Podmínky používání webového serveru

Přečtěte si prosím tento návod k obsluze, protože obsahuje důležité informace o vašich právech a povinnostech, stejně jako způsob, jak pomocí těchto webových stránek a / nebo služby.

1. Podmínky použití

Tento web je provozován společností Sony Europe B.V. organizační složka. Sony Europe B.V., společnost registrovaná v Anglii a Walesu se sídlem v Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK. Identifikační číslo společnosti: 2422874. Adresa: V Parku 2309/6, 148 00 V Parku 2309/6, 148 00 Prague 4, Czech Republic.

Tento web, včetně jakéhokoli dílčího webu dostupného přes domovskou stránku (dále jen "Web"), je publikován a spravován zastoupením, pobočkou nebo souvisejícími entitami společnosti Sony "společnost Sony"). Všimněte si, že pokud vstoupíte prostřednictvím této domovské stránky nebo nákupní stránky na dílčí web, tento dílčí web může obsahovat své vlastní podmínky použití specifické pro daný dílčí web. Pokud přistupujete k Webu, používáte jej nebo jej prohlížíte, přijímáte bez omezení či výhrad podmínky uvedené níže a jakékoli další podmínky uvedené v dílčích webech.

2. Právo používat Web a jeho obsah

Tento Web je určen pouze pro vaše osobní použití. Nesmíte distribuovat, vyměňovat, upravovat, prodávat ani přenášet žádnou informaci kopírovanou z tohoto Webu, včetně, ale bez omezení, libovolného textu, obrázků, zvuků nebo videa za jakýmkoli obchodním, komerčním nebo veřejným účelem. Pokud dodržujete tyto Podmínky použití, společnost Sony vám uděluje nevýhradní, nepřenositelné a omezené právo ke vstupu, zobrazení a použití tohoto Webu. Souhlasíte, že nepřerušíte, ani se nepokusíte přerušit provoz tohoto Webu jakýmkoli způsobem.

3. Vlastnictví

Veškeré materiály na tomto Webu, včetně, ale bez omezení, zvuků, obrázků, softwaru, textu a videozáznamů ("Obsah") jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv, mezinárodními konvencemi a zákony na ochranu autorských práv. Obsah nesmíte používat jinými způsoby, než je zde uvedeno. Souhlasíte s dodržováním všech pokynů uvedených na tomto Webu, které omezují způsoby použití Obsahu. Na Webu je umístěno množství patentovaných log, servisních známek a ochranných známek. Jejich zveřejněním na Webu vám společnost Sony neuděluje žádnou licenci k použití těchto patentovaných log, servisních známek a ochranných známek. Jakékoli neoprávněné použití Obsahu může porušovat zákony na ochranu autorských práv, zákony na ochranu ochranních známek, zákony na ochranu soukromí a publicity a veřejné a trestné zákony.

Můžete stáhnout pouze jednu (1) kopii Obsahu pouze pro vaše osobní a domácí použití, kromě případů, kdy je na dílčím webu, na nějž přistupujete, uvedeno, že tak učinit nesmíte. Pokud stáhnete Obsah z tohoto Webu, nesmíte odstranit žádné doložky o autorských právech nebo ochranních známkách, ani žádné jiné související doložky.

4. Pravidla pro místnosti pro konverzaci, vývěsky a jiné materiály dodané uživateli

Tento web může obsahovat oblasti, které umožňují konverzaci ("chat") a odeslání či stažení materiálu. Použijete-li tyto oblasti, souhlasíte, že nebudete vyvěšovat, odesílat, přenášet ani jinak publikovat na tomto Webu žádné materiály, které (1) překáží v použití Webu jiným osobám, (2) jsou hanlivé, nezákonné, neslušné, obscénní, urážlivé nebo výhrůžné jakýmkoli způsobem, (3) podněcují jiné osoby k porušení zákonů, (4) porušují zákony na ochranu autorských práv nebo jiná vlastnická práva dalších osob, (5) jsou v rozporu s ochranou soukromí jiného uživatele, (6) obsahují viry nebo jiné škodlivé součásti, nebo (7) obsahují nepravdivá či klamná fakta nebo popisy týkající se původu materiálu nebo komunikace. Souhlasíte, že budete dodržovat jakékoli další podmínky, na které je na tomto Webu nebo na jakémkoli dílčím webu v rámci tohoto webu odkazováno.

5. Odpovědnost za materiál dodaný uživatelem

Je zakázáno vyvěšovat nebo přenášet jakýkoli hanlivý, urážlivý, obscénní, pornografický, rouhavý, výhrůžný nebo protizákonný materiál nebo jakýkoli materiál, jenž může ustanovit nebo vyzývat k chování, které lze považovat za trestný čin nebo které způsobí vznik občanskoprávní odpovědnosti nebo jiným způsobem poruší zákon. Přestože společnost Sony může čas od času v rámci Webu sledovat nebo revidovat vývěsky, místnosti pro konverzaci, diskuse, vyvěšené materiály, přenosy a podobně, není její povinností tak činit a nepřijímá žádné ručení ani odpovědnost za obsah této komunikace, ani za jakékoli pomluvy, chyby, nepřesnosti, urážky, obscénnosti nebo rouhání obsažené v této komunikaci. Společnost Sony může změnit, upravit nebo odstranit jakýkoli materiál dodaný uživatelem nebo jakoukoli konverzaci, které jsou protizákonné, nemravné, obscénní nebo urážlivé, nebo které jakýmkoli způsobem porušují zásady společnosti Sony. Společnost Sony bude plně spolupracovat s úřady pro vynucení práva a soudními příkazy požadujícími nebo nařizujícími společnosti Sony zveřejnit identitu osoby vyvěšující tyto materiály.

6. Práva společnosti Sony na materiál dodaný uživatelem

Odešlete-li jakoukoli komunikaci nebo materiály na Web prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem, včetně komentářů, dat, dotazů, připomínek a podobně, tato komunikace není a nebude považována za důvěrnou nebo chráněnou. Vzdáváte se tvrzení, že použití tohoto materiálu porušuje jakékoli vaše práva včetně morálních práv, práv na ochranu soukromí, patentových nebo jiných vlastnických práv, práv na publicitu, práv na uznání za materiál nebo nápady a jiných práv, včetně práva na schválení způsobu, jakým společnost Sony tento materiál použije.

Jakýkoli materiál odeslaný na tento Web může být přizpůsoben, vysílán, změněn, kopírován, zveřejněn, licencován, prováděn, vyvěšen, publikován, prodán, přenesen a použit společností Sony kdekoli ve světě, na jakémkoli médiu a navždy. Společnost Sony může navíc bez jakékoli vaší kompenzace použít koncepty, nápady, know-how nebo techniky obsažené v jakékoli komunikaci odesílané na Web za jakýmkoli účelem včetně, ale bez omezení, vývoje, výroby a prodeje výrobků za použití těchto informací. Berete na vědomí a souhlasíte, že společnost Sony není povinna použít tyto nápady či materiály, stejně jako vy nemáte právo takové použití vynutit.

7. Přenesený materiál

Přenosy prostřednictvím Internetu nejsou nikdy dokonale soukromé ani zabezpečené. Jste srozuměni, že jakékoli zprávy nebo informace odesílané na tento Web mohou být přečtené nebo odposlouchané jinými osobami vyjma případů, kdy je zvláštním oznámením sděleno, že daná zpráva (například informace o platební kartě) je šifrovaná (odeslaná v kódované podobě). Odeslání zprávy společnosti Sony nezavazuje společnost Sony k žádné zvláštní odpovědnosti k vám.

8. Odkazy

Tento web může obsahovat odkazy na jiné internetové weby v síti World Wide Web. Společnost Sony uvádí tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a není odpovědná za obsah žádného z webů, který je s tímto Webem provázán odkazem. Odkaz z tohoto Webu na jakýkoli jiný web není znamením toho, že společnost Sony s tímto webem souhlasí, podporuje jej nebo jej doporučuje. Společnost Sony odmítá jakékoli záruky, ať již výslovné nebo předpokládané, týkající se přesnosti, zákonnosti, spolehlivosti či platnosti obsahu na jakémkoli jiném webu.

9. Soutěže

Tento Web může obsahovat soutěže, které nabízí výhry nebo vyžadují odeslání osobních materiálů či informací. Každá soutěž má svá vlastní pravidla, které musíte před vstupem do soutěže přečíst a souhlasit.

10. Pravidla pro děti (do věku 16 let)

Pokud je váš věk nižší než 16 let, měli byste žádat svolení od rodičů nebo poručníků, než:

 • odešlete na Web e-mail nebo nás požádáte o zaslání čehokoli e-mailem,
 • nám odešlete jakékoli informace,
 • vstoupíte do soutěže nebo hry, která vyžaduje vaše osobní informace nebo nabízí výhru,
 • vstoupíte do klubu nebo skupiny,
 • odešlete jakékoli informace na vývěsku nebo vstoupíte do místnosti pro konverzaci nebo
 • koupíte cokoli online.

11. Dostupnost produktů a služeb

Produkty a služby zobrazené na Webu nemusí být k dispozici pro nákup ve vaší zemi nebo lokalitě. Odkazy na tyto produkty a služby uvedené na Webu neznamenají ani nezaručují, že tyto produkty nebo služby budou ve vaší konkrétní lokalitě kdykoli k dispozici. Dostupnost konkrétních produktů a služeb ve vaší oblasti byste měli ověřit u místního oprávněného zástupce společnosti Sony.

12. Právo společnosti Sony změnit tyto Podmínky použití a Obsah Webu

Společnost Sony může kdykoli a bez předchozího upozornění měnit Podmínky použití a přidat nebo odebrat kteroukoli jejich část. Jakékoli změny v těchto Podmínkách použití nebo v jakýchkoli podmínkách uvedených na tomto Webu vstupují do platnosti okamžikem jejich uvedení. Pokračováním v používání tohoto Webu po uvedení změn dáváte najevo váš souhlas s těmito změnami. Společnost Sony může kdykoli bez oznámení a bez odpovědnosti dočasně nebo trvale přidat, změnit, zrušit, odstranit nebo pozastavit jakýkoli další Obsah uvedený na tomto Webu, včetně vlastností a specifikací produktů popsaných nebo zobrazených na Webu.

13. Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním, obranou a uchováním společnosti Sony a všech její agentů, ředitelů, zaměstnanců, poskytovatelů informací, poskytovatelů licencí a licencovaných osob, úředních osob a rodičů (společně "Odškodněných stran") před jakýmikoli a všemi závazky a náklady (včetně, ale bez omezení, odměn a nákladů na právní zástupce) přivozenými Odškodněnými stranami v souvislosti s jakýmikoli nároky, jenž nastaly z důvodu vašeho porušení těchto Podmínek použití nebo předchozích vylíčení, záruk a smluv. Budete plně spolupracovat podle požadavků společnosti Sony v obhajobě jakéhokoli nároku. Společnost Sony si vyhrazuje právo na své vlastní náklady převzít výhradní obhajobu a řízení jakýchkoli záležitostí jinak podléhajících odškodnění vámi. Nebudete za žádných okolností řešit žádné záležitosti bez písemného souhlasu společnosti Sony.

14. Zřeknutí se záruk a škod; Omezení odpovědnosti

POUŽÍVÁTE TENTO WEB NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. TENTO WEB (VČETNĚ VEŠKĚRÉHO OBSAHU A FUNKCÍ DOSTUPNÝCH NEBO PŘISTUPOVANÝCH NA TOMTO WEBU) JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE". V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, S OHLEDEM NA OBSAH TOHOTO WEBU, SPOLEČNOST SONY NEČINÍ ŽÁDNÁ VYJÁDŘENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU (1) PRO PŘESNOST, OBCHODOVATELNOST, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ SMLOUVY PRO JAKÝKOLI OBSAH PUBLIKOVANÝ NEBO DOSTUPNÝ PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO WEBU; (2) ŽE SERVER, KTERÝ TENTO WEB ZPŘÍSTUPŇUJE, JE PROST VIRŮ A JINÝCH SOUČÁSTÍ, KTERÉ MOHOU NAKAZIT NEBO POŠKODIT VAŠE POČÍTAČOVÉ ZAŘÍZENÍ NEBO JINÝ MAJETEK, POKUD PŘISTUPUJETE, PROCHÁZÍTE NEBO STAHUJETE ČI JINAK POUŽÍVÁTE TENTO WEB.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, NEDBALOSTI SPOLEČNOSTI SONY, NEBUDE SPOLEČNOST SONY ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S (A) POUŽITÍM, (B) NESCHOPNOSTÍ POUŽÍT NEBO (C) CHYBAMI NEBO OPOMENUTÍM V OBSAHU A FUNKCÍCH TOHOTO WEBU, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST SONY NEBO JEJÍ OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ STÁTY NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NÁSLEDNÝCH ČI NÁHODNÝCH ŠKOD, NEMUSÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ VZTAHOVAT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMŮŽE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SONY ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY A PŘEDMĚTY ŽALOBY (AŤ JIŽ SMLUVNÍ NEBO Z PORUŠENÍ PRÁVA, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, NEDBALOSTI A JINÝCH DŮVODŮ) PŘESÁHNOUT ČÁSTKU 100,00 USD.

15. 'Obecná ustanovení

Tyto Podmínky použití a jakékoli další podmínky uvedené na tomto Webu společně tvoří úplnou smlouvu mezi společností Sony a vámi s ohledem na vaše používání tohoto Webu. Jakýkoli předmět žaloby, který můžete mít s ohledem na vaše používání tohoto Webu, musí být zahájen do jednoho (1) roku od vzniku nároku nebo předmětu žaloby. Pokud soud příslušné kompetence z jakéhokoli důvodu shledá jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití nebo jejich části za nevynutitelné, toto ustanovení bude vynuceno do nejvyšší povolené míry tak, aby účinnost záměru této smlouvy a zbytku těchto Podmínek použití pokračovala v plné moci a účinnosti. Tyto Podmínky použití musí být určovány a vytvořeny v souladu se českými zákony beze zmínky konfliktů pravidel zákona.

16. Vaše soukromí

Společnost Sony zastává názor, že jako online návštěvník máte právo znát její postupy související s informacemi shromažďovanými při návštěvách webů a typy shromažďovaných informací. Zde obsažené směrnice platí pouze pro vaše návštěvy webu www.sony.cz, který je provozován společností Sony Czech ("SCZ"). To zahrnuje webové stránky na webu www.sony.cz, které ve své adrese URL obsahují "sony.cz", nezahrnuje však žádné adresy URL pro přesměrování uživatele na jinou internetovou doménu. Jiné weby, které jsou s webem www.sony.cz provázány odkazem (včetně jiných poboček společnosti Sony, jiných webů společnosti SCZ a prostřednictvím reklamních proužků), mohou mít jiné zásady. Z tohoto důvodu se seznamte s podrobnostmi prohlášení o zásadách použití soukromých údajů na těchto webech.

Přestože společnost SCZ obvykle nevyžaduje pro vstup a použití webů společnosti SCZ poskytnutí určitelných osobních údajů, mějte na paměti, že pokud se chcete zúčastnit některých aktivit, bude nutné tyto informace poskytnout. Rozhodnete-li se neposkytnout tyto údaje, nebudete se moci příslušných aktivit zúčastnit.

17. Shromažďování informací: Soubory cookie; Osobní

Pro každého návštěvníka webu SCZ je webovým serverem SCZ automaticky rozpoznána a uložena informace, jako je kombinace adresy IP a názvu domény návštěvníka a případný odkazující web. Tyto informace jsou použity k posouzení schemat provozu návštěvníků na webech a ke zlepšení použitelnosti těchto webů. Váš počítač poskytuje tyto informace automaticky při každém přihlášení vyjma případů, kdy je zapnuta technologie blokování dostupná v některých prohlížečích.

Pokud navštívíte weby SCZ nebo reklamy, které se na těchto webech zobrazí, případně použijete některé ze služeb webů SCZ, pravděpodobně bude použita standardní technologie souborů cookie, které ukládají některé informace ve vašem počítači a umožní nám přizpůsobit služby tak, aby lépe odpovídaly vašim zájmům a požadavkům, nebo usnadňují vaše přihlášení k těmto službám. Většina prohlížečů umožňuje odstranit tyto soubory cookie z pevného disku počítače, blokovat jejich přijímání nebo zobrazit upozornění před jejich uložením. Pokud budete soubory cookie blokovat nebo je odstraníte, pravděpodobně nebude možné obnovit nastavení předvoleb nebo přizpůsobení, které jste určili dříve, a naše schopnost přizpůsobit váš online dojem bude omezena. Další informace o těchto funkcích naleznete v pokynech nebo v nápovědě k prohlížeči.

Společnost SCZ, případně třetí strana na základě jejího pověření, může shromažďovat anonymní informace o návštěvách webů pomocí tzv. webových signálů. Webové signály jsou elektronické obrázky umístěné na webových stránkách umožňující zaznamenávat anonymní data o návštěvách webu. Tyto anonymní informace se také nazývají údaje o posloupnosti klepnutí. Tyto údaje lze použít k analýze trendů a statistik pro zlepšení vašeho zážitku online nebo zákaznických služeb. Prostřednictvím webových signálů nejsou na našich webech shromažďovány žádné osobní údaje.

Společnost SCZ vás navíc může vyzvat k poskytnutí osobních informací, tj. určitelných osobních údajů jako je e-mailová adresa, jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, číslo platební karty apod., případně trvalý identifikátor (například číslo zákazníka uložené v souboru cookie), který je svázán s určitelnými osobními údaji. Tyto informace vám umožní zúčastnit se soutěží, vstoupit do místností pro konverzaci či přistupovat k vývěsce, vyplňovat registrace nebo objednat produkty či služby prostřednictvím těchto webů. Společnost SCZ může informace poskytnuté na našich webech kombinovat s jinými informacemi, které mohou být shromažďovány offline nebo od třetích stran, aby bylo možné efektivněji upravit web, služby a nabídky podle vašich požadavků. Poskytnete-li společnosti SCZ osobní informace, máte právo po přiměřeném předchozím upozornění tyto informace zkontrolovat, změnit, doplnit nebo odstranit. Pokyny pro aktualizaci osobních informací vám budou sděleny při jejich poskytnutí.

Pokud nás neinformujete jinak, společnost SCZ vás může kontaktovat za účelem poskytnutí informací o produktech, službách, reklamách, soutěžích a jiných aktivitách či nabídkách, o které můžete mít zájem. Můžete nám sdělit, zda si přejete být kontaktován či nikoli, zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka, pokud je k dispozici, označujícím vaši volbu při zadávání vašich informací nebo jiným způsobem (jako je například e-mailová žádost). Navíc při každé komunikaci, kterou přijmete od společnosti SCZ, vám bude umožněno vyjádřit, že si již nepřejete přijímat další komunikaci.

Vyjma případů, kdy se tak děje z důvodů, které jste si vyžádali nebo s nimi původně souhlasili, nebude společnost SCZ sdílet osobní informace poskytnuté na webech společnosti SCZ s jinými stranami, pokud (a) s tím nebudete souhlasit, (b) to nebude vyžadováno zákonem nebo soudním rozhodnutím, (c) nejde o osoby nebo společnosti, které jsou se společností SCZ smluvně vázány k vykonávání interního provozu webů nebo obchodní činnosti nebo (d) nedojde k naléhavým okolnostem s nutností chránit osobní bezpečnost nebo majetek uživatelů, veřejnosti nebo samotné společnosti.

Dále a s vašim svolením může společnost SCZ sdílet vaše osobní informace s dalšími společnostmi přidruženými ke společnosti Sony - tj. (i) společnost Sony Corporation, (ii) jakákoli společnost, jejíž akcie v oběhu jsou z více než 50 % vlastněny společností Sony Corporation, až již přímo nebo nepřímo, nebo (iii) jakékoli společnost s názvem "SONY" jakožto součástí svého obchodního názvu - které vás mohou kontaktovat ohledně svých produktů, služeb nebo jiných nabídek, o které můžete mít zájem. Dále, pouze s vaším svolením může společnost SCZ sdílet vaší osobní informace s konkrétními třetími stranami mimo skupiny společností Sony, které vás mohou kontaktovat ohledně svých produktů, služeb nebo jiných nabídek, o které můžete mít zájem. Seznamte se s příslušnými zásadami použití soukromých údajů každé z těchto společností. Společnost SCZ bude usilovat o váš souhlas v situaci, kdy jsou informace shromažďovány metodou "opt-out" nebo "opt-in" nebo jinými způsoby (jako je například e-mailová žádost). Souhlasíte-li s přijímáním komunikace od kterékoli z těchto přidružených společností Sony nebo třetích stran, a později si již nebudete přát přijímat další komunikaci, obraťte se přímo na tyto společnosti. Dokud vám nebude doručeno oznámení, vyjma případů uvedených výše v souvislosti s původním rozhodnutím nebo vašim přáním ohledně sdílení osobních informací s přidruženými společnostmi Sony nebo konkrétních třetích stran mimo skupinu společností Sony, změny nebo doplnění osobních informací musí být poskytnuty přímo jak společnosti SCZ, tak i každé příslušné přidružené společnosti Sony nebo jiné společnosti, jelikož tyto změny, doplnění případně odstranění nejsou sdíleny mezi společností SCZ a jinými přidruženými společnostmi Sony či třetími stranami.

18. Použití a zveřejnění shromážděných anonymních informací

Společnost SCZ může také shromažďovat a spravovat anonymní informace o návštěvnících našich webů, jako jsou například záliby, zájmy, nákupní zvyky a hudební preference návštěvníků apod. Tyto údaje mohou být později použity k přizpůsobení obsahu a reklamy na webu SCZ tak, aby přinášely našim návštěvníkům lepší zážitek. Společnost SCZ může navíc sdílet tyto agregované informace o návštěvnících s reklamními společnostmi, obchodními partnery, sponzory a jinými třetími stranami, například pro informaci o procentním zastoupení obou pohlaví mezi návštěvníky nebo o procentním zastoupení návštěvníků určitého věkového rozsahu.

19. Zabezpečení

Ačkoli společnost SCZ nemůže zaručit, že nedojde k neoprávněnému přístupu, je správa zabezpečení vašich osobních informací a ochrana před neoprávněným přístupem zajišťována ze strany společnosti SCZ s velkou péčí a za pomoci patřičné technologie a interních postupů.

20. Oznámení pro děti do věku 13 let

Pokud je váš věk nižší než 13 let, neměli byste na těchto webech poskytovat žádné určitelné osobní údaje (například příjmení, domácí adresu nebo e-mailovou adresu) bez vědomí a svolení vašich rodičů nebo poručníků. Pokud společnost SCZ zjistí, že váš věk je nižší než 13 let, nebude spravovat ani používat žádné vaše určitelné osobní údaje bez ověřitelného souhlasu vašich rodičů nebo poručníků, vyjma případů povolených zákonem. To znamená, že bez tohoto ověřitelného svolení se nemůžete zúčastnit některých aktivit na těchto webech.

Společnost SCZ zastává názor, že děti používající Internet vyžadují zvláštní ochranu, a proto naléhá na rodiče a poručníky, aby vysvětlili svým dětem otázku bezpečnosti v Internetu. Rodiče by měli strávit jistý čas online se svými dětmi a seznámit se s typy obsahu, který je k dispozici na webech SCZ a obecně na Internetu. K zajištění bezpečného prostředí pro děti jsou u služeb online a u výrobců softwaru k dispozici nástroje pro řízení obsahu.

Pokud si dítě s věkem nižším než 13 let přeje zúčastnit se aktivit na webu SCZ nebo využít výhody nabídek produktů nebo služeb, které jsou dětem k dispozici, a tyto činnosti jsou podmíněny poskytnutím jakýchkoli osobních informací dítěte, mějte na paměti následující:

 • Než dojde k zadání jakýchkoli osobních informací dítěte na webu určeném pro děti, nebo v případě, že společnost SCZ vědomě shromažďuje osobní informace dětí, bude dítě vyzváno k zadání e-mailové adresy svých rodičů nebo poručníků. Společnost SCZ poté odešle rodičům nebo poručníkům e-mail ("Počáteční oznámení"), ve kterém mimo jiné uvede informace, k zadání kterých je dítě vyzváno, zamýšlené použití těchto informací a pokyny, podle kterých může rodič nebo poručník dle své vůle odstranit informace dítěte z databáze nebo záznamů společnosti SCZ. Po přijetí Počátečního oznámení může rodič nebo poručník odpovědět společnosti SCZ a udělit svolení, případně svolení odmítnout; v tomto případě společnost SCZ odstraní e-mailovou adresu rodiče nebo poručníka. Po přijetí svolení rodiče nebo poručníka odešle společnost SCA potvrzující e-mail na e-mailovou adresu rodiče nebo poručníka.
 • E-mailová adresa operátora, který shromažďuje osobní informace dětí na tomto webu, je callcentre.czech@eu.sony.com
 • Osobní informace shromažďované od dětí mohou obsahovat jméno, e-mailovou adresu, domácí adresu, telefonní číslo či jiné informace nezbytné pro zúčastění se dítěte na konkrétní činnosti. Tyto informace mohou být shromažďovány přímo nebo pasivně (například prostřednictvím webového serveru, který automaticky rozpoznává a ukládá informace, jako je kombinace adresy IP a názvu domény návštěvníka).
 • Shromážděné informace mohou být použity k účelům jako vykonání požadované transakce, uchování záznamů, reklama pro dítě, nebo jejich veřejné zpřístupnění prostřednictvím místnosti pro konverzaci nebo jinými způsoby.
 • Nebude-li od rodičů nebo poručníků dítěte obdrženo konkrétní svolení, osobní informace dítěte nebudou zveřejněny třetím stranám, které nejsou vázány smlouvou k vykonávání interních operací v rámci webu, jiným než může vyžadovat zákon. Od těchto smluvních stran vyžadujeme a budeme vyžadovat souhlas s použitím osobních informací návštěvníků webu pouze pro účely vykonávání těchto operací a s uchováváním těchto informací jakožto důvěrných. Rodič nebo poručník má možnost souhlasit se shromažďováním a použitím osobních informací dítěte a zároveň nesouhlasit s jejich zveřejněním třetím stranám.
 • Společnosti SCZ je zakázáno podmínit účast dítěte na činnosti požadováním zadání více osobních informací, než je přiměřeně nutné k účasti na této činnosti.
 • Rodič může zkontrolovat a odstranit osobní informace dítěte, odmítnout svolení k dalšímu shromažďování a použití informací dítěte a odvolat nebo omezit dříve vyjádřený souhlas. Chcete-li získat pokyny k těmto úkonům, odešlete e-mail na adresu callcentre.czech@eu.sony.com.
 • Pokud si společnost SCZ přeje použít informace dítěte pro jiné účely, než ke kterým bylo získáno svolení rodičů nebo poručníků, společnost SCZ tak neučiní bez souhlasu rodičů nebo poručníků.

21. Svolení ke zpracování

Poskytnutím jakýchkoli osobních informací na webech SCZ jsou všichni uživatelé, včetně, ale bez omezení, uživatelů v členských zemích Evropské unie, srozuměni a jednoznačně souhlasí se shromažďováním a zpracováním těchto informací v České republice.

22. Použití řízeno zásadami; Změny Zásad použití soukromých údajů

Shromažďování a použití informací se řídí podmínkami těchto zásad po dobu jejich platnosti. Společnost SCZ si vyhrazuje právo kdykoli tyto zásady změnit, proto tuto stránku navštěvujte tak často, jak si přejete. Změny zásad použití soukromých údajů vstupují do platnosti v okamžiku jejich uvedení na Webu.

23. Dotazy

Máte-li dotazy nebo připomínky k našim postupům týkajícím se osobních informací nebo tohoto prohlášení o ochraně soukromých údajů, můžete odeslat e-mail na adresu callcentre.czech@eu.sony.com

Pokud máte otázky týkající se Služby zákazníkům v souvislosti s produkty nebo službami společností Sony Czech, Sony Pictures, Sony Music, PlayStation nebo jiné divize společnosti Sony, navštivte naši stránku nápovědy, kde naleznete odkazy na Služby a podporu zákazníkům pro tyto divize.

Chcete-li oznámit jakýkoli technický problém s tímto webem, kontaktujte nás na e-mailové adrese callcentre.czech@eu.sony.com