Svetainės naudojimo taisyklės ir sąlygos

Atidžiai perskaitykite šį dokumentą. Jame yra svarbios informacijos apie jūsų teises ir pareigas bei jūsų prieigą prie šios interneto svetainės ir naudojimąsi ja (ar) paslaugomis.

1. INTERNETO SVETAINĖS OPERATORIUS IR APIBRĖŽIMAI

Šią interneto svetainę valdo „Sony Europe B.V.“ filialas „Sony Latvia“. Įmonė „Sony Europe B.V.“ yra registruota Anglijoje ir Velse, jos registruotasis biuro adresas yra: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK (Jungtinė Karalystė). Įmonės registracijos numeris: 2422874. Vietinis adresas: Dzelzavas str.120G, 1021 Riga, Latvia (Latvija)

Šiose sąlygose paslaugos reiškia bet kokias funkcijas, paslaugų programas, programas, informaciją ar kitas paslaugas, kuriomis galima naudotis per šią interneto svetainę (įskaitant, pagal poreikį, ISP (interneto paslaugos teikėjo ir (ar) interneto prieigos) paslaugas). „Sony“ filialai reiškia „Sony Corporation“, Tokijuje, Japonijoje ir kiekvieną subjektą, kurio akcijos priklauso ir kurį tiesiogiai ar netiesiogiai valdo „Sony Corporation“. Sąlygos reiškia šias taisykles ir sąlygas. Naudotojas arba jūs reiškia bet kokį asmenį, kuris atveria ir naudoja šią svetainę su arba be „Sony“ leidimo, užsiregistravęs arba neužsiregistravęs naudoti šią svetainę arba jos dalį, arba būdamas narys arba registruotasis paslaugos, kuri siūloma šioje svetainėje, naudotojas. Ši interneto svetainė arba svetainė reiškia interneto svetainę (pradžios tinklalapį ir gilesnius tinklalapius) ar kitą informacijos rinkinį ir (ar) programas, kurias valdo „Sony“, ir kurios yra pasiekiamos per fiziškai susietus arba belaidžius tinklus (įskaitant internetą ir tinklus, kurie pasiekiami naudojant belaidės programinės įrangos protokolus arba panašią („wap“) technologiją) per prieigos įrenginius, pvz., stacionariuosius, nešiojamuosius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, delninukus, skaitmeninius fotoaparatus, televizorius ir kitus įrenginius su tinklo funkcija, kurioje yra skelbiamos šios sąlygos arba kuri yra aiškiai nurodoma naudotojui registruojantis, kai reikalaujama, kad šis sutiktų su šiomis sąlygomis. Bet kokia nuoroda į šią interneto svetainę arba tinklavietę, taip pat turi nuorodą į bet kokią susijusią „wap“ tinklavietę. Tam tikri kiti terminai yra aprašyti toliau esančiame tekste.

2. ŠIOS SVETAINĖS PRIEIGA IR NAUDOJIMAS

Atverdami, naršydami ir atsisiųsdami bet kurią šios svetainės ar jos turinio dalį, arba rašydami arba įkeldami duomenis į šią svetainę, ar bet kaip kitaip naudodami šią svetainę arba jos turinį kaip registruoti naudotojai arba neregistruoti lankytojai, jūs sutinkate laikytis šių sąlygų be jokių pakeitimų (kurios sudaro sutartį tarp jūsų ir „Sony") ir visų aktualių galiojančių įstatymų.

Jei už jūsų prieigą prie šios svetainės ar bet kurios jos dalies, ar paslaugų reikia mokėti prenumeratos mokestį, „Sony“ gali neleisti arba sustabdyti prieigą, jei bus vėluojama sumokėti arba nebus sumokėtos reikiamos įmokos. Jūs atsakote už atitinkamos techninės ir programinės įrangos įsigijimą ir visų telefono (ir kitų tinklų) mokesčių, reikalingų pasiekti ir naudoti šią svetainę ir jos paslaugas, sumokėjimą.

Prieiga prie šios svetainės arba paslaugų gali būti apribota maksimaliu kartų skaičiumi ir (ar) trukme per tam tikrą laikotarpį. Šioje svetainėje arba tam tikrose jos dalyse gali būti suaugusiesiems skirto turinio. Norint pasiekti ir peržiūrėti tokį turinį, jums turi būti (ir turite pareikšti, kad jums yra) mažiausiai 18 metų. Jei leidžiate vaikams pasiekti ir naudotis šia svetaine, jūs atsakote už tokios prieigos priežiūrą ir jūs turite nustatyti, kuris turinys ar paslaugos gali būti tinkami ir netinkami vaikui. Atkreipkite dėmesį, kad šioje svetainėje ar tam tikrose jos dalyse vaikai gali viešai atskleisti savo asmeninę su jais susijusią informaciją.

Jūs sutinkate nenaudoti kitų prieigos prie šios svetainės priemonių, nei „Sony“ pateikta sąsaja prieigai prie šios svetainės.

3. KITOS SĄLYGOS, TAISYKLĖS IR T. T.

Šis sąlygos yra priedas prie bet kokių sąlygų, kurios gali būti taikomos naudotojams pagal platinimo, licencijos ar pardavimo sutartį arba sąlygas, arba kitas galiojančias sutartis ir sąlygas. Jei šioje svetainėje ar jos dalyje yra taisyklių, nuorodų, elgesio kodeksų, kitų sąlygų ar kitų nurodymų naudotojams, naudotojai įsipareigoja laikytis ir tų taisyklių, nurodymų ir t. t. Jei kiltų kokių nors prieštaravimų ar nesutapimų, pirmenybė taikoma šioms sąlygoms. Jei nesutinkate su nors viena iš šių sąlygų (ar bet kuriomis kitomis taisyklėmis, nurodymais ir t. t.), šia svetaine naudotis negalite.

Šiose sąlygose gali būti nuostatų, kuriose apsvarstomos funkcijos arba paslaugos, kurių nėra (ir negali būti) šioje svetainėje. Ta apimtimi, kiek tokia šių sąlygų nuostata yra susijusi tik su tokiomis funkcijomis ar paslaugomis, šios sąlygos negalios arba neturės poveikio ir neturės įtakos kitų nuostatų galiojimui.

4. PRENUMERATA AR MOKESTIS UŽ TURINĮ IR (AR) PASLAUGAS

Tam tikras arba visas svetainės turinys ir (ar) paslaugos, kurias galima gauti šioje svetainėje ar per ją, gali būti teikiami įsigijus abonementą arba sumokėjus vienkartinį mokestį.

Jei išsirinksite prenumeratos pagrindu teikiamą turinį ar paslaugas ir atsiųsite „Sony“ įmonei prenumeratos prašymą, jūs kartu paliudysite, kad esate vyresni nei 18 metų, kad visa jūsų teikiama informacija yra teisinga ir tiksli (įskaitant bet neapsiribojant jūsų kredito kortelės numeriu ir galiojimo data), ir kad jūs sutinkate sumokėti pagal visus galiojančius prenumeratos įkainius bei taikomus mokesčius.

Galite atšaukti savo prenumeratą bet kokiam apmokestinamam turiniui ar paslaugoms susisiekdami su „Sony“ (atsižvelgdami į bet kokį taikomą minimalų įspėjimo ar pradinį sutartinį laikotarpį ir turėdami omeny galiojančias sąlygas dėl galėjimo ar negalėjimo susigrąžinti lėšas už nepanaudotą laikotarpį).

Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodoma kitose galiojančiose sąlygose, kai už paslaugas ar prieigą prie jų, arba turinio atsisiuntimą iš šios svetainės reikia mokėti prenumeratos mokestį, prieigos mokestį ar kitus mokesčius, įskaitant ir vienkartinius mokesčius (mokesčius), šiuos mokesčius naudotojas turės sumokėti iš anksto, „Sony“ nustatytu laiku, mokėjimo būdais ir kainomis.

Mokesčių dydis gali bet kada būti pakeistas. „Sony“ dės komerciniu požiūriu pagrįstas pastangas apie tokius pokyčius iš anksto informuoti užsiprenumeravusius mokamą turinį ir (ar) paslaugas naudotojus.

Jei naudotojas nuspręs iš šios svetainės ar per šią svetainę atsisiųsti ar gauti turinį, už kurį reikia mokėti mokestį (pvz., bet neapsiribojant, tam tikri mobiliųjų telefonų skambėjimo signalai, ekrano užsklandos, ekrano fonų stiliai ar žaidimai), naudotojas pripažįsta ir patvirtina, kad jo ar jos prieigos ir priėmimo įrenginys palaiko tokį atsiunčiamos ar gaunamos informacijos tipą, ir kad jis yra suderinamas su pageidaujamo turinio formatu. Atsisiuntus ar išsiuntus tokį turinį (1) iš anksto sumokėtas mokestis negrąžinamas ir (2) vadovaujantis bet kokiais išreikštais apribojimais, gali tekti išsaugoti tokį turinį paskirties įrenginyje, kuriam jis buvo skirtas, tačiau jums bus griežtai draudžiama jį įrašyti kur nors kitur, redaguoti arba modifikuoti jį, kopijuoti, platinti arba persiųsti trečiosioms šalims arba suteikti trečiosioms šalims prie jo prieigą. Su svetainės turiniu susijusios šių sąlygų nuostatos (kaip aprašyta toliau) galioja ir bet kokiam tokiam išsiųstam ar atsisiųstam turiniui.

5. NAUDOTOJO REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMAS ARBA ATSIJUNGIMAS

Norėdamas paskelbti, įkelti ar atsisiųsti medžiagą, bendrauti ir pasiekti šią svetainę, paslaugas, išteklius ir tam tikrą ar visą svetainės turinį (aprašyta toliau), naudotojas turi pateikti registracijos duomenis ir prisijungti. Visų registracijos duomenų, kuriuos pateikia naudotojas, tikrumas, tikslumas, naujumas ir užbaigtumas dabar ir ateityje yra būtina šios svetainės, paslaugų ir svetainės turinio naudojimo sąlyga.

Jūs sutinkate nedelsiant įspėti „Sony“ apie bet kokius su jūsų registracija susijusius pakeitimus. Pranešti apie juos reikėtų „Sony“ įmonei šioje svetainėje arba šiose sąlygose pateiktu adresu arba el. pašto adresu.

Jei „Sony“ kils abejonių, kad jūsų informacija yra neteisinga, nenauja, nepilna, arba jei „Sony“ kitaip savo nuožiūra manys, kad tokios priemonės būtų tinkamos (įskaitant ir atvejus, kai įtariama, kad vienas naudotojas užregistravo kelias paskyras / naudotojo profilius), „Sony“ turi teisę neleisti naudotojui prisijungti prie šios svetainės ir (ar) bet kurių savo išteklių, paslaugų ir svetainės turinio ir išjungti arba sustabdyti naudotojo paskyrą (jei tokia yra).

Kai prisijungiate, kad gautumėte prieigą prie šios svetainės ar jos dalies, kurioje „Sony“ pateikia „atsijungimo“, „išėjimo“ (ar panašią) pasirinktį, jūs įsipareigojate pasibaigus jūsų seansui atsijungti arba išeiti iš savo paskyros. „Sony“ pasilieka teisę atjungti prisijungusius naudotojus, kurių paskyros yra neaktyvios ilgesnį laiką. Jei viena iš paslaugų, kuriomis, kai esate prisijungę, jūs naudojatės per šią svetainę, yra pats internetas (pvz., ISP paslauga), tam kad išsaugotų paslaugos kokybę savo vartotojams apskritai, „Sony“ pasilieka teisę (1) atjungti jus nuo paslaugos, jei jūsų ryšys su paslauga yra nenaudojamas arba bet kokiu atveju po 15 minučių ar kitos laiko ribos, kurią mes pagrįstai pasirinksime savo nuožiūra, ir (ar) (2) riboti bendrą vienu metu prie paslaugos prisijungusių naudotojų skaičių ir (ar) trukmę, kurią naudotojas gali būti prisijungęs per vieną seansą.

6. SLAPTAŽODŽIAI IR PASKYROS INFORMACIJA

Naudotojas atsako už savo slaptažodžio, paskyros numerio, identifikatoriaus ir kitos informacijos (jei tokia yra) slaptumo išsaugojimą ir už visus veiksmus atliekamus per naudotojo paskyrą. Apie bet kokį neleistiną naudotojo paskyros naudojimą ar kitokį saugumo pažeidimą turi būti nedelsiant pranešta „Sony“ įmonei. Jūsų registracija ir (ar) prenumerata yra jūsų asmeniniai duomenys ir jūs negalite atskleisti arba leisti kitiems naudotis savo paskyros vardu, identifikatoriumi ar slaptažodžiu. Jei jūs atskleisite savo paskyros pavadinimą ir slaptažodį, gali būti nutraukta jūsų registracija ir (ar) prenumerata ir, jei būsite užsiregistravę mokamam ar prenumeruojamam turiniui ar paslaugoms, toks nutraukimas neleis susigrąžinti lėšų ir bus apmokestintas papildomais mokesčiais dėl neteisėto naudojimo.

7. SVETAINĖS IR ŠIŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI

„Sony“ ir (ar) trečiųjų šalių tiekėjai gali bet kada arba be įspėjimo tobulinti ir (ar) keisti savo produktus, palaikymą, paslaugas, paslaugų programas, kainas ir (ar) kitą svetainės turinį (įskaitant šias sąlygas).

„Sony“ gali pranešti apie šių sąlygų (ar kito svetainės turinio) pakeitimus, paskelbdama pranešimus šioje svetainėje arba kitomis ryšio priemonėmis. Apie pakeitimus, paskelbus svetainėje arba kitaip pranešus, naudotojai, kurie apsilankys šioje svetainėje, bus įpareigoti laikytis tokių pakeitimų, vos tik tokie pranešimai ar naujos sąlygos bus paskelbti svetainėje ar kitaip pranešti, net jei naudotojas ir neapsilankys tinklalapyje, kuriame tas pakeitimas arba naujos sąlygos yra paskelbti. Todėl rekomenduojama dažnai peržiūrėti šią svetainę ir šias sąlygas.

8. LEIDŽIAMAS IR DRAUDŽIAMAS ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMAS

Prieiga prie šios svetainės ir jos naudojimas, įskaitant: duomenų, piešinių, vaizdų, nuotraukų, stilių, aprašymų, informacijos ir teksto; vaizdo, garso, muzikos ir garso kompiliacijų; paslaugų programų, programinės įrangos (įskaitant programėles ir bet kokią programinę įrangą, kuri prieinama naudotojams arba palengvina prieigą prie prenumeruojamos ar ribotos prieigos zonos arba paslaugos, susijusios su šia svetaine) ir programinės įrangos kompiliacijų, tvarkyklių ir kitų paslaugų programų (aprašyta toliau); bet kokių naujienlaiškių ar panašios komunikacijos turinio, siunčiamo „Sony“ įmonės ar jos vardu dėl šios svetainės ir (ar) naudotojo registracijos ar prenumeratos; ir bet kokio kito turinio šioje svetainėje, kurį sukūrė ar kurį pateikė „Sony“, „Sony“ filialai arba jos produktų, palaikymo ir paslaugų tiekėjai (kartu, svetainės turinys) žiūrėjimą, atsisiuntimą, atkūrimą, rodymą, pranešimą ir skelbimą yra draudžiami, nebent tai būtų specialiai leista šiose sąlygose. Tai galioja visoms priemonėms, įskaitant elektronines, mechanines, kopijavimo, įrašymo, išvestinių darbų kūrimo ar kitas priemones.

„Sony“ suteikia ribotą, neperduodamą, neišskirtinį, atšaukiamą leidimą naudotojui pasiekti ir asmeniniams, ne komerciniams tikslams naudoti šią svetainę ir svetainės turinį kaip pagalbinį ir komunikacijos šaltinį tik šioje svetainėje nurodytiems tikslams. Naudotojas gali elektroniniu būdu nukopijuoti ir išspausdinti ant popieriaus svetainės turinį šiems tikslams su sąlyga, kad svetainės turinyje išliks visi autorių teisių ir nuosavybės įspėjimai (kur yra).

Bet koks kitas svetainės turinio naudojimas, įskaitant ir atkūrimą kitiems, nei minėti, tikslams, svetainės turinio modifikavimas, platinimas, perdavimas, atsisiuntimas (kitas nei puslapių siuntimas į podėlį), pakartotinis skelbimas arba atvirkštinė inžinerija be išankstinio rašytinio „Sony“ sutikimo yra draudžiami (išskyrus apimtį, kuria tokį draudimą draudžia galiojantys įstatymai). Be apribojimų, leidimas naudoti svetainės turinį neapima: svetainės turinio perpardavimo arba komercinio naudojimo, arba platinimo; bet kokių produkto, palaikymo ar paslaugų sąrašų, aprašymų ar kainų rinkimo ir naudojimo; išvestinio šios svetainės ar svetainės turinio naudojimo (įskaitant kadravimą); paskyros informacijos atsisiuntimo arba kopijavimo kito pardavėjo naudai; bet kokių duomenų surinkimo, robotų ar panašių duomenų kaupimo ir išgavimo įrankių naudojimo; bet kokio svetainės turinio naudojimo kitoje svetainėje, serveryje ar tinklo kompiuterio aplinkoje; arba bet kokio svetainės turinio naudojimo, kuris kelia asociacijas su „Sony“ arba „Sony“ filialų produktais, palaikymu ar paslaugomis, nebent tai būtų specialiai numatyta rašytiniu susitarimu tarp atitinkamų šalių.

Naudotojas nenaudos šios svetainės ar paslaugų jokiu būdu, kuris pažeistų šias sąlygas (ar jų dvasią) ar bet kokius galiojančius įstatymus ar reglamentus (įskaitant ir tuos, kurie susiję su viešaisiais ryšių tinklais) arba tokiu būdu, kuris sukeltų arba galėtų sukelti žalą, trikdžius ar pakenktų šiai svetainei ar paslaugoms. Naudotojas negali bandyti įgyti neteisėtos prieigos prie bet kurios šios svetainės dalies, kitų naudotojų paskyrų ar bet kokių su šia svetaine susijusių kompiuterinių sistemų ar tinklų programinio įsilaužimo, slaptažodžių paieškos ar kitais būdais. Naudotojas negali per šią svetainę rinkti ar bandyti rinkti asmeninės, su kitais susijusios informacijos.

9. AUTORIŲ TEISĖS – SVETAINĖS TURINIO NUOSAVYBĖ

„Sony“ neperduoda nuosavybės teisių į bet kokį svetainės turinį, kurį atsisiunčia arba naudoja naudotojas. Svetainės turinys, įskaitant jo parinkimą ir išdėstymą, priklauso „Sony“ arba „Sony“ filialams ir (ar) jų turinio ir technologijų tiekėjams, ir yra saugomas autorių teisių ir kitų įstatymų. Ribotas leidimas naudoti svetainės turinį (ankstesniame skyriuje nurodytiems tikslams) suteikiamas su sąlyga, kad naudotojas pripažįsta ir laikosi visų „Sony“ ar „Sony“ filialų ir (ar) turinio ir technologijų tiekėjų autorių teisių, prekių ženklų ir kitų nuosavybės teisių pranešimų svetainės turinyje, ir visų nuosavybės ir kitų intelektinės nuosavybės teisių svetainės turinyje. Naudotojas neturės nuosavybės teisių į bet kokį el. pašto adresą, URL ar kitus asmens identifikatorius, kurie gali būti paskirti arba pasirinkti jo ar jos paslaugų, kurios pasiekiamos per šią svetainę, tikslais, ir naudotojo ribotos teisės naudoti tokį identifikatorių ar adresą tęsis tol, kol galios naudotojo registracija ar naudotojo paskyra ir leis naudotis šia svetaine ar susijusia paslauga. Jei dėl bet kokių priežasčių „Sony“ nutrauks tokį galiojimą, „Sony“ galės laisvai naudoti ir (ar) priskirti kitiems naudotojams bet kokį tokį identifikatorių ar adresą.

Bet koks neleistinas svetainės turinio naudojimas ar kopijavimas arba svetainės naudojimas pažeidžiant šias sąlygas (ar jų dvasią) gali pažeisti prekių ženklo, autorių teisių ir kitas nuosavybės teisės bei civilinės ir baudžiamosios teisės įstatymus. Naudotojai nenaudos šios svetainės turinio (ar bet kokio kito turinio, kuris pasiekiamas per šią svetainę) jokiu būdu, kuris pažeistų bet kokį prekių ženklo, autorių teises ar kitas nuosavybės teises. „Sony“ saugo visas teises, pažeistas dėl neteisėto naudojimo ar šių sąlygų pažeidimo.

10. PREKIŲ ŽENKLAI

„Sony“ yra registruotasis „Sony Corporation“ įmonės Japonijoje prekės ženklas.

Visi prekių ženklai, logotipai, interneto svetainių adresai, produktų ir modelių pavadinimai ar derivacijos, kurios apibūdina „Sony“ ar „Sony“ filialų produktus, palaikymą ar paslaugas, ar kuriuose yra žodis „Sony“, kurie yra įtraukti į svetainės turinį (kartu, „Sony“ ženklai) yra „Sony“ arba „Sony“ filialų prekių ženklai ir (ar) nuosavybė. Bet koks „Sony“ (ar kitų) prekių ženklų sąrašas šioje svetainėje yra reguliariai atnaujinamas, tačiau neturėtų būti laikomas visa apimančiu „Sony“ (ar kitų) prekių ženklų sąrašu.

Bet koks tokių „Sony“ ženklų ar jų kombinacijų naudojimas (išskyrus su specialiu rašytiniu „Sony“ leidimu) yra griežtai draudžiamas.

Kiti produktų ir įmonių pavadinimai, minimi šioje svetainėje, gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai.

11. NAUDOTOJO TURINYS – ĮKELTA ARBA PATEIKTA INFORMACIJA AR MEDŽIAGA

Šiose sąlygose naudotojo turinys yra informacija ir kitas turinys, kuris yra arba gali būti teikiamas „Sony“ įmonei arba įvestas ar įkeltas naudotojo per šią svetainę ar susijusias priemones, įskaitant (bet neapsiribojant) paveikslėlius, vaizdo įrašus ir kitus vaizdus, garso medžiagą, piešinius, dokumentus ar duomenų failus, informaciją susijusią su pačiu asmeniu ar kitais asmenimis, žinutes, el. paštą ir kitas komunikacijos priemones, failus, tekstus, nuomones, asmeninius nustatymus ir kitą informaciją.

Įkeldamas turinį į šią svetainę, siųsdamas arba padarydamas prieinamu kitiems naudotojams arba „Sony“ ar „Sony“ filialams, naudodamas šią svetainę, paslaugas ar svetainės turinį ar kt., naudotojas automatiškai neatlyginamai perduoda (arba užtikrina, kad tokio turinio naudotojas specialiai neatlyginamai perduoda) „Sony“, „Sony“ filialams ir jų paskirtiesiems asmenims neribotos trukmės, nemokamą, neatšaukiamą ir neišskirtinę teisę ir licenciją visame pasaulyje naudoti (įskaitant ir naudojimą komerciniais tikslais), kopijuoti, sublicencijuoti, atkurti, keisti, adaptuoti, skelbti, versti, viešai atlikti, rodyti ir platinti naudotojo turinį (įskaitant bet kokias idėjas, koncepcijas, žinias ar metodus, kurie yra jame), ir kurti išvestinius darbus ir įtraukti naudotojo turinį (ar bet kurią jo dalį) į bet kokią formą, mediją ar technologiją, kuri žinoma dabar ar bus sukurta vėliau. Be to, naudotojas garantuoja, kad jis turi visas reikiamas teises tokiai licencijai suteikti ir kad buvo atsisakyta visų, taip vadinamų, „moralinių teisių“ į bet kokį naudotojo turinį. Visas naudotojo turinys bus laikomas nekonfidencialiu, tokiu, kuriam netaikomi naudojimo apribojimai, ir joks naudotojo turinys nelems slaptumo įsipareigojimų iš „Sony“ pusės.

Tačiau šis skyrius negalioja tokiai asmeninei informacijai, kurią pateikia naudotojas ir kurį jį arba ją identifikuoja. Tokia informacija bus padorojama tik taip, kaip aprašoma asmens duomenų skyriuje apie šios ar susijusių „Sony“ interneto svetainių duomenų registracijos pateikimo formą, kitur šiose sąlygose ir bet kokiose kitose sąlygose ir taisyklėse, kurios taikomos konkrečiai bet kokiai susijusiai operacijai (jei tokia yra) tarp naudotojo ir „Sony“ filialo.

12. DRAUDŽIAMAS ARBA RIBOJAMAS NAUDOTOJO TURINYS

Netinkami įrašai arba komunikacijos būdai

„Sony“ draudžia perduoti, platinti, skleisti, įkelti, paskelbti, teikti, dalintis ar saugoti šioje svetainėje ar per ją (kartu, įkelti) tokį naudotojo turinį, kuris „Sony“ nuomone (įmonės nuožiūra) yra netinkamas ar atstumiantis.

Toks naudotojo turinys apima (be apribojimų) ryšius su: pornografiniu, šventvagišku, diskriminuojančiu moteris, homofobišku, šmeižikišku, klaidinančiu, vulgariu, nepadoriu ar įžeidžiančiu turiniu; etniniais, rasistiniais ar religiniais užgauliojimais arba žeminančiais epitetais; smurto, neapykantos ar neteisėtos veiklos skatinimu; vaikų išnaudojimo, vaikų pornografijos ar seksualiai dviprasmiškomis pozomis; reklamomis, tyrimais ir konkursais; jautrios kainų informacijos, susijusios su viešai kotiruojamais vertybiniais popieriais; ir medžiaga, kuri pagal įstatymus galėtų sukelti bet kokią civilinę arba baudžiamąją atsakomybę.

„Sony“ draudžia įkelti arba naudoti svetainės turinį arba persiųsti naudotojo turinį su pagrindiniu arba šalutiniu tikslu arba poveikiu: parduoti, platinti arba skatinti šaunamuosius ginklus, ginklus ar valdomas medžiagas, „greito pinigų uždirbimo“ schemas, piramides ar grandinius laiškus, apgaulingus ar kitokius nusikalstamus pasiūlymus; užregistruoti ne savo, o kitą el. pašto adresą; apgaudinėti aukcionus ar kitas biržas (įskaitant viešai kotiruojamą vertybinių popierių biržą); grasinti kitiems arba priekabiauti; trukdyti pokalbius arba susikurti netikrą tapatybę siekiant suklaidinti kitus; perduoti seksualinius prašymus adresuotus nepilnamečiams arba nuo jų; užgaulioti rasistiniu pagrindu, rašyti rasistinius komentarus; apsimesti kitu asmeniu ar klaidingai nušviesti savo ryšius su kitu asmeniu ar subjektu.

Naudotojas negali reklamuoti ar siūlyti parduoti ar pirkti jokių prekių ar paslaugų verslo tikslais, nebent atitinkamas forumas arba paslauga konkrečiai tai leidžia.

„Sony“ pasilieka sau teisę (tačiau neprisiima jokių įsipareigojimų) ištrinti arba apriboti naudotojo prieigą prie atitinkamo svetainės turinio ir (ar) naudotojo turinio ir (ar) perduoti atitinkamą naudotojo turinį ir (ar) informaciją, susijusią su naudotoju (įskaitant ir asmeninę informaciją) atitinkamoms valdžios institucijoms, jei naudotojo turinys įkeliamas pažeidžiant arba įtariamai pažeidžiant bet kurią iš šių sąlygų (arba jų ar kitų galiojančių taisyklių ar sąlygų dvasią) ar kitus galiojančius įstatymus arba reglamentus, ir tam nebūtina, kad pateikta pretenzija ar skundas būtų oficialiai konstatuoti ar įrodyti.

AUTORIŲ TEISIŲ IR KITŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ ĮSTATYMŲ SAUGOMA MEDŽIAGA

„Sony“ draudžia įkelti turinį, kuriame yra muzikos, programinės įrangos, vaizdų (nuotraukų ar vaizdo įrašų), literatūros ar meno kūrinių ar kitos medžiagos, kurią gina intelektinės nuosavybės įstatymai (arba kuri gali pažeisti kitų intelektinės nuosavybės teises), nebent naudotojas žino ir kontroliuoja išskirtines teises į tokį turinį arba gavo visus reikalingus sutikimus (kuriuos naudotojas garantuoja, jei tokį turinį įkelia). „Sony“ draudžia įkelti autoriaus teisių saugomą arba įtariamai autoriaus teisių saugomą medžiagą, kurios naudojimas yra neleistinas, arba klastotes.

ASMENS DUOMENYS

Išskyrus asmeninę informaciją, kurią naudotojas pateikė registracijos ir (ar) paskyros atidarymo tikslais arba (jei reikia) asmeninę informaciją susijusią su kitais fiziniais asmenimis, kuriuos pažįsta naudotojas, jų įtraukimui į internetinę adresų knygą, „Sony“ draudžia įkelti tokį naudotojo turinį, kuris atskleidžia asmeninę ar privačią informaciją, susijusią su asmeniu ar subjektu, įskaitant telefono numerį (-ius), el. paštą ar fizinį adresą, naudotojo paskyros numerius, slaptažodžius ar finansinę informaciją.

Jei naudotojas įkelia asmeninę informaciją, susijusią su kitu fiziniu asmeniu, arba jo nuotraukas į to naudotojo internetinę adresų knygą, nuotraukų albumą (ar kitiems tikslams), naudotojas garantuoja, kad toks asmuo (duomenų objektas) davė savo sutikimą susijusiam duomenų pateikimui ir duomenų apdorojimui bei bet kokiam kitam tokio naudotojo turinio naudojimui, kuris yra numatytas šiose sąlygose ar šioje svetainėje.

„BRUKALAI“ IR ŽALINGOS MEDŽIAGOS ĮKĖLIMAS

Bet kokio pavidalo „brukalai“ arba šlamštas siunčiamas el. paštu, įskaitant didelio kiekio neprašytų pasiūlymų įkėlimą ar siuntimą diskusijų grupėms, elektroninio pašto grupėms, bei kita veikla, kuri padeda sklisti brukalams šioje svetainėje ar per ją yra draudžiami. Jūs sutinkate sumokėti „Sony“ įmonei iš anksto įvertintus nuostolius, t.y., po 5 eurus už kiekvieną išsiustą „brukalo“ elementą per jūsų naudotojo paskyrą pažeidžiant šias sąlygas, nebent „Sony“ faktinė žala (kai įmanoma pagrįstai paskaičiuoti) viršija šią sumą (tokiu atveju naudotojas turės atlyginti faktinę žalą).

„Sony“ draudžia įkelti kompiuterines programas ir kitą medžiagą, kuri turi destrukcinių ar trikdančių savybių, pvz., virusus, pažeistus failus, slaptus failus (pvz., vaizdo failai su įterptais garso failais), kirminus, trojos arklius arba robotus slinkimui, kelių ekranų rodymui ir kitiems veiksmams, kurie gali pakenkti interneto svetainės vientisumui arba funkcionavimui, arba internetinei komunikacijai apskritai.

13. „SONY“ VYKDOMA NAUDOTOJO TURINIO PERŽIŪRA

Per šią svetainę „Sony“ paprasčiausiai siūlo naudotojams vietą, kurioje jie gali pasiekti tam tikras nurodytas paslaugas, paslaugų programas ir (ar) informaciją. „Sony“ negali ir nesiima tikrinti, peržiūrėti, redaguoti, cenzūruoti ar kitaip filtruoti ar kontroliuoti naudotojo turinį ar naudotojų elgesį naudotojo turinio ar svetainės turinio atžvilgiu.

Bet „Sony“ gali, tačiau neprivalo, mechaninėmis ar automatinėmis priemonėmis peržiūrėti visą naudotojo turinį, kuris yra ar gali būti įkeltas į šią svetainę, ir stebėti arba peržiūrėti tokias šios svetainės sritis, kuriose naudotojai perduoda ar skelbia informaciją arba bendrauja vieni su kitais arba su „Sony“ (pagal aplinkybes), įskaitant, tačiau nepasiribojant, pokalbių kambariais, naujienų grupėmis, elektroninėmis skelbimų lentomis, bendruomenių puslapiais, nuotraukų albumais, asmeniniais tinklalapiais ar kitomis naudojimo sritimis ir forumais (forumai), pagal aplinkybes. „Sony“ pasilieka teisę (tačiau atsisako įsipareigojimų) atmesti, neskelbti, nenaudoti, pašalinti, pataisyti, uždrausti prieigą ir (ar) ištrinti bet kokį naudotojo turinį be įspėjimo, jei „Sony“ savo nuožiūra nusprendžia, kad turinys yra netinkamas ir atstumiantis ar kitaip pažeidžia šias sąlygas (ar jų dvasią) ir be reikalavimo pateikti bet kokį skundą ar pretenziją atitinkamo naudotojo turinio atžvilgiu, kad jam būtų oficialiai iškelta byla ar jis būtų įrodytas. „Sony“ pasilieka teisę (tačiau neįsipareigoja) bendradarbiauti su bet kokiomis įstatymų vykdomosiomis institucijomis arba atsiliepdama į teismo ar kitus oficialius prašymus, nurodančius „Sony“ įmonei atskleisti bet kokio asmens, kuris skelbia naudotojo turinį, tapatybę.

14. JOKIOS ATSAKOMYBĖS – NAUDOTOJO TURINYS IR SVETAINĖS NAUDOJIMAS

Medžiaga, informacija ir nuomonės (kurios gali apimti naudotojo turinį) esančios ir (ar) išreikštos forumuose ar per juos (ar kitomis naudotojo turinio pasiekimo priemonėmis) nebūtinai priklauso (arba yra patvirtintos) „Sony“ arba „Sony“ filialų ar susijusių subjektų. Visas naudotojo turinys turėtų būti vertinamas kaip nuomonės reiškimas, o ne faktai.

Bet koks naudotojo turinys ir (ar) paslaugos, kurias gaunate ar naudojate, ar perduodate per šią svetainę, įskaitant bet kokių forumų naudojimą, yra paliktas jūsų nuožiūrai ir rizikai, ir priklauso nuo šių sąlygų atsakomybės apribojimų. Šios svetainės ir naudotojo turinio saugumas negali būti garantuotas.

Jūs turite suprasti, kad bet kada atskleidus asmeninę ar kitą informaciją internete, pvz., elektroninėse skelbimų lentose arba pokalbių kambariuose ir kituose forumuose, tokią informaciją gali surinkti ir panaudoti jums nepažįstami žmonės. Nors „Sony“ deda visas komerciniu požiūriu pagrįstas pastangas apsaugoti jūsų asmeninę informaciją ir saugumą, „Sony“ negali garantuoti jokios informacijos, kurią atskleidžiate internete, saugumo. Atskleisdami tokią informaciją riziką jūs prisiimate patys. Išskyrus tą asmeninę informaciją, kuri pateikiama naudotojo registracijai, paskyros sukūrimui ar atnaujinimui (kurios atžvilgiu „Sony“ deda visas komerciniu požiūriu pagrįstas pastangas apsaugoti jūsų privatumą), „Sony“ neprisiima atsakomybės dėl (ir atsisako bet kokios su tuo susijusios atsakomybės) naudotojo turinio, kuris yra pateiktas į tą svetainės sritį, kuri yra pažymėta kaip (arba tokia turėtų būti) privati, asmeninė arba ribotos prieigos sritis, kuri tampa prieinama kitiems asmenims nei naudotojas, kuris pateikė naudotojo turinį. Lygiai taip pat „Sony“ neatsako dėl (ir neprisiima jokios atsakomybės tuo atžvilgiu) naudotojo pateikto turinio į tą svetainės sritį, kuri pažymėta kaip viešoji svetainės sritis, ar kitus forumus, kuriuose kiti naudotojai gali pasiekti turinį.

„Sony“ neįsipareigoja dalyvauti jokiuose ginčuose, kurie gali būti tarp jūsų ir kitų naudotojų, ar kituose incidentuose, kurie kyla tarp jūsų ir kitų naudotojų, arba kuriems turi įtakos ši svetainė ar kurie yra kitaip susiję su šia svetaine.

„Sony“ atsisako bet kokios atsakomybės dėl bet kokio naudotojo turinio, įskaitant bet kokias klaidas, virusus, difamaciją, šmeižtą, nešvankybes ar netikslumą bet kokiame naudotojo turinyje, ar ji atsirastų ar ne pagal autorių teisių, šmeižto, privatumo ar kitus įstatymus, dėl draudžiamo naudotojo turinio ir bet kokio kito naudotojo turinio.

„Sony“ atsisako visos atsakomybės už tai, kad (kiti naudotojai) neleistinai naudosis naudotojo turiniu, ir atsisako (be apribojimų) visos atsakomybės už naudotojo turinį, kuris pažeidžia bet kokias kito naudotojo ar asmens autorių, prekių ženklų ar kitas intelektinės nuosavybės teises.

Už bet kokią žalą (įskaitant ir svetainės turiniui), kuri kyla dėl bet kokio naudotojo turinio arba svetainės naudojimo (arba pateikimo) (įskaitant ginčus ir incidentus, aprašytus ankstesniuose skyriuose) ir susijusias operacijas ar įvykius atsako išskirtinai tik naudotojas.

„Sony“ nebus atsakinga už jokią nesankcionuotą prieigą prie naudotojo paskyros arba automatinio pranešimų ir (ar) virusų persiuntimo (sukeltų virusų ar kt.) asmenims, kurių informaciją pateikė naudotojas, arba kurie buvo įtraukti į internetinę adresų knygą, kuria galima naudotis šioje svetainėje.

Apribojimai ir atsakomybės atsisakymas šiose sąlygose galioja nepaisant to, ar atsakomybė yra pagrįsta sutarties pažeidimu, civilinės teisės pažeidimu (įskaitant aplaidumą ar šmeižimą), griežta atsakomybe, garantijos pažeidimu ar kitu įstatyminiu pagrindu.

15. NAUDOTOJO TURINIO SAUGOJIMAS IR PRARADIMAS

Kai „Sony“ per savo svetainę teikia el. pašto, internetinės prieglobos ir kt. paslaugas, susijusias su kompiuterine saugojimo vieta, arba susijusias su kitomis susijusiomis paslaugomis, „Sony“ pasilieka sau teisę taikyti ir keisti ribas ir (ar) apribojimus (laikinus ar kt.) paslaugos naudojimui, įskaitant, tačiau neapsiribojant, saugojamų duomenų kiekio apribojimą, nurodant jo dydį (pvz., maksimali bendra riba ir (ar) maksimalus failo ar el. pašto dydis), failų laiką ar amžių (pvz., senesni nei 180 dienų el. laiškai), failų kiekį ir (ar) dydį (pvz., maksimalus el. laiškų kiekis, kurs gali būti išsiųstas, saugojamas arba gaunamas jūsų paskyroje), atsisiųstų ir išsiųstų duomenų kiekį ar kitus kriterijus, kuriuos gali nurodyti „Sony“. Neapribojant tolesnio skirsnio, medžiaga, kuri viršija bet kokią tokią ribą, gali būti trinama arba nepriimama saugoti. Naudotojai negali parduoti jokios duomenų saugojimo vietos, kuri siūloma per šią svetainę.

„Sony“ neatsako už į šią svetainę įkelto naudotojo turinio praradimą, ištrynimą, pašalinimą ar nepristatymą norimam gavėjui, nesvarbu, ar tai įvyktų dėl kompiuterinio viruso, nesankcionuotos prieigos ar kt. Naudotojams patariama turėti viso naudotojo turinio atsarginę kopiją, ir naudotojai įsipareigoja, kad jie tai darys viso savo atsiųsto turinio atžvilgiu. „Sony“ pasilieka teisę bet kada be įspėjimo neleisti prieigos prie šios svetainės ir ištrinti naudotojo turinį.

16. JOKIŲ GARANTIJŲ – SVETAINĖS PASLAUGOS IR SVETAINĖS TURINYS

Visas svetainės turinys ir paslaugos yra pateikiamos „tokie, kokie yra“ ir „jei tik yra“, ir „Sony“ tiesiogiai atsisako, maksimaliai kiek tik tai leidžia galiojantys įstatymai, bet kokių garantijų ir bet kokių patikinimų (garantijos) šios svetainės turinio ir paslaugų atžvilgiu, ar tos garantijos būtų išreikštos, ar numanomos, įskaitant bet kokias numanomas garantijas dėl perkamumo, patenkinamos kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui ar dėl trečiųjų šalių intelektinių teisių nepažeidimo.

Be apribojimų:

„Sony“ neduoda jokių garantijų, kad svetainės turinys yra tinkamas, prieinamas arba leidžiamas naudoti visose vietovėse, kad jis yra be virusų, arba kad jis yra suderinamas su bet kokia technine ar programine įranga, ar turiniu, ar kad naudotojas galės per šią svetainę pasiekti ar bendrauti su kitais paslaugų tiekėjais, tinklais, naudotojais ar informaciniais, ar kompiuteriniais ištekliais per internetą. Tie, kas atveria šią svetainę ir naudojasi svetainės turiniu ir (ar) paslaugomis, atsako už visų galiojančių įstatymų ir reglamentų, įskaitant bet kokius galiojančius vietos įstatymus, laikymąsi.

Nors „Sony“ stengėsi patikrinti viso svetainės turinio tikslumą, patikimumą ir naujumą, įskaitant (pagal aplinkybes) produktus, paslaugas, palaikymą ir kitą informaciją bei aprašymus, gautus iš trečiųjų šalių, „Sony“ nesuteikia jokių garantijų dėl jokių pareiškimų šioje svetainėje tikslumo. Bet kokios medžiagos, produktai, palaikymas, paslaugos ar informacija, kurie pateikiami arba nurodomi šioje svetainėje, gali būti pasenę. „Sony“ neįsipareigoja atnaujinti svetainės turinio. „Sony“ atsisako bet kokių įsipareigojimų ar atsakomybės už bet kokias klaidas ar trūkumus svetainės turinyje (išskyrus tiek, kiek toks atsisakymas nesutaptų su „Sony“ garantijomis ir kitomis sąlygomis ir taisyklėmis, kurios susiję su mūsų produktų ar paslaugų pardavimu, jei tokių yra). Už bet kokius sprendimus, pagrįstus svetainės turinio (ar naudotojo turinio) informacija, atsako tik naudotojas.

„Sony“ neduoda jokių garantijų, kad per šią svetainę prieinamos funkcijos ar paslaugos ir kitos naudotojo sąveikos su šia svetaine bus nuolat pasiekiamos, nepertraukiamos, saugios ir be klaidų, kad trūkumai bus ištaisyti, ar kad ši svetainė ar ją palaikantis serveris bus be virusų ar kitų kenksmingų komponentų. „Sony“ ir „Sony“ filialai neprisiima jokių įsipareigojimų ir neatsako už jokią žalą (arba duomenų praradimą) ar virusus kurie gali paveikti jūsų kompiuterio įrangą ar kitą turtą dėl jūsų prieigos prie šios svetainės ar jos naudojimo, įskaitant ir bet kokių vaizdų, programinės įrangos ar kito svetainės turinio atsisiuntimą. Jei dėl svetainės turinio atsiranda poreikis atlikti įrangos ar duomenų techninės priežiūros, remonto ar taisymo darbus, naudotojas prisiima visas su tuo susijusias išlaidas.

Svetainės turinio (ir naudotojo turinio) informacija nėra teisinė, profesionalų, finansinė ar medicininė konsultacija ir ja neturėtų būti pasikliaujama. Neturėtų būti pasikliaujama svetainės turiniu, kuriame pateikiami ateitį prognozuojantys pareiškimai ar ketinimų pareiškimai. „Sony“ pasilieka sau teisę nesielgti pagal tokius teiginius.

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į tam tikrus „Sony“ produktus ir paslaugas, kurių gali nebūti ar kurių dar gali nebūti tam tikroje šalyje. Bet kokia tokia informacija neturi būti vertinama kaip patvirtinanti ar garantuojanti, jog tokie produktai ar paslaugos bus prieinami bet kuriuo metu bet kurioje konkrečioje šalyje.

Jei galiojantys įstatymai draudžia arba apriboja minėtą „Sony“ garantijų atsisakymą, „Sony“ pašalina, atsisako ir apriboja tokias garantijas tik tokiu mastu, kiek leidžia galiojantis įstatymas.

17. OPERACIJOS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

Tokiais atvejais, kai naudotojai gali tvarkyti reikalus su trečiosiomis šalimis (įskaitant kitus naudotojus arba paslaugos tiekėjus arba produktų pardavėją), kurie nėra „Sony“, per šią svetainę (ar kitą susietą svetainę), tokia transakcija (ir bet kokios kylančios teisės ir įsipareigojimai) bus vien tik tarp jūsų ir trečiosios šalies.

18. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATSISIUNTIMAI IR INTERNETINĖS PROGRAMOS – APRIBOJIMAI IR ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

Bet kokios tvarkyklės, programinė įranga, programos (įskaitant visus naujovinimus ir atnaujinimus), naršyklių papildiniai ir kitos programos, kompiuterinės paslaugos ir paslaugų programos, bet kokia programinė įranga, kuria naudotojai gali naudotis, arba palengvinti prieigą, bet kokia prenumerata, susijusi su šia svetaine ir visais failais ir vaizdais, įtraukta arba sukurta programinės įrangos, programų ir kitų medžiagų, kurias galima atsisiųsti, arba kaip nuotolinė programa ar paslauga, iš svetainės turinio (paslaugų programų) yra teikiama kaip palaikymas ir paslaugos naudotojams. Paslaugų programų nuosavybės teisės (nesvarbu, ar programa atsisiųsta, ar ne) neperduodamos naudotojams ir priklauso (kaip ir visos jų intelektinės nuosavybės teisės) „Sony“, „Sony“ filialams ar atitinkamiems licencijų išdavėjams.

Naudotojas paslaugų programomis naudojasi taip pat vadovaudamasis bet kokių susijusių internetinių ir neinternetinių dokumentų sąlygomis, galutinio naudotojo licencija ir kitomis susijusiomis sutartimis bei sąlygomis ir taisyklėmis, kurias nurodo atitinkamas pardavėjas ar licencijos išdavėjas (EULA) (kurios turės pirmenybę prieš šias sąlygas, jei kiltų prieštaravimų su šiomis sąlygomis). Jei paslaugų programos nelydi EULA, paslaugų programos licencija išduodama jums kaip vieninteliam naudotojui, neperduodama, neišskirtinė ir neatšaukiama.

Paslaugų programos gali būti naudojamos tik galiojančių EULA nurodytu būdu. Naudotojas negali atkurti, kopijuoti, nuomoti, išsinuomoti, naudoti atvirkštinės inžinerijos priemonių, dekompiliuoti ar parduoti paslaugų programų, išskyrus apimtimi, kuri tiksliai nurodyta EULA arba galiojančiame įstatyme. Nesankcionuotas paslaugų programų naudojimas pažeidžia autorių teisių ir kitas intelektinės nuosavybės teises, ir „Sony“ arba atitinkami licencijos išdavėjai (pagal aplinkybes) išsaugo visas teises.

„Sony“ nesuteikia garantijos dėl rezultatų ar išvesties, gaunamų naudojant paslaugų programas, tikslumo ar patikimumo. „Sony“ neprisiima atsakomybės už duomenų praradimą arba žalą, kilusią įdiegiant arba naudojant atsisiųstas paslaugų programas, ar nesuteikia jokių kitų garantijų, ar neprisiima jokios kitos atsakomybės paslaugų programų atžvilgiu. „Sony“ rekomenduoja, kad naudotojai (ir naudotojai garantuoja, kad tai padarys) prieš diegdami ar naudodami paslaugų programas, visada susikurtų ir turėtų visų duomenų kopiją aparatinėje įrangoje (su kuria ar kurioje bus įdiegtos ar naudojamos paslaugų programos).

„Sony“ ir „Sony“ filialai nesiūlo (išskyrus atvejus, konkrečiai nurodytus galiojančiose EULA, jei tokių apskritai yra) palaikymo ar pagalbos naudoti, diegti ar palaikyti tokias paslaugų programas, ar spręsti klausimus ar problemas, kurios gali kilti dėl paslaugų programų naudojimo ar įdiegimo.

Jūs pripažįstate, kad paslaugų programoms ir juos lydintiems dokumentams ir (ar) techninei informacijai, gali būti taikomi galiojantys eksporto kontrolės įstatymai ir reglamentai. Jūs sutinkate neeksportuoti ir nereeksportuoti paslaugų programų tiesiogiai ar netiesiogiai pažeisdami tokius įstatymus ar reglamentus.

Kai „Sony“ sutinka (raštu) teikti techninį palaikymą „Sony“ produkto atžvilgiu, „Sony“ teiks tokį palaikymą tik susijusiems „Sony“ produktams, su operacinėms sistemoms ir kitai programinei įrangai, kurios bus tokios pačios formos ir versijos, kokios buvo išsiųstos iš „Sony“ ar „Sony“ filialų gamyklos, ir gali nuspręsti neteikti palaikymo „Sony“ produktams, į kuriuos vėliau buvo įtrauktos ar įkeltos paslaugų programos.

Galiojančios EULA gali numatyti papildomas garantijos ir atsakomybės išimtis arba apribojimus paslaugų programoms.

Bet kokių paslaugų programų atsisiuntimas reiškia sutikimą su šiomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, jūs negalite atsisiųsti jokių paslaugų programų ar jas lydinčios internetinės dokumentacijos.

19. JOKIOS ATSAKOMYBĖS – SVETAINĖS TURINYS

„Sony“, „Sony“ filialai ir visi kiti asmenys, susiję su kūrimu, gamyba, priegloba ir svetainės turinio pateikimu, neatsakys už jokią tiesioginę, netiesioginę, specialią, atsitiktinę, pasekminę ar baudžiamąją žalą, įskaitant ir duomenų praradimo, pelno praradimo, verslo pertraukimo ar laiko nuostolių ar bet kokio kito pobūdžio žalą (įskaitant žalą dėl aplaidumo ar kitų civilinės teisės pažeidimų) kurie kyla dėl naudojimo, ar dėl negalėjimo naudoti svetainės turinio, net jei „Sony“ ar įgaliotasis atstovas buvo informuoti apie tokios žalos galimybę.

Galiojantys įstatymai gali neleisti atsakomybės išimčių visais atvejais šiame skyriuje. Atsakomybės išimtys šiame skyriuje galioja tik maksimalia apimtimi, kurią leidžia galiojantys įstatymai.

Jokiu atveju „Sony“ atsakomybė už žalą ar nuostolius (ar pagal sutartį, dėl aplaidumo, civilinio teisės pažeidimo ar k. t.) neviršys sumos, kurią naudotojos sumokėjo už tai, kad pasiektų šią svetainę (išskyrus atvejus, kai kitaip numato privalomi galiojantys įstatymai). Niekas šiose sąlygose neatleidžia „Sony“ ar „Sony“ filialų nuo atsakomybės už mirtį ar kūno sužalojimus, atsirandančius dėl „Sony“ ar bet kurio „Sony“ filialo aplaidumo.

20. ASMENINĖ INFORMACIJA, PRIVATUMAS IR SLAPUKAI

Pateikdami informaciją per šią svetainę ar kitą susijusį telefoninės registracijos procesą:

Jūs sutinkate su asmeninių jūsų duomenų, pvz., vardo ir pareigų, adreso, telefono numerio, kontaktinės informacijos ir kitų asmeninių detalių („Asmeninių duomenų“) apdorojimu pagal sąlygas, paskelbtas šios svetainės registracijos ar įvesties formos arba telefoninės registracijos proceso dalyje „Asmeniniai duomenys“ (arba panašiu pavadinimu).

Jūs pripažįstate, kad asmeninių duomenų apdorojimas yra būtinas ir (ar) pageidaujamas jūsų vizito šioje svetainėje pritaikymui jūsų asmeniui ir prieigos užtikrinimui bei valdymui į šią svetainę ar jos dalis registruotiems naudotojams arba mokantiems prenumeratoriams, ir jūs sutinkate su tokiu duomenų apdorojimu.

Tam tikromis aplinkybėmis „Sony“ gali siekti papildomos asmeninės informacijos, pvz., identifikacijos dokumentų ar kredito kortelių kopijų tapatybei identifikuoti arba sukčiavimo prevencijos tikslais. Kai tokia papildoma informacija yra pateikiama „Sony“ ryšium su šia svetaine, ji taip pat yra laikoma „Asmeniniais duomenimis“.

„Sony“ gali dalintis, leisti naudotis ar perduoti asmeninius duomenis į kitus departamentus ar skyrius „Sony“ įmonėje ir „Sony“ filialuose Europoje ir (su sąlyga, kad „Sony“ griežtai laikosi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų) užsienyje, įskaitant „Sony Corporation“ Japonijoje. „Sony“ neatskleis asmeninių duomenų kitiems subjektams ir asmenims nei „Sony“ filialams, (tretiesiems asmenims) be jūsų sutikimo, išskyrus toliau nurodytus atvejus.

Asmeniniai duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, kad būtų galima (1) vykdyti sutartis, kurių šalis jūs esate, ar kitiems tikslams, nurodytiems šiose sąlygose ar šios svetainės registracijos ar įvesties formos arba telefoninės registracijos proceso dalyje „Asmeniniai duomenys“ (arba panašiu pavadinimu); arba (2) teisinių įsipareigojimų, nuo kurių priklauso „Sony“ ar bet kuris „Sony“ filialas, laikymuisi.

Asmeniniai duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims, kad jos galėtų teikti paslaugas „Sony“ arba „Sony“ filialams, jų vardu arba jų nurodymu. Tokiais atvejais „Sony“ imasi priemonių užtikrinti, kad trečiosios šalys laikytųsi „Sony“ privatumo politikos, ir kad tokie gavėjai (1) nenaudotų asmeninių duomenų jokiems kitiems, nei leidžiama, tikslams; (2) gautų ir apdorotų asmeninius duomenis tik su sąlyga, kad jie apsaugos asmeninius duomenis nuo nesankcionuoto naudojimo ir taikys bei laikysis tokios pačios griežtos politikos ir sąlygų dėl asmeninių duomenų apsaugos ir naudojimo; ir (3) griežtai laikysis galiojančių įstatymų.

Kai asmeniniai duomenys yra pateikiami ryšium su transakcijomis, susijusiomis su šia svetaine, už kurias reikia mokėti (pvz., mokestis už prenumeratą), „Sony“ gali perduoti asmeninius duomenis toms trečiosioms šalims, kurios yra kreditų ir sukčiavimo tikimybės vertinimo agentūros, arba toms, kurios kitaip dalyvauja nusikaltimų prevencijoje, kad apdorotų jūsų pateiktos kredito kortelės priimtinumą ar kitus mokėjimo metodus arba siekiant kovoti su nusikaltimais, ir (ar) kredito kortelių ir kitoms mokėjimų apdorojimo institucijoms. Toms trečiosioms šalims perduodamus asmeninius duomenis apdoroti arba susijusiais tikslais gali tekti perduoti į Jungtines Amerikos Valstijas ar kitas vietas už Europos Ekonominės Zonos ribų. Kai kurios institucijos informavo, kad perduoti asmeniniai duomenys taip pat bus naudojami kredito, rizikos ar sukčiavimo galimybei įvertinti „Sony“ bendrovei ir kitoms trečiosioms šalims, su kuriomis jūs galite dalyvauti transakcijose.

„Sony“ gali be apribojimų naudoti, apdoroti ir atskleisti bet kokius anoniminius ar bendruosius duomenis (įskaitant ir statistinius), kuriuose jūsų neįmanoma identifikuoti.

Galite prašyti „Sony“ informuoti trečiąsias šalis, kurioms buvo perduoti asmeniniai duomenys, apie tų asmeninių duomenų pataisymus ar pašalinimą. Jei „Sony“ nevaldys tų asmeninių duomenų, „Sony“ dės visas savo pagrįstas pastangas perduoti jūsų pataisymo ar pašalinimo prašymus. Tačiau tais atvejais, kai asmeniniai duomenys buvo persiųsti į kredito kortelių mokėjimo ir tam tikras kitas mokėjimų apdorojimo institucijas, jums gali tekti kreiptis į tokias institucijas tiesiogiai, jei norite, kad šioms institucijoms perduoti duomenys būtų pakeisti arba pašalinti. „Sony“ negali prisiimti ir atsisako visos atsakomybės už asmeninių duomenų, kurie (su jūsų sutikimu) buvo perduoti tam tikroms institucijoms, pvz., kreditų ir sukčiavimo tikimybės įvertinimo ir mokėjimų apdorojimo institucijoms, kurios reikalauja ir (ar) prisiima tokių duomenų kontrolę, pataisymą ar pašalinimą. „Sony“ neprisiima jokios atsakomybės už atskleistų ir panaudotų asmeninių duomenų neteisingą kredito ar kitokį įvertinimą, kurį pateikia tokios trečiosios šalys, ar už bet kokias kitas pasekmes (įskaitant neigiamą kredito įvertinimą), kaip tai numatyta šios svetainės registracijos ar įvesties formos arba telefoninės registracijos proceso dalyje „Asmeniniai duomenys“ (arba panašiu pavadinimu).

Atverdamas šią svetainę naudotojas priima ir sutinka, kad „Sony“, „Sony“ filialai ar šios įmonės paslaugų tiekėjai gali siųsti slapukus (mažas duomenų dalis, patalpinamas jūsų standžiajame diske, kai atveriate svetainę ar tam tikrą svetainės dalį) į jūsų kompiuterį ar kitą prieigos įrenginį, kad būtų suasmenintas jūsų apsilankymas šioje svetainėje ir (ar), kad sužinotų daugiau apie jūsų naudojimo ir naršymo įpročius lankantis šioje svetainėje. Slapukuose gali būti asmeninės informacijos apie jus; slapukai gali būti nuolatiniai arba vieno seanso.

21. INDEMNITETAS

Naudotojas garantuoja „Sony“, „Sony“ filialų ir jų tarnautojų, atstovų, darbuotojų ir paslaugų tiekėjų nebaudžiamumą ir laiko juos nekaltais dėl visų nuostolių, išlaidų, teisminių procesų, žalos, patirtų išlaidų (įskaitant pagrįstas teisines išlaidas ir nuostolius) arba bet kokių jų įgytų įsipareigojimų dėl trečiųjų šalių pretenzijų, kylančių dėl to, kad naudotojas pažeidė arba nesilaikė tam tikro naudotojo veiksmų draudimo ar apribojimo dėl šios svetainės nurodytų šiose sąlygose arba dėl bet kokio naudotojo įsipareigojimo, nusiskundimo ar garantijos, esančių šiose sąlygose ir dėl bet kokio asmens bet kokio skundo dėl klausimų, atsakomybės ar įsipareigojimų, kurių „Sony“ išsižadėjo pagal šias sąlygas.

Neapribojant minėto indemniteto neapibrėžtumo, naudotojas atleidžia, apdraudžia nuo bausmės ir laiko nekaltais „Sony“, „Sony“ filialus ir jų tarnautojus, atstovus, darbuotojus ir paslaugų tiekėjus (kurie atsisako atsakomybės) dėl pretenzijų, įsipareigojimų, išlaidų (įskaitant teisinius mokesčius), nuostolių, reikalavimų ir žalos (tiesioginės, netiesioginės ar pasekminės), bet kokio pobūdžio, žinomų ar nežinomų, įtariamų ar neįtariamų, atskleistų ar neatskleistų, bet kaip kilusių dėl arba iš arba bet kokiu būdu susijusių su:

bet kokiu draudžiamu ar apribotu naudotojo turiniu, kurį naudotojas įkėlė, arba bet kokiu naudotojo šios svetainės panaudojimu (įskaitant draudžiamą ar ribojamą naudotojo svetainės naudojimą);

bet kokiu naudotojo įkelto naudotojo turinio praradimu, ištrynimu, pašalinimu, iškraipymu ar paskelbimu;

bet kokiu nesankcionuotu naudotojo paskyros naudojimu ar naudotojo paskyros saugumo statymo į pavojų dėl nesugebėjimo išlaikyti naudotojo paskyros slaptažodžių slaptumo ir kitos saugumo informacijos,

ir visais susijusiais atvejais.

22. HIPERTEKSTO NUORODOS Į IR IŠ ŠIOS SVETAINĖS

Prieš sukurdami bet kokią nuorodą į šią svetainę, turite prašyti ir gauti rašytinį šios svetainės operatoriaus sutikimą. Gilieji saitai yra griežtai draudžiami. Visos sankcionuotos nuorodos į šią svetainę turi būti į svetainės pradinį tinklalapį, turi aiškiai nurodyti, kad ši svetainė ir svetaines turinys yra atskiri nuo svetainės, į kurią įdėta nuoroda, ir turi aiškiai rodyti, kad ši svetainė priklauso ir (ar) ją valdo „Sony“.

„Sony“ arba trečiosios šalus (su minėtu sutikimu) gali teikti hiperteksto nuorodas į ir (ar) iš kitas interneto svetaines ar šaltinius. Tokių nuorodų įtraukimas į šią svetainę yra skirtas tik patogumui ir nereiškia, kad „Sony“ pritaria kitai interneto svetainei ar yra kaip nors susijusi su tos svetaines operatoriais. „Sony“ skatina apdairiai naršyti „Sony“ ar išorinėse interneto svetainėse ir ištekliuose. Kai kuriose svetainėse gali būti tokio turinio, arba jos gali nukreipti naudotojus į tokias svetaines, kurios gali būti vertinamos kaip netinkamos ar įžeidžiančios. Išorinės interneto svetainės gali siųsti savo slapukus naudotojams, rinkti duomenis ir (ar) prašyti asmeninės informacijos.

Visą riziką dėl bet kokių išorinių svetainių lankymo per nuorodas iš šios svetainės prisiima tik naudotojas.

„Sony“ nepatvirtino išorinių interneto svetainių ar šaltinių, susietų arba prieinamų per šią svetainę, ar kurios veda į „Sony“ svetainę (-es) informacijos tikslumo ar patikimumo. „Sony“ įmonė nebus atsakinga ar įsipareigojusi už bet kokį turinį, reklamą, produktus, palaikymą, paslaugas ar kitą medžiagą esančią ar pasiekiamą per tokias išorines interneto svetaines ar išteklius. „Sony“ nebus atsakinga už išoriniuose tinklalapiuose ar ištekliuose esančios medžiagos tikslumą, autorių teisių laikymąsi, legalumą ar padorumą. „Sony“ nebus atsakinga ir atisako visų garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl tikslumo, galiojimo, legalumo, autorių teisių laikymosi, padorumo ar kt. dėl tokios medžiagos ar informacijos, esančios išorinėse interneto svetainėse ar ištekliuose. „Sony“ nebus atsakinga, tiesiogiai ar netiesiogiai, už bet kokią žalą ar nuostolius, sukeltus ar tariamai sukeltus naudojant, ar priklausančius nuo bet kokio turinio, produkto, palaikymo ar paslaugų, pasiekiamų tokiose išorinėse interneto svetainėse ar ištekliuose, ar per juos.

Neapribojant to, kas minėta, „Sony“ neduoda jokių garantijų ar patikinimų dėl informacijos (įskaitant kredito kortelės ir kitą asmeninę informaciją), kurią naudotojo gali prašyti pateikti trečioji šalis, per susietas interneto svetaines, saugumo, ir naudotojas atsisako bet kokių pretenzijų prieš „Sony“ dėl tokių reikalų.

23. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Išskyrus klausimus su paslauga arba prieiga, kuriai reikalinga mokama prenumerata, naudotojas gali bet kuriuo metu nutraukti savo privilegijas naudoti paslaugas šioje svetainėje ir kitą svetainės turinį, sunaikindamas visą iš šios svetainės parsisiųstą turinį ir visas kopijas, ar jos būtų saugomos ar įdiegtos. Jei naudotojas nesilaiko nors vienos iš šių sąlygų, naudotojo teisė naudotis šios svetainės paslaugomis ir kitu svetainės turiniu baigiasi nedelsiant vien tik „Sony“ nuožiūra su įspėjimu ar be jo.

Jei dėl prieigos ar šios svetainės ar paslaugos naudojimo yra mokamas prenumeratos ar kitoks mokestis, naudotojas turi informuoti „Sony“ raštu (arba kitomis specialiai leistomis priemonėmis) apie savo pageidavimą nutraukti prenumeratą. Jei nėra jokios išreikštos prieštaraujančios nuostatos, susijusios su naudotojo galimybe nutraukti sutartį arba nutraukimo laikotarpio, naudotojas turės teisę nutraukti paslaugos prenumeratą perspėjęs apie tai „Sony“ mažiausiai prieš visą kalendorinį mėnesį.

„Sony“ gali nutraukti naudotojo prieigą prie svetainės ar registraciją per šią svetainę, jei naudotojo paskyra nenaudojama arba jei naudotojas per 3 ar daugiau mėnesių neprisijungia (arba kitokį laikotarpį, kurį nustato „Sony“).

„Sony“ taip pat pasilieka teisę savo nuožiūra be priežasties nutraukti naudotojo prieigą prie šios svetainės ir (ar) jo paskyros (pagal galiojančias sąlygas grąžinami bet kokie iš anksto naudotojo už tokią prieigą sumokėti pinigai). Tokiomis aplinkybėmis „Sony“ dės komerciniu požiūriu pagrįstas pastangas išsiųsti naudotojams pranešimą apie sutarties nutraukimą jų paskutiniu praneštu kontaktiniu adresu arba el. pašto adresu.

Nutraukus sutartį, naudotojas privalo nustoti naudotis ir sunaikinti visas jo turimas svetainės turinio kopijas, o „Sony“ gali pašalinti ir (arba) ištrinti visą tokį naudotojo turinį, išskyrus tokį, kuriam „Sony“ suteikė nuolatinį naudojimo leidimą už sumokėtą mokestį. Neapribojant bendros „Sony“ teisės dėl bet kokios priežasties ištrinti ar uždrausti prieigą prie naudotojo turinio, po sutarties nutraukimo „Sony“ nebėra įsipareigojusi išlaikyti naudotojo turinį arba persiųsti pranešimus jums ar trečiajai šaliai.

24. KITA

Jei bet kuri šių sąlygų nuostatų laikoma neturinčia teisinės galios, tokią neturinčią teisinės galios nuostatą būtina pakeisti galiojančia, teisinę galią turinčia nuostata, kuri savo turiniu bus artima pradinei nuostatai. Tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui ar teisinei galiai.

Neapribojant šių sąlygų atsakomybės ir įsipareigojimų apribojimų, bet koks asmuo gali pateikti skundą ir kaltinimą prieš „Sony“ ar „Sony“ filialus dėl šios svetainės ar kylančius iš šios svetainės, tik jei toks skundas ar kaltinimas bus pradėtas ir apie tai „Sony“ bus informuota raštu nepraėjus 1 metams nuo datos, kada pirmą kartą atsirado kaltinimo priežastis.

„Sony“ darbuotojai ir atstovai neturi teisės keisti šių sąlygų. Niekas, ką „Sony“ vardu pasako pardavimo ar ryšių su klientais darbuotojas neturėtų būti suprasta kaip šių sąlygų pakeitimas arba kaip įgaliotas, teisėtai įpareigojantis pareiškimas apie šią svetainę arba rodomų produktų ar paslaugų pobūdį ar kokybę, ar kitą svetainės turinį. Antraštės šiose sąlygose yra skirtos tik patogumui ir neturi jokios įtakos šių sąlygų interpretacijai.

Mokymo ir kokybės kontrolės tikslais gali būti stebimi skambučiai į klientų aptarnavimo telefono linijas, susijusias arba nurodančias į šią svetainę.