СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТ

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа важна информация свързана с Вашите права и задължения и Вашия достъп и използване на този уебсайт и/или услуги

1. ОПЕРАТОР НА УЕБСАЙТ И ДЕФИНИЦИИ

Настоящият уебсайт се поддържа от Сони Юръп Лимитид, клон България. Sony Europe B.V., е дружество регистрирано в Англия и Уелс и офис регистрация на адрес: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK. Регистрационен номер на дружеството: 2422874. Местен адрес: Бизнес Парк София, сграда 3, офис 202, Младост 4 София 1766 България

В тези Условия: Услуги означава всякакви функции, средства, приложения, информация или други налични услуги чрез този уебсайт (включително, където е приложимо, ISP (доставчик на интернет услуги и/или услуги за интернет достъп). Дъщерните компании на SONY означава Sony Corporation, Токио, Япония и всяка организация, по-голямата част от акциите на която са собственост или се контролират пряко или косвено от Sony Corporation. Условия означава настоящите условия и срокове. Потребител или Вие означава всяко лице, което има достъп или използва настоящия сайт, с или без оторизацията на Sony и независимо дали Вие сте или не сте регистриран да използвате този или част от този сайт, или сте член или регистриран Потребител на Услуга, предлагана чрез този сайт. Tози уебсайт или сайт означава уебсайта (home-страницата и уебстраниците към нея) или друга набор от информация и/ли приложения, поддържани от Sony и достъпни чрез физически свързани или безжични мрежи (включително интернет и мрежите, достъпни чрез използване на протокол за безжични приложения или сходна на него (wap) технология) чрез устройства за достъп като Персонален компютър, лаптоп компютри, мобилни телефони, PDAs /персонални дигитални органайзери/, дигитални камери, телевизори или други мрежово-активиращи устройства, на които тези Условия са посочени или към които изрично се прави отпратка във връзка с Потребител, от когото се изисква да приеме настоящите Условия. Всяка отпратка към настоящия уебсайт или сайта включва отпратка към даден свързан с него уебсайт. Определени други условия са дефинирани в текста по-долу.

2. ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ САЙТ

Осъществявайки достъп, браузинг или изтегляне на данни от която и да е част от този сайт или от неговото съдържание, или изпращане или включване към този сайт, или каквото и да е друго използване на този сайт и неговото садържание, независимо дали като регистриран Потребител или като нерегистриран посетител, вие приемате да спазвате настоящите Условия, без модификация (което съставлява договор между вас и Sony) и всички приложими закони.

В случай, че осъществите достъп до този сайт, или до която и да е част от него или до дадена Услуга, която подлежи на заплащане на абонаментна такса, Sony може да направи отказ или да предотврати достъпа, в случай на забавяне или неплащане на дължимата такса. Вие носите отговорност за получаването на необходимото хардуерно и софтуерно оборудване и за заплащането на всички телефонни (или други мрежови) такси, необходими за достъп до и използване на настоящия сайт и на Услугите.

Достъпът до този сайт или до Услугите може да бъде ограничен до максимален брой пъти и/ли продължителност в даден период от време. Този сайт или определени части от него може да съдържат съдържание за възрастни или зрели лица. За да имате достъп и гледате подобно съдържание, вие трябва да сте (и вие давате представителства, че сте) поне на 18-годишна възраст. В случай, че позволявате на деца да имат достъп до и да разглеждат този сайт, вие носите отговорност да контролирате този достъп и да определяте кое съдържание или Услуги може да бъде подходящо за деца и кое не. Имайте предвид, че чрез този сайт или определени части от сайта деца може пулбично да правят достъпна персонална информация, имаща отношение към тях.

Вие приемате да не осъществявате достъп до този сайт чрез каквито и да било други средства, освен чрез интерфейса, предоставен от Sony за целите на достъпа до сайта.

3. ДРУГИ УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И Т.Н.

Настоящите Условия допълват всички други условия, които могат да се прилагат към Потребители при споразумения за дистрибуция, лицензиране или продажба или условия, или към други приложими споразумения и условия. В случаите, когато този сайт съдържа наредби, насоки, правила за поведение, други условия или други инструкции за Потребителите, Потребителите приемат също да спазват подобни наредби, насоки и т.н. В случай на конфликт или несъответствие, настоящите Условия следва да имат приоритет. Ако вие не приемате което и да е от тези Условия (или които и да са подобни други правила, насоки и т.н.), вие не може да използвате този сайт.

Настоящите Условия може да съдържат клаузи с предмет функционалности или Услуги, които не са (и не се предполага да са) достъпни чрез този сайт. До степента, до която дадена клауза от настоящите Условия има отношение единствено към подобни функционалности или Услуги, те следва да не бъдат в сила, нито да имат действие върху валидността на останалите клаузи.

4. АБОНАМЕНТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ/УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩО/И НА ТАКСУВАНЕ

Някоя или цялото съдържание на Сайта и/ли Услугите достъпни на или чрез този сайт могат да бъдат достъпни при условие, че вие заплатите абонамент или извършите плащане на еднократна такса.

В случай, че изберете съдържание/Услуги, подлежащо/и на абонамент и изпратите към Sony молба за абонамент, вие давате представителства и гаранции, че сте поне на 18-годишна възраст, че цялата информация, която представяте е вярна и точна (включително без да се ограничава до номера на вашата кредитна карта и дата на валидност), и вие приемате да заплатите всички приложими такси, които бъдат наложени, както и всички приложими данъци.

Вие може да прекратите вашия абонамент до дадено съдържание/Услуги, подлежащо/и на заплащане на такси като се свържете с Sony (подчинявайки се на даден приложим минимален период на предизвестие или първоначален договорен период, както и към всички приложими условия относно наличността/неналичността на средства за възстановяване за дадени неизползвани периоди).

Освен при случаите, при които изрично е предвидено в други приложими условия, при които абонаментни такси, такси да достъп или други такси, включително еднократни такси се налагат по повод на Услугите или за достъп до, или изтегляне на съдържание от този сайт (Таксите), Таксите стават платими от Потребителите авансово към този момент, чрез методите на плащане и при ценови ставки, определени от Sony.

Когато бъдат налагани, Таксите подлежат на промяна по всяко време. Sony следва да предприеме търговско и разумно оправдани усилия, за да информира Потребителите, които са абонати на съдържание/Услуги, подлежащи на такси за подобни промени предварително.

В случаите, при които Потребител приеме чрез или във връзка с настоящия сайт да изтегля или да получава съдържание, за което са платими Такси (като, без да се ограничава, определени мелодии на мобилни телефони, скриин сейвъри, фоново-тапетен дизайн на монитора или игри), Потребителя представлява и гарантира, че неговия/нейния устройство за достъп/ получаване на данни поддържа подобно изтегляне/ получаване на данни и че е съвместимо с формата на изисканото съдържание. След изтегляне/ изпращане на подобно съдържание (1) Таксите, платени авансово няма да бъдат възстановявани, и (2) подчинявайки се на дадени изрични ограничения, вие можете да запишете съдържанието на устройството, за което е предназначено, но строго ви е забранено да го записвате на друго място, да го редактирате или модифицирате, копирате, разпространявате или насочвате към трети страни или да позволявате на трети страни да имат достъп до него. Клаузите на настоящите Условия имащи отношение към съдържанието на Сайта (така както са дефинирани по-долу) следва също да се прилагат към подобно изпратено/ изтеглено съдържание.

5. РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ И ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

За да изпратите, качите, или изтеглите материали, да общувате чрез или да имате достъп до този сайт, Услуги, ресурси и част или цялото съдържание на Сайта (така както е дефиниран по-долу), Потребителят може да бъде помолен да представи детайли за регистрация и да се включи. Условие за ползване на този сайт, Услугите и съдържанието на Сайта, е всички детайли по регистрация на Потребителя, които той предоставя да са и да останат верни, точни, актуални и пълни.

Вие приемате да информирате Sony незабавно за настъпили промени, които имат отношение към вашата регистрация. Уведомяването следва да бъде направено на адреса или e-mail адреса на Sony, представен на този сайт или в тези Условия по-горе.

Ако Sony счита, че тези детайли са неточни, неактуални, или непълни или ако Sony по друг начин по своя преценка счита подобно действие за подходящо (включително при случаите, при които подозира регистрация на множествени сметки/профили на Потребители от същото лице), Sony има право да откаже достъп на Потребителя до сайта, и/ли до които и да са от неговите ресурси, Услуги и съдържание на Сайта, и да прекрати или преустанови сметката на Потребителя (ако има такава).

При случаите, при които вие се включвате с цел да получите достъп до този сайт или до част от този сайт, когато Sony предоставя ‘изключване’, ‘изход’ (или подобна) възможност, вие приемате да изключите и излзете от вашата сметка в края на вашата сесия. Sony си запазва правото да изключи включилия се Потребител, чиято сметка е неактивна за дълъг период от време. Ако една от Услугите, до които имате достъп чрез този сайт е достъп до самия интернет (например Доставчик на услуги чрез интернет), когато сте свързан, с оглед да запази качеството на услугата за нашите потребители като цяло, Sony си запазва правото (1) да преустанови вашата връзка към услугата, ако връзката не се използва или във всеки случай, след 15 минути или подобна времева граница, както ние счетем по наша логична преценка, и/ли (2) да ограничим общия брой на Потребителите, свързани към Услугата по всяко време и/ли продължителността от време, за което даден Потребител може да бъде свързан при една сесия.

6. ПАРОЛА И ДЕТАЙЛИ ЗА СМЕТКАТА

Потребителят носи отговорност за поддържането на конфиденциалността на неговата/нейната парола, номер на сметка, лична карта и други детайли (ако има такива) и за всички действия чрез сметката на Потребителя. Всяко неоторизирано използване на сметката на Потребителя или друго нарушение на сигурността следва да бъде оповестено на Sony незабавно. Вашата регистрация и/ли абонамент е личен и вие следва да не оповестяване или да представяте вашето име на сметка, лична карта или парола на други. Всяко разкриване от ваша страна на вашето име на сметка и парола може да има за последица прекратяване на вашата регистрация и/ли абонамент и, при случай, че сте регистриран за съдържание/ Услуги, подлежащи на таксуване, подобно прекратяване следва да бъде без възстановяване на парични суми като може да се подчинява на налагане на допълнителни такси на базата на неоторизирано използване.

7. ПРОМЕНИ В САЙТА И В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ

Sony и/или трети страни доставчици могат да внасят подобрения и/ли промени в продуктите, поддръжката, Услугите, Устройствата, цените и/ли друго съдържание на Сайта (включително в настоящите Условия) по всяко време с или без предизвестие.

Sony може да изпраща известие за промени в тези Условия (или в друго съдържание на Сайта) чрез представяне на съобщения на този сайт или чрез други средства за комуникация. Потребителите, които извършат достъп до този сайт след като са били посочени промени на сайта или са били разпространени, следва да бъдат обвързани чрез тези промени веднага след като тези промени или нови Условия са представени в сайта или са били разпространени, дори ако Потребителят не посещава страницата, на която промяната или новите Условия са показани. Следователно препоръчително е периодичното преглеждане на този сайт и на тези Условия.

8. РАЗРЕШЕНО И ЗАБРАНЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ

Достъпът до, и използването на този сайт, включително преглеждането, изтеглянето, възпроизвеждането, посочването, изпращането и публикуването на: данни, графики, образи, снимки, дизайн, описания, информация и текст – Устойства за видео, аудио, музика и звукови компилации, софтуер (включително аплети и какъвто и да е софтуер, достъпен до Потребителите във вързка с, или за улесняване на достъпа до, дадена абонаментна или ограничена зона за достъп или Услуга, свързана с този сайт) и звукови компилации, драйвери и други Устройства (дефинирани по-долу) – съдържанието на дадено e-mail информационно писмо или сходна комуникация, изпратена чрез или от името на Sony във връзка с този сайт и/или регистрацията на Потребителя или абонамент – и всяко друго съдържание на този сайт, което произхожда и е осигурено директно от Sony, Дъщерните компании на Sonу, или доставчици на неговите продукти, поддръжка и услуги (заедно, Съдържание на сайта), се забранява, освен ако изрично не е позволено в настоящите Условия. Това се прилага към използването чрез всички начини, влючително електорнни, механични, фотокопирни, записващи, създаване на производни продукти или по друг начин.

Sony предоставя ограничено, непрехвърлимо, неизключително, отменяемо разрешение на потребителя да има достъп и да използва за лични и нетърговски цели този сайт и съдържанието на Сайта като средство за поддръжка и комуникации за целите, упоменати единствено в този сайт. Потребителят може да записва по електронен начин и да отпечатва на твърд носител съдържанието на Сайта за тези цели, при условие, че всички известия за авторството и правата на собственост (където са посочени и налични) се запазват върх съдържанието на сайта.

Всяко друго използване на съдържанието на Сайта, включително възпроизвеждане за цели, различни от тези, посочени по-горе, модификация, дистрибуция, излъчане, изтегляне от съдържанието на Сайта (различни от съхраняване на страница), републикация или реверсивен инженеринг – без предварителното писмено съгласие на Sony – е забранено (освен до степента, до която подобна забрана е наложена от приложимото право). Без ограничение, разрешението да се използва съдържанието на Сайта не включва - препродажба или търговско използване или дистрибуция на съдържанието на Сайта - събиране и използване на информация за даден продукт,поддръжка или услуга, описания или цени – производно използване на този сайт или съдържаие на сайт (включително рамкиране) – изтегляне или запис на информация за сметка за целите на друг търговец – всяко използване на инстурментариум за набиране на данни, роботи, или подобни устройства за събиране и изтегляне на информация – всяко използване на съдържанието на Сайта на друг уебсайт, сървър или мрежова среда на компютри – или всяко друго използване на съдържанието на Сайта, което предполага асоциация с който и да е от продуктите, поддръжката или услугите на Sony или Дъщерните компании на Sony, освен така както изрично е посочено на базата на писмено споразумение между съотвентите страни.

Потребителят следва да не използва този сайт или Услугите по начин, който е в нарушение на тези условия (или техния смисъл) или даден приложим закон или наредби (включително онези, имащи отношение към използването на обществени комуникационни системи) или който причинява или има вероятност да причини дадена щета, прекъсване или увреждане на този сайт или на Услугите. Потребителят следва да не прави опити за получаване на неоторизиран достъп до която и да е част от този сайт, други сметки на Потребител или други компютърни системи, свързани до този сайт, независимо дали чрез хакерски средства, търсене на пароли и други. Потребителят не може да набира или да прави опити да набира персонална информация имаща отношение към други чрез този сайт.

9. АВТОРСКО ПРАВО - ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТ

Сони не предоставя право на собственост върху каквото и да е Съдържание на сайт свалено или използвано от даден Потребител. Съдържанието на сайта, включително неговият подбор и систематизация, са собственост на Сони или на филиалите на Сони и/или тяхното съдържание и на технологичните доставчици и е под защитата на авторското право и на други законови разпоредби. Ограниченото разрешение за ползване на Съдържанието на сайта (за цели, изложени в предходния раздел) е предимно подчинено на признаването, спазването и следването от страна на Потребителя на всички авторски права, търговската марка и на други предупреждения за собственост в Съдържанието на сайта, и на всички патентовани и други интелектуални права за собственост на Сони или на филиалите на Сони, и/или на технологичните доставчици в Съдържанието на сайта. Потребителят не притежава никакви права на собственост, в който и да е електронен адрес, уеб адрес или друг персонален идентификатор, който може да бъде определен или избран от него или нея за целите на каквито и да било Услуги, които са предоставени посредством този сайт и ограничените права на Потребителя за използване на такъв идентификатор/адрес ще бъдат валидни толкова дълго, колкото трае регистрацията на Потребителя за достъп до сайта или до съответната Услуга. След преустановяването от Сони, поради каквато и да е причина, на подобна валидност, Сони е свободна да използва и/или да предостави на други Потребители такъв идентификатор/адрес.

Всяко неоторизирано ползване или копиране на Съдържанието на сайта или неговата употреба, които ще нарушат тези Условия (или тяхната същност), може да престъпи търговската марка, авторското право и сродните му права, и гражданските и наказателните правни положения. Потребителите нямат право да използват каквото и да е Съдържание на сайта (или всяко друго съдържание, което е валидно посредством този сайт), при какъвто и да е случай, който нарушава търговската марка, авторското право или сродните му права. Сони запазва всички права по отношение на такова неоторизирано ползване или нарушаване на тези Условия.

10. ТЪРГОВСКИ МАРКИ

“Сони” е запазената търговска марка на Сони Корпорейшън, Япония.

Всяка търговска марка, лого, уеб адрес, продукт или наименование на модел или на негово производно, които отъждествяват продуктите на Сони или на филиал на Сони, поддръжка или услуги или всичко, което съдържа думата “Сони” и е включено в Съдържанието на сайта (обобщаващо Марки Сони), е търговска марка и/или собственост на Сони или филиал на Сони. Който и списък с търговските марки на Сони в този сайт да бъде обновяван периодично, то той не трябва да се приема като всеобхващащ за Сони (или други) търговски марки.

Всяко използване на марките Сони или тяхното изменение (с изключение на изрично писмено разрешение от Сони) е абсолютно забранено.

Друг продукт и наименование на компания, които са упоменати в този сайт, могат да бъдат търговски марки на техните респективни собственици.

11. ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ - НОСИТЕЛ НА ИНФОРМАЦИЯ/ МАТЕРИАЛ ИЛИ СНАБДЕН С ТАКАВА

При тези Условия, Съдържанието за потребителя е информация или друг вид съдържание, което е или може да бъде доставено от Сони или въведено или заредено от Потребителя посредством този сайт или подобни на него, в това число (без ограничения) снимки, видео и други образи, аудио материали, графики, документи или файлове с данни, информация, отнасяща се до реални или други лица, съобщения, електронна поща и други комуникации, файлове, текстове, мнения, лични данни и друга информация.

Като се пренатоварва Потребителското съдържание в този сайт или като се изпраща или се предоставя на разположение на други Потребители или на Сони и на неговите филиали, съобразно този сайт, Услуги или използване на Съдържанието на сайта или поради друга причина, Потребителят автоматично разрешава (или гарантира, че собственикът на такова Потребителско съдържание е абсолютно съгласен) на Сони, на неговите филиали и на техните служители постоянно, привилегировано, неотменно и изключително право и лиценз за използване (включително търговско ползване и експлоатация), копиране, подлицензиране, възпроизвеждане, модифициране, приспособяване, публикуване, превеждане, оповестяване, показване и разпространение на Потребителското съдържание (включително всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техническо съдържание) и създаване на производни от това дейности и включването на Потребителското съдържание (или на каквато и да е част от него) в каквато и да е система, форма или технологично ноу хау или по-късно разпространено по целия свят. В допълнение, Потребителят гарантира, че той разполага с необходимите права за разрешение на такъв лиценз, така наречените “нравствени права” , които не се спазват, при което и да е Потребителско съдържание. Всяко Потребителско съдържание се счита за неконфединциално, не е обект на никакви потребителски ограничения и не може да бъде предмет на каквото и да е задължение от страна на Сони.

Все пак, този раздел не се прилага към каквато и да е лична информация, предоставена от Потребителя, която го/я идентифицира. Това може да бъде проучено единствено при доставянето на лични база-данни в регистрационната форма на този сайт на Сони или съответен на него, другаде при тези Условия и при каквито и да било други, които се прилагат единствено към която и да е съответна транзакция между Потребител и който и да е от филиалите на Сони.

12. ЗАБРАНЕНО И ОГРАНИЧЕНО ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ

Несъответстващи на законовите разпоредби разпространения или комуникационни връзки

Сони забранява прехвърлянето, разпространението, разпръскването, афиширането, предоставянето, разделянето и съхранението, посредством този сайт (заедно да презаредим) на Потребителско съдържание, което се смята за несъответстващо на законовите разпоредби или е неприемливо като цяло.

Такова съдържание включва (без ограничения) съобщения с - порнографско, богохулно, секситско, хомофобно, клеветническо, измамно, вулгарно, сквернословно или обидно съдържание - етнически, расистки или религиозни клевети или унизителни епитети - пропагандиране на насилие, омраза или незаконни дейности - изображения на блудство с деца, детска порнография или подтиквъщи към секс пози - реклами, прегледи и конкурси - платена информация относно публични залози - и материали, които биха довели до покачване на каквито и да било граждански или наказателни отговорности съгласно закона.

Сони забранява пренатоварването или употребата на Съдържанието на сайта или трансмирането му за първични или второстепенни цели или резултати - продажба, разпространение или рекламиране на огнестрелни и друг вид оръжия или на психотропни вещества, схеми за бързо забогатяване, измами или други криминални предложения - да се регистрира друг електронен адрес освен вашия собствен - да се нарушават правилата на търгове и на други пазарни средища (включително обществени такива) - да се заплашват или тормозят хора - да се нарушават дискусии или да се създава фалшива самоличност с цел измама - да се оповестяват сексуални молби за или към непълнолетни - да се отправят расистки обиди или коментари - да се имитира даден човек или да се представят неточно вашите връзки със съответна личност или общност. Потребителят не може да рекламира или да предлага за продан или за закупуване на стоки или услуги за бизнес цели, освен ако съответните органи или служби изрично не са разрешили това.

Сони си запазва правото (но не приема каквите и да било задължения) да преустановява или ограничава потребителския достъб до съответно Съдържание на сайт и/или до Потребителско съдържание и/или да предава съответно Потребителско съдържание и/или информация, отнасяща се до Потребителя (в това число и лична информация) на определени власти, където в Потребителстото съдържание преобладават нарушения или неспазени задължения от тези Условия (или от тяхната същност или съществуват други приложени правила) или други приложими закони и разпоредби, без всякакви изисквания за предявяване на искане или жалба, които да бъдат формално започнати или доказани.

Материали, защитени от авторското право и от други права за интелектуална собственост

Сони забранява пренасищането на информация, която съдържа музика, софтуеър, образи (снимки или филми), литературни или художествени творби или друг материал защитен от закона за интелектуалната собственост (или това, което може да наруши други права за интелектуална собственост), освен ако Потребителят притежава или контролира изключителните права споменати тук или е получил необходимото съгласие за това (с което Потребителят гарантира, че такова съдържание е пренатоварено). Сони забранява обогатяването на действителен или подозрителен материал, който се ползва от авторско право, но чието използване не е разрешено.

Лична информация

Сони забранява, с изключение на лична информация за Потребителя предоставена от този Потребител за регистрация и откриване на електронна сметка, цели или лична информация, отнасяща се до други действителни лица, известни на Потребителя, която да бъде включена в онлайн адресната папка, обновяването на всякакво потребителско съдържание, което разкрива лична информация, отнасяща се до определен индивид или общност, в това число телефонни номера, електронна поща или адреси, Потребителски номер, парола и финансова информация.

Където личната информация, или снимки, отнасящи се до друго физическо лице са обновени от Потребителя, за да бъдат включени в Потребителската онлайн адресна папка, фото албум (или предназначени за други цели), Потребителят предупреждава, че такова лица (обектът на информация) е дало своето съгласие за това предоставяне на необходимите данни и на всякакво друго ползване на подобно Потребителско съдържание предмет на тези Условия или на този сайт.

“Смилане” и Обновяване на разрушени материали

Всяка форма на “смилане” или прекъсване на електронно съобщение, включително пренатоварване или изпращане на множество нежелани съобщения до различни дискусионни групи, пощенски списъци и всички дейности, които улесняват “смилането”, са забранени на този или посредством този сайт. В случай, че действителните щети за Сони (където са пресметнати логично) надвишават тази сметка (в който случай те трябва да бъдат заплатени от Потребителя), с цел, заплащане на щетите, вие приемате да заплатите на Сони 5 евро за всяка “смляна” единица, изпратена чрез вашата потребителска сметка, в нарушение на тези Условия.

Сони забранява обновяването на компютърни програми, файлове или други материали, които имат разрушителни функции като вируси, повредени файлове, “скрити” файлове (като прикрепен аудио файл към снимков такъв), червей, троянски коне или паразити, които се използват за образуване дспирали, мултиплициране на екрани и други дейности, които биха допринесли за разрушаването цялостта на уебсайта, функционирането му или интернет връзката като най-общо.

13. РЕВИЗИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ СОНИ

Посредством този сайт, Сони предлага просто едно “място за среща” на Потребителите, които искат да имат достъп до особен вид услуги и/или информация. Сони не може и не поема задължение да отсява, ревизира, редактира, цензурира или да пречиства или контролира по друг начин Потребителското съдържание или поведение на Потребители на Потребителско съдържание или на Съдържанието на сайта.

Въпреки това Сони може, без да бъде задължена, да ревизира посредством ръчни или автоматични средства, всяко Потребителско съдържание, което е или може да бъде обновено на този сайт, да наблюдава всяка област от този сайт, където Потребителите пренасят или изпращат съобщения или се свързват по между си или със Сони, в това число без ограничения чатове, новинарски групи, бюлетини, обществени страници, фотографски албуми, лични уебстраници или други използвани области и форуми, които могат да бъдат приложими. Сони запазва правото си (но отхвърля всяко задължение) да отказва, да не изпраща, да не използва, да отстранява, да коригира, да отказва достъп до всяко Потребителско съдържание, без предупреждение, което представлява свобода на действие, несъответстващо на закона или по един или друг начин нарушаващо тези Условия (или тяхната същност) и без никакво условие за каквото и да е оплакване по отношение на съответно Потребителско съдържание, което да бъде, което да бъде доказано формално. Сони запазва правото си (но не поема задължение) да сътрудничи за изпълнението на всякакви законови или юридически разпоредби или други официално отправени заявления за разкриване на идентичността на всяко едно Потребителско съдържание.

14. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ – ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Не е задължително материалите, информацията и изказаните мнения ( в това число и информацията, подадена от Потребителя) публикувани и/ или изразени във Форумите ( или чрез други стедства за получаване на достъп до информацията, подадена от Потребителя ) да са притежание (или да са одобрени) на Сони или филиалите на Сони или съответните страни. Цялата информация за Потребителя трябва да бъде приемана единствено и само като изказани мнения, а не факти.

Цялата информация за Потребителя и/или Услугите, които получавате или ползвате или информацията, която предавате чрез използване на сайта, в това число ползването на които и да било от Форумите са по ваша преценка и на ваша отговорност и зависят от заложените в тези Условия критерии за освобождаване или ограничаване на отговорността. Сигурността на сайта и информацията за Потребителя не може да бъде гарантирана.

Вие съзнавате, че винаги когато разкриете лична или каквато и да било друга информация онлайн – например на таблата за съобщения или в чат стаите или на други Форуми – тази информация, може да се събира и използва от външни лица. Въпреки че компанията Сони полага всички възможни усилия в търговско отношение за опазване на личната информация и гарантиране на дискретност, тя не може да гарантира сигурността на информацията, която разкривате онлайн. Вие поемате пълната отговорност за подобни разкрития. Освен в случаите, когато Потребителя подава лична информация, за да се регистрира или за да отвори или направи промени в своя акаунт ( в които случаи Сони полага всички възможни усилия в търговско отношение за гарантиране на Вашата дискретност) Сони не поема отговорност за ( и се освобождава от всякакъв вид отговорност за) информацията за Потребителя, попълнена в такива места от сайта, обозначени като (или навярно) места за поверителна, лична информация или места за ограничен достъп, от които се ползват не само Потребителя, но и външни лица. Сони също така не поема отговорност ( и се освобождава от всяка отговорност във връзка с) изчезването на лична информация, въведена от Потребителя в места от сайта, обозначени като места за свободен достъп или във Форумите, до които има тдостъп както Потребителя, подал информацията, така и други потребители.

Компанията Сони отказва да бъде въвлечена в евентуални спорове между Вас и другите Потребители или в инциденти, изникващи при отношенията Ви с другите Потребители, или каквито и да е било проблеми, произтичащи или имащи отношение с ползването Ви на този сайт.

Сони не поема отговорност за информацията, подадена от Потребителя, що се отнася до евентуални грешки в съдържанието, вируси, клевета, атаки, нецензурни изказвания или неточности в съдържанието на подадената информация, независимо дали подаването на такава спазва или нарушава законите за авторско право, клевета, съхраняване на лична информация, или за каквото и да е публикуване на забранена информация или каквито и да е били други данни за Потребителя.

Сони не поема отговорност за неоторизираното ползване (от други Потребители) на информацията, подадена от даден Потребител и се освобождава (без каквито и да е било изключения) от отговорност за такова ползване на информацията, подадена от Потребителя, при което се нарушава авторското право, запазената марка или се наблюдават други нарушения на правото върху интелектуална собственост на който и да е било Потребител.

Потребителят поема отговорността за каквито и да е било нарушения (в това число и нарушения в съдържанието на сайта), произтекли от ползването (или подаването) на информация за Потребителя или при ползването на сайта (и в случаите, когато се пораждат спорове и възникват инцидентите, описани по-горе) или за подобни бзаимодействия и възникнали проблеми.

Сони не поема отговорност за неоторизиран достъп до акаунта на Потребителя или автоматичното препращане на съобщения и/или вируси (причинено от вируси или по други причини) на лица, чиито данни са били зададени от Потребителя с цел включване в страницата с адреси, до която сайта осигурява достъп.

Ограниченията или освобождаването от отговорност, заложени в тези Условия важат независимо дали подвеждането под отговорност се извършва въз основа на нарушаване на договорни условия, други закононарушения (включително и прояви на пренебрежително отношение или клевета), строго подвеждане под отговорност, нарушаване на гаранции или други законови положения.

15. СЪХРАНЯВАНЕ И ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ЗАДАДЕНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Когато Сони предоставя имейл услуги, уеб хостинг или други услуги чрез този сайт, включващи ползването на компютърно пространство за съхраняване на информация или във връзка с други релевантни Услуги, тя си запазва правото да налага и променя ограниченията и /или изискванията ( временни или каквито и да е било други) при ползването на Услугата, в това число и, без излкючения, ограничения върху съхраняването на информация във връзка с наличното пространство за съхранение (например максимиум пространство за съхранение и/или максимум пространство за папка/или имейл ), времево ограничение върху имейлите (например изтриване на имейли по-стари от 180 дни ), брой и размер на папките (например мамксимален брой на имейлите, които могат да се изпращат, съхраняват или получават на Вашия имейл акаунт), количеството данни, които могат да се свалят или качват на сайта или каквито и да е други критерии, зададени от Сони. Без да се налагат ограничения върху следващия параграф, всяка информация, излизаща от подобни ограничения има вероятност да бъде изтрита или да не бъде приета за съхранение. Потребителите нямат право да продават онлайн пространството за съхраняване на информация, която се предлага на този сайт.

Сони не поема отговорност за евентуална загуба, изтриване, преместване или неуспешно предаване до съответния получател на информация за Потребителя, качена на сайта, независимо от това дали последните са причинени от компютърен вирус, неоторизиран достъп или каквото и да е било друго нарушение. Препоръчително е Потребителите да правят копия на цялата информация за Потребителя, както и копия на всчкакъв вид информация за Потребителя, качена на сайта. Сони си запазва правото да отказва достъп до сайта и да изтрива информация за Потребителя по всяко време и без предварително да издава предупреждение за това.

16. >НИКАКВИ ГАРАНЦИИ – УСЛУГИТЕ НА САЙТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА

Цялата информация в сайта и услугите се предлагат като “дадености” и “налични” и Сони категорично се освобождава до максимално разрешената от действащите закони степен на поемане на отговорност от каквито и да е било гаранции и претенции (Изисквания за Гаранции) що се отнася до съдържанито на сайта и предлаганите Услуги, пряко или косвено зададени, включително и каквито и да е било косвени гаранции за продаваемост, задоволително качество, годност за постигане на определена цел и ненарушаване на правото върху интелектуална собственост на трети страни.

Без Изключения: Сони не дава гаранция за това, че Сайта съдържа само цензурирана информация, осигурява достъп или ползволява свободен достъп до всички страници, че не е носител на вируси или гарантира оперативност с какъвто и да е било хардуер, софтуер или налична информация или що се отнася до способността на Потребителя да използва този сайт за да получава достъп или да взаимодейства с други доставчици на услуги, мрежи, потребители, или информационни или компютърни ресурси в интернет пространството. Лицата, които имат достъп до този сайт и използват информацията, налична в сайта и/или предлаганите Услуги поемат отговорност да спазват всички приложими закони и правила, както и всички приложими закони на местно ниво.

Въпреки че Сони се е постарала да осигури точността, достоверността и валидността на цялата информация, публикувана на сайта, включително и информация (както следва) за продукта, услугите, подкрепата и други подробностти и описания, представяни от трети страни, Сони не дава гаранция за верността на каквито и да е факти, публикувани в сайта. Възможно е всички материали, продукти, предлагана подкрепа, услуги или информация существуващи или споменати в сайта да не са актуални. Сони не се задължава да обновява съдържанието на сайта. Сони се освобождава от каквато и да е било отговорност за евентуални грешки или пропуски в съдържанието на сайта ( освен в случаите, когато подобно освобождаване от отговорност е в противовес с гаранциите и условията, свързани с продажбата на продукти и услуги, ако такива се предлагат от Сони. Потребителят поема изцяло отговорността за всички решения, взети на базата на информацията, зададена в сайта ( информацията за Потребителя)

Сони не дава гаранция, че ще е осигурен непрекъснат, сигурен и защитен от грешки достъп до функциите или услугите, предлагани на Потребителя при взаимодействията му със сайта, че всякакви неизправности ще бъдат отстранявани или че сайта или сървъра, който ги подсигурява са защитени от вируси или други вредности. Сони и филиалите на Сони не ноцят вина и не могат да поемат отговорност за каквато и да е било вреда (или загуба на информация) или вируси, които биха могли да инфектират Вашето компютърно оборудване или друга собственост поради Вашия достъп до или използване на този сайт, включително и при свалянето на картинки, софтуерни продукти или друга информация, налична на сайта. Ако в следствие на позването на информацията на сайта възникне необходимост от възстановяване или поправки на оборудването или в базата данни, то Потребителят поема всички подобни разходи.

На информацията на сайта (и информацията за Потребителя) не трябва да се гледа като на юридически, професионален, финансов или медицински съвет и на нея не трябва да се разчита безрезервно. Не трябва да се разчита на каквато и да е било информация на сайта, съдържаща изказвания за бъдещето или изразяване на намерения. Сони си запазва правото да не се съобразява с подобни изказвания.

Възможно е на този сайт да се споменават определени продукти и услуги, които да не са налични в дадена страна. Подобни споменавания не трябва да бъдат приемани като косвено предлагане или гарантиране на тези продукти и услуги по всяко време в която и да е било страна.

В случаите когато съответните закони забраняват или ограничават освобождаването на Сони от Гаранции, както бе заявено по-горе, Сони се отказва, освобождава и ограничава поемането на подобни Гаранции, но само до степен, максимално позволявана от съответния закон.

17. ТРАНЗАКЦИИ С ТРЕТИ СТРАНИ

Когато е възможно Потребителите да осъществяват транзакции чрез този сайт (или който и да е било свързан сайт) с трети страни ( в това число и други Потрбители или доставчици на услуги или на продукти), с изключение на Сони, подобни транзакции се осъществяват (и водят след себе си съответните права и задължения) единствено между Вас и третата страна.

18. СВАЛЯНЕ НА СОФТУЕЪР И ОНЛАЙН УСТРОЙСТВА – ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Всички драйвъри, софтуерни програми, програми ( в това число и всички програми за осъвременяване и повишаване на качеството), средства за браузиране, устройства за прикачване към компютъра и други допълнителни устройства, компютърни усуги или други удобства, софтуерни продукти, предоставени на Потребителите във връзка със, или за улесняване достъпа до, всяка форма на платен достъп до информация на този сайт и всички файлове и картинки, съдържащи се или генерирани от софтуерните продукти, програми и други материали, които могат да се свалят или се предлагат като дистанционии средства за осъществяване на определени задачи или услуги (Удобства за Потребителя) се предлагат за да подпомагат и служат на Потребителите. Лицензът за тези удобства (независимо дали те могат да бъдат свалени или не от Потребителя) не може бъде прехвърлен на Потребителите и е притежание на (както и съответните права върху интелектуалната собственост) Сони, филиалите на Сони и съответните цензори.

Използването от Потребителя на тези удобства ще се направлява от условията на съответните онлайн или офлайн документи, лиценза за крайния потребител или други приложими спогодби, както и законови положения и условия, заложени от съответния продавач или лицензент (СЛКП – Спогодба за Издаване на Лиценз на Крайния Потребител) (която се използва вместо заложените Условия, в случай на несъгласуваност с тези Условия). В случай че за дадено предлагано Удобство не е изготвена спогодба, Потребителят получава лиценза за Удобството в качеството си на единствен, но не изключителен потребител, без право на прехвърляне или отказване от лиценза.

Удобствата могат да се ползват само според указанията в съответната Спогодба. Потребителите не могат да възпроизвеждат, копират, наемат, отдават, правят промени в устройството, разглобяват или продават Удобствата, освен до степен, изрично посочена от Спогодбата или съответния закон. Всяко неоторизирано използване на Удобствата нарушава авторското право и правото на интелктуална собственост и Сони или съответният лицензент запазват всички права.

Сони не дава гаранция във връзка с точността или достоверността на резултатите или крайния продукт, получен в следствие на използването на предлаганите Удобства. Сони не поема отговорност за загубата на информация или вреда, причинена от инсталирането на което и да е било от свалените Удобства, нито пък дава каквато и да е било гаранция или поема каквато и да е било отговорност що се отнася до тези Удобства.

Сони препоръчва на всички Потребители (и самите Потребители се задължават) винаги да правят и съхраняват още едно копие от цялата информация в хардуера (с който или в който Удобствата ще бъдат инсталирани или използвани) преди да преминат към инсталирането или използването на каквито и да е било Удобства.

Вие съзнавате, че всяка допълнителна документация и/или техническа информация, се контролира от приложимите закони за контол на износа. Вие се съгласявате да не изнасяте или изнасяте повторноУдобствата, пряко или косвено, нарушавайки по този начин суответните закони или правила.

В случаите когато Сони се съгласява (писмено) да осигури техническа подкрепа във връзка със някой Сони продукт, тя осигурява помощ за съответните Сони продукти чрез оперативни системи и други софтурни продукти, от същия вид и версия, каквито се произвеждат в концерна на Сони или филиалите на Сони и може да реши да осигурява съдействие за продукти, които в последствие са станали носители или са заредени с такива Удобства.

Съответните Спогодби могат да наложат допълнителни гаранции или освобождаване от отговорност или ограничения върху Удобствата.

Свалянето на всяко Удобство представлява израз на съгласие със заложените Условия. Ако не сте съгласни с тези Условия, нямате право до сваляте което и да е било Удобство или съпровождащата го онлайн документация.

19. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ – СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА2

Сони, филиалите на Сони и всички други лица, участващи в създаването, произвеждането, осигуряването на интернет пространство/приемането или доставянето на информация за сайта не носи отговорност за каквито и да е било преки, косвени, особени, случайни, последващи, или друг вид щети, в това число и загуба на информация, загуба на доход, прекъсване на бизнес отношения, времеви загуби или щети от друг род ( в това число и такива, породени от невнимание или друг вид законови нарушения), произтичащи от използването, или от неспособността да се използва информацията на сайта, дори и в случаите, когато Сони или оторизиран представител са били предупредени за възможността за подобни щети.

Възможно е в този раздел от Условията приложимите закони да не позволят освобождаването от отговорност във всички възможни случаи. В този раздел оссвобождаването от отговорност се отнася само за степента, до която приложимите закони максимално позволяват подобно освобождаване.

В нито един случай отговорността на Сони за евентуални щети или загуби (независимо дали поради договорни неуредици, невнимание, закононарушения или други такива) не надвишава цената, която Потребителят плаща за да получи достъп до този сайт (освен с случаите, когато важат други разпоредби, зададени от приложимите задължителни закони). В тези Условия обаче не се изключва отговорността на Сони или съдружниците на Сони за смъртни случаи или наранявания, породени от невниманието на Сони или филиалите на Сони.

20. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, ДИСКРЕТНОСТ И “ПОДАРЪЧЕТА”

Когато подавате информация чрез този сайт или друг подобен процес за регистриране чрез обаждане Вие: се съгласявате Вашата лична информация, като например Вашето име и форма на обръщение, адрес, телефонен номер, данни за контакт и други лични данни (“Лична информация”) да се обработва съгласно условията, заложени в частта “Лична Информация “ (или с подобно заглавие) от формуляра за регистрация/ попълване на информация или от процеса за регистриране чрез обаждане за този сайт.

разбирате, че обработването на Вашата лична информация е необходимо и/или желателно за персонализирането на Вашето посещение на сайта и/или за позволяване и контролиране на достъпа до сайта или части от него на регистрирани Потребители или на лица, плащащи за достъп и се съгласявате с обработването на подобна информация. В някои случаи Сони може да изисква допълнителна лична информация като фотокопия на документи за самоличност или кредитни карти например с цел удостоверяване на личността и предотвратяване на измами. В случаите, когато допълнителна информация се изпраща на Сони във връзка с този сайт, тя също се смята за “Лична информация”.

Сони има правото да споделя, осигурява достъп до, или предава Личната информация на други отдели и клонове на Сони и нейните съдружници в Европа и в чужбина, включително и на Корпорацията Сони в Япония ( в случай че Сони строго се придържа към приложимите закони за защита на информацията). Сони няма право да разкрива Лична информация на лица и други стани, различни от съдружниците на Сони (т.н. трите страни, получаващи достъп до информацията) без Вашето съгласие, освен в случаите, посочени по-долу.

Личната информация се разкрива на Трите Страни за да се позволи:1) изпълняването на договорните условия, с които Вие се съобразявате или за други цели, уточнени в тези условия или в раздела “Лична информация” (или с подобно заглавие) от формуляра за регистрация/въвеждане на данни или от процеса за регистриране чрез обаждане към този сайт; или 2) спазване на законовите задължения, на които Сони или нейните филиали се подчиняват.

Личната информация се разкрива на Трите страни за им се позволи да подсигурят услуги за или в полза на, или по осмотрение на Сони или филиалите на Сони. В подобни случаи Сони предприема мерки за да гарантира, че Трите страни спазват разпоредбите на Сони за запазване на дискретността и че подобни получатели 1) не използват Личната информация за други цели, освен позволените 2)получават и обработват Личната информация само при условие, че те предпазват тази информация от неоторизирана употреба и възприемат и спазват също толкова строги постановления и условия, касаещи защитата и използването на Личната информация.; 3) строго да се спазват приложимите закони

В случаите, когато се предоставя лична информация във връзка със транзакции, свързани с този сайт, при които се налагат плащания (като например плащания за получаване на достъп до информация), Сони си запазва правото да предава Личната информация на трите страни, които са агенции за оценяване вероятността за измами с кредитни карти или трите страни, които по друг начин участват в предотвратяването на измами, за да може да се обработи валидността на предложената от Вас кредитна карта или на други разплащателни средства или да се избегнат престъпления и/или на други агенции, занимаващи се с обработването на разплащания с кредитни карти или по друг път. Личната информация, подадена на тези три страни може на свой ред да бъде предадена на САЩ или изпратена до други места извън Европейската Икномическа Зона, с цел обработване или други подобни инициативи. Други агенции съветват предадената Лична информация да буде използвана за изготвянато на база данни, подпомагащи преценяването на вероятността от измами с кредитни карти, рискови положения или други измами, които данни да бъдат използвани от Сони и евентуалните трети страни, с които осъществявате транзакции.

Сони има правото да използва, обработва и разкрива, без ограничения, анонимна или обща информация (включително и статстика), от която не можете да бъдете разпознати.

Вие можете да помолите Сони да информира Трите страни, на които Вашата информация е препратена за евентуални поправки или изтривания във Вашата информация. В случай че Сони не контролира тази Лична информация, тя ще положи всички възможни усилия да уведоми съотвените страни за поисканите от Вас поправки или изтривания на информация. Ако обаче Вашата лична информация е подадена за извършване на плащания с кредитна карта или е предадена на други агенции за обработване на разплащателен процес, ще се наложи Вие самите да установите контакт с тези агенции ако искате Личната информация, подадена до тях да бъде поправена или изтрита. Сони не носи вина и се освобождава от всяка отговорност за поправяне или изтриване на Лична информация, предадена (с Ваше съгласие) на определени агенции, като такива, които се занимават с оценяване риска от измами с кредитни карти или други такива, както и агенции, обработващи плащания, които изискват и/или поемат пълен контрол върху тази база данни. Сони не поема отговорност за неточности в данните за кредитните карти или други такива, събрани от Трите страни, или каквито и да е било други последици (включително и неблагоприятни кредитни рейтинги) при разкриването и използването на Лична информация, както е заложено в раздел “Лична информация” (или с подобно заглавие) в регистрационния формуляр/ за попълване на данни или от процеса за регистриране чрез обаждане към този сайт, както и за тези Условия.

Като получава достъп до този сайт, Потребителят приема и се съгласява, че Сони и нейните филиали или нейните доставчици на услуги могат да изпращат т.нар “подаръчета” (малки порции информация, въведени на вашия хард диск когато получите достъп до сайта или определени части от него) до Вашия компютър или друго достъпно устройство за да може да се персонализира Вашето посещение в сайта и/или да се научи повече за вашето потребление или навици за браузиране при посещението Ви на сайта. Така нареченото “подаръче” може да съдържа информация за Вас и може да се използва постоянно или еднократно.

21. ОБЕЩЕТЕНИЯ

Потребителят ще изплати обещетение на Сони, нейните филиали и техните служители, агенти, длъжностни лица и доставчици на услуги и ще ги освободи от всякаква отговорност за всякакви загуби, плащания, съдебни процедури, щети, разходи (вкючителни и значителни полагаеми плащания и разходи) или каквато и да е била отговорност, под която са подведени, в резултат на обвинения от трета страна, подбудени от нарушаване или неспазване от Потребителя на някоя забрана, или ограничение върху дейностите на потребителя, свързани с този сайт (които са заложени в Условията) или на обещанията, постъпките или гаранциите, поети от Потребителя според Условията и във връзка с каквото и да е било обвинение, повдигнато от някое лице във връзка с въпроси, отговорности или задължения, които не се поемат, според тези условия, от Сони.

Без ограничения към общите положения на изброените по-горе случаи на изплащане на обещетения, Потребителят освобождава от отговорност, обещетява и не държи оговорни Сони, нейните съдружници и техните служители, агенти, длъжностни лица и доставчици на услиги (които също се освобождават от отговорност) във връзка с обвинения, подвеждане под отговорност, разходи (включително и полагаеми такси), разходи, претенции и щети (преки, косвени или последващи) от какъвто и да е било тип, познати и непознати, подозирани и неподозирани, разкрити и неразкрити, нанесени им по какъвто и да било начин, породени от или по някакъв начин свързани с: качване на сайта на забранена или ограничена информация за Потребителя или използване на сайта от Потребителя ( включително и забранено или ограничено ползване на сайта от Потребителя);

загуба, изтриване, преместване, злоупотреба или публикуване на информация за потребителя, качена от Потребителя; или неоторизирано използване на Потребителя на неговия акаунт или застрашаване сигурността на акаунта чрез неспазване на мерките за запазване поверителносттана на паролите и други поверителни детайли относно акаунта на Потребителя и всички явления имащи връзка с по-горните.

22. ХИПЕРТЕКСТ ЛИНКОВЕ КЪМ И ИЗВЪН САЙТА

Задължени сте изрично да поискате и получите писменото съгласие на оператора на този сайт преди да създадете какъвто и да било линк към този сайт. Строго се забраняват дълбоките линкове. Всички оторизирани линкове към този сайт трябва да са към заглавната страница на сайта и трябва ясно да се посочи, че този сайт и неговото съдържание са различни от уебсайта, към който отвежда линка, а също трябва изрично да се подчертае, че този сайт е притежание и/или се оперира от Сони.

Сони може да осигури, или трети страни да подсигурят (с получаване на съответното съгласие, както бе посочено по-горе) хипертекст линкове към или от други интернет сайтове или ресурси. Включването на подбни линкове в този уебсайт е единствено с цел удобство и не предполага одобрението от Сони на другия уебсайт или какъвто и да е било съюз с операторите на този сайт. Сони насърчава дискретността при браузиране на нейните или външните сайтове и ресурси. Някои от сайтовете могат да съдържат информация или да отвеждат Потребителите до уебсайтове с информация, която може да е с неподходящо или нецензурирано съдържание. Външните сайтове имат прво да изпращат свои собствени “подаръчета” до потребителите, да събират информация и/или да изискват лична информация.

Посещаването от Потребителя на каквито и да било външни сайтове чрез връзки от този сайт е изцяло и само на отговорността на Потребителя.

Сони не е потвърдила верността или достоверността на каквато и да било информация от външни уебсайтове или ресурси, свързани или достигани чрез този сайт, или които отвеждат до сайта (овете) на Сони. Сони не е отговорна и не може да бъде подвеждана под отговорност за каквато и да е било информация, реклама, продукти, подкрепа, услуги или други материали, съдържащи се в или налични в подобни външни сайтове или ресурси. Сони не е отговорна за точността, спазването на авторските права, закоността или цензурността на материала, съдържащ се във външните уебсайтове или ресурси. Сони не поема отговорност и се осбобождава от всякакви гаранции, изразени пряко или косвено, що се отнася до достоверността, валидността, закоността, спазване на авторското право, цензурността или каквито и други особеностти на материалите или информацията, съдържаща се във външните сайтове или ресурси. Сони не поема отговорност, пряка или косвена, за евентуални щети или загуби, причинени, или за които се твърди, че са причинени от използването или позоваването на информация, продукти, подкрепа или услуги, предлагани във или чрез външни сайтове или ресурси.

Без каквито и да било ограничения върху изброеното по-горе, Сони не се задължава да прави постъпления или да поема гаранции за сигурността на информацията ( включително и данните от кредитните карти и други лични данни), която може да бъде изискана от Потребителя за трета страна чрез свързаните с линкове уебсайтове и Потебителят няма право да повдига обвинения срещу Сони що се отнася до подобни въпроси.

23. ПРЕКРАТЯВАНИЯ

Освен в случаите, когато Потребителят ползва услуги или заплаща за получаването на достъп, Потребителят има право да прекрати по всяко време правото си да се ползва от услугите на този сайт и от останалата информация на сайта като унищожи цялата информация, която е свалил/а от сайта и всички нправени от него/нея копия, независимо от тяхното разположение или инсталиране. Правото на поребителя да ползва услугите на този сайт и останалата съдържаща се в него информция ще бъде прекратено със или без предварително предупреждение и единствено и само по преценка на Сони веднага щом Потребителя престане да се съобразява с което и да е било от тези Условия.

В случаите когато такса за достъп или друга такава се заплаща от Потребителя във връзка с влизането му или използването му на този сайт или на конкретна Услуга, Потребителят е задължен писмено да уведомява Сони (или по друг изрично оторизиран начин) за своето желание да прекрати своя абонамент. При липсата на изрични условия за противното, свързани с възможността на Потребителя да прекрати абонаментта си или с периода, необходим за прекратяване, Потребителят има правото да прекрати ползването на определена Услуга срещу съответно заплащане като извести Сони поне един календарен месец преди съответното прекратяване.

Сони има правото да прекрати достъпа на Потребителя ии регистрацията му/и в този сайт ако последния/та не търси достъп или не отваря акаунта си за период от 3 месеца или повече (или друг период, определен от Сони).

Сони също си запазва и правото да прекратява достъпа на Потребителя до този сайт и/или до неговата/нейния акаунт по свое осмотрение и по всяко време, без причина (при което на Потребителя се връщат всички суми, платени от него/нея предварително за получаване на съответния достъп в съгласие със заложените условия). При подобни обстоятелства, Сони ще положи всички възможни усилия от търговска гледна точка да уведоми Потребителите за прекратяването, на последния посочен от тях адрес за контакт или имейл адрес.

При подобни прекратявания, Потребителят се задължава да спре използването на и да унищожи всички направени от него/нея копия на информация от сайта, и Сони си запазва правото да премести и/или изтрие цялата информация за Потребителя освен в случаите, когао Сони е получил неотменим лиценз за използването на определена информация от сайта срещу заплащането на определена сума. Без да сеограничава свободата като цяло на Сони да изтрива или отказва достъп до информация за Потребителя по каквато и да е било причина, след прекратяването Сони не се задължава да съхранява информация за Потребителя или да препраща каквито и да е било съобщения на Вас или на трета страна.

24. РАЗНИ

Ако някоя от заложените постановки в тези Условия се окаже неприложима, то тя ще трябва да бъде заменена от валидна и приложима постановка, доближаваща се възможно наи–близо до целите на първоначалната. Това не трябва да оказва влияние върху валидността или приложимостта на останалите условия.

Без ущърб на освобождаването от отговорност и ограниченията за подвеждане под отговорност, заложени в Условията, никое лице няма право да повдигне обвинение или да предприеме действия свързани или произтичащи от този сайт срещу Сони или нейните филиали освен ако подобно обвинение или действие не е предприето или писмено заявено на Сони в границите на една година след пораждането на мотива за подобни действия.

Служителите и агентите на Сони не са оторизирани да променят тези условия. Изказванията от страна на лица, отговорни за продажбите или отношенията с клиентите не трябва д асе приема за перифразиране на тези Условия или като оторизирано, законово обвързващо постъпление за този сайт или за естеството или качеството на предлаганите продукти или Услуги. Заглавните формулировки на Условията са само за улеснение и не ще определят изготвянето на тези Условия.

Обаждания на горещите телефонни линии, в помощ на клиентите, свързани или споменавани в този сайт могат да бъдат проследявани за обучителни цели и за цели, свързани с контрола на качеството.