INNEHÅLLSFÖRTECKNING

För att komma till det aktuella avsnittet, var goda klicka på tillhörande överskrift.

1. WEBSIDANS OPERATÖR SAMT BEGREPPSDEFINITIONER

Denna websida bedrivs av Sony Europe B.V. (Sony, vi eller oss), med säte i The Heights,

Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom samt med affärslokaler i Da

Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgium. Du kan kontakta oss via e-post till följande adress

support@shop.sony-europe.com.

I dessa allmänna affärsvillkor skall följande betydelser tillordnas följande begrepp: tjänster är alla funktioner, inrättningar, användningar, informationer och övriga tjänster som kan erhållas via denna websida (i förekommande fall inklusive ISPtjänster) (internet service provider och/eller internetåtkomsttjänster). Anslutna Sony företag är Sony Corporation, Tokio, Japan samt alla företag som med majoritet på ett indirekt eller direkt sätt befinner sig i Sony Corporations ägo eller behärskas av denna. Villkor är dessa villkor och konditioner. Orden användare och Ni betecknar alla personer som med eller utan Sonys tillåtelse har åtkomst till denna websida eller som använder denna, oberoende av om Ni är en registrerad användare av denna websida eller en abonnent eller är en registrerad användare av ett tjänst som erbjudes via denna websida, eller om Ni inte är det. Denna websida eller site är den websida (hemsida och de internetsidor som ligger till grund härför) eller andra sammanställningar av informationer och/eller användningar som bedrivs av Sony och som står till förfogande via åtkomst medelst åtkomstanordningar som persondatorer, laptopdatorer, mobiltelefoner, digitala kameror, tv eller andra nätverksinrättningar via materiellt förbundna eller trådlösa nätverk (bland annat inklusive internet och nätverk till vilka man kan ha åtkomst via wireless application protocol eller liknande teknologier (WAP)), och i vilka dessa villkor offentliggörs eller till vilka man uttryckligen hänför sig i förbindelse med en uppmaning att godkänna dessa villkor, vilka skall gödkännas av användaren. Alla hänvisningar till denna websida eller site innefattar en hänvisning till den aktuella WAPsidan. Särskilda ytterligare bestämmelser är definierade nedan.

2. ÅTKOMST TILL WEBSIDAN OCH ANVÄNDNING

Med åtkomsten till denna websida eller dess content genom att bläddra i denna eller genom att ladda ner denna eller genom posting eller genom att ladda upp denna site eller genom någon användning av denna och av dess innehåll såsom anmäld användare eller ej anmäld besökare förpliktigar Ni Er att iakttaga dessa villkor utan någon som helst ändring (varmed ett avtal har ingåtts mellan Er och Sony) samt att iakttaga alla lagens bestämmelser.

Jos käytätte tätä nettisivua tai joitakin sen osia tai muita palveluja, joiden käytöstä on maksettava tilaushintoja, voi SNär Er åtkomst till denna websida eller till någon som helst del av denna eller till någon annan tjänst, som är underkastad betalning av en abonnemangsavgift, sker, kan Sony vägra Er tillgång eller avbryta denna i fall av ett betalningsdröjsmål eller om Ni inte betalar de avgifter som är förfallna till betalning. Ni bär ansvaret för att Ni anskaffar den nödvändiga hårdvaru och programvaruutrustningen samt för inbetalningen av alla telefon eller övriga nätverksavgifter, vilka är nödvändiga för att få tillgång till denna websida samt tjänster och användning.

Åtkomsten till denna websida eller till tjänsterna kan vara inskränkt till ett maximalt antal åtkomster och/eller till en maximal tidslängd inom en konkret tidsrymd.Denna websida eller bestämda delar av denna kan uppvisa särskilda innehåll som enbart är avsedda för vuxna personer. För att ha tillgång till dessa innehåll och för att kunna starta dessa måste Ni vara minst 18 år gammal (och Ni garanterar att Ni innehar denna ålder). Om Ni tillåter att barn får tillgång till denna websida eller om Ni tillåter barn att starta denna är det Er plikt att övervaka detta samt att avgöra vilka innehåll eller tjänster som är lämpliga för barn och vilka som inte är det. Var vänlig notera att det för barn kan vara möjligt att via denna websida eller via särskilda delar av denna ställa persondata, som berör dem själva, till förfogande.

Ni försäkrar att Ni enbart kommer att ha åtkomst till denna websida via det användargränssnitt som har ställts till förfogande av Sony för detta ändamål.

3. ÖVRIGA VILLKOR, REGLER OSV.

Dessa villkor gäller förutom de övriga villkor som gäller för alla användare enligt ett distributions, licens eller försäljningsavtal eller sådana villkor eller i överensstämmelse med andra tillämpliga överenskommelser eller villkor. Om denna websida eller några som helst delar av denna innehåller regler, riktlinjer, kodex för uppträdande eller ytterligare villkor eller anvisningar för användare förpliktigar sig användarna likaledes att iakttaga dessa. I fall av konflikter eller oförenliga ståndpunkter är dessa bestämmelser avgörande. Om Ni inte är införstådd med ett av de ovan nämnda villkoren (eller med övriga regler, föreskrifter osv.) har Ni inte tillåtelse att använda denna websida.

Dessa villkor kan innehålla bestämmelser som förutsätter ett mått av funktionalitet eller prestanda som inte står till förfogande via denna websida (eller bör stå till förfogande). För så vitt sådana bestämmelser enbart hänför sig till sådana former av funktionalitet eller sådana prestanda kommer dessa inte till tillämpning och berör ej heller de övriga bestämmelsernas giltighet.

4. ABONNEMANGS ELLER ANDRA AVGIFTER ENLIGT CONTENT RESPEKTIVE ART AV TJÄNST

Det faktum att det förekommer content på denna websida och/eller tjänster som står till förfogande på eller via denna websida kan som helhet eller till vissa delar vara förknippat med villkoret att Ni köper ett abonnemang eller att Ni betalar en engångsavgift.

Om Ni beslutar Er för content / tjänster på grundval av ett abonnemang och skickar en ansökan om ett abonnemang till Sony, garanterar och försäkrar Ni därmed samtidigt att Ni har fyllt 18 år, att alla de informationer som Ni har lämnat är korrekta och sanningsenliga (bland annat även kreditkortsnumret och dettas giltighetsdatum), och Ni förpliktigar Er därmed att betala alla de abonnemangsavgifter som kommer att uppstå plus tillämpliga skatter.

Ni kan stornera Ert abonnemang med hänsyn till alla avgiftsbelagda contents och/eller sådana tjänster genom att ta kontakt med Sony (med förbehåll för den här gällande minimifristen för uppsägningar eller med förbehåll för den första avtalsenliga giltighetsperioden samt alla tillämpliga villkor vad beträffar återbetalningen eller ickeåterbetalningen av avgifter för ej utnyttjade tidsavsnitt).

För så vitt man inte uttryckligen har fastlagt något annat i de övriga tillämpliga villkoren, krävs åtkomstavgifter eller andra avgifter, inklusive engångsinbetalningar för tjänster eller för åtkomst till content på denna websida eller för att ladda ner detta (avgifter). Avgifter skall betalas av användaren i förväg samt i den form och till det belopp som bestäms av Sony.

I förekommande fall krävda avgifter kan när som helst ändras. Sony kommer att på ett ekonomiskt lämpligt sätt anstränga sig att i förväg meddela användare som har abonnerat på avgiftsbelagd content och/eller tjänster sådana ändringar.

Om användare via denna websida eller i förbindelse med denna laddar ner eller önskar erhålla avgiftsbelagt content (som t.ex. särskilda mobiltelefonsignaler, bildskärmsskydd, bakgrundsmönster eller spel) garanterar och försäkrar användarna samtidigt att deras åtkomstapparat/mottagare understödjer en sådan download /mottagning samt att mottagaren är kompatibel med formatet på det content som önskas. Efter download / sändning av något sådant innehåll: (1) återbetalas avgifter som har betalats i förväg inte; och (2) kan Ni spara detta content på den mottagare som detta innehåll var avsett för. Det är emellertid förbjudet att spara ett sådant innehåll på någon annan plats, att bearbeta det eller att förändra det, att kopiera det, att distribuera det eller att leda det vidare till andra personer eller att tillåta en tredje person att tillgripa ett sådant content. Bestämmelserna i dessa villkor vad beträffar content på websidan (så som detta har definierats nedan), gäller även för ett sådant upp/nerladdat content.

5. ANMÄLAN SOM ANVÄNDARE

Man kan av användaren kräva meddelande om särskilda anmälningsuppgifter samt anmälning om denne vill erbjuda material på nätet, genomföra en up eller download, om denne via denna websida önskar meddela sådana tjänster, resurser och särskilt content eller allt content på websidan (så som detta har definierats nedan) och om denne önskar tillgång härtill. Ett villkor för att få tillgång till denna websida, tjänsterna där samt till contents på websidan är, att alla anmälningsuppgifter som användaren lämnar både nu och i all framtid är korrekta och fullständiga samt att dessa motsvarar den aktuella situationen. Ni förpliktigar Er att utan dröjsmål meddela Sony alla ändringar som beträffar Er anmälan. Alla meddelanden skall skickas till Sonys adress eller emailadress som för detta ändamål visas på denna websida eller nämns i villkoren ovan.

Om Sony anser att uppgifterna inte är korrekta, aktuella eller fullständiga eller om Sony av andra skäl enligt egen åsikt anser att sådana åtgärder är lämpliga, kan Sony förvägra användaren tillgång till websidan och/eller alla dess resurser, tjänster och content på websidan och i förekommande fall säga upp ett existerande kundkonto eller upphäva detta. För så vitt Sony erbjuder "logoff", "exit" (eller liknande optioner) förpliktigar Ni Er , om Ni loggar in Er i syfte att få tillgång till denna websida eller till delar av denna, att efter användningen logga ut Er från Ert konto och att lämna detta. Sony förbehåller sig rätten att logga ut inloggade användare vars konto under en längre tid inte har uppvisat några förändringar. Om det beträffande en av de tjänster som Ni använder Er av via denna websida rör sig om själva internet (t.ex. ISPtjänster) förbehåller sig Sony, efter att Ni har anslutits, för att kunna upprätthålla servicekvaliteten för alla användare, rätten, (1) att stänga av Er om Er förbindelse till den berörda tjänsten inte är aktiv, eller att göra detta i varje fall efter 15 minuter eller efter en bestämd tid som vi enligt egen åsikt anser vara lämplig, respektive (2) att begränsa det sammanlagda antalet vid en bestämd tidspunkt med en tjänst uppkopplade användare respektive att begränsa den tidsrymd under vilken en användare kan kopplas upp per åtkomst.

6. LÖSENORD OCH KONTOUPPGIFTER

Användaren ansvarar själv för att dennes lösenord, kontonummer och övriga i förekommande fall existerande uppgifter samt för att alla aktiviteter, som sker med hänseende till dennes användarkonto, hålls hemliga. All eventuell användning av användarkontot som inte är tillåten eller andra brott mot säkerheten skall ofördröjligen meddelas Sony. Er registrering respektive Ert abonnemang är bundet till Er egen person och Ni är inte befogad att i förekommande fall omtala Er kontobeteckning, Ert ID eller Ert lösenord för andra personer eller att ställa dessa till deras förfogande. Varje redogörelse av Er kontobeteckning eller Ert lösenord som Ni gör kan leda till att Er registrering respektive Ert abonnemang stryks, varvid denna strykning, om Ni är registrerad för innehåll/tjänster, för vilka abonnemangsavgifter eller andra avgifter skall betalas, sker utan återbetalning av avgifterna samtidigt som ytterligare avgifter kan komma att krävas på grund av obefogat tillgrepp.

7. ÄNDRINGAR AV WEBSIDAN OCH AV DESSA VILLKOR

Sony och/eller third partyproviders kan vid vilken tidpunkt som helst med eller utan fövarning genomföra förbättringar och/eller förändringar av produkterna, av support, tjänster, program, priser och/eller annat content på websidan (däribland även av dessa villkor).

Sony kan offentliggöra ändringar av dessa villkor (eller av andra contents på websidan) genom meddelanden härom på websidan eller via andra kommunikationsvägar. Användare som använder sig av denna websida efter att sådana ändringar har meddelats där eller på något annat sätt, är bundna till dessa, så snart dessa ändringar eller nya villkor har visats på websidan eller har meddelats på annat sätt. Detta gäller även om användaren inte besöker den sida där ändringen eller de nya villkoren visas. Därför är det att rekommendera att alla användare ofta kontrollerar både websidan och de gällande villkoren.

8. TILLÅTEN OCH FÖRBJUDEN ANVÄNDNING AV DENNA WEBSIDA

Åtkomsten till denna websida och användningen av densamma, inklusive betraktande, nerladdning, kopiering, skildring, positionering (posting), publicering av data, grafik, bilder, foton, utkast, beskrivningar, informationer och text, video, audio, musik och ljudsammanställningar, utilities, programvara (inklusive applets) och konfigurationer av programvara, drives och övriga serviceprogram (utilities) ( så som definierade nedan) av innehållet i varje slag av emailnewsletters eller i liknande meddelanden, som skickas av Sony eller i Sonys namn med hänseende till denna websida och/eller med hänseende till anmälan av en användare eller av en abonnent till denna, samt av övrigt content på denna websida, som har framställts och skickats direkt av Sony, av anslutna Sony företag eller av deras produkt, support eller serviceprovider (i det följande kallat content på websidan), är förbjuden för så vitt detta inte uttryckligen är tillåtet enligt dessa villkor. Detta gäller beträffande användningen av alla medier, inklusive elektroniska, mekaniska, fotokopierings, inspelnings eller andra medier.

Sony tilldelar användaren den begränsade tillåtelsen till åtkomst till den websida och dess innehåll samt den personliga, icke yrkesmässiga användningen av denna såsom support och kommunikationsresurs enbart för de ändamål som är definierade på denna websida, för så vitt man bibehåller alla anteckningar om upphovsmannarätt och skyddsrätt (för så vitt sådana existerar) beträffande contents på denna websida.

All annan användning av websidan inklusive nyttjandet för andra ändamål än de som har nämnts ovan, samt ändring, distribution, transmission samt att ladda ner denna websida (med undantag för catching av sidor), förnyad publicering eller reverse engineering, utan föregående skriftlig tillåtelse av Sony, är förbjuden (för så vitt ett sådant förbud inte är uteslutet enligt gällande rätt). Tillåtelsen att använda websidan innefattar bland annat inte en tillåtelse att vidareförsälja denna, att yrkesmässigt nyttja eller distribuera contents på websidan, registrering och användning av några som helst produkt, support, eller servicelistings, beskrivningar eller pris, samt det derivativa nyttjandet av denna websida eller av websidans contents (inklusive framing), att ladda ner eller kopiera kundinformation till fördel för andra handelsidkare, varje slags användning av datamining, robot eller andra tools för dataregistrering och extraktion, varje slags användning av content på websidan av annan websido, server, eller till nätverket anslutan datamiljö eller användning av content på websidan som suggererar en förbindelse till produkter, support eller tjänster från Sonys sida eller till anslutet Sony företag, för så vitt detta inte uttryckligen skriftligt har överenskommits mellan berörda parter.

Det är förbjudet för användaren att använda denna websida eller tjänsterna på ett sätt som bryter mot dessa villkor eller mot någon som helst tillämplig rätt eller mot sådana bestämmelser eller på ett sätt som leder till eller som kan leda till att denna websida eller tjänsterna skadas, avbryts eller utsätts för intrång. Det är förbjudet för användaren att förskaffa sig tillgång till några som helst avsnitt av denna websida eller till andra användarkonton eller till datasystem eller nätverk, som är förbundna med denna websida, oavsett om det rör sig om hacking, lösenordmining eller någon som helst annan form. Det är förbjudet för användaren att registrera eller att försöka att registrera personliga informationer om andra personer via denna websida som inte är tillåtna.

9. COPYRIGHT – RÄTTEN TILL CONTENT PÅ DENNA WEBSIDA

Sony överlåter inga som helst rättigheter till något content på websidan, som har laddats ner av användaren eller som används av denne. Websidans innehåll, bland annat även urvalet och arrangemanget därav är Sonys egendom eller ägs av de anslutna Sony företagen och/eller av dessas providers av innehåll och teknologi. Innehållet är skyddat av upphovsmannarätt och andra rättigheter. En inskränkt tillåtelse att använda innehåll från websidan (för de ändamål som har nämnts i avsnittet ovan) är uttryckligen förknippad med villkoret att alla notiser om upphovsmannarätt, varumärkesrätt och övriga skyddsrätt i websidans innehåll samt alla Sonys skyddsrättigheter och övriga rättigheter samt de anslutna Sony företagens alla skyddsrättigheter och övriga rättigheter och/eller alla rättigheter beträffande providers av innehåll och teknologi till av upphovsrätt skyddad egendom beträffande innehållet på websidan erkänns, iakttas och bevaras. Användaren förvärvar inga som helst äganderättigheter till emailadresser, URL eller andra personliga kännemärken som har tilldelats denne i syfte att han eller hon skall ha tillgång till de tjänster som ställs till förfogande på denna websida eller vilka väljs av henne eller honom. Användarens inskränkta rättigheter vad beträffar nyttjandet av sådana kännemärken/adresser gäller bara för den tid under vilken dennes registrering/användarkonto är giltigt för åtkomsten till denna websida eller till berörda tjänster. När giltighetstiden har avslutats av Sony av vilket skäl det vara må, står det Sony fritt att använda varje sådant kännemärke/varje sådan adress enligt eget gottfinnande eller att tilldela detta/denna till en annan användare.

Om websidans innehåll används utan tillåtelse eller om dess innehåll kopieras utan tillåtelse eller om innehåll på websidan används på ett sätt som bryter mot dessa bestämmelser, kan detta leda till ett brott mot varumärkes, upphovsmanna eller andra rättigheter samt mot civilrättsliga och straffrättsliga bestämmelser. Det är förbjuet för användare att använda något som helst innehåll på websidan (eller något som helst innehåll, som ställs till användarens förfogande via denna websida) på ett sätt, som innebär ett brott mot varumärkes, upphovsmannarätts eller andra skyddsrättigheter. Sony förbehåller sig alla rättigheter beträffande en sådan otillåten användning eller en kränking av dessa bestämmelser.

10. VARUMÄRKE

“Sony“ är registrerat varumärke för Sony Corporation, Japan.

Alla varumärken, symboler, internetadresser, produkt eller modellbeteckningar eller härledningar (derivations), vilka beskriver produkter, support eller tjänster från Sony eller anslutna Sony företag, eller vilka innehåller ordet “Sony“, (och) som förekommer i websidans innehåll ( i det följande kallat Sony tecken), är Sonys varumärken och/eller Sonys egendom eller varumärken och/eller egendom tillhörande anslutna Sony företag. Varje förteckning över Sonys varumärken (eller av andras varumärken) som visas på denna websida aktualiseras visserligen med regelbundna mellanrum men skall trots detta inte betraktas som en fullständig förteckning av Sonys varumärken (eller av andras varumärken).

Användningen av Sony tecken eller av förändringar av dessa är strängt förbjudet ( för så vitt detta inte uttryckligen har godkänts skriftligen av Sony).

Övriga produkt och firmabeteckningar som används på denna websida kan vara varumärken som tillhör berörda ägare.

11. ANVÄNDARCONTENT – INFORMATIONER/MATERIAL SOM HAR LADDATS UPP ELLER FÖRMEDLATS GENOM UPLOAD

I dessa villkor betecknar begreppet användarcontent informationer eller annat content som förmedlas eller som kan förmedlas till Sony eller som av en användare har matats in eller laddats upp via denna websida eller via därmed förbundna media, bland annat inklusive bilder, videos och andra avbildningar, ljudmaterial, grafik, dokument eller datafiler, informationer beträffande naturliga eller andra personer, meddelanden, emailmeddelanden och övriga meddelanden, datafiler, texter, meningsyttringar och övriga informationer.

När en användare laddar upp användarcontent på denna websida eller skickar eller ställer till förfogande användarcontent till andra användare eller till Sony eller till anslutna Sony företag enligt eller på grund av ett nyttjande av websidor, tjänster eller av content på websidan eller av andra skäl, tillförsäkrar denne användare Sony, anslutna Sony företag samt de personer som har utnämnts av dessa att ägaren till detta användarcontent uttryckligen har tilldelat denne obegränsad, kostnadsfri, oåterkallelig och enkel rätt därtill samt en sådan licens (inklusive det kommersiella nyttjandet) beträffande rätten att använda, kopiera, utfärda underlicenser, förändra, anpassa, publicera, översätta, uppföra offentligt, ställa ut och distribuera användarcontent samt att producera produkter som har härletts från användarcontent (eller delar därav) samt att överta detta content (eller delar därav) i vilken form det vara må, i vilket medium det vara må, eller med vilken teknologi det vara må, vilken för tillfället är bekant eller vilken kommer att utvecklas i denna världen i framtiden. Vidare tillförsäkrar användaren Sony, att han eller hon förfogar över de rättigheter som krävs för att kunna tilldela någon en sådan licens samt att han eller hon har avstått från de så kallade “moraliska rättigheterna (rätten att förbjuda att ett verk förvanskas)“ vad beträffar allt användarcontent. Allt användarcontent gäller som icke förtroligt och inget användarcontent är underkastat någon som helst förpliktelse till konfidentiell behandling från Sonys sida.

Föreliggande avsnitt gäller emellertid inte för några som helst personliga informationer som förmedlas av en användare beträffande Er person. Dessa behandlas enbart på det sätt som är föreskrivet i avsnittet om personliga data i data och anmälningsformuläret på denna eller därmed förbundna websidor från Sony, på annan plats i dessa villkor eller i andra villkor eller konditioner som uttryckligen gäller beträffande affärer som i förekommande fall har ingåtts mellan användaren och ett anslutet Sony företag.

12. PFÖRBJUDET ELLER INSKRÄNKT ANVÄNDARCONTENT

Otillåtna Postings Eller Meddelanden

Sony förbjuder varje form av transmission, fördelning, spridning, uppladdning, posting, förlaga, gemensamt nyttjande av användarcontent, eller att detta sparas, via denna websida (“ladda upp“) eller genom att denna används, om Sony enligt eget gottfinnande anser detta vara otillåtet eller smaklöst.

Sådana användarcontents är bland annat meddelanden med pornografiskt, hädiskt, sexistiskt, homofobt, ärekränkande, vilseledande, oanständigt, stötande eller förolämpande innehåll samt föraktliga utsagor som föraktliggör något eller någon i etniskt, rassistiskt eller religiöst hänseende eller nedlåtande smädeskrifter, förhärligande av våld, hat och rättsvidrigt uppträdande, avbildningar av missbruk av barn, barnpornografi eller framställningar som innehåller sexuella antydningar, reklam, utfrågningar eller tävlingar och övrigt material, som skulle kunna leda till civil eller straffrättsliga följder.

Sony förbjuder varje användare att ladda upp eller att använda innehåll från websidan eller att sända användarcontent vars främsta och/eller underordnade mål eller verkan består av försäljning, distribution eller främjande av skjutvapen, vapen eller narkotika (controlled substances), makemoneyfast schemes (löften om vinst), pyramid eller kedjebrev, bedrägliga eller kriminella erbjudanden, registrering av andra emailadresser än den egna, störningar av auktioner eller marknader, (inklusive av offentligt noterade värdepappersmarknader), hot eller störningar av andra personer, störningar av diskussioner eller skapande av en falsk identitet i syfte att lura andra, förmedling av erbjudanden av sexuell karaktär från minderårigas sida, för dessas räkning eller i syfte att förmedla dessa till andra personer, yttranden av rassistiskt kränkande förklaringar eller kommentarer, imitation av en person eller en felaktig framställning i förbindelse med en person eller i förbindelse med ett rättssubjekt.

Användaren försäkrar att han eller hon, för så vitt ifrågavarande forum eller en sådan service inte uttryckligen tillåter detta, inte kommer att göra reklam för några varor eller tjänster i några som helst affärssyften, ej heller kommer att erbjuda dessa till försäljning eller köpa dessa.

Sony förbehåller sig rätten ( men ingår inga som helst förpliktelser) att stryka eller att inskränka användarens åtkomst till ifrågavarande websida och/eller content och/eller att vidarebefordra ifrågavarande användarcontent till behöriga myndigheter, om uppladdningen av användarcontent har skett som ett brott mot dessa villkor (eller mot övriga föreskrifter eller villkor) eller mot övriga gällande bestämmelser eller lagar, eller om man förmodar att så har skett, utan att det därtill är nödvändigt med en formell inledning eller ett sådant bevis för ett åtal eller ett besvär.

Material som är skyddat av upphovsrättslagen och annan skyddsrätt beträffande av upphovsrätt skyddad egendom

Sony förbjuder varje uppladdning av content som innehåller musik, programvara, bilder (fasta eller rörliga bilder), litterära eller konstnärliga verk eller annat material som är skyddat eller som är skyddade av skyddsrätter beträffande av upphovsrätt skyddad egendom (eller vilket kan skada andra personers rätt till av upphovsrätt skyddad egendom) för så vitt användaren inte är ensam ägare till alla rättigheter till denna egendom eller kontrollerar denna eller har erhållit alla de tillstånd som krävs (vilket användaren försäkrar i de fall då denne laddar upp sådant content). Sony förbjuder varje uppladdning av sådant material som faktiskt är skyddat av upphovsrättslagen eller som antagligen är det, om denna användning inte har godkänts eller om det rör sig om förfalskat material.

Personuppgifter

Med undantag för personuppgifter, vilka en användare meddelar i syfte att anmäla sig och/eller att öppna ett konto, eller (om detta är tillämpligt) för personliga informationer till andra naturliga personer, som är bekanta för användaren, i syfte att registreras i en sådan användares onlineadressbok, förbjuder Sony att man laddar upp något som helst användarcontent i vilket man prisger personliga eller förtroliga (privata) informationer beträffande en naturlig person eller ett rättssubjekt inklusive telefonnummer, emailadresser eller konkreta adresser, kontonummer till användare, lösenord och finansiella informationer.

För det fall att man laddar upp personliga informationer beträffande en naturlig person eller bilder av en sådan person från en användare i syfte att registrera dessa i en sådan användares onlineadressbok eller fotoalbum (eller för andra ändamål), försäkrar härmed användaren att en sådan person (datasubjektet) har gett sin tillåtelse till en sådan överföring, samt till den därmed förknippade databehandlingen och annan användning av ett sådant användarcontent, såsom detta är menat i dessa villkor.

'Spamming och laddning av destruktivt material

Alla former av spamming eller junkemail, inklusive laddning eller förmedling av flerfaldiga, ej begärda bidrag till olika diskussionsgrupper, mailinglistor samt andra aktiviteter som främjar så kallat spamming är förbjudna på denna websida och via denna. Ni förpliktigar Er att till Sony betala ett belopp på 5 euro för varje spammeddelande, som skickats via Ert användarkonto på grund av en överträdelse av dessa villkor.

Det är av Sony förbjudet att ladda datorprogram, datafiler och annat material som innehåller destruktiva och avbrytande kännetecken som datavirus, manipulerade datafiler, “gömda“ datafiler (som t.ex. bilder, vilka är integrerade i audiodatafiler), worms, trojanska hästar eller bots med scrolling som syfte, bilder av flera bildskärmar samt andra aktiviteter som generellt kan störa websidans integritet eller funktion eller onlinekommunikation.

13. SONYS KONTROLL AV ANVÄNDARCONTENTS

Via denna websida erbjuder Sony uteslutande en mötesplats för besökare, genom vilken dessa kan få åtkomst till särskilda tjänster, utilities och/eller informationer. Sony kan och vill inte garantera att Sony kommer att övervaka, kontrollera, bearbeta, censurera eller på annat sätt filtrera eller kontrollera användarcontent eller uppträdandet hos de personer som använder användarcontent eller content på websidan

Trots detta kan Sony, varvid Sony inte är förpliktigar sig till detta, kontrollera allt användarcontent manuellt eller automatiskt, som laddats upp eller som kan komma att bli uppladdat på denna websida. Vidare kan Sony övervaka eller kontrollera alla områden på denna websida, på vilka användare förmedlar eller placerar meddelanden eller på vilka de kommunicerar sinsemellan eller med Sony (i förekommande fall) bland annat inklusive chatrooms, news grupper, bulletin boards, community pages, fotoalbum, personliga internetsidor eller andra områden och fora (fora). Sony kan tillbakavisa detta material, inte placera det på internet, ej använda, avlägsna, ändra, spärra detta genom ett tillträdesförbud och/eller radera detta, varvid Sony inte är förpliktigat härtill. Alla användarcontents som Sony enligt eget gottfinnande anser vara olämpliga eller avskyvärda eller som på något annat sätt iinebär en överträdelse av dessa bestämmelser kan avlägsnas av Sony. Därtill krävs ej att man formellt anför besvär eller till domstol inger ett yrkande beträffande berörda användarcontent. Sony är berättigat till att, dock ej förpliktigat härtill, samarbeta med alla exekutiva myndigheter eller till att tillmötesgå krav eller ansökningar från domstolar och övriga myndigheter, i vilka man kräver av Sony att man prisger någon persons identitet, som har offentliggjort användarcontent på nätet.

14. INGEN ANSVARIGHET – ANVÄNDARCONTENT OCH ANVÄNDNING AV WEBSIDAN

Material, meningsyttringar och informationer (vilka även kan innefatta användarcontent) som förekommer i eller på fora och/eller uttryckes där (eller via andra media för åtkomst till användarcontent) härstammar inte nödvändigtvis från Sony eller från anslutna Sony företag, eller från anslutna rättssubjekt (eller vilka har godkänts av dessa). Allt användarcontent innebär enbart en meningsyttring och skall inte betraktas som en framställning av fakta.

Allt användarcontent och/eller informationer som Ni erhåller eller använder Er av eller som Ni överför genom att använda Er av websidan, bland annat inklusive användningen av alla fora, vilka det vara må, är enbart underkastade Ert eget gottfinnande och sker på Er egen allmänna risk samt är underkastade ett uteslutande av allt ansvar samt de inskränkningar av ansvarigheten som är gjorda i dessa villkor. Sony kan inte garantera säkerheten vad beträffar denna websida och detta användarcontent.

Ni känner till och förstår att om Ni prisger personliga eller andra informationer online, t.ex. via message boards, chatrooms eller genom andra förfaranden, så kan sådana informationer registreras och användas av personer som är obekanta för Er. Visserligen gör Sony allt som står i företagets makt för att skydda Era personliga informationer samt Er privatsfär, dock kan Sony inte garantera säkerheten beträffande alla informationer som överförs av Er online. Om Ni prisger sådana informationer sker detta på egen risk. Med undantag för personliga informationer som överförs av en användare i syfte att anmäla sig, eller att starta eller aktualisera sitt konto (för vars skydd Sony kommer att inträda på alla sätt som är ekonomiskt försvarbara) ansvarar Sony inte för användarcontent (bland annat utesluter Sony varje form av ansvar för sådant material) som överförs för ett område på websidan, vilket är betecknat som skyddat, privat område eller för ett område med inskränkt åtkomst på websidan (eller som är att betrakta som ett sådant), vilket är tillgängligt för andra personer än den användare, som har överfört detta användarcontent. Vidare ansvarar Sony inte heller för att användarcontent står till användarens förfogande (och Sony utesluter även varje form av ansvarighet för detta), vilket har överförts för ett område, som har betecknats som public area på en sådan websida, eller för andra fora till vilka andra användare har åtkomst än den användare som har överfört detta användarcontent.

Sony är inte förpliktigat att delta i tvister som Ni eventuellt har med andra användare, eller i fall i vilka Ni är en part tillsammans med andra användare eller vilka hänför sig till denna websida eller som på något som helst sätt är berörda därav.

Inom ramen för lagens bestämmelser om upphovsrätt, förtal, skydd av privatsfären och övriga bestämmelser utesluter Sony all ansvarighet för användarcontent, inklusive ansvarigheten för fel däri, datavirus, förtal, skriftlig förolämpning, anstötligt eller icke korrekt innehåll samt för eventuellt illegalt användarcontent och övrigt användarcontent.

Sony utesluter varje form av ansvar för ej godkänd användning av användarcontent (av andra användare) samt utesluter varje form av ansvarighet för en kränkning av användarcontent, som i förekommande fall innebär ett brott mot upphovsrättigheter av något slag, varumärkesrätt eller mot andra skyddsrätter vad beträffar en annan användares eller en annan persons av upphovsrätt skyddade egendom.

Användaren ansvarar själv för alla skador (inklusive content på websidan) som uppstår genom användning eller överföring av användarcontent eller av websidan, bland annat genom tvister eller i de fall som har beskrivits ovan samt genom därmed förknippade transaktioner eller händelser.

Sony ansvarar inte för en icke godkänd åtkomst till användarens konto eller en automatisk vidareförmedling av meddelanden och/eller datavirus (som har förorsakats av datavirus eller på något annat sätt) till personer, vars uppgifter har överförts av en användare i syfte att registrera dessa i en onlineadressbok, som står till förfogande via denna websida.

Alla uteslutanden och inskränkningar av ansvarigheten i dessa villkor kommer oberoende härav till användning, oberoende av om ansvarigheten görs gällande på grund av avtalsrätt, delikträtt (inklusive slarv och förtal), ansvarighet som är oberoende av skadan, brott mot garantier eller mot en annan juridisk princip.

15. KATT SPARA OCH FÖRLORA ANVÄNDARCONTENT

Om Sony ställer emailinrättningar, webhosting eller andra tjänster till förfogande via denna websida, vilka kräver att dataminnesplats ställs till förfogande, förbehåller sig Sony rätten att förordna om inskränkningar (av tillfälligt slag eller av annat slag) av hur data sparas eller att förändra dessa genom att man hänvisar till minneskapaciteten, tiden /datafilernas ålder (t.ex. email med en ålder av mer än 180 dagar), antalet och/eller storleken på datafilerna eller på grundval av andra kriterier som Sony har rätt att själv bestämma. Utan att vilja inskränka den allmänna karaktären i det som sagts i avsnittet ovan gäller, att allt material som överstiger sådana gränsvärden kan raderas eller inte accepteras för en sådan lagring. Det är förbjudet för alla användare att vidareförsälja minnesplats som erbjuds på denna websida.

Sony ansvarar inte för några som helst förluster, radering, avlägsnande eller för leveranser som inte ägt rum till den avsedda mottagaren av användarcontent, som har laddats upp på denna websida, oberoende av om detta har förorsakats av datavirus, tillgrepp som gjorts av obehöriga personer eller på något annat sätt. Alla användare uppmanas att förvara en säkerhetskopia av allt användarcontent samt förpliktigar sig att de kommer att göra så vad beträffar allt användarcontent som har laddats upp. Sony förbehåller sig rätten att när som helst vägra tillträde till denna websida utan meddelande härom samt att radera användarcontent.

16. INGA GARANTIER – TJÄNSTER OCH CONTENT PÅ WEBSIDAN

Allt content och alla tjänster på websidan ställs till förfogande i tillståndet “som förefintligt“ och “som det existerar“ och Sony utesluter – i största möjliga omfång, i det mått detta tillåts av gällande rätt – all garanti och alla löften av vad slag det vara må vad beträffar websidans contents och dess tjänster, bland annat inklusive konkluderande garantier beträffande frågan om produkterna är eftersökta på marknaden, om kvaliteten är tillfredsställande, om produkterna är lämpliga för ett speciellt ändamål samt beträffande frågan om skyddsrätter vad gäller frågan om att tredje persons av upphovsrätt skyddade egendom inte utsätts för kränkningar.

Bland annat gäller följande:

  • Sony garanterar inte för att websidan på ett lämpligt sätt, tillgänglig och utan datavirus står till förfogande på alla platser. Den som använder sig av denna websida samt använder content på denna websida och/eller tjänsterna där, ansvarar för att alla hithörande lagar och bestämmelser följs, bland annat även alla landets och ortens lagar som här är tillämpliga.
  • Sony har visserligen vidtagit alla möjliga åtgärder för att förvissa sig om att websidan är korrekt, tillförlitlig och aktuell vad beträffar allt dess content, bland annat inklusive för så vitt detta är tillämpligt – alla uppgifter beträffande produkter, tjänster, support och annat samt beskrivningarna, som man har erhållit av tredje part. Trots detta lämnar Sony ingen garanti för att alla förklaringar som förekommer på denna websida är korrekta. Allt material, produkter, support, tjänster eller informationer som förekommer på denna websida eller som man här hänvisar till kan vara föråldrade. Sony förpliktigar sig inte att aktualisera websidans content. Sony uteluter varje form av garanti eller ansvar för fel eller för utelämnanden i websidans content (för så vitt en sådan uteslutning inte är oförenbar med de garantier som i förekommande fall har gjorts eller med andra villkor och konditioner beträffande produkt och serviceförsäljning från Sonys sida). Alla beslut som görs på grundval av informationer som förekommer i websidans content (eller i användarcontent) fattas på enbart användarens ansvar.
  • De informationer som återfinns i websidans content (samt i användarcontent) innebär ingen juridisk, yrkesmässig, finansiell eller medicinsk rådgivning och man skall ej förlita sig på dessa. Man skall ej ta hänsyn till content på websidan som innehåller så kallade “forwardlooking statements“ eller avsiktsförklaringar. Sony förbehåller sig rätten att inte genomföra några aktioner enligt sådana förklaringar.
  • Websidan kan innehålla hänvisningar till konkreta Sony produkter och tjänster som i ett bestämt land inte utan vidare eller överhuvud taget inte står till förfogande. Sådana hänvisningar skall inte tydas som en stillatigande försäkran eller garanti för att sådana produkter eller tjänster alltid kommer att stå till förfogande i ett bestämt land.
  • Om gällande rätt förbjuder att Sony utesluter all garanti såsom ovan beskrivits företar Sony ett sådant uteslutande, en sådan inskränkning och begränsning av garantierna enbart i den omfattning som är maximalt tillåten enligt bestämmelserna i sådan rätt.

17. AFFÄRER MED TREDJE PART

Om det för användaren är möjligt att via denna websida (eller via en websida/websidor som är förbunden/förbundna med denna via en link) bedriva affärer med en tredje person (bland annat med andra användare eller med en annan service prodvider eller produktförsäljare) som inte är Sony eller ett anslutet Sony företag, skall dessa transaktioner betraktas som transaktioner, som enbart har ingåtts mellan Er och den tredje parten (dessutom skall alla rättigheter och plikter gälla på motsvarande sätt).

18. ATT LADDA NER PROGRAMVARA OCH ONLINEANVÄNDNINGAR – INSKRÄNKNINGAR OCH UTESLUTANDE AV ANSVARIGHET

Alla drivverk, programvara, program (bland annat inklusive all uppgradering och uppdatering), perifera och andra tillämpningar, tjänster eller program med tjänster på grundval av datorer samt alla datafiler och bilder, som förekommer i programvara, program och i annat material eller som alstras av dessa, som står till förfogande till att laddas ner eller som en remoteanvändning eller en sådan tjänst från websidans content (“utilities“), ställs till användarnas förfogande som support och tjänster. Inga som helst rättigheter till utilities överförs därmed till användarna (oberoende av om dessa laddas ner eller inte) och Sony, anknutna Sony företag eller de berörda licenstagarna är ägare därtill (vad beträffar alla skyddsrätter till av upphovsrätt skyddad egendom angående dessa).

Utilities får enbart användas på det sätt som har fastslagits i berörda EULA:. För så vitt man inte uttryckligen har tillåtit detta i en annan ordalydelse i berörda EULA eller enligt gällande rätt, är det förbjudet för användare att reproducera utilities, att kopiera, hyra ut, hyra ut genom leasing, analysera genom reverse engineering, dekompilera eller att sälja dessa.Om utilities används på ett otillåtet sätt innebär detta ett brott mot upphovsrätten och andra skyddsrätter beträffande upphovsrätten till skyddad egendom och Sony eller den berörda licensgivaren (såsom tillämpligt i det berörda fallet) förbehåller sig alla rättigheter.

Sony tillförsäkrar ej användaren, att de resultat eller outputs är korrekta eller tillförlitliga, som kan härledas från användningen av utilities. Sony ansvarar varken för förlorade data eller för skador som uppstår genom att man startar nerladdade utilities eller avger några andra garantier eller har något som helst ansvar beträffande utilities Sony rekommenderar användarna att alltid göra en kopia av alla data som befinner sig på hårdvaran (på den hårdvara eller medelst vilken utilities skall installeras eller användas) innan några utilities installeras eller används (och användarna försäkrar att de alltid kommer att göra så).

Sony och anslutna Sony företag erbjuder ingen support och inget understöd vid användning, installation eller skötsel av några som helst utilities (för så vitt detta inte har angetts med annan ordalydelse i en EULA härom) eller beträffande lösningar av frågor eller problem som kan uppstå som resultat av användning eller installation av utilities.

Ni bekräftar att utilities och all ledsagande dokumentation och/eller teknisk information kan vara underkastade särskilda exportkontrollagar och bestämmelser, Ni lovar att Ni inte kommer att genomföra någon direkt eller indirekt export eller återexport av utilities, som skulle kunna innebära ett brott mot sådana lagar eller bestämmelser. Om Sony trots detta (skriftligen) lovar att medverka med sådant support bibringas sådan support enbart för Sonys produkter med driftsystem och annan programvara i samma form och version, såsom detta har skickats av Sony eller ett anslutet Sony företag. Sony kan avböja att bidra med support beträffande produkter från Sony till vilka man senare har laddat upp utilities eller med vilka man senare har mottagit sådana.

Berörda EULAs kan innehålla ytterligare uteslutanden av garantier och ansvar eller inskränkningar av dessa beträffande utlities.

När en utility laddas ner innebär detta att dessa villkor accepteras. Om Ni inte accepterar dessa villkor har Ni inte tillåtelse att ladda ner utilities eller tillhörande onlinedokumentation.

19. UTESLUTANDE AV ANSVARIGHET BETRÄFFANDE CONTENT PÅ WEBSIDAN

Sony, anslutna Sony företag och övriga peroner som är delaktiga i utveckling, produktion, hosting eller leverans av websidans content ansvarar inte för direkta, indirekta, konkreta eller tillfälligtvis förekommande följeskador eller straff inklusive skadestånd, bland annat inte för dataförluster, förlorad vinst, affärsavbrott eller tidsförlust som har uppstått härigenom eller skador av vad art det vara må (bland annat inte för sådana skador som har förorsakats av slarv eller på grund av andra förseelser), som uppstår på grund av användning av content på websidan eller på grund av oförmåga att kunna använda detta, även om man har meddelat Sony eller en representant med fullmakt från Sony möjligheten av sådana skador.

Gällande rätt kan förbjuda uteslutandet av ansvarigheten i detta avsnitt. De uteslutanden av ansvarigheten som förekommer i detta avsnitt kommer enbart till användning i sitt maximalt tillåtna omfång om detta är tillåtet enligt gällande rätt.

Sonys ansvarighet för skador och förluster (enligt avtalsrätten, enligt bestämmelserna beträffande vårdslöshet, brottsrätt eller på något annat sätt) är i inga fall högre än det belopp, som användaren har betalat för åtkomsten till denna websida (för så vitt inte någon annan ordalydelse är tvingande föreskriven av gällande rätt). Ingen bestämmelse i dessa villkor kan tolkas som ett uteslutande av Sonys ansvarighet eller ett anslutet Sony företags ansvarighet i fall av dödsfall eller personskador som uppstår på grund av slarv från Sonys sida eller av ett anslutet Sony företag.

20. Persondata, dataskydd och cookies

När Ni via denna websida eller inom ramen för ett registreringsförfarande per telefon beträffande d enna förmedlar informationer:

  • Förklarar Ni Er vara införstådd med att de data som hänför sig till Er person, som t.ex. Ert namn och Er funktion, Er adress, Ert telefonnummer, detaljer för kontakttagandet samt andra personliga data (“personliga data“) behandlas i överensstämmelse med de villkor som har meddelats Er i den del av registrerings/datainmatningsformuläret som har överskriften “personliga data“ (eller liknande) eller som meddelats Er inom ramen för det registreringsförfarande som äger rum på telefon för denna websida.
  • Erkänner Ni att det är nödvändigt att bearbeta Era personliga data för att personalisera Ert besök på denna websida respektive för att garantera åtkomst till denna websida eller till delar därav gentemot registrerade användare eller betalande abonnenter samt för övervakningen av denna åtkomst och Ni förklarar Er även införstådd med denna behandling.

Under särskilda förhållanden kan Sony be Er om ytterligare persondata i form av fotokopior av identifikationsdokument eller kreditkort t.ex. för att kunna kontrollera Er identitet eller för att förebygga bedrägeri. För så vitt Sony i sammanhang med denna websida förmedlas sådana ytterligare uppgifter skall dessa även betraktas såsom “personliga data“.

Sony är berättigat att förmedla eller ställa till förfogande personliga data till andra avdelningar och delar av Sony och till anslutna Sony företag inom Europa och (under förbehåll av att Sony strängt iakttar alla tillämpliga dataskyddslagar) i andra världsdelar inklusive Sony Corporation i Japan. Utan Er tillåtelse redogör Sony inte för rättssubjekt eller personer beträffande vilka det inte rör sig om med Sony anslutna företag (3P`s) för personliga data.

Gentemot 3P's kan Sony redogöra för personliga data för att (1) möjliggöra ett avslutande av kontrakt, i vilka Ni är delaktig eller detta kan äga rum i andra syften som är uppförda i dessa villkor eller i syften som har meddelats i den del av registrerings/datainmatningsformuläret som har överskriften “personliga data“ (eller liknande) eller inom ramen för registreringsförfarandet på telefon för denna websida, eller för att (2) uppfylla lagens föreskrifter, vilka Sony eller ett anslutet Sony företag är underkastade.

Gentemot 3P's kan Sony redogöra för personliga data för att göra det möjligt för dessa att utföra tjänster för Sony eller för till Sony anslutna företag på dessas uppdrag eller enligt dessas anvisning. I sådana fall garanterar Sony genom lämpliga åtgärder att dessa 3P's följer de principer inom Sony som berör dataskyddet samt att mottagarna av sådana data (1) använder personliga data enbart för tillåtna ändamål, (2) registrerar och behandlar personliga data enbart under villkor av att de skyddar dessa data mot obefogad användning samt beslutar liknande stringenta åtgärder och villkor samt även iakttar dessa inom området skydd och användning av personliga data samt (3) strikt följer tillämpliga rättsföreskrifter.

För så vitt personliga data överförs i sammanhang med betalningstransaktioner som berör denna websida (som t.ex. betalning av abonnemangsavgifter) är Sony berättigat till att överföra personliga data till 3P's, beträffande vilka det rör sig om institutioner som skall uppskatta kredit/bedrägeririsker eller till 3P's, som i någon annan form är verksamma inom området kriminalitetsprevention, för att kontrollera om det kreditkort som Ni har förevisat eller någon annan betalningsmetod är utan invändningar, eller för att bekämpa brott respektive för att förmedla personliga data till kreditkortsföretag eller andra institutioner som är verksamma inom olika betalningssystem. Det kan förekomma att personliga data som har förmedlats till dessa 3P's förmedlas vidare till USA eller till andra orter som befinner sig utanför EG i syfte att bearbetas. Några institutioner har hänvisat till att förmedlade personliga data även används till att genomföra uppskattningar av solvens, risk och bedrägerisannolikhet för Sony och för tredje part, med vilka Ni ingår affärsförbindelser.

Sony är berättigat till att utan någon inskränkning använda, bearbeta och publicera alla anonyma eller generiska data (inklusive statistik), med hjälp av vilka man inte kan identifiera Er.

Ni är berättigad att be Sony att meddela 3P's, till vilka man har förmedlat personliga data, rättelser eller strykningar härom. För så vitt dessa personliga data inte är underkastade Sonys kontroll eftersträvar Sony för så vitt möjligt att vidareförmedla Er ansökan om sådana rättelser eller strykningar. För så vitt sådana personliga data har förmedlats till kreditkortsföretag eller andra institutioner som är verksamma inom betalningssystem kan det möjligen vara nödvändigt att Ni, om Ni önskar att personliga data som har förmedlats till dessa skall korrigeras eller raderas, tar direkt kontakt med dessa företag. Sony kan inte påtaga sig något som helst ansvar för att sådana personliga data korrigeras eller raderas som (med Er tillåtelse) har förmedlats till institutioner som är verksamma inom betalningssystem, för att dessa skall uppskatta kredit och bedrägeririsker och vilka behöver dessa data, respektive företag, till vars rådighet dessa data har kommit. Sony avböjer varje form av ansvarighet i dessa frågor. Sony ansvarar inte på något sätt för en felaktig kredit eller annan riskvärdering som har gjorts av en sådan 3P eller för någon annan konsekvens av en sådan uppskattning (inklusive negativa bonitetsvärderingar), för att personliga data publiceras eller används i den form som föreskrivits i den del av registrerings/datainmatningsformuläret som har överskriften “personliga data“ (eller liknande) eller inom ramen för registreringsförfarandet på telefon för denna websida samt i de föreliggande villkoren.

Med Er åtkomst till websidan bekräftar och accepterar Ni att Sony, anslutna Sony företag och deras service provider får lov att överföra cookies till Er dator, för att personalisera Ert besök på denna websida och/eller för att ta reda på mer om Era användar och browsingvanor medan Ni besöker denna websida. Cookien kan innehålla personliga informationer om Er och den kan vara en ständig cookie eller en single session cookie.

21. FRISKRIVANDE

Användaren beviljar Sony, anslutna Sony företag samt service providers och dess ledande anställda, uppdragstagare, medarbetare och service provider friskrivande och håller dessa skadeslösa vad beträffar alla förluster, kostnader, förfaranden, skador, utgifter (bland annat inklusive rättskostnader och utgifter) eller ansvarsanspråk av vad slag det vara må, vilka uppstår på grund av krav från tredje part på grund av en överträdelse eller ett ickeiakttagande av något förbud eller av en inskränkning som berör användarens aktiviteter beträffande denna websida, så som dessa förekommer i dessa villkor, eller på grund av ett löfte, en garanti eller en försäkran från användarens sida, vilka förekommer i dessa villkor och beträffande varje form av anspråk från någon person med hänseende till angelägenheter, ansvarsförhållanden eller plikter, vilka Sony har uteslutit i dessa villkor.

Utan att därmed inskränka den allmänna karaktären av ovanstående friskrivande, garanterar användaren gentemot Sony, anslutna Sony företag och deras ledande anställda, uppdragstagare, medarbetare och service providers ansvarsfrihet, friskrivande och skadestånd beträffande alla krav, ansvarsanspråk, kostnader (inklusive rättskostnader), utgifter, yrkanden och krav på skadestånd (för direkta, indirekta eller följeskador) av vad slag det vara må, oberoende av om dessa är kända, förmodas eller uppenbaras eller inte, och vilka uppstår genom följande eller på något sätt är förknippade med följande:

Allt förbjudet eller av inskränkningar definierat användarcontent som laddas upp av användaren eller om denna websida används av användaren (inklusive en förbjuden eller av inskränkninger definierad användning av websidan som görs av användaren;

Förlust, radering, avlägsnande, förfalskning eller publicering av användarcontent som har laddats upp av användaren; eller

Varje form av icke godkänt nyttjande av användarkontot eller varje form av inskränkning av användarkontots säkerhet på grund av underlåtanden vid iakttagandet av hemlighållandet av lösenorden till användarkontot eller till andra säkerhetsuppgifter;

Och beträffande alla därmed förbundna fall.

22. HYPERTEXTLINKS TILL DENNA WEBSIDA SAMT UTGÅENDE FRÅN DENNA

Ni är förpliktigad att ansöka om samt att inhämta skriftlig tillåtelse från operatören av denna websida innan Ni kan åstadkomma en link till denna. Så kallat “deep linking“ är strängt förbjudet. Links till denna websida måste leda till websidans hemsida, dessa skall tydliggöra att denna websida samt websidans content, vilket innehåller denna link, är att betrakta som åtskilda. Vidare skall dessa tydliggöra att Sony är ägare och/eller operatör till denna websida.

Sony eller en tredje part (med tillstånd, som beskrivet ovan) kan inrätta hypertextlinks till andra websidor på nätet eller resurser eller från dessa. Sådana links övertas till denna websida enbart som ett tillmötesgående och detta innebär inte, att Sony bejakar denna andra websida eller någon form av förbindelse till dess operatörer. Sony uppmanar alla användare att låta sin omdömesförmåga råda när det rör sig om browsing på deras eller på externa websidor och resurser. En del websidor kan innehålla informationer som eventuellt anses vara olämpliga eller anstötliga. Externa websidor kan överföra sina egna cookies till användarna, registrera data och/eller kräva personliga uppgifter.

Om en användare upprättar förbindelser till någon som helst extern websida sker detta på användarens egen risk.

Sony har inte genomfört någon kontroll av om informationerna är korrekta och tillförlitliga på externa websidor, som är förbundna med denna websida via links eller till vilka man har åtkomst via denna websida eller som innehåller links till Sonys websida/websidor. Sony understödjer inga innehåll, reklam, produkter, support, tjänster eller annat material, som är tillgängligt på sådana externa websidor eller resurser eller som är tillgängliga via dessa och Sony ansvarar inte heller för dessa. Sony är inte ansvarigt för korrekthet, iakttagande av uphovsrätten, rättmätighet eller lämplighet beträffande material eller informationer som förekommer på externa websidor eller i sådana resurser. Sony utesluter vidare varje uttrycklig eller stillatigande garanti eller varje garanti som gäller för att vara samtidigt överenskommen härför. Sony är varken direkt eller indirekt ansvarig för några som helst skador eller förluster, som förorsakas eller om vilka man påstår, att de har förorsakats genom att contents, produkter, support eller tjänster har använts, som står till förfogande på eller via externa websidor eller resurser eller genom att man har skänkt dessa sitt förtroende.

Utan att vilja inskränka det ovan sagda garanterar Sony inte och avger inte heller några försäkringar beträffande informationernas säkerhet, av vad slag det vara må (inklusive kreditkortsinformationer och annan personlig information) vars förmedling till en tredje person i förekommande fall krävs. Likaledes avstår användaren från alla krav gentemot Sony i sådana angelägenheter.

23. UPPSÄGNING

Med undantag för en tjänst eller en åtkomst för vilken en abonnemangsavgift skall betalas, kan användaren vid vilken tidpunkt som helst säga upp sina speciella rättigheter att nyttja denna websidas tjänster och övrigt content på websidan genom att han eller hon raderar allt content från websidan som han eller hon har laddat ner från denna websida samt alla kopior som är sparade eller installerade någonstans. Användarens rätt att använda tjänster på denna websida eller annat content på websidan upphör ofördröjligen med eller utan underrättelse enligt Sonys eget gottfinnande i fall några som helst villkor i dessa villkor inte iakttas av användaren.

Om en abonnemangsavgift eller någon annan avgift från användarens sida är förfallen till betalning för åtkomsten till denna websida eller för en tjänst och användning därav, skall användaren till Sony skriftligen (eller i någon annan, uttryckligen godkänd form) meddela sin önskan om uppsägning av abonnemanget. För så vitt det inte existerar några andra bestämmelser som uttryckligen har en annan ordalydelse vad beträffar användarens möjlighet att säga upp avtalet eller beträffande uppsägningstiden, kan användaren säga upp en abonnemangsservice genom att denne meddelar Sony detta minst en hel kalendermånad innan.

Sony kan säga upp användarens åtkomst till denna websida eller registreringen via denna websida om användarkontot under minst 3 månader (eller under en annan tidsperiod som definieras av Sony) inte har använts eller om användaren inte har loggat in sig under en sådan tidsperiod.

Sony förbehåller sig rätten att när som helst säga upp användarens åtkomst till denna websida och/eller dennes konto enligt Sonys eget gottfinnande utan att ange orsakerna (med förbehåll för en återbetalning av alla belopp som användaren i förväg har betalat för en sådan åtkomst). Under sådana omständigheter kommer Sony att på ett ekonomiskt lämpligt sätt vidta ansträngningar för att skicka meddelanden om uppsägningen till användarna till dessas senast bekanta kontaktadress eller emailadress.

Efter en uppsägning skall användaren sluta använda alla kopior av innehåll från websidan, vilka är i dennes ägo, samt förstöra dessa. Vidare kan Sony avlägsna och/eller radera en sådan användares användarcontent. Utan att vilja inskränka Sonys allmänna rättigheter att radera användarcontent av vilka skäl det vara må efter en uppsägning eller att förvägra användaren åtkomst härtill, är Sony inte förpliktigat att bibehålla något användarcontent eller att förmedla underrättelser till Er eller till en tredje person.

24. ÖVRIGT

Om enstaka bestämmelser i dessa villkor inte kan genomföras skall den bestämmelse som inte kan genomföras gälla som ersatt av en giltig och genomförbar bestämmelse, vilkan kommer avsikten i den ursprungliga bestämmelsen så nära som möjligt. Detta har ingen inverkan på de övriga bestämmelsernas giltighet eller på möjligheten att genomföra dessa.

Utan förfång för uteslutandet av ansvar och inskränkningar av detta, som är innefattat i dessa villkor, kan man inte rikta några krav eller yrkanden från en persons sida mot Sony eller ett anslutet Sony företag beträffande denna websida eller i förbindelse med denna, för så vitt ett sådant krav eller ett sådant yrkande inte skriftligen meddelas Sony inom ett (1) år efter det att grunden för talan har uppstått första gången.

Sonys medarbetare och fullmäktige är inte befogade att ändra dessa villkor. Inget yttrande från en försäljningsrepresentant eller en representant från kundservicen, som sker i Sonys namn, skall tolkas som en ändring av dessa villkor eller som ett auktoriserat och rättsligt bindande yttrande om denna websida eller om arten eller kvaliteten på de produkter eller tjänster som presenteras eller om annat innehåll på websidan.

Telefonsamtal med helplines för kunder, som görs beträffande denna websida, kan spelas in i syfte att användas för utbildningsändamål samt som kvalitetskontroll.