BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV WEBSITE

Vennligst les dette dokumentet nøye gjennom. Det inneholder viktige opplysninger om dine rettigheter og plikter og om din tilgang til denne Websiten og/eller tjenestene og bruken av denne.

1. OPERATØR AV WEBSITE OG BEGREPSBESTEMMELSE

Denne Websiten blir drevet av Sony Europe B.V., (Sony, vi eller oss), med sete i  The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom og med forretningslokaler til det formål å føre den korrespondanse som gjelder denne Website i Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgium.

I disse Alminnelige forretningsvilkår har følgende begreper følgende betydninger: Tjenester er alle funksjoner, innretninger, anvendelser, opplysninger eller andre tjenester som er å få over denne Websiten (ev. inklusive ISP-tjenester) (Internet Service Provider og/eller Internett-tilgangstjenester). Foretak forbundet med Sony er Sony Corporation, Tokio, Japan og alle foretak der Sony Corporation innehar majoriteten på indirekte eller direkte måte eller som blir behersket av dem. Betingelser er disse betingelsene og vilkårene. Ordene Bruker og du betyr enhver person som med eller uten samtykke fra Sony går inn på denne Websiten eller Bruker denne, uavhengig om du er registrert som Bruker av denne Websiten eller av et abonnement, eller en registrert Bruker av en tjeneste som blir tilbudt over denne Websiten, eller ikke. Denne Website eller Site er Websiten (hjemmeside og de internettsidene som ligger til grunn) eller andre sammensetninger av opplysninger og/eller anvendelser, som blir drevet av Sony og som er tilgjengelige over en tilgang med tilgangsinnretninger som PCs, Laptop-computer, mobiltelefoner, PDAs, digitale kameraer, fjernsyns- eller andre nettverksinnretninger over legemlig forbundete eller trådløse nettverk (blant annet inklusive Internett og nettverk som har tilgang over Wireless Application Protocol eller lignende teknologier (WAP)), og der disse betingelsene blir offentliggjort eller der det blir uttrykkelig henvist til dem i forbindelse med en oppfordring om å godkjenne disse betingelsene som skal godkjennes av Brukeren. Alle henvisninger til denne Websiten eller Siten inneholder en henvisning til vedkommende WAP-site. Bestemte videre betingelser er definert nedenfor.

2. TILGANG TIL WEBSITE OG BRUK

Med tilgangen til denne Websiten eller dens innhold, ved å bla i eller laste ned innholdet eller ved postings eller å laste opp denne siten eller en annen anvendelse av den og dens innhold som regi-strert Bruker eller ikke registrert gjest forplikter du deg til å overholde disse betingelsene uten noen slags endringer (dermed sluttes en avtale mellom deg og Sony) og å overholde alle pågjeldende lovbestemmelser.

Hvis din tilgang skjer til denne Websiten eller enhver del av denne eller til enhver annen tjeneste som er undergitt betaling av et abonnementsgebyr, kan Sony forby eller nekte tilgang hvis du er forsinket med betalingen eller ikke har betalt gebyrer som er forfalt til betaling. Du bærer ansvaret for anskaffelse av tilsvarende maskinvare- og programvareutstyr og for betaling av alle telefon- eller andre nettverksgebyrer, som er nødvendige for tilgang til denne Websiten og tjenestene og bruken av dem.

Tilgangen til denne Websiten eller tjenestene kan være begrenset til et maksimalt antall tilganger og/eller en bestemt varighet innenfor et konkret tidsrom. Denne Websiten eller bestemte deler av den kan ha innhold som kun er bestemt for voksne. For å få tilgang til og å kunne rope opp disse innholdene, må du være minst 18 år gammer (og du forsikrer å være så gammel). Hvis du tillater at barn får tilgang til og rope opp denne Websiten, er det ditt ansvar å overvåke denne tilgangen og å avgjøre hvilke innhold eller tjenester som er egnet for barn og hvilke ikke. Vennligst ta til etterretning at det over denne Websiten eller over bestemte deler av den er mulig for barn å gjøre personlige data som gjelder dem selv offentlig tilgjengelige.

Du forsikrer at du vil ha tilgang til denne Websiten kun over det grensesnitt som Sony gjør tilgengelig for dette formål.

3. ANDRE BETINGELSER, REGLER OSV.

Disse betingelsene gjelder i tillegg til andre betingelser som gjelder for Brukeren i henhold til en distribusjons-, lisens- eller salgsavtale eller slike betingelser eller i henhold til andre anvendbare avtaler eller betingelser. Hvis denne Websiten eller noen deler av den inneholder regler, retningslinjer, forholdsregler eller andre betingelser eller anvisninger for Brukeren, forplikter Brukeren seg likeledes til å overholde disse. I tilfelle konflikter eller uoverensstemmelser er disse betingelsene utslagsgivende. Hvis du ikke samtykker i en av de nevnte betingelsene (eller andre regler, forskrifter osv.), har du ikke lov til å bruke denne Websiten.

Disse betingelsene kan inneholde bestemmelser som fastsetter funksjoner eller tjenester som ikke er (eller skal være) tilgjengelige over denne Websiten. I den utstrekning slike bestemmelser utelukkende gjelder for slike funksjoner eller tjenester, er de ikke å anvende og berører ikke gyldigheten til de øvrige bestemmelsene.

4. Abonnements- ELLER ANDRE GEBYRER ETTER TJENESTENS INNHOLD HHV. TYPE

Tilgjengeligheten av innholdet i denne Websiten og/eller de tjenestene som står til disposisjon på denne Websiten, kan helt eller delvis være avhengig av at du kjøper et abonnement eller betaler et engangs-gebyr.

Hvis du bestemmer deg for innhold / tjenester på grunnlag av et abonnement og Sony sender et abonnementskjema, garanterer og forsikrer du dermed at du har fylt 18 år, at alle de opplysninger som du formidler er sanne og riktige (blant annet inklusive nummer og utløpsdato for kredittkort), og du forplikter deg dermed til å betale alle abonnementsgebyrer som oppstår pluss avgifter.

Du kan annullere abonnementet med hensyn til ethvert gebyrpliktig innhold og/eller slike tjenester ved å ta kontakt med Sony (med forbehold om en gjeldende minste frist for oppsigelser eller første kontraktslig avtaletid og om enhver anvendbar betingelse med hensyn til refundering eller ikke-refundering av gebyrer for ikke brukte tidsrom).

Hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt i de andre anvendbare betingelsene, blir det krevet til-gangsgebyrer eller andre gebyrer, inklusive engangsbetalinger med hensyn til tjenester eller tilgang til innholdet i denne Websiten eller nedlasting av dette (Gebyrer). Brukeren skal betale gebyrer på forskudd og på den måte og til det beløp som fastsatt av Sony.

Ev. krevde gebyrer kan endres til enhver tid. Sony vil på økonomisk rimelig måte forsøke å gi forhåndsvarsel om slike endringer Brukere som har abonnert på gebyrpliktig innhold og/eller tje-nester.

Når Brukere vil laste ned eller motta gebyrpliktig innhold (som for eksempel bestemte mobiltelefon-ringetoner, skjermsparere, bakgrunnsmønster eller spill) over denne Websiten eller i forbindelse med den, garanterer og forsikrer de samtidig at tilgangs-/mottakerapparatet understøtter en slik nedlasting / mottakelse, og at det er kompatibelt med formatet på det forlangte innholdet. Etter nedlastingen / oversendelsen av slikt innhold: (1) blir forskuddsbetalte gebyrer ikke refundert; og (2) kan du lagre innholdet på den innretningen det var bestemt for. Det er imidlertid strengt forbudt å lagre et slikt innhold et annet sted, å bearbeide eller endre, kopiere, distribuere eller å gi det videre til andre, eller å gi andre tilgang til slikt innhold. Bestemmelsene i disse betingelsene vedrørende Site-Content (som definert nedenfor) gjelder også for et slikt oversendt / nedlastet innhold.

 

5. PÅMELDING SOM BRUKER

Fra Brukeren kan man forlange at han gir bestemte påmeldingsopplysninger og påmelding, når han vil sette, laste ned eller opp materiale i nettet, når han vil kommunisere over denne Websiten, slike tjenester og bestemte eller samtlige Website-innhold (som definert nedenfor) eller ha tilgang til disse. En betingelse for bruk av denne Websiten, tjenestene og Website-innhold er at alle opplysninger som Brukeren oppgir, nå og i fremtiden er riktige, sanne og fullstendige og i overensstemmelse med den aktuelle tilstanden.

Du forplikter deg til omgående å gi Sony melding om alle endringer som gjelder din påmelding. Meldingen skal gis til Sony's adresse eller E-post-adresse, som til dette formål er oppgitt på denne Websiten eller i disse betingelsene.

Hvis Sony er av den mening at opplysningene ikke er riktige, aktuelle eller fullstendige, eller hvis Sony av andre grunner etter eget skjønn er av den mening at slike tiltak er rimelige, kan Sony nekte Brukeren tilgang til Websiten og/eller ressurser, tjenester og Website-innhold og si opp eller innstille den kundekontoen som ev. finnes.

Hvis Sony tilbyr en "log-off", "exit" (eller lignende) mulighet, forplikter du deg til, når du logger deg på med den hensikt å få tilgang til denne Websiten eller deler av den, å logge deg ut av din konto og forlate denne når du avslutter tilgangen. Sony forbeholder seg retten til å logge ut Brukere der det ikke har vært noen bevegelse på kontoen over et lengre tidsrom. Hvis en av de tjenestene som du benytter over denne Websiten er en tilgang til Internett selv (f.eks. ISP-tjenester), forbeholder Sony seg, etter at du er blitt forbundet, for å opprettholde tjenestekvaliteten for alle Brukere, å (1) kople deg ut når din forbindelse til den respektive tjenesten ikke er aktiv, eller å gjøre dette i alle tilfelle etter 15 minutter eller etter utløpet av et annet tidsrom som er fastlagt av oss etter egen skjønn hhv. (2) begrense det totale antall Brukere som til en bestemt tid er forbundet med en tjeneste eller å begrense det tidsrommet som en Bruker kan være forbundet pr. tilgang.

6. PASSORD OG KONTOPPLYSNINGER

Brukeren er ansvarlig for at passord, kontonummer og andre eventuelle opplysninger behandles konfidensielt; dette gjelder også for alle aktiviteter som skjer med hensyn til Brukerkontoen. All eventuell ikke godkjent bruk av Brukerkontoen eller andre brudd på sikkerheten skal omgående meldes til Sony. Din registrering hhv. ditt abonnement er bundet til din person, og du har ikke rett til å gjøre andre kjent med din kontobetegnelse, din ID eller ditt passord eller å gjøre dem tilgjengelige for andre. Hvis du gjør din kontobetegnelse eller ditt passord kjent kan dette føre til at din registrering eller abonnement blir slettet, hvis du er registrert for innhold/tjenester som det skal betales abonnements- eller andre gebyrer for, skjer denne slettingen uten at gebyrene blir refundert; ytterligere gebyrer kan forlanges for uberettiget bruk.

7. ENDRINGER AV WEBSITE OG DE FORELIGGENDE BETINGELSENE

Sony og/eller Third Party-Providers kan til enhver tid med eller uten varsel foreta forbedringer og/eller endringer av produkter, support, tjenester, programmer, priser og/eller annet Website-innhold (derunder også av disse betingelsene).

Sony kan bekjentgjøre endringer av disse betingelsene (eller annet Website-innhold) med tilsvarende fremstilling på denne Websiten eller over andre kommunikasjonsmetoder. Brukere som logger seg på denne Websiten etter at slike endringer ble lagt inn eller meddelt på annen måte, er bundet til disse så snart endringene eller de nye betingelsene er publisert på Website eller meddelt på annen måte, dette gjelder også når Brukeren ikke oppsøker den siden der endringene eller de nye betingelsene er fremstilt. Det anbefales derfor å undersøke Websiten og betingelsene ofte.

8. TILLATT OG FORBUDT BRUK AV DENNE WEBSITEN

Tilgangen til denne Websiten og bruken av den, inklusive betraktning, nedlasting, mangfoldiggjørelse, fremstilling, plassering (posting) og publisering av data, grafikk, bilder, fotografier, utkast, beskrivelser, opplysninger og tekst, video-, audio-, musikk- og lydsammensetninger, utilities, programvare (inklusive applets) og sammenstillinger av programvare, drivere og andre tjenesteprogrammer (utilities) (som definert nedenfor), innholdet av ethvert E-post nyhetsbrev eller lignende meddelelser, som overføres av Sony eller i Sony's navn med hensyn til denne Websiten og/eller påmelding av Brukeren eller abonnementet, og av annet innhold på denne Websiten, som blir satt opp og overført direkte av Sony, av foretak som er forbundet med Sony, eller deres produkt-, support- eller service-leverandører (heretter: Website-innhold), er forbudt, hvis de ikke uttrykkelig er tillatt i henhold til disse betingelsene. Dette gjelder med hensyn til anvendelse av ethvert middel, inklusive elektroniske, mekaniske, fotokopierings-, opptaks- og andre midler.

Sony gir Brukeren en begrenset tillatelse for en tilgang til denne Websiten og dens innhold og personlig og ikke yrkesmessig bruk av denne som support- og kommunikasjonsressurs kun for de formål som definert på denne Website, hvis alle opphavsrettslige og vernerettslige anmerkninger (hvis de finnes) med hensyn til innholdet på Websiten opprettholdes.

All annen bruk av Websiten, inklusive bruk for andre formål enn de som er nevnt ovenfor, likeledes endring, distribusjon, overføring og nedlasting av Websiten (med unntak av side-caching), gjen-publisering eller reverse engineering, uten forutgående skriftlig samtykke fra Sony er forbudt (hvis ikke et slikt forbud er utelukket i henhold til anvendbar lov). Samtykket til bruk av Websiten inkluderer bl. a. ikke tillatelse til videre salg, yrkesmessig bruk eller til distribusjon av Website-innholdet, registrering og bruk av produkt-, support- eller servicelistings, -beskrivelser eller -priser, eller derivativ bruk av denne Websiten eller Website-innholdet (inklusive framing), nedlasting eller kopiering av kundeopp¬lysninger til fordel for andre kjøpmenn, enhver bruk av data-mining-, robot- eller annet verktøy for dataregistrering og -ekstrakt, enhver bruk av Website-innhold i annen Website-, server- eller computeromgivelse som er forbundet i nettverket eller bruk av Website-innhold, som suggererer en forbindelse med produkter, support eller tjenester fra Sony eller et foretak som er forbundet med Sony, hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt mellom de respektive partene.

Brukeren har ikke lov til å bruke denne Websiten eller tjenestene på en måte som bryter disse betingelsene eller enhver anvendbar rett eller slike bestemmelser, eller som medfører eller kan medføre skader, avbrudd eller påvirkninger på denne Websiten eller tjenester. Brukeren har ikke lov til å foreta en ikke godkjent tilgang til noen deler av denne Websiten eller til andre Brukerkonti eller til computersystemer eller -nettverk, som er forbundet med denne Websiten, om det er ved hacking, passord-mining eller på annen måte. Brukeren har ikke lov til å registrere eller forsøke å registrere personlige opplysninger om andre over denne Website.

9. COPYRIGHT – RETTIGHETER TIL INNHOLDET I DENNE WEBSITEN

Sony overdrar ingen rettigheter til noe Website-innhold som blir nedlastet og brukt av Brukeren. Website-innhold, blant annet valg og plassering av dette, eies av Sony eller foretak som er forbundet med Sony og/eller deres innholds- og teknologileverandør, og er beskyttet av opphavsrett og andre rettigheter. Den begrensete tillatelsen til bruk av Website-innholdet (for de formål som er nevnt i ovenstående avsnitt) er uttrykkelig knyttet til betingelsen om anerkjennelse, overholdelse og bevaring av alle henvisninger om opphavsrett, varemerker og andre beskyttelsesgrunnlag i Website-innhold og alle beskyttelsesgrunnlag og andre rettigheter som Sony eller deres forbundete foretak og/eller innholds- og teknologileverandører har til Website-innholdet. Brukeren erverver ingen eiendomsrett til E-post-adresser, URL eller andre personlige kjennemerker som blir tildelt eller valgt av ham for kjøp av tjenester som er tilgjengelige over denne Websiten. Brukerens innskrenkete rettigheter vedrørende bruk av slike kjennetegn/adresser er kun gyldige så lenge hans registrering/brukerkonto for tilgang til denne Website eller vedkommende tjenester er gyldig. Når gyldighetstiden er utløpt ved Sony, uansett av hvilket grunn, er Sony fri til å bruke slike kjennetegn/adresser etter eget skjønn eller å tildele dem til en annen Bruker.

Bruk eller kopiering av Website-innhold uten samtykke eller bruk av Website-innhold på en måte som bryter disse bestemmelsene, kan krenke varemerke-, opphavsrettslige og andre beskyttelsesrettigheter og sivil- og strafferettslige bestemmelser. Det er forbudt for Brukerne å bruke ethvert Website-innhold (eller ethvert innhold som er tilgjengelig over denne Website) på en måte som krenker varemerker, opphavsrett eller andre beskyttelsesrettigheter. Sony forbeholder seg alle rettigheter med hensyn til en slik forbudt bruk eller brudd på disse betingelsene.

10. VAREMERKE

"Sony" er registrert varemerke for Sony Corporation, Japan.

Alle varemerker, logos, Internettadresser, produkt- eller modellnavn eller avledninger (derivations), som beskriver produkter, support eller tjenester fra Sony eller fra foretak som er forbundet med Sony, eller som inneholder ordet "Sony", (og) som finnes i Website-innholdet (heretter Sony merke ), er varemerker og/eller eies av Sony' eller av foretak som er forbundet med Sony. Enhver fortegnelse over Sonys (eller andres) varemerker som vises på denne Websiten blir riktignok aktualisert med regelmessige mellomrom, de skal imidlertid ikke oppfattes som en fullstendig liste over Sonys (eller andres) varemerker.

Bruk av Sony merker eller av endringer av dem er strengt forbudt (hvis ikke uttrykkelig tillatt av Sony).

Andre produkt- og firmabetegnelser som blir brukt på denne Websiten kan være varemerker for den respektive innehaveren.

11. BRUKER-INNHOLD – OPPLYSNINGER / MATERIALER SOM LASTES OPP ELLER OVERFØRES

I disse betingelsene betyr begrepet Bruker-innhold opplysninger eller annet innhold som blir overført eller kan overføres til Sony, eller som blir lagt inn eller lastet opp av en Bruker over denne Websiten eller forbundete midler, blant annet inklusive bilder, videos og andre illustrasjoner, lydmateriale, grafikk, dokumenter eller datafiler, opplysninger om naturlige og andre personer, meddelelser, E-post- og andre nyheter, filer, tekster, meningsytringer og andre opplysninger.

Når Bruker-innhold blir lastet opp på denne Website eller Bruker-innhold blir oversendt til eller gjort tilgjengelig for andre Brukere eller Sony eller foretak som er forbundet med Sony i henhold til eller på grunn av bruk av sites, tjenester eller av Website-innhold eller av andre grunner, gir Brukeren Sony, foretak som er forbundet med Sony og personer som er nevnt av dem (eller han forsikrer at innehavren av et slikt Bruker-innhold uttrykkelig har gitt dette) en ikke tidsbegrenset, gratis, ugjenkallelig og enkel rett og en slik lisens (inklusive kommersiell bruk) for bruk, kopiering, underlisenser, mangfoldiggjørelse, endring, tilpasning, publisering, oversettelse, offentlig oppførelse, utstilling og distribusjon av Bruker-innhold og til å fremstille avledete verk fra Bruker-innholdet (eller deler av dette) og overtakelse av dette (eller deler av dette) i enhver form, i ethvert medium eller med enhver teknologi, som nå er kjent eller i fremtiden vil blir utviklet i verden. Dessuten forsikrer Brukeren at han disponerer over de rettigheter som er nødvendige for å gi en slik lisens, og at han har gitt avkall på de såkalte "Moraliske rettigheter (rett til å forby fordreielse av et verk)" til ethvert Bruker-innhold. Hele Bruker-innholdet gjelder som ikke konfidensielt og ikke noe Bruker-innhold er undergitt noen taushetsplikt fra Sonys side.

Forrige avsnitt gjelder imidlertid ikke for enhver personlig opplysning som blir overført fra en Bruker med hensyn til hans person. Disse blir kun bearbeidet slik som bestemt i avsnittet om personlige data i data- eller påmeldingsskjemaet i denne eller forbundete Sony-Websites, på annet sted i disse betingelsene og i andre betingelser og vilkår, som gjelder uttrykkelig med hensyn til en ev. sluttet avtale mellom Brukeren og et foretak som er forbundet med Sony.

12. FORBUDT OG INNSKRENKET BRUKER-INNHOLD

Forbudte postings eller meldinger

Sony forbyr overføring, fordeling, distribusjon, opplasting, plassering, fremleggelse, felles bruk og lagring av Bruker-innhold over denne Websiten ("Opplasting") eller ved bruk av denne, som Sony etter eget skjønn mener er forbudt eller smakløs.

Slike Bruker-innhold er bl.a. informasjoner med pornografisk, nedsettende, sexistisk, homofobt, bakvaskende, villedende, uanstendig, støtende eller fornærmende innhold, eller som uttrykker etnisk, rassistisk eller religiøs ringeakt eller nedsettende smedeskrifter, forherligelse av vold, hat og lovstridig oppførsel, bilder av barnemishandling, barnepornografi eller fremstillinger med seksuelle hentydninger, vervinger, rundspørringer eller konkurranser og annet materiale som kan medføre sivil- eller strafferettslige følger.

Sony forbyr opplasting eller bruk av Website-innhold eller overføring av Bruker-innhold som har som første eller underordnet mål eller virkning i salg, distribusjon eller fremme av skytevåpen, våpen eller rusmidler (Controlled Substances), tjen-penger-raskt-modeller (løfte om gevinst), pyramide- eller kjedebrev, bedragerske eller kriminelle tilbud, innføring av andre E-post-adresser enn den egne, forstyrrelser av auksjoner eller markeder (inklusive offentlig noterte verdipapirmarkeder), trusler eller sjenanser mot andre, forstyrrelser av diskusjoner eller opprettelse av en falsk identitet for å villede andre, formidling av seksuelle tilbud fra mindreårige, for dem eller for videreformidling til dem, ytring av rasistisk nedverdigende erklæringer eller kommentarer, etterligning av en person eller falsk fremstilling av en forbindelse til en person eller til et rettssubjekt.

Brukeren skal ikke, hvis det ikke er uttrykkelig tillatt av vedkommende forum eller en slik service, drive reklame for, tilby salg eller kjøp av varer eller tjenester i noe forretningsøyemed.

Sony forbeholder seg retten (men overtar ingen forpliktelser), til å stryke eller innskrenke Brukerens tilgang til tilsvarende Website-innhold og/eller innholdet til Brukeren, og/eller overlevere det tilsvarende Bruker-innholdet til vedkommende myndighet, hvis en opplasting av Bruker-innholdet er et brudd på disse betingelsene (eller andre anvendbare forskrifter eller betingelser) eller andre utslagsgivende bestemmelser eller lover eller hvis dette blir antatt, uten at det er nødvendig med en formell innledning eller et slikt bevis på en stevning eller klage.

Opphavsrettlig beskyttede materialer og andre beskyttelsesretter

Sony forbyr opplasting av innhold som inneholder musikk, programvare, bilder (stillbilder eller bevegelige bilder), litterære eller kunstneriske verk eller annet materiale, som er beskyttet av opphavsrett (eller kan krenke andres opphavsretter), hvis Brukeren ikke er innehaver av eksklusive rettigheter til disse eller kontrollerer disse rettighetene eller har mottatt alle nødvendige tillatelser (noe Brukeren forsikrer om i tilfelle opplasting av slikt innhold). Sony forbyr opplasting av virkelig eller formodet opphavsrettslig beskyttet materiale, der bruken ikke er godkjent, eller av forfalsket materiale.

Opplysninger om personen

Med unntak av opplysninger om personen som en Bruker formidler for påmelding og/eller åpning av en konto, eller (hvis det passer) av personlige opplysninger om andre naturlige personer som en Bruker er kjent med, for opptak i en online-adressekatalog hos en slik Bruker, forbyr Sony opplasting av ethvert Bruker-innhold, som oppgir personlige eller fortrolige (private) opplysninger med hensyn til en naturlig person eller et rettssubjekt, inklusive telefonnummer, E-post-adresser eller konkrete adresser, kontonummer til Brukere, passord og økonomiske opplysninger.

For det tilfelle at personlige opplysninger om eller bilder av en naturlig person blir opplastet av en Bruker for opptak i online-adresseboken eller fotoalbumet (eller til et annet formål) hos en slik Bruker, forsikrer Brukeren at en slik person (datasubjektet) har gitt sitt samtykke til en slik formidling, og til den databehandling og annen bruk av et slikt Bruker-innhold som står i forbindelse med dette, slik det er bestemt i disse betingelsene.

Spam og opplasting av destruktivt materiale

Alle former for spam eller junk-E-post, inklusive opplasting eller overføring av flere, ikke anfordrete bidrag til forskjellige diskusjonsgrupper, post-lister og andre aktiviteter som fremmer såkalt spam, er forbudt på og over denne Websiten. Du forplikter deg til å betale et beløp på 5 EURO til Sony for hver spam-melding som ble sendt over din Brukerkonto som brudd på disse betingelsene.

Sony forbyr opplasting av computerprogrammer, filer og annet materiale som inneholder destruktive og avbrytende egenskaper som virus, manipulerte filer, "gjemte" filer (som f.eks. bilder med integrerte audio filer), worms, trojanske hester eller bots med formål rulling, bilder av flere skjermer og for andre aktiviteter som generelt kan forstyrre Websitens integritet eller funksjon eller online-kommunikasjonen.

13. KONTROLL AV BRUKER-INNHOLD VED SONY

Med denne Websiten tilbyr Sony kun et møtested for Brukere der de kan få tilgang til bestemte oppgitte tjenester, hjelp og/eller informasjoner. Sony kan og vil ikke gi noen garanti for at Sony vil overvåke, kontrollere, bearbeide, sensurere eller på annen måte filtrere Bruker-innholdet eller adferden til Brukere av Bruker-innhold eller Website-innhold.

Likevel kan Sony, men Sony er ikke forpliktet til dette, kontrollere samtlige Bruker-innhold manuelt eller automatisk, som ble eller kan bli opplastet til denne Websiten, og Sony kan dessuten overvåke eller kontrollere ethvert område på denne Websiten der Brukere overfører eller plasserer meldinger, eller der de kommuniserer med hverandre eller med Sony (hvis dette finner sted), blant annet inklusive chatrom, nyhetsgrupper, Bulletin Boards, Community Pages, fotoalbum, personlige Internettsider eller andre områder og fora (Fora). Sony kan tilbakevise, la være å sette inn i Internett, la være å bruke, fjerne, endre, sperre med tilgangsforbud og/eller slette ethvert Bruker-innhold som Sony etter eget skjønn mener er urimelig eller avskyelig, eller som på annen måte bryter bestemmelsene i disse betingelsene, Sony er imidlertid ikke forpliktet til dette. Dette krever ingen formell anstrengelse i form av en klage vedrørende vedkommende Bruker-innhold eller påvisning av en slik. Sony er berettiget, men ikke forpliktet, til å samarbeide med alle namsmyndigheter eller å imøtekomme oppfordringer eller anmodninger fra domstoler eller andre myndigheter, der Sony blir pålagt å oppgi identiteten til alle personer som setter Bruker-innhold på nettet.

14. INTET ANSVAR - BRUKER-INNHOLD OG BRUK AV WEBSITEN

Materialet, opplysningene og meningsytringene (som også kan inkludere Bruker-innhold), som finnes i eller på og/eller kommer til uttrykk på fora (eller over andre tilgangsmidler for Bruker-innhold), blir ikke nødvendigvis delt av Sony, av foretak som er forbundet med Sony eller av forbundete rettssubjekter (eller blir samtykket av dem). Hele Bruker-innholdet skal kun ansees som en meningsytring og ikke som fremleggelse av fakta.

Alle Bruker-innhold og/eller tjenester som du mottar eller Bruker, eller som du overfører over bruk av Websiten, blant annet inklusive bruk av alle fora, er undergitt alene ditt skjønn og skjer på din egen risiko og er undergitt ansvarsfraskrivelsene og ansvarsbegrensningene i disse betingelsene. Sikkerheten i denne Website og Bruker-innhold kan ikke garanteres.

Du er klar over at når du oppgir personlige eller andre opplysninger i online-prosessen, for eksempel over Message Boards, chatrom eller andre måter, kan slike opplysninger registreres og brukes av ukjente personer. Sony gjør riktignok alt som står i deres makt for å garantere beskyttelsen av dine personlige opplysninger og din privatsfære, Sony kan imidlertid ikke garantere sikkerheten for enhver opplysning som du overfører online. Du utleverer slike opplysninger for egen risiko. Med unntak av personlige opplysninger som en Bruker overfører for påmelding eller for å åpne eller aktualisere en konto (der Sony anstrenger seg på økonomisk rimelig måte for å beskytte på enhver måte), er Sony ikke ansvarlig med hensyn til Bruker-innhold (bl.a. utelukker Sony ethvert ansvar med hensyn til dette), som blir overført for et område på Websiten som blir betegnet som beskyttet, privat eller et område i Websiten med begrenset tilgang (eller som er å betrakte som en slik), som er tilgjengelig for andre personer enn den Brukeren som har overført Bruker-innholdet. Sony er heller ikke ansvarlig for at Bruker-innhold ikke er tilgjengelig (og Sony utelukker ethvert ansvar med hensyn til dette) som ble overført for et område som ble betegnet som Public Area i en slik Website, eller for andre fora, der andre Brukere enn den Brukeren som har overført Bruker-innholdet, har tilgang.

Sony er ikke forpliktet til å delta i tvister som du ev. har med andre Brukere, eller i tilfeller der du er part med andre Brukere, eller som gjelder denne Websiten eller som gjelder den på noen måte.

I rammen av lovbestemmelser om opphavsrett, bakvaskelse, beskyttelse av privatlivet eller andre bestemmelser utelukker Sony ethvert ansvar for Bruker-innhold, inklusive ansvar for feil, virus, bakvaskelser, skriftlige fornærmelser, usømmeligheter eller uriktigheter som dette inneholder, og for mulige ulovlige Bruker-innhold og andre Bruker-innhold.

Sony utelukker ethvert ansvar for en ikke autorisert bruk av Bruker-innhold (av andre Brukere) og Sony utelukker ethvert ansvar for en krenkelse av Bruker-innhold, som krenker enhver opphavsrett, varemerke eller andre beskyttelsesrettigheter til en annen Bruker eller en annen person.

Brukeren er alene ansvarlig for alle skader (inklusive Website-innhold) som oppstår fra bruk eller overføring av Brukerinnhold eller Websiten, blant annet fra tvister og tilfelle som beskrevet i de forrige avsnittene, og fra forbundete transaksjoner eller hendelser.

Sony er ikke ansvarlig for en ikke autorisert tilgang til Brukerens konto eller en automatisk videre overføring av meldinger og/eller virus (som blir forårsaket av virus eller på annen måte) til personer hvis opplysninger ble overført fra en Bruker for å tas opp i en online-adressebok som er tilgjengelig over denne Websiten.

Ansvarsfraskrivelsene og –begrensningene i disse betingelsene er å anvende uavhengig av om ansvaret blir gjort gjeldene på grunnlag av kontraktsrett, skadevoldende handlinger (inklusive uaktsomhet eller bakvaskelse), objektivt ansvar, forsømmelse av garanti eller et annet rettsprinsipp.

15. LAGRING OG TAP AV BRUKER-INNHOLD

Når Sony stiller E-post-innretninger, Web-hosting- eller andre tjenester til disposisjon over denne Websiten, som krever at computerlagerplass er tilgjengelig, forbeholder Sony seg retten til å forføye eller å endre begrensninger (midlertidig eller av annen type) med hensyn til lagringen, ved å henvise til lagerkapasitet, tid / alder på filene (for eksempel E-post som er over 180 dager gamle), antall og/eller størrelse på filene eller til andre kriterier som Sony er berettiget til å fastsette. Uten å ville innskrenke den generelle karakteren på ovenstående avsnitt, gjelder at materiale som overskrider slike grenseverdier kan slettes eller ikke mottas for en slik lagring. Brukerne har ikke lov til videresalg av lagerplass som blir tilbudt på denne Websiten.

Sony er ikke ansvarlig for noe tap, sletting, fjerning eller ikke utført levering til den planlagte mottakeren av Bruker-innhold som ble opplastet på denne Websiten, uavhengig av om dette ble forårsaket av computervirus, tilgang fra uvedkommende eller på annen måte. Brukere oppfordres til å oppbevare en sikkerhetskopi av alt Bruker-innhold, og Brukerne forplikter seg til å gjøre dette vedrørende alle opplastete Bruker-innhold. Sony forbeholder seg retten til å nekte tilgang til denne Websiten til enhver tid uten varsel og å slette Bruker-innhold.

16. INGEN GARANTI - SITE-INNHOLD OG WEBSITE-INNHOLD

Alt Website-innhold og alle tjenester blir stilt til disposisjon i tilstanden "som foreliggende" og "som finnes", og Sony utelukker – i størst mulig omfang, som tillatt i henhold til gjeldende rett – all garanti og forsikringer av enhver art ( "Garanti") som gjelder som uttrykkelig eller stilltiende avtalt art med hensyn til innholdet i Websiten og tjenestene, blant annet inklusive konkludent garanti av vanligheten på markedet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål og ingen krenkelse av opphavsretten til andre.

Blant annet gjelder følgende:

  • Sony gir ingen forsikring om at Websiten er rimelig tilgjengelig eller kan brukes fra alle standplasser eller at den er fri for virus. Den som gjør tilgang til denne Websiten og Bruker innholdet i Websiten og/eller tjenestene, er ansvarlig for at alle gyldige lover og bestemmelser overholdes, blant annet inklusive alle anvendbare nasjonale eller lokale lover.
  • Sony har riktignok gjort seg umak å kontrollere om alt innhold i Websiten er riktig, pålitelig og aktuelt, blant annet inklusive - hvis det gjelder - opplysninger om produkter, tjenester, support og annet og beskrivelsene som er mottatt fra andre, likevel garanterer ikke Sony at alle erklæringene som denne Websiten inneholder er riktige. Alle materialer, produkter, support, tjenester eller opplysninger som finnes på denne Websiten eller som det henvises til, kan være foreldet. Sony forplikter seg ikke til å aktualisere Website-innholdet. Sony utelukker ethvert ansvar for enhver feil eller utelatelse i Websitens innhold (hvis ikke en slik fraskrivelse er uforenelig med de ev. gitte garantier og andre betingelser og vilkår vedrørende produkt- eller servicesalg fra Sony). Alle avgjørelser som treffes på grunnlag av opplysninger som finnes i Website-innholdet (eller i Bruker-innhold), skjer på Brukerens eget ansvar.
  • Sony forsikrer ikke at funksjoner eller tjenester på denne Websiten eller andre interaksjoner over denne Websiten er tilgjengelige stadig, uten avbrudd, på sikker måte og feilfritt, at alle feil blir utbedret, eller at denne Websiten eller serveren som stiller denne til rådighet, er fri for virus eller skadelige bestanddeler (components). Sony og foretak som er forbundet med Sony overtar intet ansvar for noen skade eller virus som kan skade eller oppstå på ditt computerutstyr eller annen formue på grunn av din tilgang til denne Websiteen eller bruk av denne, blant annet inklusive på grunn av nedlasting av bilder, programvare eller annet Website-innhold. Hvis Website-innholdet fører til at det kreves service, reparasjon eller korrektur av utstyr eller data, overtar Brukeren alle kostnader i denne sammenhengen.
  • Opplysninger som finnes i Website-innhold (og i Bruker-innhold), er ingen rettslig, yrkes-, økonomisk eller medisinsk rådgivning og de er ikke til å stole på. Website-innhold som inneholder såkalte "Forward Looking Statements (Oversetterens anmerkning: Utsagn om investeringers lønnsomhet)" eller hensiktserklæringer, skal ikke tas hensyn til. Sony forbeholder seg retten til ikke å foreta noen handlinger i henhold til slike erklæringer.
  • Website kan inneholde henvisninger til konkrete Sony produkter og tjenester, som ikke uten videre eller overhodet ikke er tilgjengelige i et bestemt land. Slike henvisninger skal ikke tolkes som stilltiende forsikringer eller garanti om at slike produkter eller tjenester vil være tilgjengelige i et bestemt land.

Hvis gjeldende rett forbyr garantifraskrivelse fra Sony som beskrevet ovenfor, foretar Sony en slik fraskrivelse, en slik innskrenkning og begrensning av garantien kun i den utstrekning det er maksimalt tillatt i henhold til bestemmelsene i en slik rett.

17. FORRETNINGER MED ANDRE

Når det er mulig for Brukeren å foreta forretninger med andre over denne Websiten (eller over Websiter som er forbundet med lenker) (blant annet med andre Brukere eller en annen Service leverandør eller produktselger), som ikke er Sony eller et foretak som er forbundet med Sony, skal slike transaksjoner gjelde som transaksjoner som kun blir sluttet mellom deg og en annen (og alle rettigheter og plikter oppstår på tilsvarende måte).

18. NEDLASTING AV PROGRAMVARE OG ONLINE-ANVENDELSER - INNSKRENKNINGER OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Enhver driver, programvare, programmer (blant annet inklusive alle oppgraderinger og oppdateringer, perifere og andre anvendelser, tjenester eller tjenesteprogrammer på computergrunnlag og alle filer og bilder som finnes i eller blir opprettet av programvare, programmer og andre materialer, som står til disposisjon for nedlasting eller som en fjernanvendelse eller en slik service fra innholdet i Websiten ("Utilities"), blir stilt til rådighet for Brukeren som support og tjeneste. Det skjer ingen overdragelse av noen rettigheter til Utilities (uavhengig av om disse blir lastet ned eller ikke) til Brukeren, og Sony, foretak som er forbundet med Sony eller vedkommende lisensgiver er innehavere disse rettighetene (vedrørende all opphavsrett).

Bruken av utilities ved Bruker bestemmes likeledes av betingelsene i alle forbundete online- eller offline-dokumenter, forbrukerlisenser eller andre bestemmende betingelser og vilkår, som ble fastlagt av vedkommende leverandør eller lisensgiver ("EULA") (i tilfelle uforenelighet med de foreliggende betingelsene går de inn i stedet for disse). Hvis en utility ikke er ledsaget av en EULA, mottar du en lisens for en slik utility som ikke kan overdras og på enkelt grunnlag som lisens for en eneste Bruker, Sony kan si opp en slik lisens.

Utilities må kun brukes slik som fastlagt i vedkommende EULA. Hvis det ikke uttrykkelig er fastlagt noe annet i vedkommende EULA eller autorisert i henhold til bestemmende rett, er det forbudt for Brukeren å mangfoldiggjøre, kopiere, leie ut, leie ut i leasing, analysere i Reverse Engineering, dekompilere eller selge utilities. En uautorisert bruk av utilities er et brudd på opphavsrettigheter og andre beskyttelsesrettigheter og Sony eller vedkommende lisensgiver (som det ev. passer) forbeholder seg alle rettigheter.

Sony gir ingen garanti med hensyn til riktigheten eller påliteligeheten for resultater eller output, som kan avledes fra bruken av utilities. Sony overtar intet ansvaret for tap av data eller for skader som oppstår ved installasjon av nedlastete utilities, Sony garanterer heller ikke eller overtar noe ansvar med hensyn til utilities. Før installasjon eller bruk av utilities anbefaler Sony Brukere alltid å lage en kopi av alle data som finnes på harddisken (der eller med hvilken utilities skal installeres eller brukes), (og Brukerne forsikrer at de alltid vil gjøre dette).

Sony og foretak som er forbundet med Sony tilbyr ingen support og ingen understøttelse ved bruk, installasjon eller stell av noen utilities (hvis ikke noe annet er uttrykkelig oppgitt i en vedkommende EULA) eller ved løsning av spørsmål eller problemer, som kan oppstå som resultat av bruk eller installasjon av utilities.

Du bekrefter at utilities og all dokumentasjon og/eller teknisk informasjon kan være undergitt bestemte eksportkontrollover og -bestemmelser. Du lover at du ikke vil foreta noen direkte eller indirekte utførsel eller gjenutførsel av utilities, som ville være et brudd på slike lover eller bestemmelser.

Hvis Sony likevel (skriftlig) lover å gi support, blir en slik støtte kun gitt for Sony produkter med operativsystemer og annen programvare i samme form og versjon som det som ble sendt fra Sony eller et foretak som er forbundet med Sony, og Sony kan nekte å gi støtte for Sony produkter der det senere er opplastet utilities eller der det senere ble overtatt slike utilities.

Vedkommende EULAs kan inneholde flere garanti- og ansvarsfraskrivelser eller -innskrenkninger vedrørende utilities.

Nedlasting av en utility betyr godkjennelse av disse betingelsene. Hvis du ikke godtar disse betingelsene, har du ikke lov til å laste ned noen utility eller tilhørende online-dokumentasjon.

19. ANSVARSFRASKRIVELSE VEDRØRENDE WEBSITE-INNHOLD

Sony, foretak som er forbundet med Sony og andre personer som deltar i utvikling, produksjon, hosting eller levering av Website-innhold, er ikke ansvarlige for direkte, indirekte, konkrete, leilighetsvist oppståtte, følgeskader eller straffer inklusive skadeserstatning, blant annet ikke for tap av data, tapt fortjeneste, forretningsavbrudd eller oppstått tap av tid eller skader av enhver art (blant annet ikke for slike skader som ble forårsaket av uaktsomhet eller av andre forsømmelser), som oppstår fra bruken av Website-innhold eller udugelighet i bruk av dette, også når Sony eller en fullmektig fikk melding om muligheten for en slik skade.

Den bestemmende rett kan forby ansvarsfraskrivelsen i dette avsnittet i alle tilfelle. Ansvarsfraskrivelsen i dette avsnittet er (da) kun å anvende i maksimalt tillatt omfang, som tillatt i henhold til anvendbar rett.

Sony's ansvar for skader og tap (etter avtalerett, bestemmelsene om uaktsomhet, skadevoldende handlinger eller på annen måte) er ikke i noe tilfelle større enn det beløpet som Brukeren har betalt for tilgangen til denne Websiten (hvis ikke noe annet er tvingende foreskrevet etter anvendbar rett). Ingen bestemmelser i disse betingelsene skal tolkes som fraskrivelse av ansvar fra Sony eller foretak som er forbundet med Sony i tilfelle dødsfall eller personskader, som oppstår på grunn av uaktsomhet fra Sony eller foretak som er forbundet med Sony.

20. Personlige data, personvern og cookies

Når du overfører opplysninger over denne Websiten eller i rammen av en registreringsprosess over telefon

  • Erklærer du at du er enig i behandling av dine personrelaterte data som navn og stilling, adresse, telefonnummer, detaljer om kontakt og andre personlige data ("Personlige data") i overensstemmelse med betingelsene, som ble meddelt deg i registreringsskjemaet i den delen som har som overskrift "Personlige data" (eller lignende) eller i rammen av registreringsprosessen over telefon for denne Websiten.
  • Anerkjenner du at behandlingen av dine personlige data er nødvendig for å fastslå personen når du oppsøker denne Websiten hhv. for å gi tilgang til den eller deler av den overfor registrerte Brukere eller betalende abonnenter og for overvåking av denne tilgangen og du er enig i denne behandlingen.

Under visse omstendigheter kan Sony be deg om ytterligere personlige data i form av fotokopier av identitetskort eller kredittkort, f.eks. for å kontrollere din identitet eller for å forebygge bedrageri. I den utstrekning Sony mottar slike ytterligere opplysninger i sammenheng med denne Websiten, er disse likeledes å betrakte som "personlige data".

Sony er berettiget til å overføre personlige data eller stille dem til disposisjon for andre avdelinger og grener av Sony og for foretak som er forbundet med Sony i Europa og (med forbehold om at Sony nøyaktig overholder anvendbare personvernlover) i oversjøiske land inklusive Sony Corporation i Japan. Uten ditt samtykke fremlegger ikke Sony noen personlige data bortsett fra i de nedenfor oppførte tilfelle overfor rettssubjekter og personer der det ikke dreier seg om foretak som er forbundet med Sony (3P's).

I forhold til 3P's kan personlige data fremlegges for (1) å muliggjøre avviklingen av avtaler, der du deltar, eller det kan skje for andre formål som er oppført i disse betingelsene eller for formål som ble meddelt i den delen av registreringsskjemaet som har overskriften "Personlige data" (eller lignende) eller i rammen av registreringsprosessen over telefon for denne Websiten, eller for (2) å etterkomme lovbestemte forpliktelser som Sony eller et foretak som er forbundet med Sony er undergitt.

I forhold til 3P's kan personlige data fremlegges for å gjøre det mulig for dem å kunne erlegge tjenester for Sony eller for foretak som er forbundet med Sony, etter deres oppdrag eller anvisninger. I slike tilfelle garanterer Sony med tilsvarende tiltak at 3P's følger Sonys prinsipper når det gjelder beskyttelse av data og at mottakeren av slike data (1) kun bruker personlige data for de tillatte formålene, (2) kun registrerer og bearbeider personlige data på den betingelse at de beskytter dem mot uvedkommende bruk og når det gjelder beskyttelse og bruk av personlige data beslutter og overholder like strenge tiltak og betingelser og (3) nøyaktig følger anvendbare rettsforskrifter.

Når personlige data blir overført i sammenheng med betalingstransaksjoner som gjelder denne Websiten (som f.eks. betaling av abonnementsgebyrer), er Sony berettiget til å overføre personlige data til 3P's, der det dreier seg om institusjoner for vurdering av kreditt-/bedrageririsiko, eller til 3P's, som på annen måte har sin virksomhet på området for kriminalitetsforebyggelse, for å kontrollere om det kredittkortet du har fremlagt eller en annen betalingsmetode er ubetenkelig, eller for å bekjempe forbrytelser, hhv. overføre personlige data til kredittkortforetak og andre institusjoner som deltar i betalingstransaksjoner. Muligens må personlige data som er overført til disse 3P's sendes videre til USA eller andre steder som ligger utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet for bearbeiding. Noen institusjoner har henvist til at overførte personlige data også brukes til vurdering av kredittverdighet, risiko eller bedragerisannsynlighet for Sony og andre, som du oppretter forretningsforbindelser med.

Sony er berettiget til å bruke, bearbeide og fremlegge alle anonyme eller generiske data (inklusive statistikker) uten innskrenkninger, der du ikke kan identifiseres.

Du har rett til å anmode Sony om at 3P's som har mottatt personlige data får melding om rettelser og stryk. Hvis disse personlige data ikke er undergitt Sonys kontroll, vil Sony anstrenge seg for å formidle din anmodning og slike rettelser og stryk. I den utstrekning personlige data imidlertid ble overført til kredittkortforetak og andre betalingsinstitusjoner, er det muligens nødvendig at du, når du vil ha rettet eller strøket disse overførte personlige data, tar kontakt direkte med dem. Sony kan ikke overta noe ansvar for rettelse eller stryk av personlige data som (med ditt samtykke) er overført til institusjoner for vurdering av kreditt- eller bedrageririsiko eller til betalingsinstitusjoner og som trenger disse data hhv. som får disse data, og Sony avviser ethvert ansvar når det gjelder dette. Sony overar intet ansvar for noen kreditt- eller annen risikovurdering som er satt opp av en slik 3P og som ikke stemmer eller for noen andre konsekvenser dette må ha (inklusive negativ kredittvurdering), at personlige data blir fremlagt eller brukt i den form som bestemt i den del av registreringsskjemaet som har overskriften "Personlige data" (eller lignende) eller i rammen av registreringsprosessen over telefon for denne Websiten og i de foreliggende betingelsene.

Med din tilgang til Websiten bekrefter og godtar du at Sony, foretak som er forbundet med Sony eller deres Service Provider kan overføre cookies til din computer, for å identifisere ditt besøk på denne Websiten og/eller for å erfare mer om dine bruks- og browsing-vaner mens du besøker denne Websiten. Cookien kan inneholde personlige opplysninger om deg og den kan være en varig cookie eller en Single Session Cookie.

21. FRITAKELSE

Brukeren sikrer Sony, foretak som er forbundet med Sony og deres ledelse, de som har oppdrag fra dem, medarbeidere og Service Providere fritakelse og skadesløshet med hensyn til alle tap, kostnader, prosesser, skader, utgifter (blant annet inklusive rimelige rettsomkostninger og -utgifter) eller ansvarskrav av enhver art, som oppstår fra krav fra andre på grunn av brudd på eller krenkelse av ethvert forbud eller innskrenkninger med hensyn til Brukerens aktiviteter på denne Websiten, som oppført i disse betingelsene, eller fra et løfte, en garanti eller forsikring fra Brukeren, som er oppført i disse betingelsene, og med hensyn til ethvert krav fra en person vedrørende saker, ansvar og plikter som Sony har utelukket i disse betingelsene.

Uten dermed å innskrenke den generelle karakteren på ovenstående fritakelse, sikrer Brukeren Sony, foretak som er forbundet med Sony og deres ledelse, de som har oppdrag fra dem, medarbeidere og Service Providere ansvarsfrihet, fritakelse og godtgjørelse med hensyn til alle krav, ansvarskrav, kostnader (inklusive rettsomkostinger), utgifter, klager og krav på skadeserstatning (for direkte, indirekte eller følgeskader) av enhver art uavhengig om disse er kjent, blir formodet eller er fremlagt eller ikke, og som oppstår fra følgende eller på noen måte er forbundet med følgende:

  • Ethvert Bruker-innhold som er forbudt eller bestemt av innskrenkninger, og som blir lastet opp av Brukeren, eller en bruk av denne Websiten ved Brukeren (inklusive bruk av Websiten ved Brukeren som er forbudt eller bestemt av innskrenkninger);
  • Tap, sletting, fjerning, forfalskning eller publisering av Bruker-innhold, som ble lastet opp av Brukeren; eller
  • Enhver ikke autorisert bruk av Brukerens konto eller enhver påvirkning av Brukerkontoens sik-kerhet på grunn av unnlatelser med hensyn til taushetsplikten i forhold til passord for Bruker-kontoen eller andre sikkerhetsopplysninger; og vedrørende alle tilfelle som er forbundet med dette.

22. HYPERTEKST-LENKER TIL OG FRA DENNE WEBSITEN

Du er forpliktet til å søke om og innhente skriftlig samtykke fra operatøren av denne Websiten, før du kan opprette en lenke til den. Såkalt. "Deep Linking" er strengt forbudt. Alle lenker til denne Websiten må føre til Websitens hjemmeside, de må gjøre det tydelig at denne Websiten og Websi-te-innholdet i Websiten som inneholder lenken, skal betraktes atskilt, og du må dessuten gjøre det tydelig at Sony er innehaver og/eller operatør av denne Websiten.

Sony eller andre (med samtykke som beskrevet ovenfor) kan opprette hypertekst-lenker til eller fra andre Internett-Websiter eller ressurser. Slike lenker til denne Websiten blir overtatt som en venne-tjeneste og impliserer ikke at Sony gir sin tilslutning til den andre Websiten eller noen forbindelse til dens operatører. Sony oppfordrer Brukeren til å utøve en tilsvarende dømmekraft når han brow-ser gjennom deres eller eksterne Websites og ressurser. Noen Websites kan inneholde opplysnin-ger eller forbinde Brukeren med Websites som inneholder opplysninger som eventuelt gjelder som urimelige eller støtende. Eksterne Websites kan overføre egne cookies til Brukeren, registrere data og/eller forlange personlige opplysninger.

Opprettelse av forbindelse til enhver ekstern Website ved Brukeren skjer på Brukerens egen risiko.

Sony har ikke kontrollert om opplysningene er riktige eller pålitelige på eksterne Websites eller ressurser som er forbundet med denne Websiten over lenker eller som det er tilgang til over denne Websiten eller som inneholder lenker til Sonys Website(r). Sony understøtter ingen innhold, rekla-me, produkter, support, tjenester eller andre materialer som kan fåes på eller over slike eksterne Websites eller ressurser og Sony er ikke ansvarlig for disse. Sony er ikke ansvarlig for at materiale og opplysninger som slike eksterne Websites eller ressurser inneholder er riktige, overholder opp-havsretten, er rettmessige eller sømmelige, og Sony utelukker enhver uttrykkelig eller stilltiende garanti for dette. Sony er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for noen skade eller tap som forårsakes eller angivelig forårsakes ved bruk av noe innhold, produkter, support eller tjenester, som står til rådighet over eksterne Websites eller ressurser, eller ved at det stoles på disse.

Uten å ville innskrenke ovenstående, gir Sony ingen garanti eller forsikringer med hensyn til enhver opplysnings sikkerhet (inklusive kredittkortopplysninger og andre personlige opplysninger), som på Brukerens forlangende ev. overføres til andre, og Brukeren gir avkall på ethvert krav mot Sony vedrørende slike saker.

23. OPPSIGELSE

Med unntak av en tjeneste eller en tilgang der et abonnementsgebyr er forfalt til betaling, kan Brukeren til enhver tid si opp sine spesielle rettigheter til bruk av tjenestene på denne Website og av annet Website-innhold, ved at han sletter alt Website-innhold som han har lastet ned fra denne Websiten og alle kopier som han har lagret eller installert noe sted. Brukerens rett til bruk av tjenestene på denne Websiten og av annet Website-innhold opp-hører umiddelbart med eller uten varsel etter eget skjønn fra Sony hvis noen av disse be-tingelsene ikke overholdes av Brukeren.

Når et abonnements- eller annet gebyr fra Brukeren for tilgang til denne Websiten eller en tjeneste og bruken av denne er forfalt til betaling, må Brukeren gi Sony skriftlig (eller på annen, uttrykkelig godkjent måte) melding om ønsket om oppsigelse vedrørende abonnementet. Hvis det ikke finnes andre uttrykkelige bestemmelser med hensyn til Brukerens anledning til oppsigelse eller oppsigel-sesfristen, kan Brukeren si opp en abonnementsservice ved å gi Sony beskjed om dette minst en hel måned på forhånd.

Sony kan si opp Brukerens tilgang til denne Websiten eller registrering over denne Websiten, når det i løpet av en tid på minst 3 måneder (eller i løpet av en annen frist som fastlagt av Sony) ikke har skjedd noen tilgang til Brukerkontoen eller når Brukeren ikke har logget seg på innen en slik frist.

Sony forbeholder seg retten til å si opp Brukerens tilgang til denne Websiten og/eller hans konto etter Sonys skjønn til enhver tid uten å oppgi noen grunn (med forbehold om tilbakebetaling av beløp som Brukeren har betalt på forskudd med hensyn til en slik tilgang). Under slike omstendigheter vil Sony på økonomisk rimelig måte forsøke å sende oppsigelsesmeldinger til Brukeren til dennes siste kjente kontaktadresse eller E-post-adresse.

Etter en oppsigelse må Brukeren innstille bruken av alle kopier av Website-innhold som han er i besittelse av, og tilintetgjøre disse, og Sony kan fjerne og/eller slette Bruker-innhold fra en slik Bruker. Uten å ville innskrenke Sonys generelle rett til å slette Bruker-innhold av enhver grunn etter en oppsigelse, eller til å nekte tilgangen til denne, er Sony ikke forpliktet til å føre noe Bruker-innhold videre eller videresende noen meldinger til deg eller andre.

24. ANNET

Hvis enkelte bestemmelser i disse betingelsene ikke kan gjennomføres, skal den ikke gjennomførbare bestemmelsen gjelde som erstattet av en gyldig og gjennomførbar be-stemmelse, som kommer hensikten i den opprinnelige bestemmelsen så nært som mulig. Dette har ingen virkning på gyldigheten eller gjennomførbarheten av de øvrige bestemmel-sene.

Uten skade for ansvarsfraskrivelser og ansvarsinnskrenkninger som er oppført i disse betingelse-ne, kan det ikke reises krav eller søksmål fra en person mot Sony eller et foretak som er forbundet med Sony med hensyn til denne Websiten eller i forbindelse med denne, hvis et slikt krav eller søksmål ikke reises innen ett (1) år etter at grunnen for søksmålet er oppstått og Sony har mottatt skriftlig melding om dette.

Medarbeidere og folk som har oppdrag fra Sony er ikke autorisert til å endre disse betingelsene. Ytringer fra salgsrepresentanter eller kundeservicerepresentanter, som skjer i Sony's navn, skal ikke tolkes som en endring av disse betingelsene eller som en autorisert og rettsforbindtlig ytring om denne Websiten eller type og kvalitet på fremstilte produkter eller tjenester eller annet Website-innhold.

Oppringninger til kunde-hjelpelinjer, som skjer til denne Website, kan tas opp for opplærings- og kvalitetskontrollformål.

Disse betingelsene og innholdet på denne Website er undergitt opphavsretten.