PODMIENKY A POŽIADAVKY NA POUŽÍVANIE WEBOVÝCH STRÁNOK

Pozorne si, prosím, prečítajte tento dokument. Obsahuje dôležité informácie o vašich právach, záväzkoch a vašom prístupe a používaní tejto webovej stránky a/alebo služieb.

1. OPERÁTOR WEBOVEJ STRÁNKY A DEFINÍCIE

Tento web je prevádzkovaný spoločnosťou Sony Europe B.V. organizačná zložka Slovensko. Sony Europe B.V., spoločnosť registrovaná v Anglicku a Walese so sídlom v Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK. Identifikačné číslo spoločnosti: 2422874. Adresa: Karadžičova 10, 811 08 Bratislava, Slovakia.

V týchto Podmienkach: Služby znamenajú akékoľvek činnosti, prostriedky, aplikácie, informácie alebo iné služby dostupné z tejto webovej stránky (vrátane, tam kde je to aktuálne, ISP (poskytovateľ internetových služieb a/alebo prístupu na internet) služieb). Spoločnosť Sony a sesterské, pridružené spoločnosti Sony predstavuje Sony Corporation, Tokyo, Japonsko a akékoľvek iné organizačné jednotky, ktorých väčšinovým vlastníkom akcií (resp. akcie sú priamo alebo nepriamo kontrolované) je Sony Corporation. Podmienky znamenajú tieto podmienky a požiadavky. Užívateľ alebo vy predstavuje akúkoľvek osobu, ktorá navštevuje alebo používa túto stránku s alebo bez povolenia Sony, či ste alebo nie ste zaregistrovaní pre používanie tejto stránky alebo jej časti, alebo ste členom prípadne registrovaným užívateľom služieb, ktoré sú poskytované na tejto stránke. Táto webová stránka alebo stránka predstavuje webovú stránku (domovská stránka a relevantné webové stránky) alebo iný súbor informácií a/alebo aplikácií, ktoré prevádzkuje spoločnosť Sony a sú prístupné cez fyzické pripojenie alebo cez bezdrôtové siete (vrátane prístupu na internet a do sietí s využitím bezdrôtového aplikačného protokolu alebo podobnej (wap) technológie) cez prístupové zariadenia ako sú osobné počítače, laptopy, mobilné telefóny, PDA, digitálne kamery, televízne prijímače alebo iné zariadenia s prístupom na internet, na ktorých sú tieto Podmienky zverejnené, alebo ktorých sa týkajú odvolania v spojení so žiadosťou užívateľa na súhlas s týmito Podmienkami. Akákoľvek odvolávka na túto webovú stránku alebo stránku je zároveň odvolávkou aj na relevantnú wap stránku. Niektoré ďalšie podmienky sú definované v nasledujúcom texte.

2. PRÍSTUP A POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY

Navštevovaním, prehliadaním alebo sťahovaním (načítavaním dát do svojho počítača) akejkoľvek časti tejto stránky alebo jej obsahu, alebo umiestňovaním dát do tejto stránky, alebo akýmkoľvek iným využívaním dát tejto stránky a jej obsahu, ako registrovaný užívateľ alebo neregistrovaný návštevník stránky, súhlasíte so znením týchto Podmienok, bez modifikácie (to tvorí zmluvný základ medzi vami a Sony) a všetkými relevantnými aplikovateľnými zákonmi.

V prípade, ak váš prístup na túto stránku alebo niektorú jej časť, alebo akékoľvek iné služby podliehajú platbám alebo poplatkom, spoločnosť Sony môže v prípade oneskorenej alebo žiadnej povinnej platby odoprieť alebo pozastaviť váš prístup. Nesiete plnú zodpovednosť za získanie relevantného hardvérového alebo softvérového vybavenia a za platby všetkých telefónnych poplatkov (alebo pre iné siete) nevyhnutných pre prístup a používanie tejto stránky a služieb.

Prístup na túto stránku alebo na Služby môže byť obmedzený maximálnym počtom návštev a/alebo trvania v danom časovom období. Táto stránka alebo určité časti tejto stránky môžu obsahovať materiál určený iba dospelým osobám. Ak chcete mať prístup a prezerať si túto stránku, musíte mať (a prehlasujete že máte) najmenej 18 rokov. Ak umožníte deťom prístup a prezeranie tejto stránky, ste zodpovední dohliadať na takýto prístup a zároveň musíte rozhodnúť, ktorá časť je vhodná pre deti a ktorá nie. Uvedomte si, že prostredníctvom tejto stránky alebo niektorých jej častí je možné, aby deti zverejnili svoje osobné údaje a informácie.

Súhlasíte s tým, že nepoužijete na prístup na túto stránku žiadne iné zariadenie, iba interface (rozhranie) poskytnuté spoločnosťou Sony.

3. ĎALŠIE PODMIENKY, PRAVIDLÁ ATĎ.

Tieto Podmienky sú doplnkom k akýmkoľvek podmienkam, ktoré sa môžu týkať užívateľov s distribučnými, licenčnými alebo obchodnými zmluvami alebo podmienkami, alebo inými aplikovateľnými dohodami a podmienkami. Tam, kde sú uvedené na tejto stránke alebo časti tejto stránky pravidlá, direktívy, pokyny na používanie, ďalšie podmienky alebo iné smernice pre užívateľov, títo sa zaväzujú, že budú súhlasiť a dodržiavať takéto pravidlá, smernice atď. V prípade akéhokoľvek konfliktu, nezrovnalosti alebo rozopru sú tieto Podmienky prevažujúce. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto Podmienok (alebo inými pravidlami, smernicami atď.), nemali by ste používať túto stránku.

Tieto Podmienky môžu obsahovať ustanovenia pojednávajúce o funkciách alebo službách, ktoré nie sú (a ani by nemali byť) prístupné cez túto stránku. V rozsahu, v ktorom sa ustanovenie týchto Podmienok týka výlučne takýchto funkcií a služieb, nebude mať žiadnu platnosť alebo účinnosť a nebude ovplyvňovať validitu iných ustanovení.

4. PREDPLATNÉ ALEBO PRÍSTUP A/ALEBO SLUŽBY NA BÁZEPOPLATKOV

Niektoré časti alebo celý obsah stránky a/alebo služby dostupné na alebo prostredníctvom tejto stránky môžu byť dostupné po zaplatení poplatku alebo jednorazovej platby.

Ak sa rozhodnete pre obsah/služby na báze predplatného a pošlete spoločnosti Sony žiadosť o predplatné, prehlasujete a zodpovedáte za to, že máte najmenej 18 rokov, že všetky informácie, ktoré predkladáte sú pravdivé a presné (vrátane čísla vašej platobnej karty a dátumu expirácie, bez obmedzení), a zároveň súhlasíte, že budete uhrádzať všetky náležité poplatky a dane, za ktoré nesiete zodpovednosť.

Zrušiť vaše predplatné na obsah/materiál a/alebo služby môžete po upovedomení spoločnosti Sony (akékoľvek minimálne upozornenie alebo počiatočná doba kontraktu a z toho vyplývajúce podmienky, ktoré sa týkajú dostupnosti/ nedostupnosti refundácie za obdobie nepoužívania).

Okrem výslovne uvedeného v iných aplikovateľných podmienkach, kde predplatné, poplatky za prístup alebo iné poplatky vrátane jednorazových poplatkov, ktoré sa účtujú s ohľadom na služby alebo prístup, alebo stiahnutie obsahu, budú užívatelia platiť poplatky za túto stránku dopredu a včas, platobnými prostriedkami a sadzbami stanovenými spoločnosťou Sony.

Uvedené poplatky podliehajú zmenám bez ohľadu na časové obdobie. Sony vynaloží komerčne dostačujúce úsilie, aby mohla dopredu informovať užívateľov, ktorí platia za obsah a/alebo služby, o takýchto zmenách.

Ak sa užívateľ rozhodne cez alebo prostredníctvom tejto stránky sťahovať alebo prijímať obsah, za ktorý sa platia poplatky (ako sú napríklad, bez obmedzenia, určité vyzváňacie tóny mobilných telefónov, šetriče obrazoviek, tapety na pozadie obrazovky alebo hry), užívateľ prehlasuje a zaručuje, že jeho alebo jej prístupové/prijímacie zariadenie podporuje takéto načítavanie/príjem dát a že je kompatibilné s formátom požadovaného materiálu. Po načítaní/odoslaní takéhoto materiálu (1) nebudú poplatky zaplatené vopred refundované, a (2) bez akýchkoľvek výslovných obmedzení môžete uložiť takýto materiál do zariadenia, pre ktoré je určený, ale je vám striktne zakázané ukladať ho na iné miesto, editovať alebo modifikovať ho, kopírovať, distribuovať alebo odosielať tretím stranám alebo umožniť prístup tretím stranám k takémuto materiálu. Ustanovenia týchto podmienok, ktoré sa týkajú obsahu stránky (ako je definované v ďalšej časti) sú platné pre akýkoľvek takto odosielaný/prijímaný obsah.

5. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽOV AZÁPIS/ODHLÁSENIE

Aby mohol užívateľ tejto stránky umiestňovať, odosielať alebo sťahovať materiály, komunikovať prostredníctvom stránky, využívať služby, zdroje a určité časti alebo celý obsah stránky (definovaný v ďalšej časti) môže byť požiadaný poskytnúť registračné detaily a zaregistrovať sa. Podmienkou používania tejto stránky, služieb a obsahu stránky je, aby registračné detaily uvedené užívateľom boli a ostali pravdivé, správne, aktuálne a úplné.

Súhlasíte s bezprostredným oboznámením spoločnosti Sony o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa týkajú vašej registrácie. Toto oboznámenie by malo byť odoslané na adresu alebo e-mailovú adresu Sony uvedenú na tejto stránke alebo v predchádzajúcej časti týchto Podmienok.

V prípade, ak spoločnosť Sony má pochybnosti o správnosti, aktuálnosti alebo úplnosti údajov, alebo ak Sony po zvážení týchto okolností je presvedčená (vrátane podozrenia multinásobnej registrácie jedným užívateľom) má právo zamedziť prístup užívateľa na túto stránku, a/alebo k akémukoľvek materiálu, službám a obsahu stránky, a následne ukončiť alebo pozastaviť platnosť konta užívateľa (ak existuje).

Ak sa prihlásite, aby ste mali prístup na túto stránku alebo jej časť, a tam kde Sony umiestnila tlačidlo na ‘odhlásenie’, ‘exit’ (alebo iný podobný prostriedok), preberáte záväznú povinnosť odhlásiť sa a opustiť svoje konto na konci každého pripojenia. Sony si vyhradzuje právo odpojiť prihlásených užívateľov, ktorých kontá sú neaktívne počas dlhšieho časového obdobia. Ak jednou zo služieb, ktorú využívate na tejto stránke, je samotný prístup na internet (napr. ISP služba) a keď ste pripojení, aby bolo možné zachovať kvalitu poskytovaných služieb pre našich užívateľov ako celku, Sony si vyhradzuje právo (1) odpojiť vás od tejto služby, ak je vaše pripojenie neaktívne po dobu 15 minút alebo po uplynutí iného časového limitu, ktorý určíme po našom rozumnom uvážení, a/alebo (2) obmedziť celkový počet pripojených užívateľov na túto službu v ktoromkoľvek čase a/alebo obmedziť dobu, počas ktorej môže byť užívateľ jednorazovo pripojený.

6. HESLÁ A PODROBNOSTI O KONTE UŽÍVATEĽA

Užívateľ je povinný udržiavať svoje heslo, číslo konta, ID a iné podrobnosti (ak existujú) v tajnosti a tiež aj všetky aktivity týkajúce sa konta užívateľa. Akékoľvek neoprávnené používanie hesla užívateľa alebo iné porušenie bezpečnosti by ste mali okamžite hlásiť do Sony. Vaša registrácia a/alebo predplatné sa týka iba vašej osoby, preto nesmiete prezerať alebo umožniť prístup k vášmu názvu konta, ID alebo heslu iným osobám. Odhalenie názvu vášho konta a hesla môže viesť k ukončeniu vašej registrácie a/alebo predplatného a ak vlastníte registráciu na obsah/služby na báze predplatného, takéto ukončenie bude bez refundácie a môžu byť zaúčtované ďalšie poplatky na základe neoprávneného používania.

7. ZMENY WEBOVEJ STRÁNKY A TÝCHTO PODMIENOK

Sony a/alebo poskytovatelia internetových služieb tretej strany môžu kedykoľvek urobiť zmeny a/alebo zlepšenia produktov, podpory, služieb, pomocných programov, poplatkov a/alebo iného obsahu stránky (vrátane týchto Podmienok), bez predchádzajúceho upozornenia.

Sony môže poskytnúť upozornenie o zmenách týchto Podmienok (alebo iného obsahu stránky) zobrazením upozornenia na tejto stránke alebo v iných komunikačných prostriedkoch. Užívatelia, ktorí navštívia túto stránku po uverejnení zmien na tejto stránke alebo v iných prostriedkoch, budú viazaní týmito zmenami hneď po zverejnení takýchto upozornení alebo nových Podmienok na stránke, prípadne v iných komunikačných prostriedkoch, dokonca aj vtedy, ak užívateľ nenavštívi stránku, na ktorej sú zmeny alebo nové Podmienky uverejnené. Preto sa doporučuje časté prezeranie tejto stránky a týchto Podmienok.

8. POVOLENÉ A ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE TEJTOSTRÁNKY

Prístup a používanie tejto stránky, vrátane prezerania, načítavania dát, reprodukcie, zobrazovania, umiestňovania a zverejňovania: dát, grafiky, obrazov, fotografií, dizajnov, popisov, informácií a textu - video, audio, hudobných a zvukových kompilácií - softvéru, pomocných programov (vrátane akéhokoľvek programového vybavenia pre užívateľov s možným prístupom, alebo priestoru s vyhradeným prístupom alebo s predplatným a služieb spojených s touto stránkou) a programových kompilácií, ovládačov a iných pomocných programov (definované sú v ďalšej časti) - obsahu e-mailových správ alebo podobnej komunikácie odoslanej spoločnosťou Sony alebo v jej mene, ktoré sa týkajú tejto stránky a/alebo registrácie užívateľa alebo predplatného - a iného obsahu na tejto stránke, ktorý bol vytvorený a priamo poskytnutý spoločnosťou Sony, pobočkami Sony, alebo poskytovateľmi servisných a iných služieb pre produkty a podporu predaja (spolu, Obsah stránky), je zakázané, ak to nie je výslovne dovolené v týchto Podmienkach. To sa týka používania akýchkoľvek prostriedkov, vrátane elektronických, mechanických, fotokopírovacích, záznamových zariadení, vytvárania odvodených diel a podobne.

Sony poskytuje užívateľom limitované, neprenositeľné, nevýlučné a odvolateľné oprávnenie na prístup a osobné, nekomerčné využívanie tejto stránky a obsahu stránky ako podporu na komunikáciu pre účely špecifikované iba na tejto stránke. Užívateľ môže pre tieto účely elektronicky kopírovať a tlačiť obsah stránky, za predpokladu, že budú dodržané všetky autorské práva a vlastnícke upozornenia (kde existujú) týkajúce sa obsahu stránky.

Akékoľvek iné používanie obsahu stránky, vrátane reprodukcie na iné účely ako je uvedené vyššie, modifikácia, distribúcia, transmisia, načítavanie obsahu stránky (iné ako ukladanie obsahu stránky do pamäte), opätovné zverejňovanie, publikácia alebo spätné inžinierstvo - bez predchádzajúceho písomného súhlasu Sony - je zakázané (s výnimkou rozsahu je takýto zákaz stanovený príslušnými zákonmi). Povolenie používať obsah stránky nezahŕňa bez obmedzenia - opätovný predaj alebo komerčné využívanie alebo distribúciu obsahu stránky - zber a využívanie servisných alebo produktových výpisov, popisov alebo cien - odvodené využívanie tejto stránky alebo jej obsahu (vrátane rámcového usporiadania - načítavanie alebo kopírovanie informácií z konta pre obchodné záujmy - akékoľvek využívanie zberu dát alebo iného spôsobu získavania údajov pomocou extrakčných nástrojov - akékoľvek použitie obsahu stránky na akejkoľvek inej webovej stránke, serveri alebo v prostredí počítačovej siete - alebo akékoľvek používanie obsahu stránky, ktoré poukazuje na spojenie so Sony, alebo produktami pobočiek Sony, podporou alebo službami, okrem výslovného písomného súhlasu medzi relevantnými stranami.

Užívateľ nebude používať túto stránku alebo služby spôsobom, ktorý porušuje tieto Podmienky (alebo ich podstatu), alebo akýkoľvek iný relevantný zákon a smernice (vrátane tých, ktoré sa týkajú využívania verejných komunikačných sietí), alebo ktorý spôsobuje alebo môže pravdepodobne spôsobiť poškodenie, prerušenie alebo znehodnotenie tejto stránky alebo služieb. Užívateľ sa nesmie pokúšať o neautorizovaný prístup na ktorúkoľvek časť tejto stránky, na kontá iných užívateľov, alebo iné počítačové systémy pripojené na túto stránku, ani preniknutím do databázy ako hacker, zistením hesla alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Užívateľ nesmie zhromažďovať, alebo pokúšať sa zhromažďovať (prostredníctvom tejto stránky) osobné informácie o iných osobách.

9. AUTORSKÉ PRÁVA – VLASTNÍCTVO OBSAHU TEJTOSTRÁNKY

Spoločnosť Sony neprenáša vlastnícke práva na žiadny obsah stránky, ktorý používa alebo načíta do svojho počítača užívateľ. Obsah stránky vrátane celého sortimentu a usporiadania je vlastníctvom Sony alebo pobočiek Sony a/alebo spolupracujúcim poskytovateľom obsahu a technológie, a je chránený autorskými právami a inými zákonmi. Obmedzené povolenie na využívanie obsahu stránky (na účely, ktoré sú vymedzené v predchádzajúcej časti) je špecificky podmienené uznaním, dodržiavaním a zachovaním všetkých autorských práv a iných vlastníckych vyhlásení, ktoré sa týkajú obsahu stránky, a všetkých majetkových a iných práv intelektuálneho majetkového vlastníctva spoločnosti Sony alebo pobočiek Sony, a/alebo spolupracujúcich poskytovateľov obsahu a technológie stránky. Užívateľ nebude mať žiadne vlastnícke práva na e-mailovú adresu, URL alebo iný osobný identifikátor, ktoré mu alebo jej môže byť pridelené, alebo si ich vyberie sám na účely spojené so službami na tejto stránke a obmedzené práva užívateľa na používanie takéhoto identifikátora / adresy budú trvať len na dobu platnej registrácie užívateľa/platného užívateľovho konta, ktoré sa týkajú prístupu na túto stránku alebo relevantných služieb. Po ukončení takejto platnosti spoločnosťou Sony z akýchkoľvek dôvodov, bude Sony z hľadiska používania takéhoto identifikátora/adresy bez záväzkov a môže ich voľne používať a/alebo prideliť inému užívateľovi.

Akékoľvek neoprávnené používanie alebo kopírovanie obsahu stránky, alebo používanie obsahu stránky spôsobom, ktorý porušuje tieto Podmienky (alebo ich podstatu) môže porušiť autorskú značku, autorské práva alebo iné vlastnícke práva, občianske a trestné zákony. Užívatelia nesmú využívať obsah tejto stránky alebo jeho časť (alebo akýkoľvek iný obsah prístupný prostredníctvom tejto stránky) akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje akúkoľvek obchodnú značku, autorské práva alebo vlastnícke práva. Spoločnosť Sony si vyhradzuje všetky práva s ohľadom na takéto neoprávnené používanie alebo porušenie týchto podmienok.

10. OBCHODNÉ ZNAČKY

Sony je registrovaná obchodná značka spoločnosti Sony Corporation, Japonsko.

Všetky obchodné značky, logá, adresy webových stránok, názvy produktov alebo modelov alebo odvodené názvy, ktoré sa týkajú produktov Sony alebo pobočiek Sony, podpory alebo servisu, alebo ktoré obsahujú označenie Sony, ktoré sú súčasťou obsahu stránky (spolu, obchodné značky Sony) sú obchodné značky a/alebo vlastníctvo spoločnosti Sony alebo pobočiek Sony. Akýkoľvek zoznam obchodných značiek Sony (alebo iných) na tejto stránke je periodicky aktualizovaný, ale nemôže byť považovaný za úplný zoznam obchodných značiek Sony (alebo iných obchodných značiek).

Akékoľvek používanie obchodných značiek Sony, alebo ich permutácií (s výnimkou výslovného písomného súhlasu Sony) je striktne zakázané.

Iné názvy produktov a spoločností, ktoré sú uvedené na tejto stránke, môžu byť obchodnými značkami ich vlastníkov.

11. MATERIÁL OD UŽÍVATEĽA - PRENESENIE ALEBO POSKYTNUTIE INFORMÁCII / MATERIÁLU

V týchto Podmienkach označenie Materiál od užívateľa predstavuje informácie alebo iný obsah, ktorý je alebo môže byť poskytnutý spoločnosti Sony, alebo vložený alebo odoslaný užívateľom prostredníctvom tejto stránky, alebo inými súvisiacimi prostriedkami, vrátane (bez obmedzenia) obrázkov, video a iných záberov, zvukového materiálu, grafiky, dokumentov, dátových súborov, informácií, ktoré sa týkajú fyzických alebo iných osôb, správ, e-mailov a iného prenosu údajov, súborov, textov, názorov, osobných postojov a iných informácií.

Umiestnením materiálu od užívateľa na túto stránku, alebo odoslaním, alebo sprístupnením materiálu užívateľa iným užívateľom, alebo spoločnosti Sony a pobočkám Sony na základe alebo pre túto stránku, s využitím služieb alebo obsahu stránky alebo iným spôsobom, užívateľ automaticky priznáva (alebo zaručuje, že vlastník takéhoto obsahu výslovne oprávňuje) Sony, pobočky Sony a ich spolupracujúce spoločnosti permanentné, bez licenčných poplatkov, neodvolateľné a bezvýhradné právo a povolenie používať (vrátane komerčného využitia) kopírovať, sub-licencovať, reprodukovať, upravovať, adaptovať, publikovať, prekladať, verejne predvádzať, zobrazovať a distribuovať materiál užívateľa (vrátane myšlienok, konceptov, know-how, alebo techník, ktoré sú tu obsiahnuté), a vytvárať odvodené práce a začleňovať materiál užívateľa (alebo ktorúkoľvek ich časť) do akejkoľvek formy, média alebo v súčasnosti známej technológie alebo neskôr vyvinutej vo svete. A navyše, užívateľ zaručuje, že má potrebné práva na udelenie takého oprávnenia, a že sa vzdáva všetkých takzvaných „morálnych práv" na akýkoľvek materiál od užívateľa. Celý obsah od užívateľa bude považovaný za nedôverný, nepodliehajúci žiadnym obmedzeniam a žiadny obsah užívateľa nebude podrobený akýmkoľvek dôverným záväzkom zo strany spoločnosti Sony.

Avšak táto časť sa netýka akýchkoľvek osobných informácií poskytnutých užívateľom, na základe ktorých je možné jeho alebo ju identifikovať. Tieto údaje budú spracované, ako sa predpokladá, v časti pre osobné údaje, alebo vo forme predkladanej registrácie tejto alebo súvisiacich webových stránok Sony v týchto Podmienkach a v akýchkoľvek iných podmienkach a požiadavkách, ktoré sa týkajú akýchkoľvek relevantných transakcií (ak existujú) medzi užívateľom a ktoroukoľvek pobočkou Sony.

12. POVOLENÝ A ZAKÁZANÝ MATERIÁL ODUŽÍVATEĽA

Nevhodné zverejňovanie dát/materiálu akomunikácia

Sony zakazuje transmisiu, distribúciu, rozširovanie, umiestňovanie, odosielanie, začleňovanie, zdieľanie a ukladanie, cez alebo prostredníctvom tejto stránky (spolu, uverejňovanie) materiálu od užívateľa, ktoré považuje (po svojom výhradnom, voľnom uvážení) za nevhodné alebo nevkusné.

Takýto materiál užívateľa obsahuje (bez obmedzenia) prenos údajov, ktorých súčasťou je - pornografia, hrubé zneuctenie, sex, homofobický, hanlivý, urážlivý, klamlivý, vulgárny, obscénny alebo agresívny obsah - etnické, rasistické alebo náboženské hanobenie alebo hanlivé nadávky - obhajoba násilia, nenávisti alebo nezákonnej aktivity, zobrazovanie zneužívania detí, detská pornografia alebo sexuálne sugestívne pózy - inzeráty, prehľady a obsahy - cenovo-citlivé informácie, ktoré sa týkajú obchodovania s cennými papiermi a materiál, ktorý by mohol podnecovať porušovanie civilných alebo iných zákonov.

Sony zakazuje zverejňovať alebo používať obsah stránky alebo prenos materiálu užívateľa s primárnym alebo sekundárnym zámerom alebo účinkom - na predaj, distribúciu alebo programovanie strelných zbraní, zbraňových systémov alebo kontrolovaných látok, schém na rýchle zarábanie peňazí, pyramídových alebo reťazových listov, nečestné alebo iné kriminálne ponuky - registráciu inej e-mailovej adresy ako svojej vlastnej - prerušovať diskusie alebo vytvárať falošnú identitu za účelom zavádzania iných - vyjadrovať alebo rozširovať sexuálne požiadavky - zverejňovať rasové osočovanie a poznámky - vydávať sa za inú osobu alebo podrobne reprezentovať váš vzťah s inou osobou alebo organizačnou jednotkou.

Užívateľom nie je dovolené zverejňovať inzeráty alebo ponuky na predaj alebo kúpu akéhokoľvek tovaru alebo služieb na akýkoľvek obchodný účel, okrem prípadov, keď to relevantné Fórum alebo Servis vyslovene povolí.

Sony si vyhradzuje právo (ale neakceptuje žiadne záväzky) zrušiť alebo vymedziť prístup užívateľov k relevantnému obsahu stránky a/alebo materiálu užívateľov a/alebo prenášať materiál užívateľa a/alebo informácie týkajúce sa užívateľa (vrátane osobných informácií) akémukoľvek príslušnému úradu, ak sa materiál užívateľa zverejní s následným porušením alebo podozrením porušenia ktorejkoľvek časti týchto Podmienok (alebo ich podstaty alebo iných aplikovateľných pravidiel alebo podmienok) alebo iných aplikovateľných zákonov alebo smerníc, bez akýchkoľvek požiadaviek, sťažností alebo reklamácií, ktoré je potrebné formálne schváliť alebo preukázať.

Materiály chránené autorskými právami a inépráva intelektuálneho vlastníctva

Sony zakazuje umiestňovať obsah, ktorého súčasť tvorí hudba, programové vybavenie, obrazové zábery (statické alebo pohyblivé), literárne alebo umelecké práce alebo iný materiál chránený zákonmi intelektuálneho vlastníctva (alebo ktoré môžu porušovať iné zákony intelektuálneho vlastníctva), iba ak užívateľ vlastní alebo kontroluje tieto práva alebo získal potrebný súhlas (ktorý užívateľ zaručuje, ak zverejní takýto obsah). Sony zakazuje uverejňovať na stránke aktuálne alebo podozrivé materiály chránené autorskými právami, používanie ktorých je neoprávnené, alebo falšované materiály.

Osobné informácie

Sony zakazuje umiestňovať a zverejňovať akýkoľvek materiál užívateľa, ktorý odhaľuje osobné alebo súkromné informácie týkajúce sa individuálnej osoby alebo organizačnej jednotky, vrátane telefónnych čísiel, fyzických alebo e-mailových adries, hesla, čísla konta a finančných informácií, s výnimkou osobných údajov, ktoré predloží užívateľ pri svojej registrácii a/alebo na otvorenie svojho konta, alebo (ak je to vhodné) osobné informácie týkajúce sa iných fyzických osôb, ktoré sú známe užívateľovi, na zahrnutie do on-line adresára užívateľa.

V prípade, ak užívateľ zverejní alebo zaradí do svojho on-line adresára, fotoalbumu (alebo na iný účel) osobné informácie alebo obrazové zábery inej fyzickej osoby, užívateľ zaručuje, že takáto osoba (ktorej sa týkajú zverejnené dáta) poskytla súhlas na takýto príspevok a na ďalšie spracovanie dát, ktoré toto zahŕňa a akékoľvek iné predpokladané využitie materiálu užívateľa podľa týchto Podmienok alebo na tejto stránke.

'Rozosielanie nevyžiadanej pošty (informácií)a prenášanie deštruktívnych materiálov

Na tejto stránke je zakázané rozosielať akoukoľvek formou nevyžiadanú poštu alebo posielať e-maily s reklamnými materiálmi, vrátane umiestňovania na stránke, alebo odosielania multinásobných nevyžiadaných ponúk rôznym diskusným skupinám, e-mailovým súborom a všetky aktivity, ktoré umožňujú rozosielať nevyžiadanú poštu. Ak skutočné škody spôsobené spoločnosti Sony (tam, kde je to možné racionálne vyhodnotiť) prekročia túto uvedenú sumu (v takom prípade budú skutočné, stanovené škody hradené užívateľom) súhlasíte zaplatiť Sony 5 Euro za každú položku takejto nevyžiadanej pošty, ktorú odošlete cez vaše užívateľské konto a porušujete tým tieto Podmienky.

Sony zakazuje zverejňovať alebo umiestňovať na túto stránku počítačové programy, súbory a iné materiály, ktoré obsahujú deštruktívne alebo rozvratné vlastnosti ako sú vírusy, poškodené súbory, „ukryté“ súbory (ako sú napríklad obrazové súbory s implementovanými hudobnými súbormi), parazitné programy, trójske kone alebo zavádzacie značky na využitie pri skrolovaní, multinásobné zobrazovanie a iné aktivity, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať integritu webovej stránky alebo jej funkcie, alebo on-line komunikáciu všeobecne.

13. PREVEROVANIE MATERIÁLU OD UŽÍVATEĽA SPOLOČNOSŤOU SONY

Prostredníctvom tejto stránky ponúka Sony užívateľom prístup k určitým špecifickým službám, utilitám a/alebo informáciám. Sony nemôže a ani nepreberá na seba zodpovednosť za monitorovanie, prehliadanie, editovanie, cenzúru alebo iné filtrovanie alebo dozeranie na materiál od užívateľa alebo správanie užívateľov, materiál užívateľov alebo obsahu stránky.

Avšak Sony môže, ale nie je zaviazaná, prehliadať buď manuálne alebo automatizovanými prostriedkami, celý materiál od užívateľa, ktorý je alebo môže byť umiestnený na tejto stránke a monitorovať alebo prehliadať všetky oblasti tejto stránky, kde užívatelia prenášajú alebo zverejňujú informácie alebo komunikujú so spoločnosťou Sony (keď je to vhodné) vrátane, bez obmedzenia, internetové besedy, podávanie čerstvých správ, vývesné tabule, stránky komunít, fotoalbumy, osobné webové stránky alebo inak využívaný priestor na fóra (Fórum). Sony si ponecháva právo (ale zrieka sa všetkých záväzkov) odmietnuť, nezverejňovať, nepoužívať, odstraňovať, dopĺňať, alebo odoprieť prístup a/alebo vymazať bez upozornenia akýkoľvek materiál od užívateľa, ktorý po svojom zvážení považuje za nevhodný alebo nevkusný alebo inak porušujúci tieto Podmienky (alebo ich podstatu) bez akýchkoľvek nárokov na hociakú sťažnosť alebo reklamáciu s ohľadom na relevantný materiál od užívateľa, ktoré by mohli byť formálne vznesené. Sony si ponecháva právo (ale nepreberá žiadne záväzky) spolupracovať s kompetentnými výkonnými orgánmi alebo úradmi poverenými súdnou mocou a inými oficiálnymi osobami, ktoré predložia žiadosť na odhalenie identity kohokoľvek, kto umiestňuje a zverejňuje materiál užívateľa.

14. BEZ ZÁRUKY - MATERIÁL OD UŽÍVATEĽA A POUŽÍVANIE STRÁNKY

Materiály, informácie a názory (ktoré môže obsahovať materiál od užívateľa) obsiahnuté a/alebo vyjadrené na stránke alebo v diskusných fórach (alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného prostriedku na sprístupnenie materiálu užívateľa) nie sú nevyhnutne totožné (alebo potvrdené) spoločnosťou Sony alebo pobočkami Sony alebo spolupracujúcimi organizačnými jednotkami. Celý materiál od užívateľa by mal byť považovaný iba za vyjadrenie názorov a nie ako uvádzanie faktov.

Akýkoľvek materiál od užívateľa a/alebo služby, ktoré máte k dispozícii alebo využívate, alebo poskytujete prostredníctvom tejto stránky, vrátane využívania diskusných fór, preberáte na základe svojho voľného uváženia a s tým spojeného rizika, sú bez poskytovanej záruky a vzťahuje sa na ne obmedzené ručenie obsiahnuté v týchto Podmienkach. Bezpečnosť tejto stránky a materiálu užívateľa nie je možné zaručiť.

Uvedomte si, že keď zverejníte osobné alebo iné informácie on-line (priamo) - napríklad cez komunikačné bulletiny, internetové besedy alebo iné diskusné fóra - takéto informácie môžu byť extrahované a použité ľuďmi, ktorých nepoznáte. Aj napriek tomu že Sony vynakladá primerané komerčné úsilie na ochranu osobných údajov, informácií a súkromia, nemôže zaručiť bezpečnú ochranu žiadnej informácie, ktorú poskytnete priamo na sieť. Takéto zverejnenie osobných údajov robíte na vlastnú zodpovednosť. S výnimkou osobných informácií poskytnutých užívateľom na účely registrácie alebo otvorenia alebo aktualizácie konta užívateľa (vo vzťahu ku ktorým Sony vynakladá primerané komerčné úsilie na ochranu vašich osobných údajov, informácií a súkromia) Sony nezodpovedá (a zrieka sa akýchkoľvek záväzkov v tomto ohľade) za poskytnutý materiál užívateľa do oblasti stránky označenej (alebo sa predpokladá, že bude) ako privátna, osobná alebo oblasť stránky s obmedzeným prístupom, ktorá bude dostupná iným osobám ako je užívateľ, ktorý poskytol obsah (materiál/dáta). Podobne nie je spoločnosť Sony zodpovedná za (a zrieka sa akýchkoľvek záväzkov v tomto ohľade) akúkoľvek nedostupnosť poskytnutého materiálu od užívateľa do oblasti stránky označenej ako priestor pre verejný prístup alebo iné diskusné fóra, kde iní užívatelia ako je ten, ktorý poskytol materiál/dáta môžu získať prístup k takémuto obsahu.

Sony nemá žiadnu povinnosť zúčastniť sa sporu, ktorý máte s inými užívateľmi alebo akéhokoľvek incidentu, v ktorom ste s inými užívateľmi, alebo ktorý je ovplyvnený alebo inak spojený s touto stránkou.

Sony popiera akúkoľvek zodpovednosť za materiál od užívateľa, vrátane chýb, vírusov, hanobenia, urážania, obscénnosti alebo nepresnosti, ktoré sa vyskytnú v akomkoľvek materáli užívateľa, ktoré vznikli alebo nevznikli na báze zákonov autorských práv, porušenia súkromia alebo iným spôsobom, akéhokoľvek zakázaného materiálu/dát užívateľa a akéhokoľvek iného materiálu od užívateľa.

Sony popiera akúkoľvek zodpovednosť za neautorizované používanie (inými užívateľmi) materiálu užívateľa a zrieka sa (bez obmedzenia) akejkoľvek zodpovednosti za používanie materiálu užívateľa, ktorý porušuje autorské práva, obchodné značky alebo iné vlastnícke práva intelektuálneho vlastníctva ktorýmkoľvek iným užívateľom alebo osobám.

Užívateľ je výlučne zodpovedný za akúkoľvek vzniknutú škodu (vrátane obsahu stránky), ktorá je spôsobená používaním (alebo umiestnením) akéhokoľvek materiálu užívateľa alebo stránky (vrátane sporov a incidentov opísaných v predchádzajúcich častiach) a s tým spojenými transakciami a príhodami.

Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za neautorizovaný prístup do konta užívateľa alebo automatické odosielanie správ a/alebo vírusov (spôsobené vírusmi alebo inak) osobám, ktorých podrobné údaje boli poskytnuté užívateľom na zavedenie do akéhokoľvek adresného on-line zoznamu, ktorý je dostupný na tejto stránke.

Obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti uvedené v týchto Podmienkach platí bez ohľadu na to, či je zodpovednosť odvodená od porušenia kontraktu, urážky (vrátane nedbalosti alebo hanobenia), presne vymedzenej zodpovednosti, nedodržania zmluvných podmienok, alebo akejkoľvek inej právnickej teórie.

15. UCHOVANIE A STRATA MATERIÁLU OD UŽÍVATEĽA

Tam, kde Sony poskytuje prostriedky na e-mail, návštevu webových stránok alebo iné služby prostredníctvom tejto stránky, ktoré využívajú poskytnutý pamäťový priestor počítača, alebo vo vzťahu k iným relevantným službám, Sony si vyhradzuje právo zaviesť a meniť podľa potreby obmedzenia a/alebo limity (dočasné alebo iné) na používanie tejto stránky, vrátane, bez obmedzenia, limity na pamäť poskytnuté s ohľadom na pamäťový priestor (napr. maximálny celkový limit a/alebo maximálny limit veľkosti súboru/ e-mailu), čas/dobu trvania súborov (napr. e-maily staršie ako 180 dní), počet a/alebo veľkosť súborov (napr. maximálny počet e-mailov ktoré je možné odoslať, uložiť alebo prijať na vaše konto), množstvo dát stiahnutých alebo umiestnených, alebo akékoľvek iné kritériá, ktoré môže stanoviť spoločnosť Sony. Bez obmedzení nasledujúceho odseku môže byť materiál, ktorý prekračuje takýto limit vymazaný alebo neakceptovaný na uloženie do pamäte. Užívatelia nesmú predávať pamäťový priestor poskytovaný na tejto stránke.

Sony nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu, vymazanie, odstránenie alebo zlyhanie doručenia materiálu od užívateľa určenému prijímateľovi cez túto stránku, či je to spôsobené počítačovým vírusom, neautorizovaným prístupom alebo iným spôsobom. Užívateľom sa doporučuje uchovať zálohovú kópiu akéhokoľvek materiálu užívateľa a užívatelia sa zaväzujú takto uchovávať všetok umiestnený a zverejnený materiál užívateľa. Sony si vyhradzuje právo nepovoliť prístup na túto stránku a vymazať materiál užívateľa v ktoromkoľvek čase bez upozornenia.

16. BEZ ZÁRUKY – SLUŽBY NA STRÁNKE A OBSAH STRÁNKY

Celý obsah stránky a služby na stránke sú poskytované spôsobom „tak ako je” a „ako je dostupný” a Sony sa výslovne zrieka, s ohľadom na maximálny rozsah, ktorý umožňujú súvisiace zákony, akýchkoľvek záruk a záväzkov akéhokoľvek druhu (záruky) s ohľadom na obsah a služby uvedené na stránke, buď výslovne uvedené alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek implicitných záruk na predajnosť, dostatočnú kvalitu, vhodnosť na vyhradený účel a neoprávnené porušenie práv a na intelektuálne vlastníctvo tretej strany.

Bez obmedzenia:

  • Sony neposkytuje žiadnu záruku, že obsah stránky je primeraný, dostupný a prístupný na používanie vo všetkých lokalitách, že je bez vírusov alebo že má dotykovú prevádzkyschopnosť s akýmkoľvek hardvérom, softvérom alebo obsahom, alebo či zaručuje prostredníctvom tejto stránky prístup alebo vzájomnú interakciu s akýmikoľvek inými poskytovateľmi služieb, užívateľmi alebo informačnými a výpočtovými zdrojmi na internete. Tí, ktorí navštívia túto stránku a použijú obsah stránky a/alebo služby nesú zodpovednosť za dodržiavanie a súlad so všetkými súvisiacimi zákonmi, vrátane aplikovateľných lokálnych zákonov.
  • Aj napriek tomu, že spoločnosť Sony sa snaží verifikovať presnosť, spoľahlivosť a aktuálnosť celého obsahu stránky, vrátane (ak je to aplikovateľné) produktov, služieb, podpory a iných detailov a popisov získaných od tretích strán, neposkytuje Sony žiadnu záruku z hľadiska presnosti akýchkoľvek výrokov na tejto stránke. Akékoľvek materiály, produkty, podpora, služby alebo informácie, ktorých sa týkajú referencie alebo odkazy na tejto stránke, môžu byť zastaralé. Sony sa nezaväzuje aktualizovať obsah stránky. Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo vynechané časti obsahu stránky (s výnimkou do tej miery, keď odoprenie záruky bude nekonzistentné so záručnými podmienkami a inými požiadavkami, ktoré sa týkajú produktov alebo poskytovaných služieb spoločnosťou Sony). Akékoľvek rozhodnutie na báze informácií obsiahnutých na stránke (alebo tvoria súčasť obsahu užívateľa) je na výlučnú zodpovednosť užívateľa.
  • Sony neposkytuje žiadnu záruku, že funkcie alebo služby dostupné prostredníctvom alebo iným užívaním stránky užívateľom budú neustále dostupné, neprerušované, bezpečné a bez chýb, že poruchy budú odstránené, alebo že táto stránka alebo server ktorý zabezpečuje prenos sú bez vírusov alebo iných poškodzujúcich častí. Sony a pobočky spoločnosti Sony nepreberajú žiadnu zodpovednosť, a nenesú žiadne záväzky za akúkoľvek škodu (alebo stratu údajov), alebo za vírusy ktoré môžu napadnúť zariadenie vášho počítača alebo iný majetok v prípade vášho pripojenia, používania tejto stránky vrátane načítavania a sťahovania akýchkoľvek obrazových dát, programového vybavenia alebo iného obsahu stránky. V prípade, ak je v dôsledku používania stránky potrebné urobiť servis, opravu alebo korekciu zariadenia alebo dát, užívateľ preberá z tohto hľadiska zodpovednosť za všetky takto vzniknuté náklady.
  • На информацията на сайта (и информацията за Потребителя) не трябва да се гледа като на юридически, професионален, финансов или медицински съвет и на нея не трябва да се разчита безрезервно. Не трябва да се разчита на каквато и да е било информация на сайта, съдържаща изказвания за бъдещето или изразяване на намерения. Сони си запазва правото да не се съобразява с подобни изказвания.
  • Informácie uvedené v obsahu stránky (a v materiáli od užívateľa) netvoria právne, profesionálne, finančné alebo medicínske rady, preto nie je možné sa na ne spoľahnúť. Obsah stránky, v ktorom sú uvedené predpovede a vyhlásenia do budúcnosti alebo výrobky o zámeroch, nie je možné považovať za dôveryhodné alebo spoliehať sa na ne. Sony si vyhradzuje právo nepostupovať v súlade s takýmito vyjadreniami.
  • Táto stránka môže obsahovať referencie na špecifické produkty Sony a služby, ktoré nemusia byť v uvedenej krajine dostupné. Akúkoľvek takúto referenciu nie je možné považovať za implicitnú alebo zaručujúcu, že takéto produkty alebo služby budú dostupné v nejakom konkrétnom čase, v niektorej krajine.
  • Tam, kde aplikovateľný zákon zakazuje alebo obmedzuje vylúčenie poskytovaných záruk Sony ako je to uvedené vyššie, Sony vylučuje, vzdáva sa a obmedzuje takéto záruky iba na maximálny rozsah, ktorý umožňuje aplikovateľný zákon.

17. TRANSAKCIE S TRETÍMI STRANAMI

Tam, kde je možné prostredníctvom tejto stránky realizovať obchodné transakcie (alebo cez inú pripojenú stránku) s treťou stranou (vrátane iných užívateľov alebo poskytovateľov služieb alebo obchodníkov s produktami), ktorá nie je Sony, takáto transakcia sa bude týkať (bez akýchkoľvek ďalších práv a záväzkov) výlučne iba vás a tretej strany.

18. SŤAHOVANIE SOFTVÉRU A ON-LINE APLIKÁCIE – OBMEDZENIE A ODOPRETIE ZÁRUKY

Akékoľvek ovládacie programy, softvér, programové vybavenie (vrátane aktuálnych vyšších verzií), prehliadačov, periférnych a iných aplikácií, služieb na báze počítačov a pomocné programy, akékoľvek dostupné programové vybavenie pre užívateľov, ktoré im umožňuje prístup, akékoľvek predplatné spojené s touto stránkou a všetkými súbormi a obrazmi, ktoré sú začlenené alebo generované programovými vybavením, programami a inými materiálmi dostupnými pre načítanie, alebo ako aplikácia a služby na diaľku z obsahu stránky (Utilities pomocné programy)) sú poskytované spôsobom podpory a služieb užívateľom. Vlastnícke práva na tieto pomocné programy (či sú stiahnuté, načítané alebo nie) sa neprenášajú na užívateľov a ostávajú vlastníctvom (ako aj všetky práva majetkového vlastníctva v tomto ohľade) spoločnosti Sony, pobočiek Sony alebo relevantných vlastníkov licencií.

Používanie Utilít (pomocných programov) bude tiež riadené podmienkami súvisiacich dokumentov, licenciami koncových užívateľov alebo inými relevantnými dohodami a podmienkami a požiadavkami špecifikovanými relevantným obchodníkom alebo majiteľom licencie (EULA) (ktoré budú nahrádzať tieto Podmienky, v prípade akejkoľvek nekonzistencie s týmito Podmienkami). Tam kde EULA nepodmieňuje používanie utility (pomocného programu), táto utilita je koncesovaná vám, jednotlivému užívateľovi, na neprenosnej, nevýlučnej a odvolateľnej báze.

Pomocné programy sa môžu používať iba na účely špecifikované v aplikovateľnej EULA. Užívateľ nesmie reprodukovať, kopírovať, prenajímať, predávať na leasing, robiť spätné inžinierstvo, dekompilovať alebo predávať Utility (pomocné programy) okrem rozsahu výslovne povoleného podmienkami EULA alebo iným aplikovateľným zákonom. Neoprávnené používanie pomocných programov porušuje autorské práva a iné práva intelektuálneho vlastníctva a spoločnosť Sony alebo relevantný majiteľ licencie si vyhradzuje všetky práva.

Spoločnosť Sony neposkytuje žiadnu záruku s ohľadom na presnosť alebo spoľahlivosť výsledkov alebo výstupov, ktoré sú odvodené z týchto utilít (pomocných programov). Sony neakceptuje žiadnu zodpovednosť za stratu dát alebo škodu spôsobenú inštaláciou alebo používaním akýchkoľvek stiahnutých utilít a neposkytuje žiadnu záruku alebo neakceptuje žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu s ohľadom na utility. Spoločnosť Sony doporučuje užívateľom (a užívatelia zároveň zaručujú že budú) vždy vytvárať a uchovávať kópie všetkých dát v počítači (s ktorými alebo v ktorých budú utility inštalované alebo použité) pred inštaláciou alebo používaním akýchkoľvek utilít.

Spoločnosť Sony a pobočky Sony neposkytujú (okrem špecificky stanovených prípadov podľa aplikovateľných podmienok EULA) podporu alebo asistenciu pri používaní, inštalácii alebo uchovávaní akýchkoľvek utilít, alebo pri riešení otázok alebo problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť ako výsledok používania alebo inštalácie utilít.

Potvrdzujete, že utility a akákoľvek sprievodná dokumentácia a/alebo technické informácie môžu podliehať súvisiacim zákonom a vyhláškam pre riadenie a kontrolu exportu. Súhlasíte s tým, že nebudete exportovať alebo reexportovať tieto utility (pomocné programy), priamo alebo nepriamo, s následným porušením takýchto zákonov a vyhlášok.

Ak spoločnosť Sony súhlasí (písomne) s poskytnutím technickej podpory vo vzťahu k produktu Sony, túto technickú podporu bude poskytovať na relevantné produkty Sony s operačnými systémami a iným programovým vybavením tej istej formy a verzie, aká bola dodaná spoločnosťou Sony alebo sesterskou spoločnosťou Sony a môže sa rozhodnúť neposkytovať technickú pomoc pre produkty Sony, do ktorých boli dodatočne implementované alebo uložené utility.

Aplikovateľné podmienky EULA môžu spôsobiť ďalšie vylúčenie záručných podmienok, zodpovednosti alebo obmedzení na utility.

Načítanie (stiahnutie) akejkoľvek utility je podmienené a vytvára základ pre akceptáciu týchto Podmienok. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nesmiete sťahovať žiadnu utilitu alebo sprievodnú dokumentáciu.

19. BEZ ZÁRUKY - OBSAH STRÁNKY

Spoločnosť Sony, pobočky Sony a iné osoby, ktoré sa podieľajú na vytváraní, výrobe alebo zverejňovaní obsahu stránky nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, špeciálne, náhodné, konsekvenčné alebo trestné škody, vrátane straty dát, straty zisku, prerušenie obchodnej činnosti alebo časové straty alebo škody akejkoľvek inej povahy (vrátane tých, ktoré vzniknú z nedbanlivosti alebo iným porušením práv), ktoré vyplývajú z používania alebo nemožnosti používať obsah stránky dokonca aj vtedy, ak Sony alebo iný autorizovaný zástupca boli oboznámení o možnosti takýchto škôd.

Aplikovateľný zákon nemusí umožňovať vylúčenie zodpovednosti v tejto časti vo všetkých prípadoch. Obmedzenie zodpovednosti v tejto časti je podmienené iba na maximálny rozsah, ktorý umožňuje aplikovateľný zákon.

V žiadnom prípade neprekročia záväzky Sony za spôsobené škody a straty (či vyplývajú z kontraktu, nedbanlivosti, vedomého porušenia zákona alebo z iného dôvodu) čiastku zaplatenú užívateľom za prístup na túto stránku. Žiadna časť týchto Podmienok nevylučuje zodpovednosť Sony alebo pobočiek Sony za smrť alebo osobné zranenie, ktoré by vzniklo na základe nedbanlivosti spoločnosti Sony alebo niektorej z pobočiek Sony.

20. OSOBNÉ INFORMÁCIE, UTAJOVANIE DÁT A IDENTIFIKÁCIA VÁŠHO PRÍSTUPU

Poskytnutím informácií na túto stránku alebo na akýkoľvek proces telefónnej registrácie:

  • Súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo, kontaktné podrobnosti a iné osobné detaily („Osobné údaje“ (alebo s podobným označením) pre zadávanie registrácie/dát do formulára alebo pre proces telefónnej registrácie na tejto stránke.
  • Potvrdzujete, že spracovanie vašich osobných dát je nevyhnutné a/alebo žiadúce z hľadiska personalizácie vášho prístupu na túto stránku a/alebo z hľadiska udelenia a kontroly prístupu na túto stránku alebo jej časť, na registráciu užívateľov alebo predplatiteľov a súhlasíte s takýmto spracovaním.

Za určitých okolností môže Sony požadovať dodatočné osobné informácie, ako sú napríklad fotokópie identifikačných dokumentov alebo kreditných kariet na identifikáciu, overenie alebo zabránenie zneužitia. V prípade, ak sú takéto doplnkové informácie predložené spoločnosti Sony v súvislosti s touto stránkou, budú tieto informácie považované za „Osobné údaje“.

Sony môže poskytnúť, sprístupniť alebo odoslať osobné údaje iným oddeleniam alebo divíziám v Sony alebo pobočkám Sony v Európe (v súlade so striktným dodržiavaním aplikovateľných zákonov na ochranu dát) a v zámorí, vrátane spoločnosti Sony Corporation, Japonsko. Spoločnosť Sony neumožní prístup k osobným údajom iným organizačným jednotkám a osobám okrem pobočiek Sony (tretie strany) bez vášho súhlasu, okrem prípadov uvedených v ďalšej časti.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám na umožnenie (1) kontraktov, ktorých ste účastníkom alebo na iné účely špecifikované v týchto Podmienkach alebo v časti „Osobné údaje“ (alebo s podobným názvom) na registráciu/zadávanie údajov do formulára, alebo pre proces telefónnej registrácie pre túto stránku; alebo (2) v súlade s právnymi záväzkami, ktoré sa týkajú spoločnosti Sony alebo pobočiek Sony.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám na umožnenie poskytovania servisných služieb pre alebo v mene spoločnosti Sony a pobočiek Sony. V takýchto prípadoch urobí Sony všetky potrebné opatrenia na zaručenie, že tretia strana súhlasí so zásadami Sony z hľadiska osobných údajov, a že takýto prijímatelia (1) nebudú používať osobné údaje na iné účely ako je povolené; (2) získajú a spracujú osobné údaje iba za podmienky, že zaručia bezpečnosť osobných údajov pred neautorizovaným používaním a adopciou a budú dodržiavať prísne zásady a podmienky na ochranu a používanie osobných dát; a (3) striktne sa budú riadiť súvisiacimi zákonmi.

Ak sú osobné údaje poskytované v súvislosti s transakciami spojenými s touto stránkou, ktoré zahŕňajú platby (ako napríklad úhrada predplatného) Sony môže poskytnúť osobné údaje tretím stranám, ktoré predstavujú agentúry na odhaľovanie zneužívania kreditných kariet/sprenevery alebo tretím stranám, ktoré sú iným spôsobom zapojené do ochrany pred trestnými činmi, aby bolo možné akceptovať vašu kreditnú kartu alebo iné metódy na úhradu alebo na boj s organizovaným zločinom, a/alebo agentúram pre spracovanie platieb kreditnými kartami. Osobné údaje poskytnuté týmto tretím stranám bude možno potrebné preniesť do Spojených štátov amerických alebo na iné miesta mimo oblasti Európskej únie na spracovanie a s tým spojené ďalšie úkony. Niektoré agentúry vyjadrili odporúčanie, aby prenášané osobné údaje boli preverené z hľadiska možného rizika zneužitia a dôverného zaobchádzania pre spoločnosť Sony a iné tretie strany, s ktorými by ste mohli prísť do obchodných transakcií.

Sony môže používať, spracovávať a zverejňovať bez obmedzenia akékoľvek anonymné alebo generické, nechránené údaje (vrátane štatistických), podľa ktorých nemôžete byť identifikovaní.

Môžete požiadať Sony, aby informovali tretie strany, komu boli sprístupnené osobné údaje na korekcie a vymazanie takýchto osobných údajov. Ak nemá spoločnosť Sony takéto osobné údaje pod kontrolou, podnikne dostatočné a efektívne opatrenie na zabezpečenie vašej žiadosti o korekcie a vymazanie údajov. Avšak, ak boli vaše osobné údaje prenesené z dôvodu platby kreditnou kartou a iným agentúram na spracovanie takejto platby, takéto agentúry môžete osloviť priamo v prípade, ak si želáte rektifikáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov. Sony nemôže zaručiť, a vzdáva sa všetkej zodpovednosti za rektifikáciu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré boli prenesené (s vaším súhlasom) do niektorých agentúr, ako napríklad na odhalenie pravdepodobnosti zneužitia kreditných kariet alebo inej sprenevery alebo agentúry na spracovanie platieb, ktoré požadujú a/alebo vyžadujú takéto údaje. Sony neakceptuje žiadnu zodpovednosť za nesprávne odhadnutie kreditnej alebo inej položky vytvorenej treťou stranou alebo iné dôsledky (vrátane nesprávneho odhadu úverovej schopnosti) vyplývajúce z osobných údajov poskytnutých a použitých ako je uvedené v časti „Osobné údaje“ (alebo s podobným názvom) pri zadávaní dát na registráciu alebo pre proces telefónnej registrácie pre túto stránku a tieto Podmienky.

S prístupom na túto stránku užívateľ zároveň akceptuje a súhlasí, že Sony, pobočky Sony alebo spolupracujúci poskytovatelia servisných služieb môžu posielať do vášho počítača „cookies" (malé množstvá dát, ktoré sa po pripojení na webovú stránku alebo jej určitú časť ukladajú na váš pevný disk) alebo do iných zariadení umožňujúcich prístup, aby bolo možné personalizovať vašu návštevu tejto stránky a/alebo dozvedieť sa viac o vašom používaní alebo prehliadaní stránky počas jej návštevy. „Cookie" môže obsahovať osobné informácie o vás a môže byť trvalé, alebo sa týkať iba jednej návštevy stránky.

21. NÁHRADA ŠKODY

Užívateľ poskytne náhradu škody spoločnosti Sony, jej pobočkám, vedúcim pracovníkom, agentom, zemestnancom a poskytovateľom servisných služieb a budú nevinní s ohľadom na straty, finančné náklady, súdne vyšetrovania, škody, výdavky (vrátane náležitých súdnych poplatkov a výdavkov) alebo záväzkov akýmkoľvek spôsobom vznesených na ktorékoľvek z nich ako výsledok žaloby tretej strany, ktorá môže byť spôsobená nedodržaním niektorého zákazu užívateľom alebo prekážajúcimi aktivitami užívateľa v súvislosti s touto stránkou a týmito podmienkami alebo akoukoľvek aktivitou, vyjadrením alebo zaručenými požiadavkami užívateľa, ktoré sú súčasťou týchto Podmienok a vo vzťahu k akejkoľvek požiadavke predloženej ktoroukoľvek osobou vzhľadom k záležitostiam, zodpovednosti alebo záväzkom, ktorých sa spoločnosť Sony zriekla v týchto Podmienkach.

Bez akéhokoľvek obmedzenia vzhľadom na všeobecné podmienky náhrady škody sa užívateľ vzdáva nárokov, odškodnení a nebude obviňovať Sony, pobočky Sony a jej vedúcich pracovníkov, agentov, zamestnancov a poskytovateľov servisných služieb (ktorí sa zriekajú zodpovednosti) s ohľadom na požiadavky, záväzky, finančné náklady (vrátane súdnych poplatkov), výdavky, požiadavky a škody (priame, nepriame alebo konsekvenčné) akejkoľvek povahy, známej alebo neznámej, podozrivej alebo nepredpokladanej, odhalenej alebo neodhalenej, akýmkoľvek spôsobom vznesenej ktorýmkoľvek z nich, na základe akýchkoľvek súvislostí, ktoré sa týkajú:

akéhokoľvek zakázaného alebo obmedzeného umiestnenia materiálu od užívateľa alebo akýmkoľvek iným využívaním tejto stránky užívateľom (vrátane zakázaného alebo obmedzeného používania stránky užívateľom);

akejkoľvek straty, vymazania, odstránenia, poškodenia alebo publikovania materiálu užívateľa, ktorý bol na stránke umiestnený užívateľom; alebo

akéhokoľvek neoprávneného používania konta užívateľa alebo nedostatočného ochránenia konta užívateľa v dôsledku zlyhania a neudržania bezpečnej ochrany a tajnosti hesiel konta užívateľa a iných bezpečnostných detailov a iných relevantných udalostí.

22. HYPERTEXTOVÉ PREPOJENIE NA A Z TEJTO STRÁNKY

Pred vytvorením akéhokoľvek pripojenia na túto stránku musíte žiadať a získať prísomný súhlas operátora. Hlboké prepájanie je striktne zakázané. Všetky povolené, autorizované pripojenia na túto stránku musia byť nasmerované cez domovskú stránku, musí byť jasné, že táto stránka a jej obsah sú jednoznačne oddelené od webovej stránky, ktorá obsahuje prepojenie a musí byť jasné a zrozumiteľné, že táto stránka je vo vlastníctve a/alebo prevádzkovaná spoločnosťou Sony.

Sony môže uskutočniť alebo tretie strany (so súhlasom ako je to uvedené vyššie) môžu uskutočniť hypertextové pripojenie na a/alebo z iných internetových webových stránok alebo zdrojov. Implementácia takýchto prepojení tejto webovej stránky je iba na uľahčenie práce a pohodlie a neimplikuje prevody práv Sony na inú webovú stránku alebo akékoľvek iné spojenie s operátormi inej stránky. Spoločnosť Sony doporučuje diskrétnosť pri prehliadaní jej alebo externých webových stránok alebo zdrojov. Niektoré webové stránky môžu obsahovať alebo prepájať užívateľov na iné webové stránky, ktoré môžu byť považované za nevhodné alebo urážajúce. Externé webové stránky môžu odosielať užívateľom do počítača ich vlastné „cookies“ (malé dátové súbory určené na identifikáciu užívateľa), zhromažďovať údaje a/alebo získavať osobné informácie.

Užívatelia, ktorí navštevujú akékoľvek externé webovské stránky cez prepojenia z tejto stránky tak konajú výlučne na svoje vlastné riziko.

Sony nepreveruje ani nepotvrdzuje presnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek informácií na externých webových stránkach alebo zdrojoch pripojených alebo sprístupnených prostredníctvom tejto stránky, alebo ktoré poskytujú prepojenie na stránky Sony. Sony nezodpovedá ani nenesie žiadne záväzky za akýkoľvek obsah, reklamné inzeráty, produkty, podporu, služby alebo iné materiály na takýchto externých stránkach alebo zdrojoch, alebo ktoré sú z nich prístupné. Sony nezodpovedá za presnosť, súlad s autorskými právami, legálne vlastníctvo alebo mravnosť materiálu obsiahnutého na externých webových stránkach alebo zdrojoch. Sony nenesie žiadnu zodpovednosť a zrieka sa všetkých záruk, priamych alebo implikovaných, ktoré sa týkajú presnosti, platnosti, legálnosti, súladu s autorskými právami, mravnosťou alebo inými vlastnosťami materiálov alebo informácií, ktoré sú súčasťou externých webových stránok alebo zdrojov. Sony nie je zodpovedná, priamo alebo nepriamo, za akékoľvek poškodenie alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, produkty, podporu alebo dostupné služby na alebo prostredníctvom akýchkoľvek externých webových stránok alebo zdrojov.

Bez obmedzenia predchádzajúcich častí neposkytuje spoločnosť Sony žiadne prehlásenie alebo záruky z hľadiska bezpečnosti akýchkoľvek informácií (vrátane informácií o kreditných kartách a iných osobných informáciách), ktoré môžu byť od užívateľa požadované akoukoľvek treťou stranou cez prepojené webové stránky a užívateľ sa zrieka akýchkoľvek nárokov na spoločnosť Sony s ohľadom na takéto situácie.

23. UKONČENIE PRÍSTUPU

Okrem vzťahu k službám alebo k prístupu, za ktoré sa platí predplatné môže užívateľ kedykoľvek ukončiť svoje výhradné práva týkajúce sa využívania služieb na tejto stránke a iného obsahu stránky tým, že zničí všetok načítaný alebo stiahnutý materiál/dáta (obsah) z tejto stránky a tiež všetky kópie, či sú uložené v pamäti alebo nainštalované. Právo užívateľa používať služby a iný obsah tejto stránky bude ukončené okamžite, s alebo bez upozornenia po výhradnom zvážení spoločnosti Sony, ak užívateľ nekoná v zhode alebo nesúhlasí s týmito Podmienkami.

Tam, kde je potrebné platiť predplatné alebo iné poplatky užívateľom z hľadiska prístupu a používania tejto stránky alebo služieb, užívateľ musí písomne informovať spoločnosť Sony (alebo inými výslovne potvrdenými prostriedkami) o jeho resp. jej odhodlaní ukončiť predplatné. Ak sa nevyskytuje žiadne výslovné protikladné ustanovenie týkajúce sa schopnosti užívateľa ukončiť alebo stanoviť časové obdobie na ukončenie, užívateľ bude oprávnený ukončiť predplatné služby po poskytnutí upozornenia spoločnosti Sony najmenej za jeden úplný kalendárny mesiac, ktorý je potrebný na takéto ukončenie.

Spoločnosť Sony môže ukončiť prístup užívateľa alebo registráciu prostredníctvom tejto stránky v prípade, ak nie je prístup na konto užívateľa alebo užívateľ sa nepripája počas doby 3 mesiacov alebo dlhšej (alebo inej doby stanovenej spoločnosťou Sony).

Sony si tiež vyhradzuje právo ukončiť prístup užívateľa na túto stránku a/alebo na jeho konto po voľnom uvážení bez udania dôvodu (s ohľadom na refundáciu akejkoľvek čiastky, ktorú musí užívateľ uhradiť dopredu, aby mu bol umožnený prístup v súlade s aplikovateľnými podmienkami. V takýchto prípadoch vynaloží Sony komerčne efektívne úsilie poslať užívateľovi oznámenie o ukončení prístupu na jeho poslednú uvedenú kontaktnú adresu alebo e-mailovú adresu.

Po ukončení musí užívateľ prestať používať stránku a zničiť všetky kópie obsahu stránky a Sony môže odstrániť a/alebo vymazať celý takýto obsah užívateľa s výnimkou prípadov, keď bola udelená doživotná permanentná licencia spoločnosťou Sony na používanie určitého obsahu stránky za poplatok, ktorý bol zaplatený. Bez obmedzenia slobodného rozhodnutia Sony na vymazanie alebo zamedzenie prístupu k obsahu užívateľa z akéhokoľvek dôvodu, z následného ukončenia nebude vyplývať pre spoločnosť Sony žiadna záväzná povinnosť uchovávať akýkoľvek obsah užívateľa alebo odosielať akékoľvek oznamy vám alebo tretím stranám.

24. INÉ

24. Ak sa ukáže, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je právne neúčinné, predpokladá sa, že takéto právne neúčinné ustanovenie bude nahradené platným vynútiteľným ustanovením, ktoré sa bude maximálne približovať zámeru pôvodného ustanovenia. Toto nebude ovplyvňovať validitu vynútiteľnosti zvyšných ustanovení.

Bez zaujatosti z hľadiska odoprenia právneho nároku a obmedzenia záväzkov v týchto Podmienkach, nemôže byť na spoločnosť Sony a jej pobočky vznesená žiadna požiadavka alebo právny postup akoukoľvek osobou v súvislosti alebo na základe tejto stránky okrem prípadu, keď je takáto požiadavka alebo právny postup zahájený a oznámený spoločnosti Sony písomne v priebehu 1 roku od dátumu prvotného výskytu kauzy alebo príčiny sporu.

Zamestnanci a agenti spoločnosti Sony nemajú oprávnenie meniť tieto Podmienky. Žiadne podávanie informácií ktorýmkoľvek predajcom alebo osobou pre vzťahy so zákazníkmi v mene spoločnosti Sony nemôže byť chápané ako zmena týchto Podmienok, alebo ako autorizované, legálne záväzné prehlásenie týkajúce sa tejto stránky, alebo povahy alebo kvality produktov alebo služieb, ktoré sú uvedené v obsahu stránky. Názvy v týchto Podmienkach sú uvedené iba z hľadiska pohodlia a nemajú žiadny účinok na zostavenie a validitu týchto Podmienok.

Telefonické rozhovory, ktoré sa týkajú telefónnych liniek pre pomoc zákazníkom, alebo na ktoré sa vzťahujú odvolania a odkazy z tejto stránky, môžu byť monitorované za účelom výcviku, školenia alebo kontroly kvality.