VOORWAARDEN EN CONDITIES VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE

A.u.b. het volgende document zorgvuldig lezen. Het document bevat belangrijke informatie over uw rechten en plichten met betrekking tot toegang tot deze website en/of tot de voorzieningen op de website.

1. EXPLOITANT VAN DE WEBSITE EN BEGRIPSBEPALING

Deze website wordt beheerd door Sony Europe B.V. (Sony, wij of ons) met statutaire zetel in The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom met registratienummer 2422874 en met kantoren in Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgium. U kan ons contacteren per e-mail op het volgende adres support@shop.sony-europe.com.

In deze algemene voorwaarden hebben volgende begrippen volgende betekenis: Voorzieningen zijn alle functies, installaties, applicaties, informaties en verdere voorzieningen, die via deze website verkrijgbaar zijn (eventueel inclusief ISP-voorzieningen) (Internet service provider en/of Internet toegangsvoorzieningen). Aan Sony verbonden ondernemingen zijn de Sony Corporation, Tokio, Japan en alle ondernemingen die zich voor het merendeel, zij het direct of indirect, in het bezit van de Sony Corporation bevinden of door deze worden beheerst. Voorwaarden zijn deze voorwaarden en condities. De woorden user en u staat voor elk persoon, die met of zonder vergunning van Sony toegang tot deze website neemt of van deze gebruik maakt, en -- onafhankelijk, of hij/zij geregistreerd user van deze website is of abonnee of geregistreerd user van een voorziening is die via deze website wordt aangeboden of niet. Deze website of site is die website (homepage en daaraan geconnecteerde Internetpagina's) of verdere samenstellingen van informatie en/of applicaties, die door Sony geëxploiteerd worden en die ter beschikking staan via toegang door middel van toegangsvoorzieningen zoals pc, laptop-computers, mobieltjes, PDAs, digitale camera's, tv- of andere netwerkvoorzieningen via lichamelijk verbonden of draadloze netwerken (onder andere Internet en van netwerken, waar toegang kan worden verkregen via het Wireless Application Protocol of soortgelijke technologieën (WAP)), en waarin deze voorwaarden worden gepubliceerd of waarna in verbinding met een verzoek tot goedkeuring van deze voorwaarden, die door de user goedgekeurd moeten worden, uitdrukkelijk verwezen wordt. Alle verwijzingen op deze website of site sluiten een verwijzing naar de betreffende WAP pagina mee in. Een aantal verdere voorwaarden zin in het volgende hoofdstuk gedefinieerd.

2. TOEGANG TOT DE WEBSITE EN GEBRUIK

Door toegang tot deze website of content op deze website te nemen, door het navigeren in deze of door downloaden of door posting of downloaden van deze site of een ander gebruik van de site en haar inhoud, als geregistreerd user of niet geregistreerd, verplicht u zich deze voorwaarden na te leven zonder enige wijziging (waarmee een overeenkomst tussen u en Sony tot stand komt) alsmede tot naleving van alle relevante wettelijke bepalingen.

Wanneer uw toegang tot deze website of delen daarvan of tot verdere voorzieningen, die aan betaling van abonnementskosten onderhevig zijn, neemt, kan Sony u in het geval van verzuim of niet nakoming in de betaling van opeisbare bedragen toegang weigeren of deze opschorten. Het is uw verantwoordelijkheid de betreffende hardware- en software aan te schaffen en voor betaling te zorgen van alle telefoon- of andere netwerkkosten, die voor toegang tot deze website en de voorzieningen en het gebruik van deze voorzieningen vereist zijn.

De toegang tot deze website of de voorzieningen kan worden beperkt tot een maximaal aantal sessies en/of een bepaalde duur binnen een concrete periode. Deze website of bepaalde delen daarvan bevat dat content uitsluitend geschikt is voor volwassenen.

Voor de toegang tot deze sites is vereist dat u tenminste 18 jaar oud bent (en u verzekert de waarheid van deze opgave). Wanneer u kinderen toegang tot deze website of inhoud daarvan toestaat is het aan u dat te controleren en te beslissen welk inhoud geschikt is voor kinderen en welk niet. Neemt u voor kennisgeving aan dat het via deze website of bepaalde delen daarvan kinderen mogelijk zal zijn, hun zelf betreffende personenlijke gegevens publiekelijk toegankelijk te maken.

U verzekert dat u op deze website alleen via het voor dat doel door Sony ter beschikking gestelde interface toegang neemt.

Deze voorwaarden gelden in aanvulling tot andere voorwaarden die voor user op grond van een distributie, licentie- of verkoopovereenkomst of op grond van zulke voorwaarden gelden of op grond van andere toepasselijke overeenkomsten of voorwaarden. Wanneer deze website, of delen daarvan, regels, richtlijnen, gedragsnormen of verdere voorwaarden of instructies voor user bevatten, zijn user verplicht om deze na te leven. In het geval van conflicten of tegenstrijdigheden zijn deze voorwaarden van doorslaggevende betekenis. Wanneer u met een van genoemde voorwaarden (of andere regels, voorschriften, etc.) niet eens bent, mag u geen gebruik maken van deze website.

Deze voorwaarden kunnen bepalingen bevatten met functionaliteiten of voorzieningen op het oog, die niet via deze website beschikbaar zijn (of beschikbaar zouden sein). Wanneer zulke bepalingen uitsluitend op zulke functionaliteiten of voorzieningen betrekking hebben, zijn deze niet toepasselijk en tangeren zij ook niet de geldigheid van de overige bepalingen.

3. VERDERE VOORWAARDEN, REGELS, ETC.

Deze voorwaarden gelden in aanvulling tot andere voorwaarden die voor user op grond van een distributie, licentie- of verkoopovereenkomst of op grond van zulke voorwaarden gelden of op grond van andere toepasselijke overeenkomsten of voorwaarden. Wanneer deze website, of delen daarvan, regels, richtlijnen, gedragsnormen of verdere voorwaarden of instructies voor user bevatten, zijn user verplicht om deze na te leven. In het geval van conflicten of tegenstrijdigheden zijn deze voorwaarden van doorslaggevende betekenis. Wanneer u met een van genoemde voorwaarden (of andere regels, voorschriften, etc.) niet eens bent, mag u geen gebruik maken van deze website.

Deze voorwaarden kunnen bepalingen bevatten met functionaliteiten of voorzieningen op het oog, die niet via deze website beschikbaar zijn (of beschikbaar zouden sein). Wanneer zulke bepalingen uitsluitend op zulke functionaliteiten of voorzieningen betrekking hebben, zijn deze niet toepasselijk en tangeren zij ook niet de geldigheid van de overige bepalingen.

4. ABONNEMENTS- OF ANDERE KOSTEN IN AFHANKELIJKHEID VAN CONTENT RESPECTIEVELIJK DE AARD VAN DE VOORZIENING

De aanwezigheid van content op deze website en/of de voorzieningen, die op of via deze website beschikbaar zijn, kan in het geheel of in delen afhankelijk zijn van koop van een abonnement, of betaling van een eenmalige tarief door u.

Wanneer u voor content / voorzieningen op basis van een abonnement kiest en bij Sony een zo'n abonnement aanvraagt, geeft u daarmee voor waar te kennen, dat u de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dat alle informatie die u verstrekt waar en juist is (o.a. maar niet beperkt tot creditcard nummer en geldigheidsdatum daarvan), en u verplicht zich daarmee tot betaling van alle voor u oplopende abonnementstarieven plus toepasselijke belasting.

U kunt uw abonnement met betrekking tot alle niet gratis content en/of zulke voorzieningen beëindigen, indien u contact met Sony opneemt (onder voorbehoud van de betreffende minimumtermijn die voor opzegging gelden of de eerste contractuele periode alsmede alle toepasselijke voorwaarden met betrekking tot restitutie of niet-restitutie van betaalde tarieven voor perioden waarin van voorzieningen geen gebruik werd gemaakt).

Voor zover niet uitdrukkelijk in andere toepasselijke voorwaarden bepaald, zullen toegangstarieven of andere tarieven inclusief een eenmalige betaling met betrekking tot de voorzieningen of de toegang tot content van deze website of download van dezelfde in rekening gebracht worden (tarieven). Tarieven moeten door de user in het vooruit in vorm en hoogte als door Sony bepaald betaald worden.

Eventueel opgevraagde tarieven kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Sony zal zich op economisch verantwoorde wijze daarvoor inspannen, om user die niet-gratis content en/of voorzieningen geabonneerd hebben, dergelijke wijzigingen van tevoren mede te delen.

Wanner user via de website of in verband met deze niet-gratis content downloaden of willen verkrijgen (zoals bv. bepaalde melodietjes voor mobieltjes, screensaver, achtergronden of spelletjes), doen ze daarmee tegelijk toezeggen, dat hun toegangs-/ontvangtoestel zo'n download / overdracht ondersteunt, en dat het met het formaat van de opgevraagde content compatibel is. Na de download / overdracht van zulk content: (1) zullen van tevoren betaalde tarieven niet gerestitueerd worden; en (2) kunt u de content op informatiedrager opslaan die daarvoor bestemd was. Het is u echter ten strengste verboden, die op andere informatiedragers op te slaan, te bewerken te modificeren, te kopiëren, te distribueren of derden beschikbaar te maken en te houden. De bepalingen van deze voorwaarden die betrekking hebben op site-content (zoals in het vervolg gedefinieerd) gelden ook voor op deze wijze overgedragen / gedownload content.

5. REGISTRATIE ALS USER

De user kan worden verzocht om bepaalde registratiegegevens te verstrekken en een registratieprocedure te volgen wanneer hij/zij materiaal up- en downloaden wil en wanneer hij/zij via deze website zulke voorzieningen, resources en bepaalde of alle website-content (zoals in het vervolg gedefinieerd ) wil communiceren of toegang tot deze wil nemen. Een voorwaarde voor gebruikmaking van deze website, de voorzieningen en van de website-contents is dat alle gegevens, die de user heeft medegedeeld, nu en in toekomst, waar, juist en volledig zijn en dat en deze de actuele situatie weergeven.

U bent verplicht om Sony onmiddellijk alle wijzigingen mede te delen die betrekking op uw registratie als user hebben. Een mededeling moet gebeuren aan het adres of aan het e-mail-adres van Sony, uw kunt deze adressen vinden op deze website of in deze voorwaarden.

Mocht Sony van mening zijn dat de gegevens niet waar, juist, volledig af actueel zijn of wanneer Sony om andere redenen, naar haar oordeel, van mening is dat zulke maatregelen redelijk zijn, kan Sony de user toegang tot de website en/of haar resources, voorzieningen en website-content weigeren en de betreffende user account opzeggen of beëindigen.

Voor zover Sony een 'log-off', 'exit' (of een dergelijke) optie aanbiedt, bent u verplicht, wanneer u zich met het oogmerk van toegang tot deze website of delen daarvan inlogt, aan het einde van de sessie uit uw account uit te loggen en deze te verlaaten. Sony behoudt het recht om ingelogde user wiens account over een langere periode geen beweging laat constateren uit te loggen. Wanneer bij een van deze voorzieningen waarvan u via deze website gebruik maakt voor toegang tot Internet zelf (bv. ISP-services), behoudt Sony het recht, nadat voor u een verbinding tot stand werd gebracht, in het belang van de maintenance van de kwaliteit van de voorzieningen voor de algemeenheid van user het recht, (1) uw verbinding te verbreken, wanneer uw verbinding tot de betreffende voorzieningen niet actief is, of dit in ieder geval na 15 minuten, of na verloop van een ander door ons naar redelijkheid te bepalen periode te doen respectievelijk (2) het totale aantal van de op een bepaald moment met een dienst geconnecteerde user resp. de periode te beperken, gedurende welke één user per sessie verbonden kan worden.

6. WACHTWOORDEN EN ACCOUNTGEGEVENS

De user is zowel voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar wachtwoord, het accountnummer en andere eventuele data zelf verantwoordelijk als ook voor alle activiteiten met betrekking tot zijn user-account. Eventueel onbevoegd gebruik van de user account of andere overtredingen van bepalingen omtrent de veiligheid moet Sony dadelijk worden medegedeeld. Uw registratie respectievelijk uw abonnement is gebonden aan u als persoon, u bent niet bevoegd uw account naam, User ID, of wachtwoord tegenover andere personen openbaar te maken of ter beschikking te stellen. Ieder mededeling van uw accountgegevens en wachtwoord door u kan het beëindigen, resp. wissen van uw registratie respectievelijk uw abonnement betekenen. In zo'n geval gebeurt het wissen - wanneer u voor content/voorzieningen bent geregistreerd waarvoor abonnementstarieven of andere betalingen te verrichten zijn - zonder restitutie, aanvullende kosten wegens onbevoegd gebruik maken kunnen in rekening worden gebracht.

7. WIJZIGING AAN DE WEBSITE EN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN

Sony en/of 'Third Party-Providers' kunnen te allen tijde met of zonder aanzegging verbeteringen en/of wijzigingen aan de producten, de support, de voorzieningen, programma's, prijzen en/of verdere website-content doorvoeren ( deze voorwaarden daarin inbegrepen).

Sony kan wijzigingen van deze voorwaarden (of andere content van de website) door een betreffende beschrijving op haar website of via ander communicatiewegen bekendmaken. User die toegang uitoefenen op deze website nadat een dergelijke wijziging op deze website bekend werd gemaakt of via een ander weg werd medegedeeld zijn daaraan gebonden zodra deze wijziging of nieuwe voorwaarden op de website zijn verschenen of op een andere manier werd bekendgemaakt, ook dan, wanneer de user de pagina waarop die wijziging of nieuwe voorwaarden zijn weergegeven, niet opzoekt. Het is derhalve raadzaam, de website en de onderhavige voorwaarden van tijd tot tijd te controleren.

8. TOEGESTAAN EN VERBODEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Toegang tot deze website en gebruik daarvan, met inbegrip van bekijken, downloaden, vermenigvuldigen, presenteren, positioneren (posting) en publiceren van data, grafieken, beelden, lichtbeelden, ontwerpen, beschrijvingen, informatie en tekst, video-, audio-, musiek- en geluidscomposities, utilities, software (met inbegrip van applets) en softwarecomposities, sturing- en andere diensprogramma's (utilities) zoals in het vervolg gedefinieerd), van de inhoud van ieder e-mail newsletter of soortgelijke mededelingen, zoals van Sony of in de naam van Sony met betrekking op deze website en/of de registratie van de user of het abonnement doorgegeven, alsmede van verdere content op deze website, die rechtstreeks van Sony, van aan Sony verbonden ondernemingen, of hun product-, support- of service-provider gecreëerd en beschikbaar gemaakt werd (in het vervolg de: website-content), is verboden, voor zover niet uitdrukkelijk in overeenstemming met deze voorwaarden toegestaan. Dat geldt met betrekking tot de toepassing van ieder middel, inclusieve elektronische, mechanische, copier-,opname- en andere middelen.

Sony verstrekt de user beperkte toestemming voor toegang tot deze website en de content daarvan en een persoonlijk maar niet zakelijk gebruiksrecht daarvan als support- en communicatieressource uitsluitend voor doeleinden, zoals op de website gedefinieerd, voor zover alle auteursrechtelijke - en verdere intellectuele eigendomsrechten (voor zover aanwezig) met betrekking tot de content van de website worden behouden.

Alle verdere gebruik van de website, met insluiting van het gebruik voor andere doeleinden als die in het voorgaande werd genoemd, alsmede wijzigingen, distributie, overdracht en downloaden van de website (met uitzondering van het pagina-caching), herpublicatie of reverse engineering, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sony is verboden (voor zover zo'n verbod niet volgens een toepasselijke wet onmogelijk is). De toestemming voor gebruik van de website sluit onder andere niet die toestemming voor doorverkoop, zakelijk gebruik of distributie van website-content, de registratie en gebruik van product-, support- of servicelistings, -beschrijvingen of -prijzen in, en ook niet het derivatief gebruik van deze website of de website-content (onder insluiting van framing), van downloaden of kopiëren van klantinformatie, strekkende tot voordeel van andere kooplui, ieder gebruik voor data-mining-, robot- of soortgelijke tools voor het verzamelen van gegevens en extractie van gegevens, ieder gebruik van website-content in een ander website-, server- of in met het netwerk verbonden computeromgeving of een soort gebruik van website-content, die een verbinding met producten, support of voorzieningen van Sony of een aan Sony verbonden onderneming suggereert, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk tussen de betreffende partijen overeengekomen.

Het is de user niet toegestaan, van deze website of van de daar geboden voorzieningen op een wijze gebruik te maken in strijd met toepasselijk recht of betreffende bepalingen, of die tot beschadiging onderbreking of belemmering aan deze website of haar voorzieningen leidt of kan leiden. Het is de user verboden, niet geoorloofde toegang op welke deel van deze website dan ook te nemen of op andere user accounts of op computer systemen of -netwerken, die met deze website zijn verbonden, zij het nu als hacking, password-mining of in andere vorm. Het is de user verboden, persoonlijke informatie over anderen via deze website te achterhalen of pogen te achterhalen.

8. Permitted and Prohibited Use of This Site

Access to, and use of this site, including viewing, downloading, reproducing, displaying, posting and publishing: - data, graphics, images, photographs, designs, descriptions, information, and text - video, audio, music, and sound compilations - utilities, software (including applets and any software made available to Users in connection with, or to facilitate access to, any subscription or restricted access area or Service associated with this site) and software compilations, drivers and other Utilities (defined below) – the contents of any e-mail newsletter or similar communication sent by or on behalf of Sony in relation to this site and/or User's registration or subscription - and other content on this site which has been originated and provided directly by Sony, Sony Affiliates, or its product, support and service providers (together, site content), is prohibited unless specifically permitted in these Terms. This applies to use by any means, including electronic, mechanical, photocopying, recording, creation of derivative works or otherwise.

Sony gives limited, non-transferable, non-exclusive, revocable permission for User to access and make personal, non- commercial use of this site and site content as a support and communication resource for purposes specified on the site only. User may electronically copy and print in hard copy site content for these purposes, provided that all copyright and proprietary notices (where present) are retained on site content.

Any other use of site content including reproduction for purposes other than those noted above, modification, distribution, transmission, downloading of site content (other than page caching), republication or reverse engineering - without the prior written consent of Sony - is prohibited (except to the extent such prohibition is prohibited by applicable law). Without limitation, permission to use site content does not include - resale or commercial use or distribution of site content - collection and use of any product, support or service listings, descriptions, or prices - derivative use of this site or site content (including framing) - downloading or copying of account information for the benefit of another merchant - any use of data mining, robots, or similar data gathering and extraction tools – any use of site content on any other website, server or networked computer environment – or any use of site content which suggests an association with Sony, the Sony Affiliates or the Sellers, or their products, support or services, except as expressly provided by written agreement between relevant parties.

User shall not use this site or the Services in a way that breaches these Terms (or their spirit) or any applicable law or regulations (including those relating to the use of public communications networks) or that causes or is likely to cause any damage, interruption or impairment of this site or the Services. User may not attempt to gain unauthorised access to any part of this site, other User accounts or any computer systems or networks connected to this site, whether through hacking, password mining or any other means. User may not collect or attempt to collect personal information relating to others through this site.

9. COPYRIGHT - RECHTEN AAN CONTENT VAN DZE WEBSITE

Sony draagt geen rechten met betrekking tot haar website-content over, die door de user gedownload of gebruikt wordt. Website-content, onder andere voor wat selectie en rangschikking betreft, is eigendom van Sony of van de aan Sony verbonden ondernemingen en/of hun content- en technologie provider, en zij is door intellectuele eigendomsrechten en andere rechten beschermd. De beperkte toestemming voor het gebruik van de website-content (voor de doeleinden die in de voorafgaande passage zijn genoemd) is uitdrukkelijk aan de voorwaarde van erkenning, inachtneming en behoud van alle auteursrechten, merkrechten- en andere notities van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot website-content en alle beschermende rechten en andere rechten van Sony of de aan Sony verbonden ondernemingen en/of van content- en technologie provider aan intellectueel eigendomsrecht aan de website-content verbonden. De user verkrijgt geen enkel eigendomsrecht aan e-mailadressen, URLs of andere persoonlijke kenmerkingen, die hem zijn medegedeeld met het oog op het betrekken van via deze website beschikbare voorzieningen of door hem zijn gekozen. De beperkte rechten van de user betreffende het gebruik van zulke kenmerkingen behouden hun geldigheid slechts zolang diens registratie/user account voor toegang tot deze website of de betreffende diensten geldig is. Na beëdiging van deze geldigheidsduur door Sony, om welke redenen dan ook, is Sony vrij, elk dergelijke kenmerking naar eigen oordeel te gebruiken respectievelijk aan andere user verder te geven.

Niet geoorloofd gebruik of niet geoorloofd kopiëren van website-content of gebruikmaking van website-content, in strijd met deze bepalingen, kan inbreuk van merk-, beeld-, auteursrechten- en andere beschermende rechten betekenen als ook inbreuk op civiel- en strafrechtelijke normen. Het is de user verboden, ieder website-content (of ieder content, die via deze website beschikbaar wordt gemaakt) op een manier te gebruiken, die schending van merkrecht-, auteursrecht- of andere beschermende rechten constitueert. Sony behoudt alle rechten met betrekking tot zo'n gebruik die niet is geoorloofd of in strijd is met deze voorwaarden.

10. MERKEN

'Sony' is een geregistreerd Handelsmerk van Sony Corporation, Japan.

Alle handelsmerken, logo's, Internetadressen, product- of modelbenoemingen of derivaten, die producten, support of voorzieningen van Sony of aan Sony verbonden ondernemingen beschrijven, of die het woord 'Sony' bevatten, (en) die deel uitmaken van de website-content (in het vervolg Sony merken genoemd), zijn handelsmerken en/of eigendom van Sony of van aan Sony verbonden ondernemingen. Alle op de website genoemde lijsten met handelsmerken van Sony (of anderen) worden met regelmaat geactualiseerd, maar mogen niet worden gezien als volledige lijst van handelsmerken van Sony (of anderen).

Het gebruik van de Sony merken of van derivaten is streng verboden (voor zover niet uitdrukkelijk door Sony in schriftelijke vorm geoorloofd).

Andere product- en bedrijfsbenoemingen waarvan op de website gebruik wordt gemaakt, kunnen handelsmerken van de betreffende eigenaren zijn.

11. USER-CONTENT - VIA UPLOAD GEUPLOADE OF OVERDRACHT INFORMATIE / MATERIAAL

In deze voorwaarden beoogt het begrip user-content informatie en verdere content, die aan Sony wordt overgedragen of aan Sony kan worden overgedragen, of die door een user via deze website of daaraan verbonden middelen kan worden ingegeven of geupload, onder andere, met insluiting van beeldmateriaal, video's, geluidsmateriaal, grafiek, documenten of databestanden, informatie over natuurlijke of andere personen, mededelingen, e-mail- en andere boodschappen, bestanden, tekst, meningsuitingen of andere informatie.

Met de upload van user-content naar de website of de overdacht of het ter beschikking stellen van user-content aan respectievelijk voor andere user of Sony of aan Sony verbonden ondernemingen overeenkomstig, of op grond van, een gebruikmaking van sites, voorzieningen of van website-content of om andere redenen, verstrekt de user Sony, de aan Sony verbonden ondernemingen en door deze benoemde personen (of hij verzekert dat de eigenaren van dergelijke user-content zulks uitdrukkelijk verstrekt heeft) een onbeperkt, kosteloos, onherroepelijk een eenvoudig recht om zo'n licentie (met insluiting van commerciële gebruikmaking) voor het gebruiken, kopiëren, verstekken van sublicenties, vermenigvuldigen, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, in het openbaar vertonen, en distribueren van user-content of voor de vervaardiging van gededuceerd werk van user-content (of van delen daarvan) en overname daarvan (geheel of gedeeltelijk) in ieder vorm, in ieder medium of met ieder technologie, die nu bekend is of in toekomst ontwikkeld gaat worden. Bovendien verzekert de user dat hij over rechten beschikt, die voor de toebedeling van zo'n licentie vereist zijn, en dat hij afstand heeft genomen van zgn. 'morele rechten (recht om de veranderde versie van een werk te verbieden)' aan elk soort van user-content. De volledige user-content geldt als niet-vertrouwelijk en Sony is niet verplicht tot vertrouwelijkheid over user-content van welke aard dan ook.

Het in de voorafgaande alinea genoemde geldt echter niet voor persoonlijke informatie, hoe dan ook, die door user met betrekking tot hun persoon wordt overgedragen. Deze wordt uitsluitend op die manier verwerkt, zoals dat is bepaald in het hoofdstuk over persoonlijke gegevens van het gegevens- of registratieformulier van deze of de daaraan verbonden Sony-websites, op andere punten in deze voorwaarden of in verdere voorwaarden en condities, die uitdrukkelijk ten aanzien van een tussen de user en een aan Sony verbonden onderneming gesloten transactie gelden.

12. VERBODEN EN BEPERKTE USER-CONTENT

Niet Geoorloofde Postings En Mededelingen

Sony verbiedt overdracht, distributie, verspreiding, upload, posting, ontwerp, gemeenschappelijk gebruik en opslaan van user-content via deze website ('uploaden') of gebruikmaking daarvan, die Sony naar haar eigen en exclusief oordeel als niet toelaatbaar of smakeloos kwalificeert.

Onder dergelijke user-content wordt onder andere begrepen mededelingen met onzedelijke, lasterlijke, seksistische, homofobe, kwaadsprekende, bedrieglijke, onfatsoenlijke, aanstoot gevende of beledigende inhoud, alsmede in etnisch of religieus opzicht vervoelijke smaadschriften, verheerlijking van geweld, haat en wederrechtelijk gedrag, afbeeldingen van misbruik van kinderen, kinderpornografie of seksueel suggestieve afbeeldingen, reclame, enquêtes of mededinging en ander materiaal, hetwelk civiel- of strafrechtelijke implicaties kan hebben.

Sony verbiedt de upload en het gebruik van website-content of de overdracht van user-content, waarvan het primaire of secundaire doel, of uitwerking bestaat in verkoop, distributie of bevordering van vuurwapengebruik, wapen of verdovende middelen (controlled substances), make-money-fast schemes, piramiden- of kettingbrieven, oneerlijke of criminele aanbiedingen, registratie van andere dan eigen e-mailadressen, storing van virtuele veilingen en markten (met inbegrip van openbaar genoteerde effectenbeurzen), het bedreigen of lastig vallen van anderen, het storen van discussies of het scheppen van een foute identiteit met het oogmerk om te misleiden, het doen van seksuele offertes voor of in de naam van minderjarigen of voor het doorgeven aan deze, uiting van rasdisicriminatie in verklaringen of commentaren of de imitatie van een persoon of valse voorstelling van zaken geven qua verbinding tot een persoon of rechtssubject.

De user zal voor zover het betreffende forum of service zulks niet uitdrukkelijk toelaat geen reclame voor waren, diensten of voorzieningen doen en deze ook niet te koop aanbieden of kopen.

Sony behoudt het recht (maar neemt desbetreffend geen enkel verplichting over), toegang van de user tot de betreffende website-content en/of content van de user te schrappen of te beperken en/of de betreffende user-content aan de betreffende instanties van overheid en rechtspleging door te geven, wanneer upload van user-content in strijd met deze voorwaarden (of andere toepasselijke bepalingen of voorwaarden) of andere bepalingen of wetten plaats vond of waarvan zo'n vermoeden bestaat, zonder dat hiervoor formele inleiding of bewijs van een dagvaarding, inleidend verzoekschrift of bezwaarschrift vereist was.

Auteursrechtelijk Beschermd Materiaal En Andere Rechten Aan Intellectueel Eigendom

Sony verbiedt de upload van content, die muziek, software, beelden (staande en bewegende beelden), literair en artistiek werk of ander materiaal bevat, door normen ter bescherming van intellectueel eigendom beschermd (of inbreuk kan maken op normen met betrekking tot intellectueel eigendom van anderen), voor zover de user niet de eigenaar van deze exclusieve rechten is of deze controleert of de vereiste goedkeuring verkregen heeft (de user verzekert dat in het geval hij zulke content gaat uploaden). Sony verbiedt de upload van daadwerkelijk of vermeend auteursrechtelijk beschermd materiaal, waarvan gebruik niet is toegestaan, of van vervalst materiaal.

Gegevens met betrekking tot de persoon

Met uitzondering van persoonsgegevens, die de user voor registratie en/of opening van een account doorgeeft, of (indien van toepassing) van persoonlijk informatie met betrekking tot andere natuurlijke personen die de user bekend zijn, voor opname in een online-agenda van zo'n user, verbiedt Sony de upload van ieder user-content, waarin persoonlijke of vertrouwelijke (privé) informatie met betrekking tot een natuurlijk persoon of rechtspersoon bekend worden gemaakt, met inbegrip van telefoonnummers, e-mailadressen of concrete adressen, bank- en girogegevens van user, wachtwoorden en informatie van financiële aard.

Voor het geval dat persoonlijke informatie met betrekking tot een natuurlijk persoon of beelden van zo'n natuurlijk persoon van een user ten behoeve van opname in een online-agenda van zo'n user of het fotoalbum (of voor dergelijke doeleinden) wordt geupload, verzekert de user, dat zo'n persoon (het datasubject) toestemming tot zo'n overdracht heeft gegeven, de daarmee verband houdende verwerking van gegevens en een gebruikmaking van zo'n user-content zoals in deze voorwaarden geregeld.

Spamming en Upload van destructief materiaal

Alle vormen van spamming- of junk-e-mail, inclusief upload of overdracht van meervoudige, niet opgevraagde mededelingen aan verscheiden discussiegroepen, mailing-lijsten en verdere activiteiten, die het zgn. spamming bevorderen zijn op deze website en via deze website verboden. U verplicht zich aan Sony een bedrag van Euro 5.- voor ieder spam-mededeling te betalen die in strijd met deze voorwaarden via uw user account werd verzonden.

Sony verbiedt de upload van computerprogramma's, bestanden en ander gegevens-materiaal, dat destructieve en onberekenbare kenmerken bevat zoals gemanipuleerde bestanden, "verstopte" bestanden (bv. beelden, die zijn geïntegreerd in audio-bestanden), worms, Trojaanse paarden of bots voor het scrollen, afbeelding van meerdere screens of voor verdere activiteiten, die de integriteit of het functioneren van de website of van onlinecommunicatie in het algemeen verstoren of kunnen verstoren.

13. CONTROLE VAN USER-CONTENT DOOR SONY

Via deze website biedt Sony slechts ontmoetingsruimte voor user, waarmee deze toegang tot bepaalde, gekenmerkte voorzieningen hebben respectievelijk utilities en/of informatie kunnen verkrijgen. Sony kan en zal geen toezegging doen met de strekking dat Sony de user-content of het gedrag van user van user-content of website-content kan controleren, verifiëren, censureren of op een andere manier zal filteren of controleren.

Desalniettemin kan Sony, waarbij Sony daartoe geenszins is verplicht, de gehele user-content manueel ongeautomatiseerd controleren, die naar deze website wordt geupload of kan worden geupload, en Sony kan voor het overige alle domeinen van deze website controleren of verifiëren, waarin user mededelingen overdragen of plaatsen, of waarin zij onder elkaar of met Sony (indien toepasselijk) communiceren, o.a. met inbegrip van chat rooms, newsgroups, bulletinboards, communitie pagina's, fotoalbums, persoonlijke Internetsites of ander domeinen en forums (forums). Sony kan alle user -content, die Sony naar haar exclusief oordeel ongeschikt of verfoeilijk acht, of die op andere wijze in strijd is met bepalingen uit deze algemene voorwaarden afwijzen, niet op Internet zetten, niet gebruiken, verwijderen, wijzigen, door een toegangsverbod afsluiten en/of wissen, terwijl Sony daartoe niet is verplicht. Hiervoor is geen formele bemoeienis, bezwaar of klacht met betrekking tot de betreffende user-content vereist noch het bewijs hieromtrent. Sony is gerechtigd maar niet verplicht, met alle autoriteiten samen te werken of aan verzoeken van rechtbanken en andere overheidsorganen te voldoen, waarin Sony wordt verzocht, de identiteit van personen prijs te geven die user-content op Internet zetten.

14. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR USER-CONTENT EN GEBRUIKMAKING VAN DE WEBSITE

Materiaal, informatie en meningsuitingen (die ook user-content kunnen insluiten), ook in forums verkrijgbaar en/of tot uitdrukking gebracht (of via andere middelen van toegang tot user-content), zijn niet bij wijze van noodzakelijkheid van Sony, van aan Sony verbonden rechtssubjecten (of van zulke die door deze goedgekeurd worden). De gehele user-content is slechts als meningsuiting en niet als voorstelling van feiten op te vatten.

Alle user-content en/of voorzieningen, die u verkrijgt of waarvan u gebruik maakt, of die u via gebruikmaking van deze website overdraagt, onder andere, met inbegrip van gebruikmaking van alle forums, is uitsluitend van uw oordeel afhankelijk en gebeurt op uw risico. Voor alle user-content geldt de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals in deze voorwaarden vervat. Veiligheid van deze website en van de user-content kan niet worden gegarandeerd.

U bent zich ervan bewust, dat bij het prijsgeven van persoonlijk of andere informatie door u in het kader van de onlineprocedure, bijvoorbeeld via message boards, chat rooms of andere procedures, die informatie door onbekende personen geregistreerd en gebruikt kan worden. Weliswaar onderneemt Sony alles in haar macht staande om bescherming van informatie van persoonlijk aard alsmede uw privacy te effectueren toch kan Sony niet instaan voor de veiligheid van alle informatie die door u online wordt doorgegeven. Her prijsgeven van dergelijke informatie door u gebeurt op eigen risico. Met uitzondering van persoonlijke informatie, die door de user voor het doel van registratie of opening of actualisering van zijn account wordt doorgegeven (voor bescherming van deze data zal Sony zich op economisch redelijke en verantwoorde wijze inspannen), is Sony niet aansprakelijk voor user-content (onder andere sluit Sony elk aansprakelijkheid met betrekking daartoe uitdrukkelijk uit), die voor een bepaald domein van de website overgedragen wordt, die als beschermde, privé-domein of domein van de website met beperkte toegang kenbaar is (of als zulke wordt begrepen), die andere personen dan de user, die de user-content heeft doorgegeven, toegankelijk is. Sony is eveneens niet aansprakelijk voor het niet-beschikbaar zijn van user-content (en Sony sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking daartoe uit), die voor een domein werd doorgegeven, die als public area van zo'n website getypeerd werd, of voor andere forums, waar andere user dan de user die de user-content heeft doorgegeven, toegang kunnen nemen.

Sony is niet verplicht, om in geschillen te interveniëren, die eventueel tussen u en andere user ontstaan, of in gevallen waar u samen met andere user als partij optreedt, of die op deze website betrekking hebben of op ieder denkbare manier met deze verband houden.

Binnen het kader van de wettelijke bepalingen van auteursrecht, bescherming van de goede naam, bescherming van de privésfeer of uit andere rechtsgronden sluit Sony iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot vorderingen van welke aard dan ook op grond van user-content, inclusief vorderingen op grond van virussen, smaad, schriftelijke belediging, aanstotelijkheid of onjuistheid in verband met verboden user-content of andere user-content.

Sony sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot niet geoorloofd gebruik van user-content (door andere user) uit en Sony sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot user-content uit, die verband houdt met inbreuk op alle mogelijke auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van en ander user of een ander persoon.

De user is alleen voor de gehele schade (met insluiting van website-content) verantwoordelijk, die door gebruikmaking van de website of door gebruikmaking of doorgeven van user content mogelijk ontstaat, onder andere op grond van geschillen en gevallen, die in de dit hoofdstuk voorafgaande hoofdstukken worden beschreven en uit verbonden transacties of gebeurtenissen.

Sony is niet aansprakelijk voor niet geoorloofd toegang tot de account van een user of het automatische forwarden van mededelingen en/of storingen (die door virussen of op een andere manier worden veroorzaakt) aan personen, wiens gegevens van een user voor de doel van opname in een online-agenda werden doorgegeven, dat via deze website beschikbaar is.

Aansprakelijkheidsuitsluiting en -beperking als deel van deze voorwaarden geldt onafhankelijk van de vraag of deze aansprakelijkheid op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusieve nalatigheid en smaad), aansprakelijkheid, onafhankelijk van een schade veroorzakend feit, schending van garantieplichten of op grond van welk ander rechtsgrond dan ook wordt ingeroepen.

15. OPSLAAN EN VERLIES VAN USER-CONTENT

Wanneer Sony emailfaciliteiten, web-hosting- of andere voorzieningen via deze website beschikbaar maakt, vereist deze ter beschikking stelling computeropslagcapaciteit. Sony behoudt derhalve het recht om beperkingen (van tijdelijke of niet-tijdelijke aard) met betrekking tot opslag te beschikken en te wijzigen, door een verwijzing naar de opslagcapaciteit, de tijd/ het ouderdom van de bestanden (bijvoorbeeld e-mails ouder dan 180 dagen), het aantal en/of de grootte van bestanden of op overige criteria, die Sony vrij is te bepalen. Zonder het algemeen karakter van het voorafgaande lid te willen beperken, geldt dat materiaal dat zulke grenswaarden overschrijdt, gewist wordt of niet voor opslag van dien aard geaccepteerd kan worden. Doorverkoop van op deze website aangeboden opslagruimte is de user verboden.

Sony is niet aansprakelijk voor verlies, wissen, verwijderen of niet gebeurde levering aan de voorziene ontvanger van user-content, die naar deze website geupload is, onafhankelijk van de vraag, of dat door computervirussen, toegang door niet bevoegden, of doorn een andere wijze werd veroorzaakt. Het is de user ten sterkste aangeraden, een veiligheidskopie (back-up) van alle user-content uit te vaardigen, en de user verplicht zich dat hij/zij dat met betrekking tot alle user-content doet die hij/zij gaat uploaden. Sony behoudt het recht, toegang tot deze website te allen tijde zonder mededeling te weigeren en user-content te verwijderen.

16. GEEN GARANTIE - SITE-INHOUD EN WEBSITE-CONTENT

Alle website-content en alle voorzieningen worden "zoals ze er zijn" en "zoals voorhanden" beschikbaar gesteld, en Sony sluit -in grootmogelijke omvang en voor zover met het betreffende recht in overeenstemming- alle garantie en toezegging van welk aard dan ook uit (de "garanties"), uitdrukkelijk of stilzwijgend met betrekking tot de content van de website en de daarin aangeboden voorzieningen, onder andere met inbegrip van concludente garanties met betrekking tot gangbare, bevredigende kwaliteit, bekwaamheid voor een bepaald doel en integriteit van intellectuele eigendom van derden.

Onder andere geldt als volgt:

Sony geeft geen verzekering, dat de website behoorlijk beschikbaar, of ter gebruikmaking op alle plaatsen beschikbaar, en vrij van virussen is. Wie toegang tot deze website neemt en gebruik maakt van de content van deze website en/of de voorzieningen, is voor het in acht nemen van alle daarop betrekking hebbende wetten en bepalingen verantwoordelijk, onder andere met inbegrip van alle toepasselijke nationale en plaatselijke wetten en bepalingen.

Weliswaar levert Sony alle inspanning met betrekking tot de controle van juistheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de gehele content van de website, onder andere met inbegrip van - voor zover toepasselijk - gegevens met betrekking tot producten, voorzieningen, support en andere gegevens en den van derden verkregen beschrijvingen, toch geeft Sony geen garantie met betrekking tot de juistheid van geen van die verklaringen op deze website. Materiaal, producten, support, voorzieningen of informatie, op deze website beschreven of waaraan op deze site wordt gerefereerd zijn mogelijk verouderd. Sony verpflicht zich niet tot actualisatie van de website-content. Sony sluit iedere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor iedere fout of omissie in de content van de website uit (voor zover zo'n uitsluiting niet onverenigbaar is met de eventueel gegeven garanties en andere voorwaarden en condities met betrekking tot product- of serviceverkopen van Sony). Alle besluiten die op grond van informatie uit website-content (of uit de user-content) tot stand gekomen, zijn voor rekening en risico van de user.

Sony verzekert niet dat de functies of voorzieningen die op deze website of andere interacties via deze website, continu, zonder onderbreking, op veilige manier en foutloos ter beschikking zullen staan, dat alle fouten hersteld worden, of dat deze website of de server, die deze website beschikbaar maakt, vrij van virussen of nadelige bestanddelen (components) zullen zijn. Sony en de aan Sony verbonden ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade met virussen, hoe dan ook, die uw computer hard- en software of overig vermogen op grond van uw toegang tot deze website of het gebruik van deze kunnen beschadigen respectievelijk aantasten, onder andere, met inbegrip van download van beelden, software of overige website-content. Wanneer de website-content tot een service-, reparatie- of correctie aan equipement of data aanleiding geeft, zal de user alle kosten overnemen die in dat verband ontstaan.

Informatie van de website-content (en in de user-content), is geen juridisch-, medisch-, of financieel advies, er is derhalve niet geschikt voor toedracht van vertrouwen. 'Forward looking statements' (bevinding over de rentabiliteit van investeringen) of soortgelijke verklaringen moeten als volstrekt vrijblijvend beschouwd worden. Sony behoudt het recht, geen handelingen in overeenstemming met dergelijke verklaringen uit te voeren.

De website kan verwijzingen naar concrete Sony producten en voorzieningen bevatten welke in een bepaald land niet zonder meer beschikbaar zijn of in zijn geheel niet beschikbaar zijn. In beginsel zijn dergelijke verwijzingen niet als stilzwijgende akkoordverklaring of garantieverklaring op te vatten dat dergelijke producten of voorzieningen altijd in een bepaald land beschikbaar zullen zijn.

Wanneer het toepasselijke recht de zojuist beschreven uitsluiting van garantie door Sony verbiedt, geldt voor Sony zo'n beperking of uitsluiting van garantie alleen in die omvang, zoals dat maximaal in overeenstemming met de bepalingen van dat toepasselijke recht geoorloofd is.

17. ZAKEN MET DERDEN

Wanneer het voor de user mogelijk is via deze website (of via middels links verbonden website(s)) zaken met een derde te doen (onder andere met andere user of een ander service provider of product verkoper), die niet Sony of een aan Sony verbonden onderneming is, zullen dergelijke transacties als transactie gelden die uitsluitend tussen u en die derde tot stand zijn gekomen (en alle rechten en plichten zullen op een desbetreffende aard tot stand komen).

18. DOWNLOAD VAN SOFTWARE EN ONLINE-APPLICATIES- BEPERKINGEN EN UISLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Alle stuurprogramma's, software, programma's (onder andere onder insluiting van aller upgrades en updates, perifere en andere applicaties, voorzieningen of serviceprogramma's en alle bestanden en beelden, in software, programma's en overig materiaal opgeslagen of door deze gecreëerd, die voor download of als remote applicatie of een dergelijke service middels content van de website beschikbaar zijn ('utilities'), worden als support en voorziening voor de user ter beschikking gesteld. Rechten aan utilities kunnen niet aan user worden overgedragen (onafhankelijk of deze worden gedownload of niet). Sony, aan Sony verbonden ondernemingen of de betreffende licentiegever zijn eigenaren daarvan (met betrekking tot het intellectueel eigendom aan dezelfde).

Hert gebruik van utilities door de user wordt evenzeer door de voorwaarden van alle verbonden online- of offline-documenten, user-licenties of andere beslissende voorwaarden en condities bepaald, door de betreffende leverancier of licentiegever ('EULA') vastgesteld (die in het geval van tegenstrijdigheid met onderhavige voorwaarden deze vervangen). Wanneer een utility niet van een EULA is voorzien, wordt u een licentie voor zo'n utility als niet voor overdracht vatbaar, op eenvoudige wijze als licentie voor u als enkele user toebedeeld, waarbij Sony zo'n licentie kan opzeggen.

Van utilities mag slechts op die manier gebruik worden gemaakt, zoals de betreffende EULA bepaald. Voor zover niet uitdrukkelijk anders in de betreffende EULA of in overeenstemming met het toepasselijke recht geoorloofd, is het de user verboden, utilities te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verhuren, in leasing te verhuren, in reverse engineering te analyseren, te decompileren of te verkopen. Een niet geoorloofde vorm van gebruik van utilities is in strijd met auteursrechten en andere rechten aan intellectueel eigendom, Sony of de betreffende licentiegever (zoals concreet toepasselijk) zijn alle rechten voorbehouden.

Sony verzekert niets met betrekking tot juistheid en betrouwbaarheid van resultaten of van de output, die uit de inzet van de utilities kunnen worden afgeleid. Sony neemt noch enige verantwoordelijkheid voor verlies van data of schade, ontstaan door installatie van gedownload utilities, noch staat Sony op een andere manier in voor; respectievelijk aanvaardt aansprakelijkheid met betrekking tot de utilities. Sony recommandeert voor installatie of gebruik van utilities altijd om een kopie van alle gegevens op harde schijf voorradig te hebben (waarop de utilities geïnstalleerd zijn), de user verzekert, dat hij/zij dat altijd zal doen. Sony en aan Sony verbonden ondernemingen bieden geen support en ondersteuning bij het gebruik installatie of onderhoud van utilities (voor zover zulks niet uitdrukkelijk anders in de betreffende EULA wordt bepaald) of bij de oplossing van vragen of problemen, die als resultaat van het gebruik of de installatie van utilities kunnen ontstaan.

U bevestigt dat de utilities en alle begeleidende documentatie en/of technische informatie aan voorschriften met betrekking tot uitvoercontrole onderhevig kunnen zijn. U doet toezeggen dat u geen directe export en reimport van de utilities gaat beogen, wanneer zulks in strijd zou zijn met desbetreffende wetten of bepalingen.

Wanneer Sony nochtans (schriftelijk) support toezegt zal zo'n support alleen voor Sony producten met besturingssysteem en verdere software en in dezelfde vorm en versie plaatsvinden, zoals deze door Sony of in een bedrijf van een aan Sony verbonden onderneming werd verzonden, en Sony kan support voor Sony producten afwijzen, naar welke toe utilities op een later moment werden geupload of in welke deze later werden overgenomen.

De betreffende EULA's kunnen verdere uitsluiting of beperking van garantie en aansprakelijkheid met betrekking tot utilities bevatten.

Download van een utility impliceert toestemming tot deze voorwaarden. Wanneer u met deze voorwaarden er niet eens bent mag u geen utility of bijhorende online-documentatie downloaden.

19. AANSPRAKELIJKHEIDSUITSLUITING MET BETREKKING TOT WEBSITE-CONTENT

Sony, aan Sony verbonden ondernemingen of andere personen, die deelhebben aan ontwikkeling, productie, hosting of levering van website-content zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, concrete of terloops ontstaande schade en ook niet voor vervolgschade of boete inclusieve schadevergoeding, onder andere niet voor verlies van data, gemiste winst, onderbreking in de zakelijke activiteit of tijdsverlies of schade van welke aard dan ook (onder andere niet voor schade die in verband met nalatigheid of andere tekortkomingen veroorzaakt werd), ontstaan op grond van gebruik van de website-content of het onvermogen, om van deze op een adequaat manier gebruik te kunnen maken ook wanneer Sony of een bevoegd vertegenwoordiger de mogelijkheid van zulke schade werd medegedeeld.

Het toepasselijke recht kan uitsluiting van aansprakelijkheid zoals in deze paragraaf genoemd in alle gevallen verbieden. Uitsluiting van aansprakelijkheid, zoals in deze paragraaf genoemd, vindt (dan) alleen binnen het maximaal geoorloofd omvang plaats, zoals het toepasselijke recht zulks toelaat.

De aansprakelijkheid van Sony voor schade en verlies (volgens het contractenrecht, de bepalingen over nalatigheid, het recht van de onrechtmatige daad of op grond van een andere rechtsbron) is in geen geval hoger als het bedrag, door de user voor toegang tot deze website betaald (voor zover niet dwingend anders door het toepasselijk recht voorgeschreven). Geen bepaling uit deze voorwaarden is als uitsluiting van aansprakelijkheid van Sony of aan Sony verbonden ondernemingen in het geval van dood of persoonschade uit te leggen, die ontstaat op grond van nalatigheid door Sony of door aan Sony verbonden ondernemingen.

20. PERSOONLIJKE GEGEVENS, BESCHERMING VAN GEGEVEN EN COOKIES

Indien u via deze website of in het kader van een telefonisch registratieprocedure informatie doorgeeft

verklaart u akkoord te gaan met de bewerking van op uw persoon betrekking hebbende gegevens zoals uw naam en uw functie, uw adres, telefoonnummer, details met betrekking tot het eerste contact en andere persoonlijke gegevens ('persoonlijke gegevens') in overeenstemming met de voorwaarden, die aan u in het met 'persoonlijke gegevens' (of iets dergelijks) beschreven deel van het registratie-/ data-entry-formulier of in het kader van de telefonische registratieprocedure voor deze website werden doorgegeven.

Erkent u dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor persoonlijke identificatie in verband met uw toegang tot deze website, respectievelijk voor de verzekering van de toegang tot deze website of delen daarvan tegenover geregistreerde user of betalende abonnees alsmede voor de bewaking van deze toegang vereist zijn en gaat u akkoord met de verwerking van deze gegevens.

Onder bepaalde omstandigheden kan Sony u om aanvullende gegevens verzoeken in de vorm van fotokopieën van legitimatiepapieren of creditcards, bijvoorbeeld voor controle van uw identiteit of ten behoeve van bedrogspreventie. Voor zover aan Sony in verband met deze website zulke aanvullende gegevens worden doorgegeven, worden deze eveneens als 'persoonlijke gegevens' beschouwd.

Sony is gerechtigd om andere afdelingen en taken van Sony en van aan Sony verbonden ondernemingen binnen Europa en (onder voorbehoud van strikte naleving van de toepasselijke wetten ter bescherming van de privacy door Sony) overzees onder insluiting van Sony Corporation in Japan op de persoon betrekking hebbende data door geven of ter beschikking te stellen. Zonder uw toestemming verleent Sony buiten de in het volgende genoemde gevallen tegenover rechtssubjecten en personen niet zijnde aan Sony verbonden ondernemingen (derden) geen toegang tot persoonlijke data.

Tegenover deden mogen persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt om (1) de afwikkeling van overeenkomsten, waaraan u deel heeft, mogelijk te maken of dit kan voor andere doeleinden dan die in de voorwaarden zijn genoemd of voor doeleinden gebeuren, die in het met "persoonlijke gegevens" (of iets dergelijks) beschreven gedeelte van het registratie-/data-entry-formulier of in het kader van de telefonische registratieprocedure voor deze website werden doorgegeven, of om (2) zich aan wettelijke verplichtingen te kunnen houden, van Sony of een aan Sony verbonden onderneming.

Aan derden kunnen persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt, om deze in staat te stellen, voor Sony of voor met Sony verbonden ondernemingen, in hun opdracht of op grond van een verzoek hun voorzieningen beschikbaar te kunnen stellen. In zo'n geval verzekert Sony door adequate maatregelen dat die derden de beginselen, die Sony met betrekking van de bescherming van persoonlijke gegevens hanteert, eveneens zullen respecteren en dat de ontvanger van dergelijke gegevens (1) persoonlijke gegevens slechts voor daarvoor geoorloofde doeleinden zal gebruiken, (2) persoonlijke gegevens slechts zal registreren en bewerken wanneer hij verzekert, deze tegen onbevoegd toegang zo goed mogelijk te beveiligen en voor wat protectie en toegang van persoonlijke gegevens betreft soortgelijke stringente maatregelen te hanteren en voorwaarden te formuleren en na te leven (3) de toepasselijke wettelijke voorschriften strikt zal naleven.

Voor zover persoonlijke gegevens in verband met deze website betreffende betaal-transacties (zoals bv. de betaling van abonnementstarieven) worden doorgegeven, is Sony gerechtigd, persoonlijke data aan derden door te geven, zijnde instituties voor de beoordeling van creditwaardigheid respectievelijk zakelijk risico van aanstaande transacties, onder andere derden, die in een of ander vorm bezig zijn met preventie van criminaliteit, om te controleren, of aan de door u gepresenteerde creditcard of een ander betaalmiddel geen bezwaren verbonden zijn, of om misdaad te bestrijden, respectievelijk persoonlijke gegevens aan creditcard ondernemingen of andere in het internationaal betalingsverkeer werkzame instituties door te geven. Het kan mogelijk zijn dat aan deze derden doorgegeven gegevens naar de VS of een ander land buiten de Europese Economische Zone voor bewerking moeten worden doorgegeven. Sommige instituties hebben erop geattendeerd dat doorgegeven persoonlijke gegevens ook voor het vervaardigen van een advies met betrekking tot liquiditeit- en solvabiliteitsrisicos of bedrogs-waarschijnlijkheids-analyses voor Sony of andere derden, met wie u zakelijke relaties begint op te nemen, gebruikt kunnen worden.

Sony is gerechtigd, anonieme of generieke gegevens - met inbegrip van statistieken - zonder beperking te gebruiken, te bewerken, bloot te leggen, in verband waarmee u niet geïdentificeerd kunt worden.

U bent gerechtigd, Sony te verzoeken, derden, aan wie persoonlijke gegevens werden doorgegeven, desbetreffende correcties of doorhalingen mede te delen. Voor zover deze persoonlijke gegevens niet aan controle door Sonys onderhevig zijn, levert Sony alle inspanning, uw verzoek om dergelijke correcties en doorhalingen door te geven. Echter voor zover persoonlijke gegevens aan creditcard ondernemingen of andere in het internationaal betalingsverkeer werkzame instituties werden doorgegeven, is het onder omstandigheden nodig dat u, wanneer u de doorgegeven persoonlijke data gecorrigeerd of doorgehaald wilt krijgen, met deze rechtstreeks in contact treed. Sony kan geen enkel verantwoordelijkheid voor de correctie of doorhaling van persoonlijke gegevens overnemen, die (met uw toestemming) aan instituties ter beoordeling van creditwaardigheid respectievelijk zakelijk risico van aanstaande transacties of aan in het internationaal betalingsverkeer werkzame instituties werd doorgegeven en die deze gegevens nodig hebben respectievelijk in wies macht ze terechtgekomen zijn en Sony wijst ieder verantwoordelijkheid dienaangaande af. Sony is in geen geval aansprakelijk voor ieder door zo'n derde uit te vaardigen correcte krediet- of andere risicoanalyse een ook niet voor enig daaruit voortvloeiend consequentie (inclusieve negatieve adviezen met betrekking tot boniteit), Sony is ook niet verantwoordelijk dat persoonlijke gegevens in die vorm bekend worden gemaakt en gebruikt worden, zoals in het als "persoonlijke gegevens" (of iets dergelijks) beschreven gedeelte van het registratie-/data-entry-formulier of in het kader van het telefonische registratieprocedure voor deze website en in de onderhavige voorwaarden is voorzien.

Met uw toegang tot de website bevestigt u, en staat u toe dat Sony, aan Sony verbonden ondernemingen of hun service provider cookies up uw systeem mogen plaatsen, om uw bezoek aan de website te personaliseren en/of om meer over uw gebruiker- en browsing-gewoontes in ervaring te brengen, terwijl u deze website bezoekt. De cookie kan persoonlijke informatie over u bevatten en het kan gaan om een bestendige cookie of een single session cookie.

21. VRIJWARING

De user verklaart tegenover Sony, om Sony, de aan Sony verbonden ondernemingen en hun leidinggevend personeel, gemachtigden, medewerkers en service provider te vrijwaren tegen vorderingen op grond van verlies, kosten, procedures, schade, uitgave (onder andere met inbegrip van in redelijkheid gemaakte juridische kosten en uitgave) of aansprakelijkheidsvorderingen van welke aard dan ook, welke derden mogen ontstaan op grond van het niet in acht nemen van ieder verbod of beperking met betrekking tot activiteiten van de user tot deze website, zoals verwoord in de onderhavige voorwaarden, of een beloofde, een garantie of een toezegging van de user, die zijn verwoord in deze voorwaarden, en tegen alle vorderingen van een persoon ten aanzien van aangelegenheden, verantwoordelijkheden of verplichtingen, die Sony in deze voorwaarden heeft uitgesloten.

Zonder het algemene karakter van de vrijwaring daarmee te beperken verklaart de user tegenover Sony, de aan Sony verbonden ondernemingen en hun leidinggevend personeel, gemachtigden, medewerkers en service providers vrijwaring met betrekking tot alle vorderingen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten (met inbegrip van juridische kosten), uitgave, klachten en vorderingen tot schadevergoeding (voor directe, dan wel indirecte schade of vervolgschade) van welke aard dan ook, onafhankelijk van het feit of deze wel of niet bekend zijn, aannemelijk lijken of worden blootgelegd, en die op grond van hert volgende ontstaan of op ieder wijze met het volgende samenhangen:

Ieder verboden of door beperkingen bepaalde user-content, die door de user wordt geupload, of een voorziening van deze website door de user (met inbegrip van een verboden of door beperkingen bepaald gebruik van de website door de user);

verlies, wissen, verwijderen, vervalsen of publiceren van user-content, die door de user werd geupload; o;

het gebruik van de user account op een wijze die niet is geoorloofd; afbreuk doet aan de veiligheid van de user account op grond van een nalaten bij het effectueren van de geheimhoudingsplicht van wachtwoorden, de user account of andere veiligheidsgegevens;

en in betrekking tot alle daarmee samenhangende gevallen.

22. HYPERTEKST-LINKS TOT EN VANAF DEZE WEBSITE

U bent verplicht, de schriftelijke toestemming van de explorateur van deze website aan te vragen en in te winnen, voor u een link (outbound link) tot haar gaat plaatsen. Zgn. 'Deep Linking' is streng verboden. Alle links tot deze website (inbound links) moeten naar de homepage van de website wijzen, zij moeten duidelijk maken dat de website en de website-content van de website, die de link bevat, als separaat te identificeren zijn, en ze moeten verder duidelijk maken dat Sony eigenaar en/of exploiteur van deze website is.

Sony of derden (met toestemming, zoals hier voorafgaand beschreven) kunnen hypertekst-links tot andere internet-websites of resources of van deze voorzien. De overname van dergelijke links tot deze website gebeurt uit vriendelijkheid en impliceert niet dat Sony positief staat met betrekking tot die andere website of ieder, of met betrekking tot de betreffende explorateur. Sony sommeert user, tijdens het browsen op hun, of op externe websites en resources, 'commom sense' te gebruiken. Sommige websites kunnen informatie bevatten, of user met websites connecteren, welke informatie bevatten, die eventueel als misplaatst of aanstootgevend kan worden ervaren. Externe websites kunnen hun eigen cookies aan user doorgeven, gegevens registreren en/of persoonlijke gegevens opvragen.

Tot stand brengen van verbinding tot externe websites door een user vindt plaats op eigen risico van de user.

Sony heeft de inhoud van externe websites of resources niet getoetst op juistheid en betrouwbaarheid van informatie, met deze website via links verbonden of waarop via deze website toegang wordt genomen of die links tot de website(s) van Sony bevatten. Sony ondersteunt geen inhoud, reclame, producten, support, voorzieningen of ander materiaal, die op zulke externe websites of ressources of via deze verkrijgbaar zijn en Sony is voor deze niet aansprakelijk. Sony is niet verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid, rechtmatigheid, respecteren van auteursrechten, betamelijkheid of andere eigenschap van materiaal of informatie, die op externe websites of resources verkrijgbaar zijn, en Sony sluit iedere uitdrukkelijk en stilzwijgend als mede overeengekomen geldige garantie daarvoor uitdrukkelijk uit. Sony is noch direct noch indirect aansprakelijk voor schade of verlies, die veroorzaakt werden of zogenaamd veroorzaakt werd door gebruikmaking van alle content, producten, support of voorzieningen, die op of via externe websites of resources ter beschikking staan, of door het vertrouwen op deze.

Zonder het in het voorafgaand genoemde te willen beperken, geeft Sony geen garantie of verzekering met betrekking tot de veiligheid van alle informatie (met inbegrip van creditcard informatie en andere persoonlijke informatie), waarvan het doorgeven aan een derde van de user onder omstandigheden aan de user wordt verzocht, en de user ziet af van alle vorderingen tegen Sony met betrekken tot zulke aangelegenheden.

23. OPZEGGING

Met uitzondering van een voorziening of een toegang, waarvoor een abonnementstarief opeisbaar is, kan de user zijn bijzondere gebruiksrechten voor voorzieningen van deze website en van andere website-content op ieder moment opzeggen, doordat hij/zij alle website-content wist, die hij van deze website heeft gedownload, en alle kopieën, die ergens zijn opgeslagen of geïnstalleerd. Het recht van de user tot gebruikmaking van de voorzieningen op deze website en van verdere website-content komt dadelijk te vervallen, met of zonder kennisgeving en naar het exclusief oordeel van Sony in het geval van het niet naleven van een of meerdere van deze voorwaarden door de user.

Wanneer een abonnement- of ander tarief van de user voor toegang tot deze website of een voorziening en van dezelfde opeisbaar is, moet de user Sony schriftelijk (of in een ander uitdrukkelijk toegestane vorm) zijn/ haar wens tot beëindiging van het abonnement mededelen. Voor zover er geen uitdrukkelijk anders luidende bepalingen met betrekking tot de bekwaamheid van de user voor opzegging of opzegtermijn aanwezig zijn, kan de user een abonnementsservice opzeggen doordat hij/zij Sony dat minstens één volle maand van tevoren mededeelt.

Sony kan de toegang van de user tot deze website of de registratie via deze website beëindigen, wanneer gedurende minstens 3 maanden (of gedurende een ander termijn, zoals van Sony aangegeven) geen toegang tot de user account plaats vindt of wanneer zich de user binnen zo'n termijn niet heeft ingelogd.

Sony behoudt het recht, toegang van de user tot deze website en/of zijn user account naar het oordeel van Sony op ieder moment, zonder kennisgeving van redenen daarvoor, op te zeggen (onder voorbehoud van restitutie van alle bedragen, die de user vooraf met betrekking tot zo'n toegang reeds heeft betaald). In die omstandigheden zal Sony in economisch verantwoorde wijze zich ervoor inspannen, een mededeling van opzegging aan de user naar het laatst bekende contact adres of e-mailadres te sturen.

Na een opzegging moet de user het gebruik van alle kopieën van website-content, die hij/zij in bezit heeft, vernietigen, en Sony kan de user-content van zo'n user verwijderen en/of wissen. Zonder het algemeen recht van Sony te willen beperken, user-content om welke redenen dan ook te wissen of toegang tot deze te weigeren, is Sony niet verplicht, user-content verder te voeren of mededelingen aan u of aan een derde door te sturen.

24. OVERIG

Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden niet uitvoerbaar blijkt te zijn zal deze niet uitvoerbare bepaling worden vervangen door een bepaling, die qua bedoeling de eerdere bepaling zo ver mogelijk benadert. Zulks tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Ongeacht uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, die deel uitmaken van deze voorwaarden, kan geen vordering of klacht door een persoon tegen Sony of een aan Sony verbonden onderneming met betrekking tot deze website in verband met deze geïnitieerd worden, voor zover zo'n vordering of klacht niet binnen één (1) jaar na het ontstaan van de oorzaak van de klacht op weg gebracht en Sony schriftelijk medegedeeld werd.

Medewerkers en lasthebbers van Sony zijn niet tot wijziging van deze voorwaarden bevoegd. Uitingen van verkoopagenten of klantenservicemedewerkers, die in naam van Sony gebeuren, zijn niet als een wijziging van deze voorwaarden of als geautoriseerde en bindende uiting over deze website of de aard en kwaliteit van gepresenteerde producten of voorzieningen of andere website-content uit te leggen.

Telefoontjes aan klanten-helplines, die naar deze website worden gepleegd, kunnen voor scholingsdoeleinden en voor doelen met betrekking tot kwaliteitsbewaking op geluidsapparatuur worden vastgelegd.

25. STICHTING SONY EUROPA

RSIN:

803513112

Contactdetails:

  • STICHTING SONY EUROPA
  • Schipholweg 275, 1171 PK Badhoevedorp, the Netherlands
  • Telephone: 0031 (0)20 658 1911

Directors:

  • Foucher, Serge Raymond Francois
  • Tamagawa, Masuru

Companies Objectives:

The objective of the Foundation is to financially support selected charity initiatives.

Remuneration policy:

The board members and active members of the Foundation perform their work on voluntary basis.

Objective:

The Foundation aims to provide support to pan-European projects which serve an environmental, cultural and social interest.

Financial reporting:

  • The financial year is from the 1st of April till the 31st of March of each year.
  • The foundation is a non-profit legal entity that is exempted for publishing its financial statements at the “Dutch Chamber of Commerce” under article 2:396 paragraph 9 Dutch Civil Code.