személyes Adatok" (vagy hasonló elnevezésû) regisztrációnál, adatbeviteli nyomtatványnál, vagy telefonon regisztrációs eljárásnál ezen site vonatkozásában, a jelen Feltételek szerint.

Ezen site-hoz történõ hozzáféréssel a Felhasználó tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a Sony, a Sony Leányvállalatok vagy azok szolgáltatói cookies-küldést eszközölnek (kis adatok, melyeket az Ön hard diszkjére helyeznek, amikor Önnek hozzáférése van egy website-hoz, vagy egy website bizonyos részeihez), az Ön számítógépére vagy egyéb hozzáférési eszközére annak érdekében, hogy az Ön ezen site-hoz tett látogatásai megszemélyesítsük, és/vagy többet tudjunk meg az Ön használati és browsing szokásairól, mialatt ezen site-ot látogatja. A cookie tartalmazhat Önrõl szóló személyes információt és lehet állandó, vagy egyszeri cookie.

21. KÁRTALANÍTÁS

A Felhasználó köteles kártalanítani a Sony-t, a Sony Leányvállalatait és az õ tisztviselõit, ügynökeit, alkalmazottait és szolgáltatóit, és köteles ezeket mentesíteni minden olyan veszteség, költség, eljárás, kár és kiadás (beleértve az ésszerû jogi eljárási díjakat és költségeket), vagy adósság vonatkozásában, függetlenül attól, hogy ezek hogyan merültek fel, az õ részükrõl, vagy harmadik fél követelése okán, illetve annak eredményeként, hogy a Felhasználó nem tartott be valamilyen tiltást vagy korlátozást a Felhasználó tevékenységei vonatkozásában ezen site-tal kapcsolatosan, vagy ezen Feltételek vonatkozásában; illetve a Felhasználó olyan vállalkozása, képviselete vagy garanciavállalása révén, melyek a jelen Feltételekben szerepelnek, bármely követelés bármely személy által olyan ügyek, felelõsségi körök vagy kötelezettségek vonatkozásában, melyeket a Sony tett közzé jelen Feltételekben.

A fenti kártalanítás általános jellegének korlátozása nélkül, a Felhasználó kártalanítja és kártérítést biztosít a Sony, a Sony Leányvállalatok és tisztségviselõik, ügynökeik, alkalmazottaik és szolgáltatói vonatkozásában (akik nem vállalnak felelõssége) olyan kárigények felelõsségek és költségek (beleértve a jogi költségeket), kiadások, és kártérítési követelések (közvetlen, közvetett, vagy következményi) vonatkozásában, melyek bármilyen természetûek, tudatosan, vagy nem tudatosan, gyanítottan, vagy nem gyanítottan merültek fel, nyilvánosságra kerültek-e vagy sem, ezek bármelyike oly módon felmerülve, ahogyan arra hivatkoztunk.

bármely, a Felhasználó által feltöltött tiltott, vagy korlátozott Felhasználói tartalom, vagy ezen site bármely, Felhasználó általi használata (beleértve a tiltott vagy korlátozott site Felhasználó általi használatát);

bármely, a Felhasználó által feltöltött Felhasználói tartalom elvesztése, kitörlése, eltávolítása, megmásítása, vagy kiadása; illetve

a Felhasználó számlájának bármely jogtalan használata, vagy a Felhasználó számlája biztonságának kompromittálása azáltal, hogy nem sikerül a biztonság fenntartása a Felhasználó számlajelszavai, és egyéb biztonsági részletek vonatkozásában,

és minden más, kapcsolódó elõfordulás.

22. HYPERTEXT LINKING ERRE AZ OLDALRA ÉS ERRÕL AZ OLDALRÓL

Mielõtt bármilyen linket hoz létre ezen site-hoz, kérnie kell és be kell szereznie ezen site fenntartójának írásos jóváhagyását. Mély-linkelés szigorúan tilos. Ezen site minden engedélyezett linkje a site homepage-e kell hogy legyen, világossá kell tenni, hogy ez a Site és a Site tartalom eltér attól a website-tól, amely a linket tartalmazza és azt is egyértelmûvé kell tenni, hogy a site a Sony tulajdonában és/vagy fenntartása alatt van.

A Sony biztosíthat, vagy harmadik felek (a fentiek jóváhagyásával) biztosíthatnak hypertext linkeket és/vagy más internetes website-okat vagy forrásokat. Az ilyen linkek szerepeltetése ezen a website-on csak kényelmi szempontokat szolgál, és nem jelenti azt, hogy a Sony más website-tal, vagy más site-ok fenntartóival üzleti kapcsolatban van.

A Sony támogatja, hogy megkülönböztetés történjen a saját, vagy külsõ website-ok és források browsing-ja között. Egyes website-ok tartalmazhatnak, vagy kapcsolhatják a Felhasználókat olyan website-okhoz, amelyeket nem megfelelõnek, vagy sértõnek tekintenek. A külsõ website-ok elküldhetik saját cookies-ukat a Felhasználóknak, adatot gyûjthetnek és/vagy kérhetnek személyes információt.

Bármely külsõ website-ra látogató Felhasználók, akik ezt errõl a site-ról végzik, teljes mértékben saját maguk kockázatára cselekednek. A Sony nem erõsítette meg a külsõ website-ok vagy ezen a site-on keresztül hozzáférhetõ kapcsolt források pontosságát vagy megbízhatóságát bármely információ vonatkozásában, illetve azoknál, amelyek a Sony site-hoz, site-okhoz kapcsolódnak.

A Sony nem vállal felelõsséget vagy kártérítést semmilyen tartalomért, hirdetésért, termékért, támogatásért, szolgáltatásokért, vagy egyéb anyagokért, melyek ilyen külsõ website-ról vagy forrásból elérhetõek. A Sony nem vállal felelõsséget a pontosságért, a szerzõi jogi megfelelésért, a legalitásért, vagy az ilyen külsõ website-on és forrásokon tartalmazott anyagok tisztességességéért. A Sony nem vállal felelõsséget és elhárít minden garanciát, mely kifejezetten, vagy rejtett módon található meg olyan külsõ website-ról, vagy forrásokból származó anyagokban, vagy információban, amely a pontosságra, érvényességre, jogtisztaságra, szerzõjogi megfelelésre, tisztességességre vonatkozik.

A Sony nem felelõs sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, melyet az okozott, vagy feltételezhetõen az okozott, hogy a külsõ website vagy forrás által megadott tartalom, termék, támogatás, vagy szolgáltatást felhasználták, vagy abban megbíztak. A fentiek korlátozása nélkül, a Sony semmilyen képviseletet vagy szavatosságot nem vállal az olyan információ (beleértve a hitelkártya és más személyes információ) biztonságáért, amelyet a Felhasználótól esetleg harmadik fél kért kapcsolt (linked) website-on keresztül és a Felhasználó ezennel lemond arról, hogy a Sony-val szemben ilyen ügyekben követeléssel álljon elõ.

23. MEGSZÜNTETÉS

Kivéve azon eseteket, amikor egy Szolgáltatásért, vagy hozzáférésért elõfizetési díjat kell fizetni, a Felhasználó megszüntetheti azon elõjogait, hogy használja ezen site Szolgáltatásait, vagy egyéb Site tartalmat, bármikor azáltal, hogy megsemmisíti az összes olyan Site tartalmat, melyet errõl a site-ról töltött le, valamint valamennyi példányt, bárhol is legyenek azok helyileg vagy installálva. A Felhasználó azon joga, hogy használja az ezen a site-on lévõ szolgáltatásokat és egyéb Site tartalmat azonnal megszûnik, ha a Sony saját belátása szerint ezt értesítéssel, vagy értesítés nélkül felfüggeszti, amennyiben a Felhasználó nem teljesíti jelen Feltételek bármelyikét.

Abban az esetben, ha elõfizetési díjat, vagy egyéb díjat kell a Felhasználónak fizetnie ezen site vagy Szolgáltatás hozzáféréséért, vagy használatáért, akkor a Felhasználó köteles a Sony-t írásban értesíteni (vagy egyéb, külön erre a célra elfogadott módon) arról, hogy elõfizetését fel kívánja mondani. Amennyiben errõl nem rendelkeznek kifejezetten másképpen, a Felhasználó azon képessége vonatkozásában, hogy felmondja az elõfizetést, illetve a felmondási idõszakról, akkor a Felhasználó jogosult a Szolgáltatás elõfizetését felmondani oly módon, hogy arról a Sony-t legalább egy teljes naptári hónappal elõre értesíti.

A Sony megszüntetheti a Felhasználói hozzáférést, vagy a regisztrációt a site-hoz, amennyiben a Felhasználó számlája nem hozzáférhetõ, vagy amennyiben a Felhasználó nem jelentkezik be egy három hónapos, vagy hosszabb idõszak folyamán (vagy a Sony által meghatározott idõszak folyamán).

A Sony arra vonatkozóan is fenntartja a jogot, hogy felfüggessze a Felhasználó hozzáférését ehhez a site-hoz, és/vagy annak számlájához a Sony saját belátása szerint, bármikor, ok nélkül (a Felhasználó által elõre fizetett összegeket ilyen esetben visszatéríti, a vonatkozó feltételeknek megfelelõen). Ilyen körülmények között a Sony minden, kereskedelmileg ésszerû erõfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az ilyen megszüntetésrõl a Felhasználókat értesítse legutóbbi ismert címükön, vagy e-mail címükön.

Felmondáskor a Felhasználó meg kell hogy szüntesse a használatot, meg kell hogy semmisítse az összes olyan példányt, melyet a Site tartalomról megõrzött és a Sony eltávolíthatja és/vagy kitörölheti az összes ilyen Felhasználó Felhasználói tartalmát, kivéve, ha az örökérvényû engedély lehetõvé teszi a Sony számára, hogy bizonyos Site tartalmat használjon, azon díj ellenében, amelyet már kifizettek. A Sony általános szabadságának korlátozása nélkül arra vonatkozóan, hogy hozzáférést töröljön, vagy megtagadjon, a Felhasználói tartalom, bármely okból történõ, felmondás utáni megtartására a Sony semmilyen kötelezettséget nem vállal, valamint arra sem, hogy bármely üzenetet továbbítson Önnek, vagy bármely harmadik félnek

24. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Amennyiben jelen Feltételek bármelyikérõl kiderül, hogy az nem betartható, akkor a nem betartható feltételt kicseréltnek tekintik egy érvényes, betartható feltétellel, amely a leginkább megközelíti az eredeti feltétel szándékát. Ez nem befolyásolja a megmaradó feltételek érvényességét és betarthatóságát.

A jelen Feltételekben foglalt joglemondások és felelõsségi korlátozások sérelme nélkül, a Sony, vagy a Sony Leányvállalatok ellen semmilyen személy nem állhat elõ követeléssel, vagy eljárással, kivéve, ha az ilyen eljárás vagy követelés elindításáról a Sony-t írásban értesítik 1 (egy) éven belül azt követõen, hogy az eljárás oka elõször felmerült.

A Sony alkalmazottai és képviselõi nem rendelkeznek felhatalmazással ahhoz, hogy ezeket a Feltételeket megváltoztassák. Bármely értékesítési vagy ügyfélkapcsolatot fenntartó személy által mondottat nem lehet úgy érteni, mint ezen Feltételek megváltoztatását, illetve mint engedélyezett, jogilag kötelezõ képviseletet ezen site, vannak természete, vagy az azon elhelyezett termékek, vagy Szolgáltatások, vagy egyéb Site tartalmak minõsége vonatkozásában. Bármely ügyfél telefonos segélyvonalhoz beérkezõ, vagy oda irányított hívást ezen site-on figyelemmel kísérünk képzési és minõségellenõrzési célokból.