WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym dokumentem. Zawiera on ważne informacje o prawach i obowiązkach użytkownika oraz o dostępie do witryny i / lub Usług i o korzystaniu z witryny i / lub Usług.

1. OPERATOR WITRYNY I DEFINICJE

Operatorem niniejszej witryny www jest Sony Europe B.V. (Sp. z o.o.), Oddział w Polsce. Sony Europe B.V. jest firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii i Walii, z siedzibą w The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Wielka Brytania. Numer rejestracji spółki: 2422874. Lokalny adres: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Polska. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszej witryny należy kierować na adres webmaster@sony.com.pl. Aby wysłać korespondencję, można również kliknąć na linku „Kontakt”.

W niniejszych warunkach używane są następujące definicje: Usługi – funkcje, ułatwienia, aplikacje, informacje lub inne usługi udostępniane w ramach witryny (w tym ewentualnie usługi ISP (Internet Service Provider) i usługi dostępu do internetu). Podmioty Zależne Sony – Sony Corporation (Tokio) oraz wszelkie podmioty, których większość akcji znajduje się w bezpośrednim lub pośrednim posiadaniu albo pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą Sony Corporation. Warunki – niniejsze warunki i zasady. Użytkownik – każda osoba, która uzyskuje dostęp do niniejszej witryny lub jej używa, zarówno za zgodą Sony, jak i bez niej i niezależnie od tego, czy osoba ta posiada uprawnienia do używania witryny albo jej części i czy jest członkiem lub zarejestrowanym Użytkownikiem Usługi udostępnianej w ramach witryny. Niniejsza witryna lub witryna – witryna www (strona główna i związane z nią strony www) albo inny zbiór informacji i / lub aplikacji (1) utrzymywane przez Sony; (2) dostępne za pośrednictwem sieci przewodowych i bezprzewodowych (w tym za pośrednictwem internetu, protokołu WAP (wap) (Wireless Application Protocol) lub podobnej technologii) z urządzeń dostępowych, takich jak komputery stacjonarne i przenośne, telefony komórkowe, cyfrowe asystenty osobiste-palmtopy (PDA), kamery cyfrowe, telewizory lub inne urządzenia obsługujące sieć; (3) zawierające niniejsze warunki lub wyraźnie wzmiankowane w sytuacji, gdy użytkownik ma wyrazić zgodę na niniejsze warunki. Wszelka wzmianka dotycząca niniejszej witryny lub witryny dotyczy również wszelkich związanych z nią serwisów wap. Definicje niektórych terminów znajdują się w dalszej części dokumentu.

2. DOSTĘP DO WITRYNY I KORZYSTANIE Z NIEJ

Uzyskanie dostępu do witryny, przeglądanie lub pobranie dowolnej części niniejszej witryny albo dowolnej części jej zawartości, przesłanie danych do niniejszej witryny oraz wykorzystanie niniejszej witryny lub jej zawartości w dowolny inny sposób, zarówno przez zarejestrowanego Użytkownika, jak i niezarejestrowanego gościa, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze warunki w ich dosłownym brzmieniu (stanowią one wówczas umowę między użytkownikiem a Sony) oraz na postanowienia wszystkich stosownych przepisów.

Jeśli dostęp do niniejszej witryny, do jej dowolnej części lub do dowolnych Usług wymaga uiszczenia opłaty abonamentowej, to w przypadku opóźnienia lub zaległości w należnej płatności Sony może uniemożliwić dostęp albo go zawiesić. Użytkownik odpowiada ponadto za uzyskanie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania umożliwiającego dostęp do niniejszej witryny oraz za uiszczenie wszystkich opłat za telefon (lub korzystanie z innej sieci) związanych z dostępem do niniejszej witryny i do Usług.

Dostęp do niniejszej witryny lub do Usług może podlegać ograniczeniom ilościowym (maksymalna liczba razy, jaką dany użytkownik może uzyskać dostęp do witryny) lub czasowym (dostęp przez określony okres). Niniejsza witryna lub jej pewne części mogą zawierać treści dla osób dorosłych lub dojrzałych. Aby uzyskać dostęp do takich treści i je oglądać, użytkownik musi mieć ukończone (i zadeklarować, że ma ukończone) 18 lat. Jeśli użytkownik zezwala dzieciom na dostęp do niniejszej witryny i jej oglądanie, to odpowiada za zapewnienie nadzoru nad takim dostępem i za określenie, jakie treści i Usługi mogą być odpowiednie dla dzieci, a jakie nie. Należy pamiętać, że niniejsza witryna lub jej niektóre części mogą pozwalać dzieciom na publiczne ujawnienie prywatnych informacji o nich samych.

Użytkownik zobowiązuje się do nieuzyskiwania dostępu do niniejszej witryny za pomocą dowolnych środków innych niż zapewniony przez Sony interfejs dostępowy do witryny.

3. INNE WARUNKI I ZASADY

Niniejsze Warunki stanowią dodatek do wszelkich warunków, które mogą obowiązywać Użytkowników z tytułu umów lub warunków dystrybucji, licencji lub sprzedaży albo z tytułu innych stosownych umów i warunków. Jeżeli niniejsza witryna lub jej część zawiera zasady, wytyczne, kodeksy postępowania, dalsze warunki lub inne zalecenia dla Użytkowników, to Użytkownicy zobowiązują się również do przestrzegania takich zasad, wytycznych itp. W przypadku sprzeczności lub niespójności decydujące znaczenie będą miały niniejsze Warunki.

Brak akceptacji dowolnych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach (zasadach, wytycznych itp.) uniemożliwia korzystanie z niniejszej witryny.

Niniejsze Warunki mogą zawierać postanowienia dotyczące funkcji lub Usług, które nie są dostępne za pośrednictwem witryny (i nie są planowane). Jeżeli pewne postanowienia w niniejszych Warunkach dotyczą wyłącznie takich funkcji lub Usług, to będą one nieważne lub nieobowiązujące bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

4. OPŁATY ABONAMENTOWE I INNE OPŁATY UZALEŻNIONE OD TREŚCI I / LUB USŁUGI

Część albo całość Zawartości witryny i / lub Usługi dostępne w witrynie lub za jej pośrednictwem mogą być udostępniane pod warunkiem wykupienia abonamentu lub uiszczenia jednorazowej opłaty.

Wybierając treści / Usługi objęte abonamentem, użytkownik deklaruje i gwarantuje, że ma ukończone 18 lat i że wszystkie podane informacje (w tym między innymi numer karty kredytowej i data jej ważności) są prawdziwe i dokładne; wyraża ponadto zgodę na uiszczenie wszystkich stosownych opłat abonamentowych oraz wszystkich należnych podatków.

Rezygnacja z opłacania abonamentu dowolnych płatnych treści i / lub usług jest możliwa poprzez skontaktowanie się z Sony (z zastrzeżeniem ewentualnego istnienia zapisów o minimalnym okresie wypowiedzenia lub minimalnym okresie obowiązywania umowy lub innych zapisów dotyczących możliwości / braku możliwości zwrotu opłat za niewykorzystane okresy).

Jeżeli Usługi, dostęp do niniejszej witryny lub pobieranie z niej dowolnych treści wiążą się z naliczaniem opłat abonamentowych, opłat za dostęp lub innych opłat, w tym jednorazowych (Opłat), to użytkownik jest zobowiązany do wniesienia takich Opłat z góry, w wysokości i na zasadach określonych przez Sony, chyba że inne stosowne warunki zawierają wyraźnie odmienne postanowienia.

Pobierane Opłaty mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Sony dołoży (w rozsądnym zakresie) starań, aby odpowiednio wcześniej poinformować Użytkowników, którzy wykupują abonament na objęte Opłatami treści i / lub Usługi, o wprowadzanych zmianach.

Wybierając z niniejszej witryny lub za jej pośrednictwem funkcję pobrania lub odbioru treści, za którą są pobierane Opłaty (taką jak między innymi niektóre dzwonki do telefonów komórkowych, wygaszacze ekranu, tapety na pulpit czy gry), Użytkownik deklaruje i gwarantuje, że używane urządzenie dostępowe / odbiorcze pozwala na takie pobranie / odbiór i jest zgodne z formatem żądanej treści. Po pobraniu / wysłaniu takiej treści (1) wniesione z góry Opłaty nie będą zwracane; (2) z zastrzeżeniem ewentualnych wyraźnych ograniczeń, użytkownik ma prawo do zapisania treści w urządzeniu docelowym, ale surowo zabrania mu się zapisywania jej w innym miejscu, poddawania jej edycji, przerabiania, kopiowania, rozprowadzania lub przekazywania osobom trzecim, a także zezwalania osobom trzecim na dostęp do tej treści. Do przesłanych / pobranych treści odnoszą się również postanowienia niniejszych Warunków dotyczące Zawartości witryny (zamieszczone w dalszej części).

5. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA I LOGOWANIE / WYLOGOWYWANIE SIĘ

Przed umieszczeniem, przesłaniem lub pobraniem materiałów, komunikowaniem się za pomocą niniejszej witryny, uzyskaniem dostępu do witryny, Usług, zasobów oraz całej lub częściowej Zawartości witryny (zdefiniowanej w dalszej części), Użytkownik może zostać poproszony o wprowadzenie danych rejestracyjnych i o zalogowanie się. Użycie niniejszej witryny, Usług i Zawartości witryny jest możliwe pod warunkiem, że wszystkie dane rejestracyjne podane przez Użytkownika są i pozostaną prawdziwe, właściwe, aktualne i pełne.

Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Sony o wszelkich zmianach, które mają związek z rejestracją. Powiadomienie należy wysłać na adres Sony albo adres poczty elektronicznej podany w niniejszej witrynie lub w początkowej części niniejszych Warunków.

Jeżeli Sony uzna, że dane nie są właściwe, aktualne lub pełne albo że należy podjąć opisane w niniejszym akapicie działania (na przykład w razie podejrzeń zarejestrowania przez tę samą osobę wielu kont / profili Użytkownika), to może odmówić Użytkownikowi dostępu do witryny, Usług lub Zawartości witryny, jak również usunąć albo zablokować konto Użytkownika (jeśli istnieje).

Logując się w celu uzyskania dostępu do niniejszej witryny lub jej części, dla której Sony zapewnia wariant „wyloguj się”, „koniec” itp., użytkownik zobowiązuje się do wylogowania się ze swojego konta na końcu sesji. Sony zastrzega sobie prawo do wylogowania Użytkowników, którzy mają aktywne konta (są zalogowani) przez dłuższy czas. Jeśli jedną z Usług, z których korzysta użytkownik za pośrednictwem niniejszej witryny, jest dostęp do internetu (np. Usługa ISP), to w celu utrzymania jakości usług świadczonych ogółowi swoich użytkowników Sony zastrzega sobie prawo (1) do odłączenia od usługi, jeśli połączenie z usługą pozostaje nieaktywne oraz bez względu na aktywność po 15 minutach lub innym rozsądnym czasie określonym przez Sony i / lub (2) do ograniczenia liczby Użytkowników równocześnie korzystających z Usługi oraz do ograniczenia czasu, przez który Użytkownik może być połączony w ramach jednej sesji.

6. HASŁA I SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KONTA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła, numeru konta, identyfikatora i ewentualnych innych danych, jak również za wszelkie działania prowadzone w ramach konta Użytkownika. Wszystkie przypadki nieuprawnionego wykorzystania konta Użytkownika lub naruszenia bezpieczeństwa w inny sposób należy natychmiast zgłaszać do Sony. Rejestracja i abonament są związane z osobą użytkownika. Użytkownikowi nie wolno ujawniać ani udostępniać innym nazwy konta, identyfikatora ani hasła. Wszelkie przypadki ujawnienia przez użytkownika nazwy konta i hasła mogą spowodować wygaśnięcie rejestracji i / lub abonamentu. Jeśli rejestracja dotyczyła treści / Usług objętych opłatami / abonamentem, to jej wygaśnięcie nie będzie pociągało za sobą zwrotu wniesionych opłat i może się wiązać z dodatkowymi kosztami wynikającymi z niedozwolonego wykorzystania.

7. ZMIANY W WITRYNIE I NINIEJSZYCH WARUNKACH

Sony i / lub inni dostawcy mogą w dowolnym momencie wprowadzać udoskonalenia i / lub zmiany w produktach, pomocach, Usługach, narzędziach, cenach i / lub innych elementach Zawartości witryny (w tym w niniejszych Warunkach), bez obowiązku informowania o tych udoskonaleniach lub zmianach.

Sony może poinformować o zmianach w niniejszych Warunkach (lub innych elementach Zawartości witryny) przez umieszczenie powiadomień w niniejszej witrynie lub przy zastosowaniu innych środków przekazu. Użytkownik, który uzyskuje dostęp do niniejszej witryny po opublikowaniu w niej zmian lub po powiadomieniu o nich w inny sposób, będzie związany nowymi postanowieniami z chwilą opublikowania w witrynie powiadomień lub nowych Warunków albo powiadomienia o nich w inny sposób, nawet jeśli nie odwiedzi strony, która przedstawia zmianę albo nowe Warunki. Zaleca się zatem częste weryfikowanie witryny i treści niniejszych Warunków.

8. DOZWOLONE I NIEDOZWOLONE WYKORZYSTANIE WITRYNY

O ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach, zabrania się uzyskiwania dostępu do niniejszej witryny i korzystania z niej, w tym oglądania, pobierania, reprodukowania, wyświetlania, umieszczania i publikowania danych, ilustracji, obrazów, zdjęć, wzorów, opisów, informacji i tekstu; kompilacji obrazu, dźwięku i muzyki; narzędzi, oprogramowania (w tym apletów i dowolnego oprogramowania udostępnianego Użytkownikom w związku z dowolnym abonamentem, strefą ograniczonego dostępu lub Usługą związaną z witryną albo w celu ułatwienia dostępu do tych elementów) i kompilacji oprogramowania, programowych sterowników i innych Narzędzi (opisanych w dalszej części); zawartości wszelkich biuletynów rozsyłanych pocztą elektroniczną lub podobnych przekazów wysyłanych przez Sony lub w jego imieniu w związku z niniejszą witryną i / lub rejestracją albo abonamentem Użytkownika; oraz innych treści z niniejszej witryny, które zostały stworzone i dostarczone bezpośrednio przez Sony, Podmioty Zależne Sony, jego dostawców produktów, pomoc techniczną i usługodawców (łącznie: Zawartość witryny). Powyższe dotyczy użycia wszelkich środków, w tym elektronicznych i mechanicznych, fotokopiowania, zapisywania, tworzenia prac pochodnych itp.

Sony udziela Użytkownikowi ograniczonego, nieprzenoszalnego, niewyłącznego, odwołalnego pozwolenia na dostęp do niniejszej witryny i Zawartości witryny oraz na ich prywatne, niekomercyjne wykorzystanie jako zasobu wspomagającego i komunikacyjnego wyłącznie w celach określonych w niniejszej witrynie. Użytkownik ma prawo elektronicznego kopiowania i drukowania Zawartości witryny w tych celach pod warunkiem zachowania w Zawartości witryny wszystkich not copyright i informacji o prawach własności (jeśli występują).

Wykorzystywanie Zawartości witryny w dowolny inny sposób, w tym powielanie w celach innych niż wymienione powyżej, przerabianie, rozprowadzanie, transmitowanie, pobieranie Zawartości witryny (w celach innych niż buforowanie stron), reedycja lub odtwarzanie kodu źródłowego – bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Sony – jest zabronione (w takim zakresie, w jakim zezwala na to obowiązujące prawo). Pozwolenie na wykorzystanie Zawartości witryny nie obejmuje między innymi: odsprzedawania, komercyjnego wykorzystania lub rozprowadzania Zawartości witryny; gromadzenia i wykorzystywania wszelkiego rodzaju list, opisów i cen dowolnych produktów, pomocy i usług; pochodnego wykorzystywania niniejszej witryny lub Zawartości witryny (w tym ramkowania (framingu)); pobierania lub kopiowania informacji o kontach w celu ich wykorzystania przez innego sprzedawcę; prowadzenia eksploracji danych (data mining), wykorzystywania robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych; jakiegokolwiek wykorzystywania Zawartości witryny w dowolnej innej witrynie www, na serwerze lub w sieciowym środowisku komputerowym; jakiegokolwiek wykorzystywania Zawartości witryny, które sugeruje związek z produktami, pomocą lub usługami Sony albo Podmiotów Zależnych Sony, z wyjątkami ściśle określonymi w pisemnych umowach zawartych między odpowiednimi stronami.

Użytkownikowi nie wolno korzystać niniejszej witryny ani Usług w sposób, który naruszałby niniejsze Warunki (lub ich ducha) albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy (między innymi dotyczące publicznych sieci komunikacyjnych), a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie niniejszej witryny lub Usług, przerwę w ich pracy lub zakłócenia w pracy. Użytkownikom nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu – poprzez działania hakerskie, analizowanie haseł (password mining) itd. – do dowolnej części niniejszej witryny, kont innych Użytkowników ani wszelkich systemów komputerowych lub sieci przyłączonych do niniejszej witryny. Użytkownikowi nie wolno za pośrednictwem niniejszej witryny gromadzić lub podejmować prób gromadzenia informacji prywatnych o innych osobach.

9. COPYRIGHT – WŁASNOŚĆ ZAWARTOŚCI WITRYNY

Sony nie przenosi własności elementów Zawartości witryny pobranych lub wykorzystanych przez Użytkownika. Zawartość witryny oraz dowolny jej fragment stanowi własność Sony lub Podmiotów Zależnych Sony i / lub ich dostawców treści i technologii oraz jest chroniona prawami autorskimi i innymi prawami. Ograniczone pozwolenie na wykorzystanie Zawartości witryny (w celach określonych w poprzednim rozdziale) jest zwłaszcza uzależnione od uznania, przestrzegania i pozostawienia przez Użytkownika w Zawartości witryny wszystkich not copyright, informacji o znakach handlowych i innych informacji o własności, jak również od uznania, przestrzegania i pozostawienia przez Użytkownika w Zawartości witryny wszystkich praw własności intelektualnej i innych praw Sony lub Podmiotów Zależnych Sony i / lub ich dostawców treści i technologii do Zawartości witryny. Użytkownik nie dysponuje żadnymi prawami własności do adresów poczty elektronicznej, adresów URL lub innych identyfikatorów osobistych, które mogły mu zostać nadane lub które mógł sam wybrać w związku z Usługami dostępnymi za pośrednictwem niniejszej witryny. Ograniczone prawo Użytkownika do korzystania z takich identyfikatorów / adresów pozostaje w mocy tylko w okresie ważności rejestracji Użytkownika / konta Użytkownika służącego do dostępu do niniejszej witryny lub odpowiedniej Usługi. Jeżeli Sony z dowolnej przyczyny zadecyduje o utracie ważności, będzie mogło swobodnie dysponować takim identyfikatorem / adresem i / lub przyznać go innemu Użytkownikowi.

Wszelkie przypadki niedozwolonego wykorzystywania lub kopiowania Zawartości witryny, jak również wykorzystywania Zawartości witryny w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami (lub ich duchem) mogą stanowić naruszenie znaków handlowych, praw autorskich i innych praw własności, a także prawa cywilnego i karnego. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać żadnych elementów Zawartości witryny (ani żadnych treści udostępnianych za pośrednictwem niniejszej witryny) w sposób, który naruszałby dowolny znak handlowy, prawa autorskie lub inne prawa własności. Sony zastrzega sobie wszystkie prawa dotyczące przypadków niedozwolonego wykorzystania lub naruszenia niniejszych Warunków.

10. ZNAKI HANDLOWE

„Sony” jest zastrzeżonym znakiem handlowym Sony Corporation z siedzibą w Japonii.

Wszystkie wchodzące w skład Zawartości witryny znaki handlowe, znaki graficzne (logo), adresy witryn www, nazwy produktów albo modeli oraz nazwy pochodne, które opisują produkty, pomoce lub usługi Sony albo Podmiotów Zależnych Sony albo które zawierają słowo „Sony” (łącznie Znaki Sony) są znakami handlowymi i / lub własnością Sony albo Podmiotów Zależnych Sony. Wszelkie listy znaków handlowych Sony (lub innych) w niniejszej witrynie są okresowo aktualizowane, ale nie należy ich uważać za pełne listy znaków handlowych Sony (lub innych).

Wykorzystanie Znaków Sony lub ich przeróbek jest surowo zabronione (poza przypadkami, w których Sony wyraźnie udzieli zgody na piśmie).

Nazwy innych produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli.

11. TREŚCI UŻYTKOWNIKA – PRZESYŁANE LUB DOSTARCZANE INFORMACJE / MATERIAŁY

Treści użytkownika w rozumieniu niniejszych Warunków to informacje lub inne treści, które są lub mogą być dostarczone Sony, wprowadzone lub przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem niniejszej witryny lub związanych z nią środków, w tym (między innymi) pliki ze zdjęciami, filmami lub innymi obrazami, materiałami dźwiękowymi, ilustracjami, dokumentami albo danymi; informacje dotyczące osób fizycznych i innych, wiadomości, poczta elektroniczna i inne formy przekazu, pliki, teksty, opinie, własne ustawienia i inne informacje.

Przesłanie Treści użytkownika do niniejszej witryny lub udostępnienie Treści użytkownika innym Użytkownikom, Sony lub Podmiotom Zależnym Sony w związku z wykorzystywaniem witryny, Usług lub Zawartości witryny lub z innego powodu oznacza automatycznie, że użytkownik przyznaje (lub gwarantuje, że właściciel Treści użytkownika jawnie przyznaje) Sony, Podmiotom Zależnym Sony i wyznaczonym przez nie osobom stałe, nieodpłatne, nieodwołalne i niewyłączne prawo i licencję do wykorzystywania (również w celach komercyjnych), kopiowania, sublicencjonowania, reprodukowania, przerabiania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, publicznego odtwarzania, prezentowania i rozprowadzania Treści użytkownika (w tym wszystkich zawartych w nich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik), do tworzenia z nich prac pochodnych i do zamieszczania Treści użytkownika (albo ich dowolnej części) w dowolnej formie, na dowolnym nośniku lub przy użyciu dowolnej technologii znanej obecnie lub opracowanej później w dowolnym miejscu na świecie. Użytkownik gwarantuje ponadto, że ma prawo do udzielenia takiej licencji i że rezygnuje ze wszystkich tak zwanych „praw moralnych” do dowolnych Treści użytkownika. Wszystkie Treści użytkownika będą uważane za nieobjęte klauzulą poufności i niepodlegające żadnym ograniczeniom wykorzystania. Żadne Treści użytkownika nie będą przedmiotem jakiegokolwiek zobowiązania Sony do zachowania poufności.

Niniejszy rozdział nie dotyczy jednak wszelkich danych osobowych przekazanych przez Użytkownika i służących do jego identyfikacji. Przetwarzanie takich danych będzie się odbywało tylko na zasadach sformułowanych w części „Dane osobowe” formularza danych albo formularza rejestracji niniejszej witryny Sony lub witryn z nią związanych i w innej części niniejszych Warunków oraz wszelkich innych warunków i zasad dotyczących stosownych transakcji między Użytkownikiem a dowolnym Podmiotem Zależnym Sony (jeśli mają miejsce).

12. ZABRONIONE I PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Nieodpowiednie Przesyłki Lub Wiadomości

Sony zabrania transmitowania, rozprowadzania, upowszechniania, przesyłania, umieszczania, przedkładania, współużytkowania lub przechowywania w niniejszej witrynie lub za jej pośrednictwem (łącznie przesyłania) Treści użytkownika, które uznaje (według swego wyłącznego uznania) za nieodpowiednie albo odrażające.

Do takich Treści użytkownika należą, między innymi, komunikaty zawierające treść pornograficzną, bluźnierczą, seksistowską, homofobiczną, zniesławiającą, zwodniczą, wulgarną, obsceniczną czy obraźliwą; epitety o podłożu etnicznym, rasistowskim, uwłaczające i obraźliwe pod względem religijnym, propagujące przemoc, nienawiść czy działanie niezgodne z prawem; przedstawiające wykorzystywanie dzieci, dziecięcą pornografię lub pozycje o podtekście seksualnym; reklamy, sondaże i konkursy; treści, które mogą wpływać na cenę papierów wartościowych spółek publicznych; oraz materiał, który może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej w rozumieniu przepisów prawa.

Sony nie zezwala na przesyłanie lub wykorzystywanie Zawartości witryny lub przesyłanie Treści użytkownika, których zasadniczym lub wtórnym celem albo skutkiem jest sprzedaż, dystrybucja lub propagowanie broni palnej, innej broni czy substancji kontrolowanych, planów szybkiego zarobku, piramid i listów-łańcuchów, nieuczciwych lub niezgodnych z prawem ofert, rejestrowanie innych niż własny adresów poczty elektronicznej; zakłócanie aukcji czy działania innych rynków (łącznie z rynkami notowań papierów wartościowych spółek giełdowych); grożenie innym lub nękanie innych; zakłócanie dyskusji lub tworzenie fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd; przekazywanie żądań o treści seksualnej od, do i dla nieletnich; przekazywanie obraźliwych komentarzy o podłożu rasistowskim; podawanie się za kogoś innego lub przedstawianie w nieprawdziwym świetle związków z inną osobą czy podmiotem.

Użytkownikowi nie wolno prowadzić akcji reklamowych ani przedstawiać ofert sprzedaży czy kupna towarów lub usług w jakimkolwiek celu handlowym, chyba że odpowiednie Forum czy Usługa wyraźnie na to zezwala.

Sony zastrzega sobie prawo (ale nie przyjmuje na siebie obowiązku) usunięcia czy ograniczenia dostępu Użytkownika do konkretnej Zawartości witryny i / lub Treści użytkownika i / lub przesłania stosownej Treści użytkownika i / lub informacji dotyczących Użytkownika (wraz z danymi osobistymi) do właściwych organów władzy w przypadku, gdy przesłane Treści użytkownika naruszają niniejsze Warunki albo istnieje podejrzenie naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków (lub ich ducha albo innych obowiązujących przepisów i warunków) lub jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub innych przepisów – bez konieczności formalnego wszczynania postępowania lub ich formalnego udowodnienia.

Materiały Chronione Prawem Autorskim Lub Innymi Prawami Własności Intelektualnej

Sony nie zezwala na przesyłanie treści, które zawierają muzykę, oprogramowanie, obrazy (nieruchome i ruchome), literaturę czy prace artystyczne lub wszelkie inne materiały chronione prawami własności intelektualnej (które mogą naruszać czyjeś prawa własności intelektualnej), chyba że Użytkownik jest ich właścicielem lub sprawuje nad nimi wyłączną kontrolę lub uzyskał wszelkie niezbędne zezwolenia (o czym zapewnia w przypadku przesyłania takich treści). Sony nie zezwala na przesyłanie materiałów chronionych lub przypuszczalnie chronionych prawem autorskim w przypadku, gdy są one nielegalnie wykorzystywane. Sony nie zezwala również na przesyłanie materiałów sfałszowanych.

Informacje prywatne

Sony zabrania przesyłania dowolnych Treści użytkownika, które ujawniają osobiste lub prywatne informacje dotyczące osób lub jednostek organizacyjnych, w tym numery telefonów, adresy e-mailowe albo fizyczne numery kont Użytkownika, hasła i informacje finansowe. Powyższe nie dotyczy informacji prywatnych o Użytkowniku, przekazanych przez tego Użytkownika dla celów rejestracji i / lub otwarcia konta albo (jeśli dotyczy) informacji prywatnych o innych osobach fizycznych znanych Użytkownikowi, które to informacje mają być umieszczone w sieciowej książce adresowej Użytkownika.

Przesyłając informacje prywatne dotyczące innej osoby fizycznej albo jej obrazy w celu ich umieszczenia w sieciowej książce adresowej lub w albumie zdjęciowym (lub w dowolnym innym celu), Użytkownik gwarantuje zarazem, że taka osoba (przedmiot danych) wyraziła swoją zgodę na przesłanie tych danych i ich późniejsze przetwarzanie, jak również na wszelkie inne sposoby wykorzystania Treści użytkownika, które są przewidziane w niniejszych Warunkach lub możliwe w niniejszej witrynie.

Spam Lub Przesyłanie Niszczących Materiałów

Zabrania się wykorzystywania niniejszej witryny do rozsyłania wszelkich form „spamu” (zbędnych treści e-mailowych), w tym przesyłania wielu niechcianych materiałów do różnych grup dyskusyjnych i na różne listy wysyłkowe. Zabrania się również prowadzenia wszelkich działań, które ułatwiają spamming. Użytkownik wyraża zgodę na zapłacenie Sony, tytułem likwidacji szkód, 5 euro za każdym element „spamu” wysłany z jego konta Użytkownika z naruszeniem niniejszych Warunków, chyba że faktyczne szkody Sony (gdy można je rozsądnie obliczyć) przekraczają tę kwotę (wówczas Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia szkód w ich faktycznej wysokości).

Sony zabrania przesyłania programów komputerowych, plików i innych materiałów, które zawierają elementy niszczące, takich jak wirusy, pliki uszkodzone, pliki „ukryte” (na przykład pliki z obrazami zawierające osadzony dźwięk), robaki internetowe, konie trojańskie albo boty służące do przewijania zawartości ekranu lub wyświetlania wielu ekranów. Sony zabrania również innych działań, które mogą zagrażać spójności i działaniu witryny, a także łączności sieciowej w ogóle.

13. WERYFIKOWANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA PRZEZ SONY

Udostępniając niniejszą witrynę, Sony tworzy Użytkownikom miejsce, w którym mogą oni korzystać z określonych usług, Narzędzi i / lub informacji. Sony nie może i nie zamierza sprawdzać, analizować, poddawać edycji, cenzurować lub w inny sposób filtrować albo kontrolować Treści użytkownika lub zachowania Użytkowników Treści użytkownika lub Zawartości witryny.

Sony może, bez żadnych zobowiązań, weryfikować metodami ręcznymi bądź automatycznymi wszelkie Treści użytkownika, które są lub mogą być przesyłane do niniejszej witryny, kontrolować lub weryfikować wszelkie obszary witryny, do których Użytkownicy transmitują lub wysyłają komunikaty lub na których kontaktują się między sobą albo z Sony (w zależności od zaistniałej sytuacji), a także kanały dyskusyjne, grupy dyskusyjne, systemy biuletynowe, strony grupowe, albumy fotograficzne, osobiste strony www czy inne obszary i forum (Forum). Sony zachowuje prawo (ale nie jest zobowiązane) do odrzucenia, nieprzesłania, niewykorzystania, usunięcia, poprawienia, odmówienia dostępu do i / lub usunięcia bez zawiadomienia takich Treści użytkownika, które, według wyłącznego uznania Sony, są nieodpowiednie albo odrażające albo w jakikolwiek inny sposób naruszają niniejsze Warunki (lub ich ducha), bez konieczności formalnego złożenia skargi czy wysunięcia roszczenia w związku z danymi Treściami użytkownika, a także bez konieczności ich formalnego udowodnienia. Sony zachowuje prawo (ale nie jest zobowiązane) do współpracy z organami kontroli i przestrzegania prawa lub do udzielenia wyjaśnień sądowi i spełnienia innych oficjalnych żądań dotyczących ujawnienia przez Sony tożsamości każdego, kto wysyła Treści użytkownika.

14. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI – TREŚCI UŻYTKOWNIKA I UŻYTKOWANIE WITRYNY

Materiały, informacje i opinie (do których mogą należeć Treści użytkownika) zawarte i / lub wyrażone w lub na Forum (lub przy pomocy innych środków dostępu do Treści użytkownika) nie zawsze stanowią (czy potwierdzają) stanowisko Sony, Podmiotów Zależnych Sony lub podmiotów związanych z Sony. Wszelkie Treści użytkownika winny być traktowane wyłącznie jako wyrażenia opinii, a nie stwierdzenie faktu.

Wszelkie Treści użytkownika i / lub Usługi, które są wyświadczone, wykorzystane lub przekazane za pomocą witryny, łącznie z wykorzystaniem Forum, stanowią przedmiot decyzji i ryzyka Użytkownika i podlegają wyłączeniu odpowiedzialności oraz jej ograniczeniom zawartym w Warunkach. Nie gwarantuje się bezpieczeństwa niniejszej witryny i Treści użytkownika.

Jest rzeczą oczywistą, że w każdym przypadku przesyłania drogą elektroniczną informacji osobistej lub innej, na przykład przy wykorzystaniu tablic ogłoszeń (message boards), kanałów dyskusyjnych i innego Forum, taka informacja może być pobrana i wykorzystana przez osoby nieznane Użytkownikowi. Chociaż Sony podejmuje wszelkie rozsądne z handlowego punktu widzenia próby ochrony informacji o charakterze osobistym i prywatnym, to nie jest w stanie zagwarantować ochrony informacji ujawnionej drogą elektroniczną. Wszelkie informacje Użytkownik ujawnia na własne ryzyko. Z wyjątkiem informacji o charakterze osobistym przekazywanych przez Użytkownika w celach rejestracji czy otwarcia konta Użytkownika (w stosunku do których Sony podejmuje wszelkie rozsądne z handlowego punktu widzenia próby ochrony prywatności), Sony nie odpowiada (i wyłącza odpowiedzialność) za Treści użytkownika przekazane do obszaru witryny wskazanego jako obszar prywatny, osobisty lub obszar o ograniczonym dostępie (lub za taki uznawanego), a który został udostępniony osobom innym niż Użytkownik przekazujący Treści użytkownika. Sony nie będzie również ponosić odpowiedzialności (i wyłącza odpowiedzialność) za niedostępność Treści użytkownika przekazanych do obszaru witryny wskazanego jako obszar publiczny lub do Forum, gdzie dostęp do takich treści mogą uzyskać Użytkownicy inni niż Użytkownik, który przesłał Treści użytkownika.

Sony nie ma obowiązku angażowania się w jakiekolwiek spory, które Użytkownik wszczął z innymi Użytkownikami, lub w przypadku zdarzenia, w którym Użytkownik stanowi stronę wobec innych Użytkowników, lub takiego zdarzenia, na które wpływ miała niniejsza witryna lub w jakikolwiek sposób z nią powiązanego.

Sony wyłącza wszelką odpowiedzialność związaną z Treściami użytkownika, w tym odpowiedzialność za błędy, wirusy, zniesławienie, pomówienia, nieprzyzwoitości czy nierzetelności zawarte w Treściach użytkownika bez względu na to, czy wynika ona z praw autorskich, z pomówienia, prywatności czy z innych powodów. Sony wyłącza także odpowiedzialność za wszelkie niedozwolone Treści użytkownika czy inne Treści użytkownika.

Sony wyłącza wszelką odpowiedzialność za niedozwolone wykorzystanie (przez innych Użytkowników) Treści użytkownika i wyłącza wszelką odpowiedzialność (nie podlegającą ograniczeniu) za wykorzystanie Treści użytkownika, które stanowi naruszenie praw autorskich, znaków handlowych czy innych praw własności intelektualnej któregokolwiek z innych Użytkowników lub osób.

Za wszelkie szkody (w tym związane z Zawartością witryny) wynikające z wykorzystania witryny lub przekazania wszelkich Treści użytkownika (wraz ze sporami i zdarzeniami, o których mowa we wcześniejszych rozdziałach) i ze związanych z powyższym transakcji czy zdarzeń odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik.

Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedozwolony dostęp do konta Użytkownika ani za automatyczne przekazywanie wiadomości i / lub wirusów (spowodowane przez wirusy czy w jakikolwiek inny sposób) osobom, których dane zostały przekazane przez Użytkownika poprzez włączenie do sieciowej książki adresowej, dostępnej za pośrednictwem niniejszej witryny.

Ograniczenia i wyłączenie odpowiedzialności w niniejszych Warunkach ma zastosowanie bez względu na to, czy odpowiedzialność wynika z tytułu zobowiązań lub z tytułu czynu niedozwolonego (łącznie z zaniedbaniem czy zniesławieniem), z tytułu odpowiedzialności całkowitej, z tytułu naruszenia gwarancji czy jakiekolwiek innej podstawy prawnej roszczenia.

15. PRZECHOWYWANIE I UTRATA TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Jeżeli Sony udostępnia za pośrednictwem niniejszej witryny albo w związku z Usługami funkcje poczty elektronicznej, hostingu stron www lub inne usługi, które wiążą się z zapewnieniem miejsca w komputerowej pamięci masowej, to zastrzega sobie prawo do określania limitów i / lub ograniczeń (czasowych lub innych) wykorzystania Usług, między innymi do limitowania udostępnianej pamięci masowej (np. określania maksymalnej wielkości wszystkich plików / pojedynczego pliku / pojedynczego listu elektronicznego), wieku plików (np. ograniczenie wieku listów elektronicznych do 180 dni), liczby i / lub wielkości plików (np. określania maksymalnej liczby listów elektronicznych, które można wysłać, zapisać lub odebrać w ramach jednego konta), ilości pobieranych lub przesyłanych danych oraz do definiowania innych, określonych przez siebie kryteriów. Niezależnie od stosowania postanowień z następnego akapitu, materiały przekraczające wszelkie takie limity mogą być kasowane lub odrzucane. Użytkownikom nie wolno odsprzedawać przestrzeni w pamięci masowej udostępnionej w ramach niniejszej witryny.

Sony nie będzie odpowiedzialne za żadne straty, skasowanie, usunięcie czy niedoręczenie do zamierzonego adresata Treści użytkownika przesłanych za pomocą niniejszej witryny, bez względu na to, czy zostało to spowodowane wirusem komputerowym, niedozwolonym dostępem, czy w jakikolwiek inny sposób. Wskazane jest, aby Użytkownicy przechowywali kopię zapasową wszystkich Treści użytkownika, a Użytkownicy niniejszym zobowiązują się czynić tak ze wszystkimi przesyłanymi przez siebie treściami. Sony zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do niniejszej witryny i do usunięcia Treści użytkownika w dowolnie wybranym przez siebie czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

16. BRAK GWARANCJI – USŁUGI WITRYNY I ZAWARTOŚĆ WITRYNY

Cała zawartość Witryny i Usługi są dostarczane w takiej postaci, w jakiej się znajdują i w jakiej są dostępne. Sony wyraźnie wyklucza, w granicach prawnie dopuszczalnych, wszelkie obietnice i gwarancje (Gwarancje) dotyczące zawartości Witryny i Usług, zarówno jawne, jak i dorozumiane, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do konkretnego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej osoby trzeciej.

Obowiązują między innymi poniższe postanowienia:

Sony nie daje Gwarancji, że Zawartość witryny jest odpowiednia, dostępna lub dopuszczona do wykorzystania w każdym miejscu. Nie gwarantuje się też braku wirusów, współpracy z dowolnym sprzętem, oprogramowaniem lub treściami, ani tego, że za pośrednictwem niniejszej witryny Użytkownik będzie mógł łączyć i komunikować się przez internet z innymi usługodawcami, sieciami, użytkownikami lub zasobami informacyjnymi albo komputerowymi. Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do niniejszej witryny i korzystają z Zawartości witryny i / lub Usług, są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów, w tym stosownego prawa lokalnego.

Pomimo podejmowania przez Sony prób zweryfikowania dokładności, wiarygodności i aktualności całej Zawartości witryny, w tym danych i opisów produktów, usług, pomocy itp. uzyskanych od stron trzecich, Sony nie daje Gwarancji co do dokładności wszelkich zapisów w niniejszej witrynie. Wszelkie materiały, produkty, usługi, pomoce lub informacje znajdujące się lub wzmiankowane w niniejszej witrynie mogą być nieaktualne. Sony w żaden sposób nie zobowiązuje się do aktualizacji Zawartości witryny. Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie błędy i opuszczenia w Zawartości witryny (chyba że takie odrzucenie odpowiedzialności stałoby w sprzeczności z gwarancjami Sony i innymi warunkami i zasadami dotyczącymi ewentualnego sprzedawania przez Sony produktów lub usług). Odpowiedzialność za decyzje podejmowane na podstawie informacji znajdujących się w Zawartości witryny (albo Treściach użytkownika) spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

Sony nie daje Gwarancji, że łączenie się innych Użytkowników z niniejszą witryną oraz funkcje lub Usługi dostępne za pośrednictwem niniejszej witryny będą stale dostępne, pozbawione przerw w działaniu, bezpieczne albo bezbłędne, że wady będą usuwane ani że niniejsza witryna oraz udostępniający ją serwer będą pozbawione wirusów lub innych szkodliwych składników. Sony i Podmioty Zależne Sony nie przyjmują i nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia i przypadki zainfekowania wirusem sprzętu komputerowego lub innych składników mienia ani za utratę danych w związku z uzyskiwaniem dostępu do niniejszej witryny albo jej wykorzystywaniem, w tym w związku z pobieraniem dowolnych obrazów, oprogramowania lub innych elementów Zawartości witryny. Jeśli w wyniku wykorzystywania Zawartości witryny niezbędna będzie konserwacja, naprawa lub korekta sprzętu albo danych, wszystkie związane z tym koszty poniesie Użytkownik.

Informacje w Zawartości witryny (i Treściach użytkownika) nie mają charakteru porady prawnej, specjalistycznej, finansowej lub medycznej i nie należy domniemywać ich bezbłędności. Elementów Zawartości witryny zawierających deklaracje na temat przyszłości albo deklaracje intencji nie należy przyjmować za pewne. Sony zastrzega sobie prawo do postępowania niezgodnie z takimi deklaracjami.

Niniejsza witryna może zawierać wzmianki o określonych produktach lub usługach Sony, które mogą być niedostępne w określonym kraju lub mogą być dostępne z opóźnieniem. Wszelkie wzmianki tego typu nie dają podstaw do domniemania ani nie oznaczają Gwarancji stałej dostępności takich produktów lub usług w określonym kraju.

Jeżeli obowiązujące prawo zabrania dokonywania powyższych wyłączeń Gwarancji albo ogranicza zakres takich wyłączeń, to Sony wyłącza, odrzuca i ogranicza takie gwarancje tylko w maksymalnym zakresie dopuszczonym w odpowiednich przepisach.

17. TRANSAKCJE Z OSOBAMI TRZECIMI

Jeżeli Użytkownicy mogą za pośrednictwem niniejszej witryny (lub powiązanych z nią witryn) zawierać transakcje z osobami trzecimi (w tym innymi Użytkownikami, usługodawcami albo sprzedawcami produktów) innymi niż Sony, to stronami takich transakcji są wyłącznie dany użytkownik i odpowiednia osoba trzecia. Powyższe dotyczy również wszelkich praw i zobowiązań wynikających z takich transakcji.

18. POBIERANIE OPROGRAMOWANIA I PROGRAMY ONLINE – OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszelkie sterowniki programowe, oprogramowanie, programy (w tym nowe wersje lub aktualizacje), wtyczki do przeglądarek, peryferia i inne aplikacje, usługi komputerowe lub narzędzia, wszelkie oprogramowanie udostępniane Użytkownikom w ramach dowolnego abonamentu związanego z witryną albo w celu ułatwienia korzystania z takiego abonamentu oraz wszystkie pliki i obrazy zawarte w oprogramowaniu lub przez nie tworzone, programy i inne materiały udostępniane do pobrania z Zawartości witryny lub udostępniane jako zdalna aplikacja albo usługa (Narzędzia) mają charakter pomocy i usługi dla Użytkowników. Prawo własności do Narzędzi (pobranych i niepobranych) nie przechodzi na Użytkowników i pozostaje w posiadaniu (w zakresie praw własności intelektualnej) Sony, Podmiotów Zależnych Sony lub odpowiednich licencjodawców.

Zasady wykorzystywania przez Użytkownika wszelkich Narzędzi będą ponadto określone w związanych z Narzędziami dokumentach (elektronicznych lub innych), licencjach użytkownika końcowego lub innych stosownych umowach oraz w warunkach i zasadach stosowanych przez odpowiednich sprzedawców albo licencjodawców (EULA). Będą one miały znaczenie przeważające w przypadku niespójności z niniejszymi Warunkami. Jeżeli narzędziu nie towarzyszy EULA, to licencja na Narzędzie ma charakter niezbywalnej, niewyłącznej, odwołalnej licencji dla jednego użytkownika.

Narzędzia można wykorzystywać tylko w sposób określony w odpowiednich EULA. Użytkownikowi nie wolno reprodukować, kopiować, wypożyczać, dzierżawić, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani sprzedawać Narzędzi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez EULA lub stosowne prawo. Wykorzystywanie Narzędzi w niedozwolony sposób narusza prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej. Sony lub odpowiedni licencjodawca zastrzega sobie wszystkie prawa dotyczące przypadków niedozwolonego wykorzystania.

Sony nie udziela Gwarancji dotyczącej dokładności lub wiarygodności wyników lub efektów użycia Narzędzi. Sony nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę danych lub szkodę spowodowaną instalacją albo użyciem dowolnego z pobranych Narzędzi. Sony nie udziela żadnej innej gwarancji ani nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z Narzędziami. Sony zaleca Użytkownikom, aby przed instalacją lub użyciem dowolnych Narzędzi tworzyli oni i przechowywali kopię wszystkich danych ze sprzętu, w którym Narzędzia będą instalowane albo używane, a Użytkownicy gwarantują, że będą tak postępować.

Sony i Podmioty Zależne Sony nie zapewniają pomocy technicznej ani pomocy związanej z używaniem, instalowaniem lub konserwacją wszelkich Narzędzi ani z rozwiązywaniem problemów, jakie mogą zaistnieć w wyniku użycia lub instalacji Narzędzi (chyba że w odpowiednich EULA są zawarte odmienne postanowienia).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Narzędzia, towarzysząca im dokumentacja i / lub informacje techniczne mogą podlegać stosownemu prawu i przepisom dotyczącym kontroli eksportu. Użytkownik potwierdza, że nie będzie eksportować ani reeksportować Narzędzi, bezpośrednio ani pośrednio, z naruszeniem takiego prawa lub przepisów.

Jeżeli Sony zobowiązuje się (na piśmie) do zapewnienia pomocy technicznej związanej z produktem Sony, pomoc ta będzie świadczona tylko dla produktów Sony zawierających systemy operacyjne i inne oprogramowanie w takiej samej formie i wersji, jak w chwili dostawy urządzenia z fabryki Sony lub Podmiotu Zależnego Sony. Sony może odmówić świadczenia pomocy, jeżeli Narzędzia zostały umieszczone lub załadowane do produktu w późniejszym terminie.

Stosowne EULA mogą narzucać dodatkowe wyłączenia lub ograniczenia gwarancji albo odpowiedzialności dotyczącej Narzędzi.

Pobranie dowolnego Narzędzia jest równoważne z przyjęciem niniejszych Warunków. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, to nie może pobierać żadnych Narzędzi ani towarzyszącej im dokumentacji elektronicznej.

19. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI – ZAWARTOŚĆ WITRYNY

Sony, Podmioty Zależne Sony i wszystkie inne osoby uczestniczące w tworzeniu, produkowaniu, hostingu lub dostarczaniu Zawartości witryny nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody specjalne, pośrednie, następcze, uboczne lub wtórne, wynikające z utraty danych, utraty zysków, przerwy w działalności przedsiębiorstwa, straconego czasu lub z jakiegokolwiek innego tytułu (w tym wynikające z zaniedbania lub z czynu niedozwolonego), które powstały wskutek korzystania lub niemożności korzystania z Zawartości witryny – nawet w przypadku, gdy Sony lub jego przedstawiciele byli powiadomieni o możliwości zaistnienia takich szkód.

Wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w niniejszym rozdziale, mogą być prawnie niedopuszczalne. Wyłączenia odpowiedzialności przedstawione w niniejszym rozdziale będą stosowane wyłącznie w granicach dopuszczanych przez prawo.

Odpowiedzialność Sony za szkody czy straty (z tytułu zobowiązań, zaniedbania, czynu niedozwolonego lub z jakiegokolwiek innego tytułu) w żadnym przypadku nie przekroczy kwoty zapłaconej przez Użytkownika za dostęp do niniejszej witryny (z wyjątkiem przypadków uregulowanych przez obowiązujące przepisy prawa). W przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała, które nastąpiło wskutek zaniedbania Sony lub Podmiotu Zależnego Sony, niniejsze Warunki w żaden sposób nie umniejszą odpowiedzialności Sony ani Podmiotu Zależnego Sony.

20. INFORMACJE O CHARAKTERZE OSOBISTYM, PRYWATNOŚĆ I PLIKI COOKIES

Przekazanie informacji za pośrednictwem niniejszej witryny lub wszelkich związanych z nią procedur rejestracji przez telefon oznacza, że:

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, takich jak nazwisko i tytuł, adres, numer telefonu, szczegóły dotyczące sposobu kontaktowania się i inne szczegółowe informacje osobiste („Dane osobowe”) zgodnie z warunkami zamieszczonymi w części „Dane osobowe” (lub o podobnym tytule) formularza rejestracji / wprowadzania danych lub procedury rejestracji telefonicznej przeznaczonych dla tej witryny.

Użytkownik przyjmuje wiadomości, że przetwarzanie jego Danych osobowych jest niezbędne i / lub wskazane do personalizacji jego odwiedzin niniejszej witryny i / lub do przyznawania / ograniczania dostępu do niniejszej witryny zarejestrowanym Użytkownikom lub wnoszącym opłaty abonentom. Użytkownik wyraża ponadto zgodę na takie przetwarzanie.

W celu zweryfikowania tożsamości i zapobieżenia wyłudzeniom, w pewnych okolicznościach Sony może wymagać dodatkowych danych osobowych, jak kserokopie dowodów tożsamości lub kart kredytowych. W przypadku przekazania Sony takich dodatkowych informacji w związku z niniejszą witryną, również będą one uważane za „Dane osobowe”.

Sony może współużytkować Dane osobowe, udostępniać je i przesyłać do innych działów i oddziałów Sony oraz Podmiotów Zależnych Sony w Europie i (przy zachowaniu ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych) do krajów zamorskich, w tym do Sony Corporation w Japonii. Sony nie ujawni Danych osobowych bez zgody użytkownika jednostkom organizacyjnym ani osobom innym niż Podmioty Zależne Sony (3P) z wyjątkiem wymienionych poniżej przypadków.

Ujawnienie 3P Danych osobowych może nastąpić w celu (1) umożliwienia wykonania umów, których użytkownik jest stroną, lub w innych celach wskazanych w niniejszych Warunkach albo w części „Dane osobowe” (lub o podobnym tytule) formularza rejestracji / wprowadzania danych lub procedury rejestracji telefonicznej przeznaczonych dla tej witryny; (2) wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega Sony albo Podmiot Zależny Sony.

Ujawnienie 3P Danych osobowych może nastąpić w celu umożliwienia 3P świadczenia usług dla Sony lub Podmiotów Zależnych Sony albo na ich rzecz. W takich przypadkach Sony podejmuje kroki w celu zagwarantowania, że 3P postępują zgodnie z polityką poufności Sony i że tacy odbiorcy danych (1) nie wykorzystują Danych osobowych do celów innych niż dozwolone; (2) uzyskują i przetwarzają Dane osobowe tylko pod warunkiem, że zabezpieczają je przed niedozwolonym wykorzystaniem i przestrzegają równie rygorystycznej polityki i warunków ochrony i wykorzystania Danych osobowych; (3) stosują się ściśle do obowiązujących przepisów.

Jeżeli przekazane Dane osobowe dotyczą transakcji związanych z witryną i wymagających uiszczenia należności (na przykład opłacenia abonamentu), to Sony może przesłać Dane osobowe do 3P będących agencjami oceny zdolności kredytowej / ryzyka wyłudzenia lub do 3P w inny sposób zaangażowanych w zapobieganie przestępczości w celu autoryzacji przedłożonej karty kredytowej lub innych sposobów płatności lub w celu zwalczania przestępczości, a także do przedstawicielstw wydawców kart kredytowych lub innych agencji obsługi płatności. Dane osobowe przekazane takim 3P mogą wymagać przesłania do Stanów Zjednoczonych lub innych miejsc poza Europejską Strefą Gospodarczą w celu ich przetworzenia itp. Niektóre agencje poinformowały, że przesłane Dane osobowe posłużą również do oceny zdolności kredytowej, ryzyka lub możliwości wyłudzenia dla Sony i innych osób trzecich, z którymi użytkownik mógłby zawierać transakcje.

Sony może bez ograniczeń wykorzystywać, przetwarzać i ujawniać wszelkie dane anonimowe albo ogólne, które nie będą pozwalały na identyfikowanie pojedynczych użytkowników.

Użytkownik ma prawo do zażądania od Sony poinformowania 3P, któremu przekazano Dane osobowe, o zmianach w tych danych lub o życzeniu ich usunięcia. Jeśli Sony nie sprawuje kontroli nad tymi Danymi osobowymi, winno dołożyć wszelkich rozsądnych starań w celu przekazania poprawek lub żądania usunięcia danych. Jeśli jednak Dane osobowe zostały przesłane do agencji obsługującej płatności kartami kredytowymi lub niektórych innych agencji obsługujących płatności, to sprostowanie lub usunięcie Danych osobowych przekazanych takim agencjom może wymagać osobistego skontaktowania się z nimi. Sony nie może przyjąć odpowiedzialności i odrzuca wszelką odpowiedzialność za dokonywanie sprostowań lub usuwanie Danych osobowych, które zostały przesłane (za zgodą użytkownika) do niektórych agencji (na przykład agencji oceniających zdolność kredytową, ryzyko wyłudzenia lub obsługującej płatności), które wymagają kontroli nad takimi danymi i ją przejmują. Sony odrzuca wszelką odpowiedzialność za wszelkie błędne oceny kredytowe i inne sporządzone przez takie 3P, jak również za wszelkie inne konsekwencje ujawnienia i wykorzystania Danych osobowych zgodnie z zapisami w części „Dane osobowe” (lub o podobnym tytule) formularza rejestracji / wprowadzania danych lub procedury rejestracji telefonicznej przeznaczonych dla tej witryny oraz z zapisami w niniejszych Warunkach (w tym za przyznanie niekorzystnych ocen kredytowych).

Podmioty Zależne Sony lub ich usługodawcy mogą przesyłać do komputera lub innego urządzenia dostępowego pliki cookies (małe pliki z danymi umieszczane na dysku twardym w chwili uzyskania dostępu do witryny www lub określonej części witryny www) służące do personalizacji odwiedzin witryny i / lub do lepszego poznania sposobów wykorzystywania niniejszej witryny lub zwyczajów przy jej przeglądaniu. Uzyskując dostęp do niniejszej witryny, Użytkownik przyjmuje ten fakt do wiadomości i akceptuje taką możliwość. Plik cookie może zawierać informacje prywatne o użytkowniku i może mieć charakter trwały lub obowiązywać tylko w czasie jednej sesji.

21. ODSZKODOWANIE

Użytkownik wynagrodzi Sony, Podmioty Zależne Sony i ich urzędników, przedstawicieli, pracowników i usługodawców oraz uwolni ich od odpowiedzialności związanej ze stratami, kosztami, postępowaniem, zniszczeniami, wydatkami (łącznie z uzasadnionymi kosztami prawnymi) oraz wszelkimi innymi zobowiązaniami spełnionymi w wyniku roszczeń osoby trzeciej wynikających z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Użytkownika zawartych w Warunkach zakazów czy ograniczeń dotyczących działań Użytkownika związanych z niniejszą witryną, a także w wyniku przedsięwzięć, obietnic i gwarancji zawartych w niniejszych Warunkach wskutek roszczeń wysuniętych przez dowolną osobę, wynikających z kwestii, odpowiedzialności czy zobowiązań, które Sony wyłączyło na mocy niniejszych Warunków.

Bez ograniczania się do ogólnych sformułowań wyżej wymienionego odszkodowania, Użytkownik wynagrodzi i uwolni od zobowiązań Sony, Podmioty Zależne Sony i ich urzędników, przedstawicieli, pracowników i usługodawców (wyłączonych niniejszym od odpowiedzialności) z tytułu roszczeń, zobowiązań, kosztów (łącznie z uzasadnionymi kosztami prawnymi) wydatków, żądań i szkód (bezpośrednich, wtórnych lub następczych) bez względu na ich charakter, znany lub nie, budzący wątpliwości lub nie, jawny i nieujawniony, a w jakikolwiek sposób dotyczących lub wynikających z:

zabronionych i podlegających ograniczeniom Treści użytkownika przesłanych przez Użytkownika lub korzystania z niniejszej witryny przez Użytkownika (wraz z niedozwolonym lub ograniczonym wykorzystaniem witryny przez Użytkownika);

utraty, skasowania, usunięcia, uszkodzenia czy publikacji Treści użytkownika przesłanych przez Użytkownika; lub

niedozwolonego wykorzystania konta Użytkownika lub pogorszenia bezpieczeństwa konta Użytkownika poprzez niezachowanie poufności haseł konta Użytkownika lub innych danych wpływających na bezpieczeństwo, oraz wszystkich zdarzeń wynikających z powyższego.

22. HIPERLINKI DO WITRYNY I Z WITRYNY

Przed utworzeniem jakiegokolwiek linku do niniejszej witryny należy uzyskać pisemną zgodę jej operatora. Surowo zabrania się tworzenia linków do wnętrza witryny (deep linking). Wszelkie dozwolone linki do niniejszej witryny muszą odsyłać do strony głównej witryny, muszą wyjaśniać, że niniejsza witryna i Zawartość witryny są niezależne od witryny www zawierającej łącze i że właścicielem i / lub operatorem niniejszej witryny jest Sony.

Sony albo osoby trzecie (po uzyskaniu wzmiankowanej powyżej zgody) mogą umieszczać hiperłącza do i / lub z innych witryn lub zasobów internetowych. Umieszczenie takich łączy w niniejszej witrynie służy wyłącznie wygodzie i nie oznacza popierania przez Sony drugiej witryny ani żadnych powiązań z operatorami owej witryny. Sony zachęca do roztropności przy przeglądaniu jego witryn www i zasobów oraz zewnętrznych witryn www i zasobów. Niektóre witryny mogą zawierać informacje, które można uznać za niewłaściwe lub obraźliwe; mogą też kierować Użytkowników do witryn z takimi informacjami. Witryny zewnętrzne mogą wysyłać użytkownikom własne pliki cookies, gromadzić dane i / lub wymagać podania informacji o charakterze osobistym.

Odwiedzanie przez użytkownika wszelkich witryn zewnętrznych za pośrednictwem łączy w niniejszej witrynie odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

Sony nie sprawdzało dokładności ani wiarygodności wszelkich informacji w zewnętrznych witrynach www i zasobach, do których jest możliwy dostęp za pośrednictwem niniejszej witryny lub zawartych w niej łączy albo które zawierają łącza do witryn Sony. Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne treści, reklamy, produkty, pomoce, usługi lub inne materiały zawarte w takich zewnętrznych witrynach www i zasobach lub z nich dostępne. Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za dokładność, zgodność z przepisami o ochronie praw autorskich, legalność ani przyzwoitość materiałów zawartych w zewnętrznych witrynach lub zasobach. Sony odrzuca wszelkie gwarancje, jawne lub dorozumiane, dotyczące dokładności, ważności, legalności, zgodności z przepisami o ochronie praw autorskich i przyzwoitości wszelkich materiałów zawartych w zewnętrznych witrynach lub zasobach i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Sony nie będzie odpowiedzialne, bezpośrednio ani pośrednio, za wszelkie szkody lub straty spowodowane lub prawdopodobnie spowodowane (1) wykorzystaniem wszelkich treści, produktów, pomocy lub usług dostępnych w zewnętrznych witrynach lub zasobach albo za ich pośrednictwem; (2) przez zaufanie do treści, produktów, pomocy lub usług dostępnych w zewnętrznych witrynach lub zasobach albo za ich pośrednictwem.

Bez zawężania powyższych zapisów, Sony nie składa żadnych deklaracji ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących bezpieczeństwa informacji wszelkiego rodzaju (w tym informacji o kartach kredytowych i innych informacji prywatnych), o które Użytkownik może zostać poproszony przez osobę trzecią w związku ze skorzystaniem z łącza do innej witryny. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń pod adresem Sony dotyczących takich spraw.

23. ROZWIĄZANIE UMOWY

Użytkownik może zrezygnować z przywilejów korzystania z Usług w niniejszej witrynie i z innych elementów Zawartości witryny, z wyjątkiem Usług czy dostępu, za które należna jest opłata abonamentowa. W tym celu może w dowolnie wybranym przez siebie czasie zniszczyć całą pobraną Zawartość witryny oraz wszystkie kopie, bez względu na to, gdzie są umieszczone lub zainstalowane. W przypadku, gdy Użytkownik naruszy jeden z Warunków, jego prawo do korzystania z usług w niniejszej witrynie i z innych elementów Zawartości witryny wygasa natychmiast. Sony może według swego wyłącznego uznania powiadomić użytkownika albo nie.

W sytuacji, gdy Użytkownik ma zobowiązania wynikające z opłaty abonamentowej czy innych opłat związanych z dostępem lub korzystaniem z witryny albo Usług, musi poinformować Sony na piśmie (lub w inny uprawniony sposób) o swojej woli zrezygnowania z abonamentu. Jeżeli nie istnieją żadne inne postanowienia dotyczące możliwości wypowiedzenia przez Użytkownika lub okresu wypowiedzenia, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia po poinformowaniu Sony z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego.

Sony może wypowiedzieć Użytkownikowi dostęp do witryny lub rejestrację w niniejszej witrynie, jeżeli konto Użytkownika nie jest używane lub jeżeli Użytkownik nie logował się przez okres co najmniej trzech miesięcy (lub przez inny okres wyznaczony przez Sony).

Sony zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi – według własnego uznania i w dowolnym momencie – dostępu do witryny i / lub jego konta bez podania przyczyn (po zrefundowaniu kosztów poniesionych przez Użytkownika z tytułu kwot wpłaconych wcześniej w związku z dostępem i zgodnie z przyjętymi warunkami). W takiej sytuacji Sony podejmie uzasadnione z handlowego punktu widzenia kroki, mające na celu zawiadomienie Użytkownika o wypowiedzeniu, przesyłając informację o powyższym na ostatni podany adres poczty elektronicznej.

Z chwilą wypowiedzenia Użytkownik winien zaprzestać korzystania z witryny i zniszczyć wszystkie posiadane kopie Zawartości witryny. Sony może usunąć i / lub skasować należące do Użytkownika Treści użytkownika, z wyjątkiem treści objętych wieczystą licencją udzieloną Użytkownikowi przez Sony na wykorzystanie niektórych elementów Zawartości witryny w zamian za uiszczoną opłatę. Nie naruszając ogólnego prawa Sony do usunięcia Treści użytkownika czy odmówienia do nich dostępu z dowolnego powodu, po wypowiedzeniu Sony nie jest zobowiązane do przechowywania Treści użytkownika, jego hasła ani do przekazywania komunikatów osobie trzeciej czy samemu Użytkownikowi.

24. RÓŻNE

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne, to uznaje się je za niebyłe i zastępuje innym ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie wyraźnie odzwierciedla intencje poprzedniego postanowienia. Zmiana postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność czy wykonalność pozostałych postanowień.

Nie wykluczając wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności na mocy niniejszych Warunków, niemożliwe jest wysunięcie żadnego roszczenia ani wszczęcie żadnego postępowania przeciw Sony ani przeciw Podmiotom Zależnym Sony w związku z niniejszą witryną, jeżeli Sony nie zostanie powiadomione na piśmie w ciągu jednego roku od daty powstania powodu, dla którego takie postępowanie zostało wszczęte.

Pracownicy Sony ani jego przedstawiciele nie są uprawnieni do zmiany niniejszych Warunków. Żadna wypowiedź osoby związanej ze sprzedażą czy kontaktami z klientem ze strony Sony nie będzie rozumiana jako zmiana Warunków ani nie zostanie uznana za prawomocną, prawnie wiążącą deklarację dotyczącą niniejszej witryny, charakteru i jakości produktów lub Usług prezentowanych w witrynie lub innych elementów Zawartości witryny. Nagłówki w niniejszych Warunkach są zamieszczone dla wygody i nie mają żadnego znaczenia dla interpretacji niniejszych Warunków.

Kontakty z telefonicznym biurem pomocy dla klienta związanym z niniejszą witryną lub w niej wzmiankowanym mogą być monitorowane w celach szkoleniowych i w celu kontroli jakości.